LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. LAPKRIČIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 3D-904 „DĖL PRIVATAUS PIENO GAMINIŲ SANDĖLIAVIMO PARAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 11 d. Nr. 3D-919

Vilnius

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymą Nr. 3D-904 „Dėl Privataus pieno gaminių sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ ir 6.1 papunkčio pirmąją pastraipą išdėstau taip:

6.1. Rinkos reguliavimo agentūrai pateikti Rinkos reguliavimo agentūros nustatytos formos tinkamai užpildytą paramos paraišką. Paramos paraišką dėl sūrių, nurodytų reglamento (ES) Nr. 2015/1852 1 straipsnyje, pareiškėjai turi pateikti ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 23 d. Kartu su paramos paraiška Rinkos reguliavimo agentūrai pateikiama:

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė