vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 28 d. Nr. O3E-164

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2020 m. vasario 27 d. pažymą Nr. O5E-132 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1. Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimą Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Nutarimas) ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL PRIJUNGIMO PRIE GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ ĮMOKŲ IR ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, 15 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 9 straipsnio 2 dalimi ir 37 straipsnio 5 dalimi, Taryba nutaria:

Patvirtinti Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodiką (toliau – Metodika) (pridedama).“

2. Nustatyti, kad:

2.1. gamtinių dujų skirstymo sistemos operatoriai ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos turi pateikti Tarybai duomenis pagal šiuo nutarimu nauja redakcija išdėstytos Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos 5 punktą;

2.2. pirmą kartą pagal šį nutarimą nustatant vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemų įkainius, vadovaujamasi 2018 m. IV ketvirčio, 2019 m. I–III ketvirčių duomenimis;

2.3. Prijungimo įmokos ir įkainiai asmenims, pateikusiems prašymą prijungti vartotojo dujų sistemą, naują dujų sistemą prie dujų sistemos iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, skaičiuojami vadovaujantis Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo, nuostatomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                    Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 (Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3E-164 redakcija)

 

PRIJUNGIMO PRIE GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMŲ ĮMOKŲ IR ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prijungimo prie gamtinių dujų (toliau – dujos) sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodika (toliau – Metodika) taikoma apskaičiuojant ir taikant:

1.1. Prijungimo įmokas asmenims už naujų vartotojų dujų sistemų (toliau – vartotojo sistema), skirtų nebuitiniams dujų vartotojams (toliau – nebuitinis vartotojas), prijungimą prie dujų sistemos, naujų dujų sistemų prijungimą prie kitos dujų sistemos;

1.2. Naujų vartotojų dujų sistemų, skirtų buitiniams dujų vartotojams (toliau – buitiniai vartotojai), prijungimo prie dujų sistemos įmokas (toliau – įmoka buitiniams vartotojams);

1.3. Naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemos įkainius.

2. Metodikoje vartojamos šios sąvokos:

2.1. Prijungimo įmoka (toliau ‒ įmoka) – operatoriaus apskaičiuota mokėtina pinigų suma, taikoma asmenims už:

2.1.1. naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, prijungimą prie dujų sistemos, arba

2.1.2. naujų dujų sistemų prijungimą prie kitos dujų sistemos;

2.2. Naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemos įmoka (toliau – įmoka buitiniams vartotojams) operatoriaus apskaičiuota mokėtina pinigų suma, taikoma asmenims už naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemos paslaugą;

2.3. Naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo prie dujų sistemos įkainis (toliau – įkainis) – Tarybos patvirtintas įkainis, taikomas asmenims už vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimą prie dujų sistemos;

2.4. Finansinė grynoji dabartinė vertė investicijoms (toliau – FGDV(I)) – diskontuoto pinigų srauto (investicijų, pajamų ir veiklos sąnaudų grynasis pinigų srautas) per projekto ataskaitinį laikotarpį suma, kuri parodo, kaip projekto grynųjų veiklos pajamų srautas per projekto ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengia investicijas;

2.5. Projekto ataskaitinis laikotarpis (toliau – ataskaitinis laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems pateikiamos projekto investicijų, veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo, skaičius. Atliekant finansinį vertinimą, prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui.

2.6. Projekto atsipirkimo laikotarpis (toliau – atsipirkimo laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriais numatytos projekto veiklos išlaidos, veiklos pajamos ir mokesčiai, skaičius, lygus vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų atveju – operatoriaus ir asmens, kurio sistema yra prijungiama, pagal Metodikos 13.1 papunktį suderintam metų skaičiui, o vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, atveju – 20 metų.

3. Kitos Metodikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų įstatymas ir kiti teisės aktai.

4. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) pagal Metodiką apskaičiuoja ir tvirtina įkainius, kurie yra nustatomi kiekvienam skirstymo sistemų operatoriui (toliau – SSO arba operatorius) individualiai.

5. SSO kasmet, ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki naujų įkainių įsigaliojimo, pateikia Tarybai prašymą tvirtinti įkainius ir duomenis, nurodytus šios Metodikos priede, reikalingus įkainiams apskaičiuoti, kartu pateikdami priede nurodytus duomenis pagrindžiančią informaciją, išskyrus 6 punkte nurodytą atvejį. SSO laiku nepateikus skaičiavimams reikalingų duomenų bei juos pagrindžiančios informacijos, Taryba savo nutarimu gali pratęsti nustatytų įkainių galiojimo laiką.

6. Esant situacijai, kai SSO iki Metodikos įsigaliojimo datos nebuvo prijungęs naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, ir dėl to negali pagal šios Metodikos priede pateiktą formą pateikti Tarybai duomenų, reikalingų įkainiams apskaičiuoti, pateikia prašymą Tarybai taikyti didžiausią rinkos dalį užimančio SSO įkainį, kuris patvirtinamas Tarybos nutarimu.

7. SSO ir perdavimo sistemos operatoriai (toliau – PSO arba operatorius) įmokas arba įmokas buitiniams vartotojams pagal Tarybos patvirtintus įkainius apskaičiuoja šioje Metodikoje nustatyta tvarka, individualiai kiekvienam asmeniui.

8. Įkainiai ir įmokos apskaičiuojami be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

9. Nebuitinio vartotojo, kuris savo lėšomis organizuoja dujų skirstymo sistemos įrengimo darbus ir ją įrengia, vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio 6 dalimi, sistemos prisijungimui prie dujų skirstymo sistemų taikomi tokie patys įmokos nustatymo principai, kaip ir visiems kitiems naujiems nebuitiniams vartotojams.

10. Vartotojo sistemos įrengimo kaina nėra reguliuojama.

11. Įmokos ir įmokos buitiniams vartotojams pagal Metodikos nuostatas taikomi asmenims, kurių vartotojo sistema ir (ar) dujų sistema pirmą kartą jungiami prie kitos dujų sistemos, arba asmenims, pageidaujantiems didinti dujų suvartojimą, kai nebeužtenka asmens esamos sistemos pajėgumų. Asmenys, įsigiję dujofikuotą objektą, asmenys, atnaujinantys nutrauktas dujų tiekimo sutartis, ar asmenys, kuriems yra keičiamos dujų apskaitos priemonės, nelaikomi naujai prijungiamais subjektais, todėl jiems įmokos nėra taikomos.

12. Asmenų sistemų prijungimas prie vietinių bendrojo naudojimo sistemų pagal Gamtinių dujų įstatymo 54 straipsnio 3 dalį mutatis mutandis vykdomas Metodikoje nustatyta tvarka.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIAI INVESTICIJŲ Į DUJŲ SISTEMAS RODIKLIAI

 

13. Atsipirkimo laikotarpis nustatant:

13.1. įmoką, skirtą nebuitiniams vartotojams ir (ar) dujų sistemoms – ne ilgesnis nei 15 metų.

13.2. įkainį – lygus 20 metų.

14. Įkainis ir įmoka apskaičiuojami vadovaujantis Tarybos nutarimo dėl atitinkamo operatoriaus einamųjų ar ateinančių metų kainos ir (ar) pajamų viršutinės ribos nustatymo ar koregavimo priėmimo dieną patvirtintomis ir (ar) skelbiamomis prielaidomis dėl įkainio ir (ar) įmokos skaičiavimo ir naujo vartotojo sistemos ar dujų sistemos prijungimo prie dujų sistemos sutarties pasirašymo datą galiojančiu nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) tarifo dydžiu, taikomu pagal 15.2 papunktį.

15. Operacinės sąnaudos, patirtinos dėl vartotojo sistemos ar dujų sistemos prijungimo (OPEX), susideda iš:

15.1. eksploatavimo sąnaudų, kurios nustatomos:

15.1.1. SSO, kaip vidutinės SSO sąnaudos, priskirtos dujotiekių eksploatavimui (Eur/km), skaičiavimuose naudojant SSO vienerių kalendorinių metų prieš įkainių ir ar įmokų skaičiavimą faktines sąnaudas, įvertinus Tarybos atitinkamo struktūrinio padalinio parengtoje pažymoje dėl einamųjų ar ateinančių metų kainos ir (ar) pajamų viršutinės ribos nustatymo ar koregavimo (toliau – Pažyma), kurios pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, nurodytą vartotojų kainų indekso pokytį, proc., pakoreguotą efektyvumo rodikliu, kuris yra lygus 1 proc.;

15.1.2. PSO, kaip PSO prognozuojamos pagrįstos papildomos konkretaus investicijų projekto sąlygotos sąnaudos;

15.2. NTM sąnaudų:

15.2.1. įmokos, skirtos nebuitiniams vartotojams ir (ar) dujų sistemoms, atveju apskaičiuojamų pradinę turto, kuriam pagal teisės aktus taikomas NTM, vertę padauginant iš atitinkamoje savivaldybėje taikomo NTM tarifo dydžio;

15.2.2. įkainio atveju apskaičiuojamų pradinę turto, kuriam pagal teisės aktus taikomas NTM, vertę padauginant iš 1 % NTM tarifo dydžio.

