PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. KOVO 21 D. SPRENDIMO NR. t1-47 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. T1-60

Plungė

 

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-47 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Plungės rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Aprašo 9 punktą papildyti žodžiais „maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose“ ir pastraipa „Nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos  Mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.“ ir  visą punktą išdėstyti taip:

9. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio.

Nuo 2020 metų rugsėjo 1 dienos  mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, turi teisę į nemokamus pietus, nevertinant gaunamų pajamų.“

2. Aprašo 10 punktą papildyti žodžiais „maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose“ ir  visą punktą išdėstyti taip:

10. Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus, maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP, atsižvelgiant į bendrai gyvenančių asmenų ar vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas šiai atvejais: ligos atveju,  nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai bendrai gyvenantys asmenys augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienas gyvenantis asmuo yra neįgalus.“

3. Aprašo 17 punktą papildyti žodžiu „globėjų“ ir  visą punktą išdėstyti taip:

17. Kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams gali vienas iš mokinio tėvų,  globėjų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų sutikimą (toliau-Pareiškėjai).“

4. Aprašo 29 punktą papildyti žodžiais „išskyrus mokinius, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje“ ir  visą punktą išdėstyti taip:

29. Mokiniams nemokamas maitinimas neteikiamas, jeigu jų tėvai yra atleisti nuo mokėjimo už vaikų maitinimą mokyklų bendrabučiuose, išskyrus mokinius, kurie mokosi mokyklose pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje“.

5. Aprašo 33.2.papunktį papildyti žodžiais „išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma“  ir  visą papunktį išdėstyti taip:

33.2. nepinigine forma, jeigu mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką, išskyrus atvejus, kai atvejo vadybininkas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą, o kai atvejo vadyba netaikoma, – socialinis darbuotojas, dirbantis su asmenimis, patiriančiais socialinę riziką, rekomenduoja paramą mokinio reikmenims įsigyti teikti pinigine forma.“

6. Pripažinti netekusiu galios Tvarkos aprašo 35.3 papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis