herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS lėšomis
2016 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. 2V-198-(1.4)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2015 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimu dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos patvirtinimo“, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto reglamento, patvirtinto Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2016 m. rugsėjo 14 d., nutarimo 6 straipsnio 7 dalimi ir Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2016 m. rugsėjo 14 d. protokoliniu nutarimu, atsižvelgdamas į Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ 9.1.4 papunktį ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-229 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ 1.5.3 papunktį,

t v i r t i n u Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                          Vydūnas Trapinskas

 


 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento prie

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymu

Nr. 2V-198-(1.4)

 

LIETUVOS IR UKRAINOS JAUNIMO MAINŲ TARYBOS lėšomis
2016 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos  lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų  konkurso  nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lešomis 2016 metais finansuojamų projektų (toliau – Projektai) turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lešomis 2016 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), Projektų vertinimą, finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2. Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Konkursas organizuojamas vadovaujantis Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. A1-100 „Dėl Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. A1-229 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“, 2015 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimu dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. lapkričio 11 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos patvirtinimo, Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto reglamento, patvirtinto komiteto 2016 m. rugsėjo 14 d. nutarimo 6 straipsnio 7 punktu ir Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komiteto 2016 m. rugsėjo 14 d. protokoliniu nutarimu.

3. Teikiant ir vykdant Konkursui teikiamus Projektus turi būti vadovaujamasi Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu.

4. Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja Lietuvos ir Ukrainos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

5. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybai (toliau – Taryba) vadovaujantis organas.

5.2. Nacionalinė valdymo institucija – Tarybos administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija: Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Ukrainos Respublikoje – Ukrainos Jaunimo ir sporto ministerija.

5.3. Paraiška – pareiškėjo pagal Nuostatų priede nustatytą formą užpildytas pareiškėjo pasirašytas ir pareiškėjo antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, patvirtintas dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą Projektui įgyvendinti.

5.4. Partnerė organizacija – Ukrainos Respublikoje registruotas juridinis asmuo, kuris atitinka Nuostatuose jam keliamus reikalavimus, ir su kuriuo pareiškėjas kartu planuoja įgyvendinti Projektą.

5.5. Projektas – jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, vykdytojais ir dalyviais.

5.6. Projekto dalyviai (toliau – dalyviai) – asmenys, kuriems yra skirtas Projektas ir kurie jame dalyvauja.

5.7. Projekto pareiškėjas (toliau – pareiškėjas) – juridinis asmuo, teikiantis Konkursui paraišką.

5.8. Projekto partneris (toliau – partneris) – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo Projektą (gali turėti bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriai nėra asmenys, prisidedantys prie Projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine veikla (pvz., rėmėjai).

5.9. Projekto vykdytojai (toliau – vykdytojai) – asmenys, tiesiogiai ir nuolat prisidedantys prie Projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingi už Projekto ir (ar) tam tikrų jo dalių įgyvendinimą. Vykdytojai nėra asmenys, laikinai prisidedantys prie Projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektoriai, meno kolektyvai ir pan.). Projekto rėmėjai, prisidedantys prie Projekto įgyvendinimo skirdami finansinių lėšų, paslaugų, prekių ir pan., taip pat nėra vykdytojai.

6. Kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI Projektų TURINIUI

 

7. Konkurso būdu finansuotinos veiklos: jaunimo mainai ir kitokie jaunimo projektai (mokymai, seminarai, susitikimai, konferencijos, diskusijos, parodos ir plenerai, pažintiniai vizitai, informaciniai projektai).

8. Konkursui teikiamo Projekto turinys turi atitikti visas šias sąlygas:

8.1. Projekto metu turi būti užtikrintas jaunų žmonių aktyvus dalyvavimas visuose Projekto etapuose;

8.2. pareiškėjas bei partneris turi aktyviai ir lygiavertiškai prisidėti prie visų Projekto etapų įgyvendinimo;

8.3. Projekto metu turi būti užtikrintas dalyvių tarpkultūrinis mokymasis;

8.4. Projekto metu turi būti taikomi neformalaus ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą (-si);

8.5. Projekto pasirengimo ir vykdymo metu turi būti taikomi jaunimo Projektų valdymo  metodai;

8.6. Projekte turi būti užtikrintas skirtingas etnines ir tautines grupes atstovaujančio jaunimo dalyvavimas;

8.7. turi būti užtikrintas Projekto metu pasiektų rezultatų viešinimas ir sklaida.

