LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL KONKURSO SĄLYGŲ 2021 METŲ Tarptautinių AUKŠTO MEISTRIŠKUMO sporto varžybų finansavimUI PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. liepos 23 d.  Nr. V-1342

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, 6 punktu,

tvirtinu Konkurso sąlygas 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                      Jurgita Šiugždinienė

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2021 m.  liepos 23  įsakymu

Nr. V-1342

 

KONKURSO SĄLYGOS 2021 METŲ Tarptautinių AUKŠTO MEISTRIŠKUMO sporto varžybų finansavimUI

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Konkurso sąlygos 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimui (toliau – Konkurso sąlygos) nustato 2021 metų tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų (toliau – TAMS varžybos) finansavimo konkursui (toliau – Konkursas) teikiamų paraiškų terminą ir būdus, finansavimo dydį, dokumentus, kuriuos būtina pateikti kartu su paraiška, TAMS varžybų viešinimo sąlygas.

2.  Konkursui paraiškas gali teikti Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-800 „Dėl Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašas), 4 punkte nurodyti pareiškėjai.

3Paraiškos teikiamos ir vertinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašu ir Konkurso sąlygomis.

II SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMO TERMINAS IR BŪDAI

 

4.   TAMS varžybų paraiškos teikiamos einamaisiais metais vyksiančioms ir einamaisiais                        

metais jau įvykusioms TAMS varžyboms dalinai finansuoti.

5.   Konkursui paraiškos teikiamos iki 2021 m. rugpjūčio 12 d.

6.   Paraiškos turi būti pateiktos el. paštu smmin@smm.lt, elektroniniu būdu (pasirašius 

elektroniniu parašu). Paraiška laikoma pateikta laiku, jei elektroniniu būdu pateiktos paraiškos dokumento data yra ne vėlesnė, negu nurodyta Konkurso sąlygų 5 punkte. Kitais būdais pristatytos arba praleidus Konkurso sąlygose nustatytą terminą pateiktos paraiškos nenagrinėjamos.

 

III SKYRIUS

FINANSAVIMO DYDIS

 

7.   Minimali skiriama suma vienam projektui 3 000 eurų (trys tūkstančiai eurų), maksimali 

skiriama suma negali viršyti 450 000 eurų (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

8.   Sporto projekto vykdytojai turi prisidėti prie sporto projekto nuosavomis ar kitų šaltinių

lėšomis ne mažiau kaip 10 procentų nuo sporto projekto sąmatos.

 

IV SKYRIUS

KONKURSUI TEIKIAMI DOKUMENTAI

 

9.    Konkursui teikiami šie dokumentai:

9.1.  Paraiška su priedais, parengta pagal Tarptautinių aukšto meistriškumo sporto varžybų

finansavimo konkurso būdu tvarkos aprašo 1 priedą;

9.2. pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto, steigimo sutarties ir pan.)

kopija (dokumentų teikti nereikia, jeigu dokumentai buvo teikti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) einamaisiais metais);

9.3. pareiškėjo dalyvių (dalininkų, narių ir pan.) sąrašas (dokumentų teikti nereikia, jeigu

dokumentai buvo teikti Ministerijai einamaisiais metais);

9.4. dokumentai ar jų kopijos, kad pareiškėjas yra tarptautinės sporto šakos federacijos narys

(dokumentų teikti nereikia, jeigu dokumentai buvo teikti Ministerijai einamaisiais metais);

9.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ar jos teritorinių padalinių) patvirtinimas, kad pareiškėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu (dokumento teikti nereikia, jeigu dokumentas buvo teiktas Ministerijai einamaisiais metais);

9.6. patvirtinimas, kad atitinkamos sporto šakos tarptautinė sporto šakos  federacija, kurios

nariu yra pareiškėjas (išskyrus intelekto negalią turintiems asmenims rengiamas TAMS važybas), pripažįsta Pasaulinį antidopingo kodeksą (dokumento teikti nereikia, jeigu dokumentas buvo teiktas Ministerijai einamaisiais metais);

9.7. atitinkamos tarptautinės sporto šakos federacijos dokumentai (taisyklės, nuostatai, reglamentai ir kt.), reglamentuojantys TAMS varžybų organizavimo ir dalyvavimo jose sąlygas;

9.8. TAMS varžybų nuostatai, programa, tvarkaraštis, reglamentai ir kita būtina informacija;

9.9.    pareiškėjo įstatų nustatyta tvarka patvirtintos sporto šakos arba disciplinos sporto varžybų saugumo taisyklės ir atsakingas už saugumo taisyklių laikymąsi asmuo, asmens kontaktiniai duomenys;

9.10.    prašymas prailginti finansuojamų TAMS varžybų dienų skaičių, kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti;

9.11.    deklaracija, kurioje patvirtinama, kad: pareiškėjas nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos; pareiškėjo atžvilgiu nėra pradėtos bankroto, pertvarkymo ir (ar) likvidavimo procedūros ir (arba) jo atžvilgiu taikomas turto areštas; pareiškėjas yra tinkamai ir laiku įvykdęs praėjusių metų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties su Ministerija sąlygas;

9.12.  lydraštis su teikiamų dokumentų sąrašu ir pridedamų lapų skaičiumi bei patvirtinimu, jog pareiškėjas, teikdamas paraišką, sutinka, kad su paraiška susijusi informacija būtų skelbiama Ministerijos interneto svetainėje: pareiškėjas, TAMS varžybų pavadinimas, santrauka, prašoma lėšų suma, Ministerijos sprendimas dėl lėšų skyrimo (neskyrimo) ir šių sprendimų motyvai, informacija apie TAMS varžybų įgyvendinimo rezultatus, lėšų mokėjimo sustabdymą ar nutraukimą;

9.13.  kiti dokumentai, kuriuos pareiškėjas mano esant tikslinga pateikti.

 

 

V SKYRIUS

TAMS VARŽYBŲ VIEŠINIMAS

 

10.     Siekdamas informuoti visuomenę apie biudžeto lėšų naudojimą TAMS varžyboms organizuoti ir vykdyti, visoje TAMS varžybų sklaidos (viešinimo) medžiagoje pareiškėjas turi nurodyti, kad TAMS varžybas finansuoja Ministerija, naudodamas Ministerijos logotipą, paskelbtą Ministerijos interneto svetainėje adresu https://www.smm.lt/.

___________________________