 

III SKYRIUS

ĮMOKŲ SKAIČIAVIMAS PRIJUNGIANT VARTOTOJŲ SISTEMAS, SKIRTAS NEBUITINIAMS VARTOTOJAMS, IR (AR) NAUJAS DUJŲ SISTEMAS

 

16. Įmoka yra lygi operatoriaus patiriamas ekonomiškai pagrįstas išlaidas viršijančioms išlaidoms, lygioms:

16.1. 0, kai FGDV(I) ≥ 0;

16.2. FGDV(I) moduliui, kai FGDV(I) < 0.

17. FGDV(I) apskaičiuojama pagal (1) formulę:

 

; (1)

 

čia:

CFtt-aisiais metais operatoriaus patiriami pinigų srautai, sąlygoti naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, Eur;

CAPEXt – t-aisiais metais operatoriaus patiriamos investicijos, sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, Eur;

D – diskonto norma, skirta įvertinti ateities pinigų srautų dabartinę vertę, yra lygi Tarybos nustatytų operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudotai investicijų grąžos normai (WACC), proc.;

Pt – t-aisiais metais operatoriaus gautinos pajamos dėl padidėjusių transportuotinų dujų kiekių ir (ar) pajėgumų, sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujų dujų sistemų prijungimo, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 18 punktą, Eur;

t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

OPEXt – t-aisiais metais operatoriaus patiriamų operacinių sąnaudų padidėjimas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 15 punktą, Eur.

18. Pt apskaičiuojamos:

18.1. SSO atveju pagal (2) formulę:

 

; (2)

čia:

Qt – minimalaus, užtikrinančio investicijos atsipirkimą, SSO planuojamo skirstyti dujų kiekio ir (ar) minimalių užsakytų pajėgumų padidėjimo, sąlygoto naujos vartotojo sistemos, ir (ar) naujos dujų sistemos prijungimo, nustatyto pagal Metodikos 20 punktą, dalis t-aisiais metais, MWh ir (ar) MWh/parą/metus.

Ka – SSO atskaitinė kainos viršutinė riba, apskaičiuota pagal šios Metodikos 19 punktą, Eur/MWh arba Eur/(MWh/parą/metus).

18.2. PSO atveju pagal (3) formulę:

 

; (3)

čia:

Qt, j – minimalaus PSO planuojamo perduoti dujų kiekio ir (ar) minimalių užsakytų pajėgumų padidėjimo, sąlygoto naujo vartotojo sistemos ir (ar) naujos dujų sistemos prijungimo, nustatyto pagal Metodikos 20 punktą, dalis t-aisiais metais, MWh, MWh/parą/metus.

Kj – t metams patvirtintos PSO taikomos dujų perdavimo kainos už atitinkamą naujai vartotojo sistemai ir (ar) naujai dujų sistemai numatomą užsakyti ir (ar) įsigyti dujų kiekį, vartojimo pajėgumus vidiniame išleidimo taške, užsakomus ilgalaikius (metinius) pajėgumus vidiniame išleidimo taške, užsakomus ilgalaikius (metinius) pajėgumus tarpvalstybiniame įleidimo taške, Eur/MWh, Eur/(MWh/parą/metus). Jeigu laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotojo sistemą ir (ar) naują dujų sistemą, operatoriaus kainos nėra nustatytos, remiamasi paskutinėmis galiojančiomis PSO taikomomis dujų perdavimo kainomis už perdavimo paslaugas ir (ar) produktus.

j – naujai vartotojo sistemai ir (ar) naujai dujų sistemai numatoma užsakyti ir (ar) įsigyti perdavimo paslauga ir (ar) produktas;

t – metų skaičius nuo investicijų perdavimo eksploatuoti pradžios iki atsipirkimo laikotarpio pabaigos.

19. SSO atskaitinė kainos viršutinė riba (Ka) apskaičiuojama pagal (4) formulę:

 

 

; (4)

čia:

Ct metų SSO reguliuojamos veiklos sąnaudos, nurodytos Tarybos nutarime dėl einamųjų ar ateinančių metų kainos ir (ar) pajamų viršutinės ribos nustatymo ar koregavimo (toliau – Nutarimas) arba Pažymoje, kurios pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, Eur.

RABSSO – SSO reguliuojamo turto likutinė vertė t metų, kuriems nustatoma įmoka ar įkainis, pabaigoje, Eur;

WACC – laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naują vartotojo sistemą ir (ar) naują dujų sistemą, Tarybos nustatytų operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudota investicijų grąžos norma, proc.;

QSSO – SSO t-metais prognozuojamas transportuoti dujų kiekis ir (ar) užsakyti pajėgumai, nurodyti Nutarime arba Pažymoje, kurios pagrindu įvyko SSO pajamų lygio patvirtinimas, MWh arba MWh/parą.

20. Asmens, prijungiančio naują vartotojo sistemą, skirtą nebuitiniam vartotojui, ar naują dujų sistemą, prijungimo sutartyje su operatoriumi nustatomas:

20.1. minimalus, užtikrinantis investicijos atsipirkimą, šio asmens transportuotinas dujų kiekis ir (ar) pajėgumai, kurių pagrindu nustatyta įmokos vertė, ir kurie atsipirkimo laikotarpiu išdėstomi pagal operatoriaus ir šio asmens suderintas apimtis;

20.2. minimalių šio asmens transportuotinų dujų kiekių ir pajėgumų mokesčio, taikomo tuo atveju, jei šie įsipareigojimai nevykdomi, apskaičiavimo tvarka;

20.3. mokesčio, dėl pagal Metodikos 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nustatyto reikalavimo, nevykdymo apmokėjimo terminai.

21. Užtikrinant, kad naujos vartotojo sistemos, skirtos nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujos dujų sistemos prijungimas nedidintų kainos esamiems vartotojams, asmens, prijungiančio savo sistemą, ir operatoriaus susitarimu prijungimo sutartyje gali būti koreguojami pagal Metodikos 20 punktą nustatyti įpareigojimai, atsižvelgiant į faktinį asmens suvartojimą, atliekant šio asmens prijungimo prie dujų sistemos sutarties pakeitimus.

22. Jei operatoriaus įgyvendintų investicijų, tenkančių konkrečiai naujai vartotojo sistemai, skirtai nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujai dujų sistemai, faktinė vertė po visų prijungimo sąnaudas patvirtinančių dokumentų gavimo skiriasi nuo sąmatinės vertės daugiau kaip 3 proc., bet ne mažiau kaip 145 eurais, operatorius šiam asmeniui įmoką apskaičiuoja pagal faktiškai įgyvendintos investicijos dydį. Didesnė prijungimo įmoka gali būti nustatoma ir tuo atveju, jei faktinės vertės padidėjimą lėmė papildomų, sąmatoje nenumatytų darbų, būtinų šio asmens sistemai prijungti, poreikis, kuris objektyviai negalėjo būti numatytas rengiant sąmatą, arba sąmatoje numatytų darbų pabrangimas, susijęs su ekonominiais prekių ir paslaugų rinkos procesais.

23. Operatorius turi teisę naujos vartotojo sistemos, skirtos nebuitiniams vartotojams, ir (ar) naujos dujų sistemos prijungimui taikyti mažesnę įmoką, nei apskaičiuotą pagal Metodikos 16–21 punktus, esant bent šioms sąlygoms:

23.1. Tarybos nutarimu yra suderintas investicijų projektas dėl tokios įmokos taikymo;

23.2. užtikrinama, kad investicijos šiems asmenims prijungti nedidins kainos esamiems vartotojams ar sistemos naudotojams;

23.3. operatorius tokią įmoką gali taikyti konkretų laikotarpį apibrėžtoje teritorijoje ir neturi diskriminuoti kitų naujai prijungiamų asmenų sistemų. Kriterijai, kuriais vadovaujantis operatoriaus taikytų mažesnę įmoką, turi būti objektyvūs ir nediskriminuojantys;

23.4. įmokos taikymo dydį, laikotarpį bei apibrėžtą šios įmokos taikymo teritoriją operatorius paskelbia viešai.

24. Naujų vartotojų sistemų, skirtų nebuitiniams vartotojams, ir naujų dujų sistemų įmokų nustatymo skaičiuoklė skelbiama Tarybos internetiniame puslapyje www.vert.lt. Taryba, atnaujinusi šią skaičiuoklę dėl teisės aktų ar kitų pasikeitimų, skaičiuoklę paskelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių pasikeitimų įsigaliojimo dienos.

 

IV SKYRIUS

ĮKAINIŲ IR ĮMOKŲ SKAIČIAVIMAS PRIJUNGIANT VARTOTOJŲ SISTEMAS, SKIRTAS BUITINIAMS VARTOTOJAMS

 

25. Įkainiai nustatomi Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikoje, patvirtintoje Tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“, (toliau – Kainų metodika) įtvirtintiems atskiriems buitinių vartotojų pogrupiams, kurie skirstomi pagal metinį suvartojamų dujų kiekį:

25.1. pirmam pogrupiui (Kainų metodikos 50.1 papunktis);

25.2. antram ir trečiam pogrupiui (Kainų metodikos 50.2 ir 50.3 papunkčiai).

26. Įmokos buitiniams vartotojams yra taikomos:

26.1. individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, arba

26.2. praeityje suformuotame kvartale prijungiamoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, arba

26.3. vartotojų sistemoms, skirtoms bendrai vartotojų grupei prijungti.

27. Įmoka buitiniams vartotojams (Pb) apskaičiuojama pagal (5) formulę:

 

; (5)

 

čia:

Pbuit past – įkainis, kuris taikomas vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo, Eur, apskaičiuojamas pagal Metodikos 28 punktą;

Pm – įkainis, kuris taikomas už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, Eur apskaičiuojamas pagal Metodikos 29 punktą;

A – naujai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, prijungti tiesiamo dujotiekio, užtikrinančio šios sistemos prijungimą prie dujų sistemos, ilgis. Metodikos 26.1 papunkčio atveju lygus trumpiausiam geometriniam atstumui nuo naujos vartotojo sistemos, skirtos buitiniam vartotojui, dujų apskaitos spintelės (dujų sistemų atsakomybės ribos) iki esamos operatoriaus dujų sistemos dujotiekio prijungimo taško ir (ar) rekonstruojamo dujotiekio, m. Metodikos 26.2 ir 26.3 papunkčių atvejais, Metodikos 30–32 punktų tvarka nustatytas ilgis, m.

28. Pbuit past yra apskaičiuojamas pagal (6) formulę:

 

; (6)

 

čia:

Pbuit – SSO patiriamas ekonomiškai pagrįstas išlaidas viršijančios išlaidos dėl vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo, nustatytos vadovaujantis Metodikos 34 punktu, Eur;

kpast – SSO įgyvendintų investicijų vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams prijungti, dalies, nepriklausančios nuo tiesiamų dujotiekių naujoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, ilgio, koeficientas. Šį koeficientą, vadovaudamasis Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų apraše, patvirtintame Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3-464 „Dėl gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Aprašas) numatytais apskaitos principais, apskaičiuoja SSO, atsižvelgdamas į investicijas naujoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams prijungti, įgyvendintas per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų įkainiams skaičiuoti pateikimo;

nbuit – buitinių vartotojų, kuriems yra skirtos per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų įkainiams skaičiuoti pateikimo prijungtos vartotojų sistemos, skaičius.

29. Pm apskaičiuojamas pagal (7) formulę:

 

; (7)

 

čia:

Pbuit – SSO patiriamas ekonomiškai pagrįstas išlaidas viršijančios išlaidos dėl vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo, nustatomos vadovaujantis Metodikos 34 punktu, Eur;

kpast – SSO įgyvendintų investicijų vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams prijungti, dalies, nepriklausančios nuo tiesiamų dujotiekių naujoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, ilgio, koeficientas. Šį koeficientą, vadovaudamasis Apraše numatytais apskaitos principais, apskaičiuoja SSO, atsižvelgdamas į investicijas naujoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams prijungti, įgyvendintas per paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų įkainiams skaičiuoti pateikimo;

Lbuit – paskutinius 4 ketvirčius iki duomenų įkainiams skaičiuoti pateikimo prijungtų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, apmokestintas atstumas, m, t. y. apmokestinamo atstumo suma (individualiai prijungiamoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, geometrinio atstumo ir praeityje suformuotame kvartale prijungtoms vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams, arba vartotojų sistemoms, skirtoms bendrai vartotojų grupei prijungti, tenkančio atstumo suma).

30. Kai praeityje buvo suformuotas kvartalas arba dujofikuojama bendra vartotojų grupė, operatorius turi įvertinti potencialių buitinių vartotojų arba į bendrą vartotojų grupę įtrauktų vartotojų skaičių. Šių vartotojų dujų sistemoms prijungti įkainis skaičiuojamas įvertinant kvartalo arba bendros vartotojų grupės suformavimo metu apskaičiuotą metrų skaičių, tenkantį vienam praeityje suformuoto kvartalo buitiniam vartotojui arba bendros vartotojų grupės vartotojui (Lp). Įmoka, taikoma asmeniui už vartotojo sistemos, skirtos buitiniam vartotojui, prijungimą praeityje suformuotame kvartale arba vartotojo sistemos, įtrauktos į bendrą vartotojų grupę, prijungimą (PBVG t) apskaičiuojama:

 

; (8)

 

čia:

Pbuit, past, t – t-aisiais metais galiojantis įkainis, kuris taikomas nepriklausomai nuo atstumo ir pajėgumų, Eur;

Lp – metrų skaičius, tenkantis praeityje suformuoto kvartalo naujai vartotojo dujų sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, arba vienai bendros vartotojų grupės vartotojo dujų sistemai, apskaičiuojamas pagal Metodikos 31 punktą, m.

Pm, t – t-aisiais metais galiojantis įkainis, kuris taikomas už kiekvieną dujotiekio metrą, Eur.

31. Metrų skaičius, tenkantis vienai praeityje suformuoto kvartalo vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, arba vienai bendros vartotojų grupės vartotojo sistemai, apskaičiuojamas pagal (9) formulę:

 

; (9)

čia:

Lp – metrų skaičius, tenkantis praeityje suformuoto kvartalo vartotojo dujų sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, arba vienai bendros vartotojų grupės vartotojo sistemai;

LBVG – praeityje suformuoto kvartalo dujotiekio ilgis arba visas bendrai vartotojų grupei įrengiamos skirstymo sistemos ilgis (visas įrengiamos skirstymo sistemos ilgis, įtraukiant skirstomojo dujotiekio vartotojo atšakas), m;

nb – praeityje suformuoto kvartalo vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, arba bendros vartotojų grupės vartotojų sistemų skaičius.

32. Dujofikuojant praeityje suformuotą kvartalą arba bendrą vartotojų grupę laikoma, kad atskira daugiabučio gyvenamojo namo laiptinė yra nauja viena vartotojo sistema, skirta buitiniams vartotojams, ir įmoka naujai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam vartotojui, skaičiuojama pagal (5) formulę. Skaičiuojant įmoką buitiniams vartotojams, dujas naudosiantiems daugiabučiuose namuose, operatoriaus pagal (7) formulę apskaičiuotas įkainis, taikomas už kiekvieną reikalingą nutiesti dujotiekio metrą, padalijamas iš prie dujų sistemos (dujų sistemos įvado į atskirą laiptinę) galimo prijungti naujų vartotojų (butų) skaičiaus, įskaitant ir jau prijungtus naujus buitinius vartotojus (butus), o pagal (6) formulę apskaičiuotas įkainis, taikomas vartotojui nepriklausomai nuo prijungimo atstumo, nustatomas kiekvienam prie dujų sistemos galimam prijungti buitiniam vartotojui (butui). Asmenys dujų įmonės apskaičiuotą prijungimo įmoką už vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimą daugiabučiuose namuose praeityje suformuotuose kvartaluose, turi sumokėti jungdamiesi prie dujų sistemos ar daugiabučio namo vartotojų sistemos, nepriklausomai nuo prijungimo momento.

33. Operatoriaus patiriamas ekonomiškai pagrįstas išlaidas viršijančios išlaidos dėl vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, prijungimo (Pbuit) yra laikomos išlaidomis lygiomis FGDV moduliui, kai FGDV(I) < 0.