9. Prioritetas teikiamas projektams, kuriuos įgyvendinant:

9.1. organizuojamos veiklos, skatinančios dvidešimt penkerių metų diplomatinių santykių su Ukraina užmezgimo sukakties minėjimą;

9.2. į bendras iniciatyvas įtraukiami mažiau galimybių turintys jauni žmonės;

9.3. stiprinamas tarpkultūrinis dialogas, kuriamos sąlygos atvirumui ir tolerancijai tarp jaunimo;

9.4. stiprinamas bendradarbiavimas ir apsikeitimas patirtimi darbo su jaunimu srityje;

9.5. populiarinama sveika gyvensena jaunimo tarpe;

9.6. kuriamas ir stiprinamas bendradarbiavimas tarp organizacijų, Lietuvoje ir Ukrainoje dirbančių pilietinio ir patriotinio ugdymo srityje, skatinamas jų apsikeitimas patirtimi;

9.7. padedama identifikuoti, palaikyti ir populiarinti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą jaunimo tarpe;

9.8. populiarinamos europinės vertybės, skleidžiama patirtis ir prisidedama prie integracijos į euroatlantines struktūras, bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Ukrainos stiprinimo Europos Sąjungos, NATO ir ESBO rėmuose.

10. Vykdant Konkursui teikiamus projektus, teorinio mokymo seminarų, sporto varžybų, kultūros ir meno, politinių ir religinių renginių bei renginių, skirtų akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, organizavimas gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.

11. Konkursui negali būti teikiami Projektai, kurie:

11.1. tikslingai skirti atostogoms ir turizmui;

11.2. siekia pelno;

11.3. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

11.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą Lietuvos ir Ukrainos valstybių tautiniams ir religiniams jausmams ar simboliams;

11.5. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

11.6. bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS, VYKDYTOJAMS IR DALYVIAMS

 

12. Konkursui Projektus gali teikti pareiškėjai, atitinkantys visas šias sąlygas:

12.1. pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

12.2. pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbanti ne pelno siekianti įstaiga ar nevyriausybinė organizacija, registruota Ukrainos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Vykdytojams keliamos sąlygos:

13.1. Tarybos teikiamos lėšos negali teikti finansinio pelno vykdytojams ar tapti jų pajamomis;

13.2. partnerių sutikimas bendradarbiauti (originalas anglų kalba) turi būti pateiktas kartu su paraiška (Nuostatų priedo III dalis). Originalu taip pat pripažįstamas skenuotas arba faksu atsiųstas dokumentas.

14. Konkursui teikiamų Projektų dalyviams keliamos sąlygos:

14.1. Konkurso būdu finansuotuose Projektuose bent 2/3 dalyvių turi būti 14–29 metų amžiaus, išskyrus Projektus, teikiamus pagal Nuostatų 9.4 papunktyje įtvirtintą prioritetą;

14.2. Projektai grindžiami proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Ukrainos dalyvavimo principu bei lyčių pusiausvyra. Projekte negali dalyvauti daugiau kaip 70 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 70 proc. vienos lyties dalyvių.  

 

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

15. Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Jei pareiškėjas pateikia daugiau negu vieną paraišką, vertinama tik ta paraiška, kurios pateikimo data yra ankstesnė. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka registruotas pareiškėjas paraišką Konkursui teikia Departamentui.

16.     Konkursui teikiamas Projektas turi būti aprašomas užpildant Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2016 metais finansuojamų projektų konkurso paraišką (Nuostatų priedas) (toliau – paraiška), esančią Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinėje  sistemoje (toliau – JAVAKIS)  (www.javakis.lt).

