Autentiškas vertimas

Vyriausybės kanceliarijos

Administracinis departamentas

2015 11 18

 

REZOLIUCIJA MSC.290(87)

 

(priimta 2010 m. gegužės 21 d.)

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMŲ PRIĖMIMAS

 

 

 

Jūrų saugumo komitetas,

 

prisimindamas Tarptautinės jūrų organizacijos konvencijos 28 straipsnio b punktą dėl komiteto funkcijų;

 

taip pat prisimindamas 1974 m. Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS) (toliau – Konvencija) VIII straipsnio b dalies nuostatas dėl Konvencijos Priedo, išskyrus Priedo I skyriaus nuostatas, keitimo tvarkos;

 

be to, prisimindamas, kad tarp Organizacijos strateginių krypčių, susijusių su saugios, patikimos, veiksmingos ir aplinkai nekenksmingos visapusiškos laivybos sistemos plėtra ir užtikrinimu, yra tikslinių naujų laivų projektavimo ir statybos standartų sukūrimas;

 

manydamas, kad, norint, jog laivai būtų saugūs ir nekenksmingi aplinkai, jie turėtų būtų projektuojami ir statomi tam tikrai eksploatavimo trukmei, kad tinkamai eksploatuojami ir prižiūrimi, laikantis nurodytų eksploatacijos ir aplinkosaugos reikalavimų, jie išliktų saugūs visą jų eksploatavimo laikotarpį;

 

apsvarstęs aštuoniasdešimt septintajame posėdyje pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies i punktą pasiūlytus ir išplatintus Konvencijos pakeitimus,

 

1. priima pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies iv punktą šios Rezoliucijos Priede išdėstytus Konvencijos pakeitimus;

 

2. nustato pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vi punkto 2 papunkčio bb dalį, kad minėtiems Priede išdėstytiems pakeitimams pritarta 2011 m. liepos 1 dieną, jei iki šios dienos daugiau negu vienas trečdalis Konvencijos Susitariančiųjų Vyriausybių arba Susitariančiosios Vyriausybės, kurių prekybos laivynai kartu sudaro ne mažiau kaip penkiasdešimt procentų pasaulio prekybos laivyno bendrosios talpos, nepranešė, jog jos nepritaria pakeitimams;

 

3. prašo SOLAS Susitariančiąsias Vyriausybes prisiminti, kad pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies vii punkto 2 papunktį Priede išdėstyti pakeitimai įsigalioja 2012 m. sausio 1 d., po 2 dalyje nurodytos jų priėmimo dienos;

 

4. prašo pagal Konvencijos VIII straipsnio b dalies v punktą Generalinį sekretorių visoms Konvencijos Susitariančiosioms Vyriausybėms pateikti patvirtintas šios Rezoliucijos ir Priedo, kuriame išdėstyti pakeitimai, kopijas;

 

5. taip pat prašo Generalinį sekretorių šią Rezoliuciją ir jos Priedą perduoti Organizacijos narėms, kurios nėra šios Konvencijos Susitariančiosios Vyriausybės;

 

6. nutaria 2014 m. peržiūrėti SOLAS Reglamento II-1/3-10 įgyvendinimo pažangą ir, nustačius būtinybę, pakeisti šio Reglamento 1 punkte nurodytus laikotarpius.

 


PRIEDAS

 

 

 

1974 M. TARPTAUTINĖS KONVENCIJOS DĖL ŽMOGAUS GYVYBĖS APSAUGOS JŪROJE SU PAKEITIMAIS PAKEITIMAI

 

 

 

II-1 SKYRIUS

 

Konstrukcija – laivo sandara, skirstymas į skyrius ir stovumas, mechanizmai ir elektros įranga

 

 

 

A dalis

 

Bendrosios nuostatos

 

2 taisyklė

 

Apibrėžtys

 

1. Po esamo 27 punkto įterpiamas naujas 28 punktas:

 

„28. Balkerių ir naftos tanklaivių tiksliniai sandaros standartai  – tai tarptautiniai balkerių ir naftos tanklaivių tiksliniai sandaros standartai, kuriuos Jūros saugumo komitetas priėmė Rezoliucija Nr. MSC.287(87), ir kuriuos Organizacija gali pakeisti, jei tokie pakeitimai priimami, įsigalioja ir yra įgyvendinami vadovaujantis šios Konvencijos VIII straipsnio nuostatomis dėl jos Priedo, išskyrus I skyrių, keitimo procedūros“.