34. Pbuit apskaičiuojama pagal (10) formulę:

 

; (10)

 

čia:

CFt buitt-aisiais metais operatoriaus patiriami pinigų srautai, sąlygoti naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, Eur;

CAPEXt buit – t-aisiais metais operatoriaus patiriamos investicijos, sąlygotos per praėjusius 4 ketvirčius atliktų investicijų naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, indeksuotos ΔSSKI, Eur. ΔSSKI – metinis inžinerinių statinių statybos kainų pokytis, apskaičiuotas paskutinių 4 ketvirčių Lietuvos Respublikos statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skelbiamų mėnesinių Statybos sąnaudų elementų kainų indeksų (SSKI) inžineriniams statiniams vidurkį lyginant su ankstesnių 4 ketvirčių skelbiamų mėnesinių statybos sąnaudų elementų kainų indeksų inžineriniams statiniams vidurkiu, proc.;

D – diskonto norma, skirta įvertinti ateities pinigų srautų dabartinę vertę, yra lygi laikotarpiui, per kurį planuojama prijungti naujas vartotojų sistemas, skirtas buitiniams vartotojams, Tarybos nustatytų operatoriaus kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudotai investicijų grąžos normai (WACC), proc.;

Pt buit – t-aisiais metais operatoriaus gautinos pajamos dėl padidėjusių skirstomų dujų kiekių ir (ar) pajėgumų, sąlygotos naujų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams prijungimo, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 35 punktą, Eur;

t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos;

OPEXt buit – t-aisiais metais operatoriaus patiriamų operacinių sąnaudų padidėjimas, apskaičiuotas pagal šios Metodikos 15 punktą, Eur;

35. Pt buit apskaičiuojamos pagal (11) formulę:

 

; (11)

čia:

Qt buit. vid – operatoriaus t-aisiais metais planuojamas transportuoti dujų kiekis prijungiamomis vartotojų sistemomis, skirtomis buitiniams vartotojams, MWh ir (ar) MWh/parą/metus. Šis kiekis nustatomas padauginant vidutinį metinį jau esamų atitinkamo pogrupio buitinių vartotojų suvartojamą kiekį iš per praėjusius 4 ketvirčius atitinkamo pogrupio naujai prijungtų vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams, skaičiaus.

Ka – SSO atskaitinė kainos viršutinė riba, apskaičiuota pagal šios Metodikos 19 punktą, Eur/MWh arba Eur/(MWh/parą/metus).

36. Jei operatoriaus nustatytas dujotiekio geometrinis atstumas, priskirtas konkrečiai naujai vartotojo sistemai, skirtai naujam buitiniam vartotojui, skiriasi nuo planuojamo daugiau kaip 1 metru, operatorius įmoką buitiniam vartotojui apskaičiuoja pagal patikslintą dujotiekio geometrinį atstumą. Jei susidaręs skirtumas yra mažesnis nei 1 metras, operatorius įmokos buitiniam vartotojui neperskaičiuoja. Praeityje suformuoto kvartalo buitiniams vartotojams arba dujofikuojamos bendros vartotojų grupės vartotojams prijungimo įmoka neperskaičiuojama.

 

V SKYRIUS

DUJŲ SISTEMŲ PLĖTROS INVESTICIJOS

 

37. Investicijos į dujų sistemų plėtrą konkrečioje teritorijoje pateikiamos operatoriaus rengiamame investicijų projekte ir apskaičiuojamos pagal detalią sąmatą.

38. Tuo atveju, kai operatorius vykdo vartotojų sistemų ir (ar) dujų sistemų prijungimą, įvertinęs dujų sistemų perspektyvinę plėtrą, užtikrinančią didesnius dujų sistemos pajėgumus, nei reikia naujiems asmenims prijungti, investicijos, reikalingos naujiems asmenims, įvertinamos rengiant investicijų projektą ir sudarant atskirą sąmatą tokiai dujų sistemai, kuri optimaliai užtikrintų tik naujoms vartotojų sistemoms, dujų sistemoms reikalingus pajėgumus. Apskaičiuodamas prijungimo įmoką asmenims, kurie bus prijungiami prie šių dujų sistemų ateityje, atlikdamas naujas investicijas, operatorius turi teisę pridėti praeityje jau atliktų investicijų dalį, kuri buvo būtina, norint asmeniui užtikrinti jo pageidaujamus pajėgumus.