 

A-1 dalis

 

Laivo sandara

 

2. Po esamos 3-9 taisyklės įterpiama nauja 3-10 taisyklė:

 

3-10 taisyklė

 

Balkerių ir naftos tanklaivių tiksliniai sandaros standartai

 

1. Ši taisyklė taikoma 150 m ilgio ir ilgesniems naftos tanklaiviams ir 150 m ilgio ir ilgesniems balkeriams, kuriuose pagal sandarą yra vienas denis, o krovinių patalpose yra viršutiniai bortų tankai bei atsidarantys bortų tankai, išskyrus rūdovežius ir mišriosios paskirties piltinius krovinius vežančius laivus:

 

1.1. kurių statybos sutartis sudaryta 2016 m. liepos 1 d. arba vėliau;

 

1.2. jei statybos sutarties nėra, kurių kilis bus pastatytas ant stapelio 2017 m. liepos 1 d. arba vėliau, arba kurių tuo metu bus panašus statybos etapas; arba

 

1.3. kurie atiduodami eksploatuoti 2020 m. liepos 1 d. arba vėliau.

 

2. Laivai projektuojami ir statomi konkrečiai eksploatavimo trukmei, kad, visą savo eksploatavimo laikotarpį eksploatuojami ir prižiūrimi, laikantis konkrečių eksploatacijos ir aplinkosaugos reikalavimų, jie būtų saugūs ir nekenksmingi aplinkai, nepažeisto laivo stovumo ir nurodytos apgadinto laivo stovumo būklės.

 

2.1. Saugus ir nekenksmingas aplinkai reiškia, kad laivas yra pakankamai tvirtas, sandarus ir stovus, siekiant sumažinti laivo netekimo arba jūros aplinkos taršos riziką, atsiradusią dėl konstrukcinių pažeidimų, įskaitant konstrukcinių elementų suirimą dėl potvynio ar pralaidumo vandeniui.

 

2.2. Nekenksmingas aplinkai taip pat reiškia, kad laivas pastatytas iš medžiagų, kurias aplinkos požiūriu galima perdirbti.

 

2.3. Saugumas taip pat reiškia, kad laivo sandara, armatūra ir įtaisai yra tokie, kad galima būtų saugiai pasiekti laivą, iš jo evakuotis, jį apžiūrėti ir tinkamai prižiūrėti, taip pat būtų galima jį saugiai eksploatuoti.

 

2.4. Konkrečios eksploatavimo ir aplinkos sąlygos nustatomos pagal numatytą laivo eksploatavimo rajoną visą jo eksploatavimo laikotarpį ir apima sąlygas, įskaitant tarpines sąlygas, susidariusias dėl laivo pakrovimo arba iškrovimo, arba balasto priėmimo ar išpumpavimo uoste, vandens keliuose ir jūroje.

 

2.5. Nustatyta eksploatavimo trukmė yra nominalus laikotarpis, per kurį, daroma prielaida,  laivą veikia eksploatacinės ir (arba) aplinkos sąlygos, taip pat (arba) dėl korozijos žalinga aplinka, ir kuris skirtas tinkamiems laivo projektavimo parametrams parinkti. Tačiau tikroji laivo eksploatavimo trukmė gali būti ilgesnė ar trumpesnė, atsižvelgiant į faktines laivo eksploatavimo sąlygas ir priežiūrą visą laivo eksploatavimo laikotarpį.

 

3. 2–2.5 punktuose išdėstyti reikalavimai įgyvendinami laikantis atitinkamų organizacijos, kurią Administracija pripažįsta, vadovaujantis XI-1/1taisyklės nuostatomis, konstrukcinių reikalavimų arba Administracijos nacionaliniais standartais, atitinkančiais balkerių ir naftos tanklaivių tikslinių laivų statybos standartų funkcinius reikalavimus.

 

4. Laivo statybos byla su konkrečia informacija apie tai, kaip laivą projektuojant ir statant buvo taikomi balkerių ir naftos tanklaivių tikslinių laivų statybos standartų funkciniai reikalavimai, pateikiama pristatant naują laivą ir laikoma laive ir (arba) krante[1] ir, prireikus, atnaujinama per visą laivo eksploatavimo laikotarpį. Laivo statybos bylos turinys turi bent atitikti Organizacijos parengtas rekomendacijas1.“[1] Žr. Rekomendacijas dėl informacijos  Laivo statybos byloje (MSC.1/Circ.1343).