39. Kai investicijų projekte numatytos reikalingos investicijos naujiems asmenims prijungti apima daugiau nei vieną asmenį, tai investicijos konkrečiam asmeniui prijungti (Ii), kuriomis sukuriami dujų sistemos pajėgumai konkretaus naujo asmens sistemos prijungimo taške, skaičiuojamos pagal (12) formulę:

 

; (12)

 

čia:

IK – investicijų projekte numatytos investicijos asmenims prijungti, Eur;

Ai – dujų sistemos ilgis nuo i-tojo naujo asmens sistemos prijungimo taško iki esamos dujų sistemos, m;

Gi – i-tajam naujam asmeniui reikalingi dujų transportavimo pajėgumai asmens sistemos prijungimo taške, (m3/h – buitiniams vartotojams, kWh/h – nebuitiniams vartotojams);

n – naujų asmenų skaičius investicijų projekte.

40. Kai numatoma įrengti daugiau nei vieną vartotojų dujų sistemą, skirtą nebuitiniams ir (ar) buitiniams vartotojams, ir (ar) dujų sistemas, metrų ilgis, priskirtas kiekvienai vartotojo sistemai, skirtai buitiniam ir (ar) nebuitiniam vartotojui, ir (ar) dujų sistemai priskiriamas proporcingai jam priskirtiems pajėgumams, pagal (13) formulę:

 

; (13)

 

Ai – dujų sistemos ilgis nuo i-tojo naujo asmens sistemos prijungimo taško iki esamos dujų sistemos, m;

Gi sist – i-tajai vartotojo dujų sistemai, skirtai buitiniam vartotojui ir (ar) nebuitiniam vartotojui ir (ar) dujų sistemai, reikalingi dujų transportavimo pajėgumai šios sistemos prijungimo taške, (m3/h – buitiniams vartotojams, kWh/h – nebuitiniams vartotojams);

N – vartotojų sistemų skirtų buitiniams vartotojams ir (ar) nebuitiniams vartotojams ir (ar) dujų sistemoms skaičius;

Gi – i-tajam naujam asmeniui reikalingi dujų transportavimo pajėgumai asmens sistemos prijungimo taške, (m3/h – buitiniams vartotojams, kWh/h – nebuitiniams vartotojams).

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Tarybai nustačius, kad operatoriai nevykdo ar netinkamai vykdo Metodikoje nustatytas sąlygas, šios įmonės atsako teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

42. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Metodikos taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

______________

 

Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodikos Priedas

 

(Vartotojų sistemų, skirtų buitiniams vartotojams įkainio skaičiavimo lentelės forma)

 

___________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

 

___________________________________________________________________________

(įmonės teisinė forma, buveinės adresas, telefonas, faksas, el. paštas, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys, pavadinimas, įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas)

 

VARTOTOJŲ SISTEMŲ, SKIRTŲ BUITINIAMS VARTOTOJAMS, ĮKAINIŲ SKAIČIAVIMO LENTELĖ

 

20.............m..................................d. Nr.

___________________________________

(sudarymo vieta)

 

Eil. Nr.

Rodikliai

Mato vnt.

20_ – 20 __

 

20__ – 20__

 

 

Pogrupis

-

I

 

II

 

 

Prijungimo būdas

-

Individualiai

Bendra vartotojų grupė

Viso:

Turto vertė, kuriai taikomas NTM

Individualiai

Bendra vartotojų grupė

Viso:

Turto vertė, kuriai taikomas NTM

1.

Praėjusių 4 ketvirčių dujų įmonės atliktos investicijos naujiems buitiniams vartotojams prijungti, iš viso: (išvardinti pagal turto grupę)

Eur

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dujų įmonės faktiškai nutiestas dujotiekio ilgis, m iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Dujų įmonės apmokestintas ilgis, m iš viso:

m

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Prijungtų naujų buitinių vartotojų skaičius iš viso:

vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Naujų buitinių vartotojų dujų suvartojimas iš viso:

tūkst. m3/ vart.

arba

MWh/vart.

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Naujų buitinių vartotojų ribinės eksploatacinės sąnaudos, iš viso:

Eur/km

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

kpast

-

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: pateikiant duomenis, vertinamos tik investicijos (investicijų projektai), kurios skirtos tik vartotojų sistemoms, skirtoms buitiniams vartotojams prijungti.

 

 

20_____________ m.___________ Įmonės vadovas_________________

 

 

______________