17.     Paraiška teikiama per JAVAKIS sistemą. Paraiškos ir jos priedų, išvardytų Nuostatų 18 punkte, galutinė versija suformuojama JAVAKIS sistemos, yra atspausdinama, lapai turi būti sunumeruojami ir susegami į aplanką, paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinami pareiškėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos bei paraišką sudarančių lapų skaičius. Visi teikiami dokumentai sudedami į vieną voką, ant kurio užrašomi Projekto ir Konkurso pavadinimai. Vokas turi būti antspauduotas pareiškėjo antspaudu, jeigu pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

18.     Per JAVAKIS sistemą pateikiami šie dokumentai:

18.1.  Juridinių asmenų registro išduoto išrašo kopija (pateikti reikia, jeigu pareiškėjas pirmą kartą Departamentui teikia paraišką arba jei šis dokumentas per pastaruosius vienerius metus pasikeitė);

18.2.  pareiškėjo steigimo dokumentų (įstatų, nuostatų, statuto, steigimo sutarties, steigimo akto ir pan.) kopija (pateikti reikia, jeigu pareiškėjas pirmą kartą Departamentui teikia paraišką arba jei šis dokumentas per pastaruosius vienerius metus pasikeitė);

18.3.  bendradarbiavimo sutarties (jei yra) kopija;

18.4.  dokumentai, įrodantys Projekto papildomą finansavimą (jei yra);

18.5.  Projekto vadovo, vykdytojų ir finansininko gyvenimo aprašymai, patvirtinti jų parašais, kuriuose pateikiama informacija apie išsilavinimą, aktualią papildomo mokymo (-si), kvalifikacijos tobulinimo (-si) ar profesinio ir darbo su jaunimu patirtį.

19.     Tik viena partnerių organizacija gali kreiptis dėl finansavimo į Departamentą pagal pareiškėjo registracijos vietą.

20.     Pareiškėjas turi pateikti du paraiškos egzempliorius. Viena paraiška kartu su Nuostatų 18 punkte išvardytais dokumentais pateikiama per JAVAKIS sistemą, o antra, atspausdinta JAVAKIS sistemos suformuota versija, pateikiama Departamentui adresu: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, A. Vivulskio g. 5, LT-03162 Vilnius, iki 2016 m. lapkričio 30 d. 15.00 val. arba siunčiama registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta iki 2016 m. lapkričio 29 d. (imtinai). Pateikus paraišką tik per JAVAKIS arba tik atspausdintą JAVAKIS sistemos suformuotą paraiškos versiją, paraiška nebus svarstoma.

21.     Paraiška, įkelta į JAVAKIS sistemą ir (arba) pristatyta Departamentui pasibaigus Nuostatų 20 punkte nurodytam terminui, nebus priimta. Paraiška, gauta registruotu paštu su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta pasibaigus Nuostatų 20 punkte nurodytam terminui, nebus registruojama ir bus grąžinta pareiškėjui.

22.     Nuostatų 18 punkte nurodytų dokumentų kopijos privalo būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

23.     Potencialūs pareiškėjai negali teikti paraiškų ir jiems negali būti skiriamos lėšos, jei:

23.1.  pareiškėjas yra likviduojamas;

23.2.  pareiškėjas yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

23.3.  pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose pateikė klaidinančią arba melagingą informaciją;

23.4.  pareiškėjas bandė gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Projektų vertinimo komisijos nariams;

23.5.  pareiškėjas neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių gebėjimų;

23.6.  asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už profesinės veiklos pažeidimus;

23.7.  pareiškėjas nesilaikė įsipareigojimų pagal su Departamentu ir (arba) viešąja įstaiga „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ sudarytas sutartis: yra gavęs Departamento skirtą finansavimą ir neatsiskaitęs už jo panaudojimą finansavimo sutartyse nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

24.     Paraiškų teikimo klausimais iki lapkričio 30 d. darbo dienomis nuo 13:00 iki 15:00 val. el. paštu info@jrd.lt ir telefonu (8-5) 2497 335 konsultuoja Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už konkurso organizavimą atsakingas Departamento darbuotojas.

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

25. Jei pareiškėjo pateikta paraiška neatitinka Nuostatų 12, 13 14 punktuose keliamų reikalavimų, paraiška nevertinama.

26. Projektų turinį vertina Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta Projektų vertinimo komisija.

27. Projekto vertinimas susideda iš šių dalių:

27.1. formaliųjų kriterijų vertinimo;

27.2. Projekto turinio vertinimo;

27.3. lėšų planavimo.

28. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Komitetas, remdamasis Departamento pateikta informacija. Komitetui priėmus galutinį sprendimą, Departamento direktorius pasirašo įsakymą dėl Konkurso rezultatų, kurie skelbiami Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

29. Departamentas, skelbdamas įsakymą dėl konkurso rezultatų, paskelbia finansuojamų projektų sąrašą ir esant galimybei finansuojamų projektų sąrašą. Pastariesiems finansavimas skiriamas, jeigu pareiškėjas, gavęs finansavimą, atsisako skirto finansavimo, nepasirašo Projekto finansavimo sutarties (toliau – Sutartis) per Nuostatų 38 punkte nurodytą terminą arba finansavimas nutraukiamas pareiškėjui nevykdant arba netinkamai vykdant Sutarties nuostatas.

30. Lėšos gali būti naudojamos nuo Sutarties pasirašymo dienos, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2016 m. gruodžio 1 d. iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai).

31. Vykdant Konkursui teikiamus Projektus, taikomi šie specialieji reikalavimai Konkurso būdu finansuotinai veiklai:

31.1. skiriama iki 100 proc. kelionės išlaidoms iki Projekto vietos ir atgal;

31.2. Projektui parengti ir įgyvendinti skiriama po 250 eurų Lietuvos ir Ukrainos partneriams (daugiausiai 500 eurų Projektui) bei po 28 eurus vienai dienai vienam žmogui;

31.3. skiriama iki 15 proc. nuo Nuostatų 31.2 papunkčio sumos Projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai;

31.4. specialiųjų poreikių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti, Projektui gali būti skiriama iki 100 eurų specialiųjų lėšų;

31.5. išankstiniam parengiamajam vizitui skiriama iki 100 proc. kelionės išlaidų bei po 25 eurus vienai dienai vienam žmogui;

31.6. Tarybos lėšomis gali būti finansuojama iki 100 proc. bendrų Projekto išlaidų;

31.7. dalis Projekto išlaidų turi būti skirtos nacionalinėms veikloms ir perduodamos partnerei organizacijai.

32. Negali būti finansuojamos Projekto išlaidos, skirtos:

32.1. dalyvių iš kitų šalių, nei Lietuva ir Ukraina, bet kokioms išlaidoms padengti;

32.2. Projekto įgyvendinimui už Lietuvos ir Ukrainos ribų;

32.3. ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, įsigyti, kaip tai  reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“;

32.4. patalpų remontui, rekonstrukcijai ir statybai;

32.5. transporto techninei priežiūrai, draudimui;

32.6. išlaidoms, susijusioms su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant Sutartį, pvz.: paraiškos rašymas ir pan., taip pat veikloms, vykdytoms iki 2016 m. gruodžio 1 d.;

32.7. pareiškėjo ir partnerės organizacijos įsiskolinimams padengti;

32.8. kitoms su projekto įgyvendinimu nesusijusioms išlaidoms padengti.

33. Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės bei atsakomybės sąlygos, pasirašo su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD).

34. Jei pareiškėjui buvo skirtas finansavimas iš dalies, t. y. Tarybos skirta suma yra mažesnė, negu pareiškėjas prašė paraiškoje, pareiškėjas turi teisę keisti savo Projekto veiklos apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

35. Departamentas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas perduoda SPPD finansuotinų organizacijų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiai organizacijai skirtas finansavimas, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų kopijas.

36. Pareiškėjas prieš pasirašydamas Sutartį su SPPD, turi elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo rezultatų paskelbimo  dienos suderinti su Departamentu veiklas bei sąmatą.

37. Departamento darbuotojas ar valstybės tarnautojas, atsakingas už Konkurso organizavimą, SPPD ir pareiškėjui išsiunčia elektroninį laišką, kuriame patvirtinama, kad veiklos ir sąmata yra suderintos su Departamentu.

38. Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius Sutarties per 15 kalendorinių dienų nuo finansuojamų organizacijų sąrašo perdavimo SPPD dienos, Departamento direktoriaus įsakymas dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstamas netekusiu galios.

39. Projektams skiriamų lėšų sumos dydis gali būti koreguojamas, atsižvelgiant į valstybės biudžeto vykdymą.

40. Pareiškėjas privalo:

40.1.  iki 2017 m. sausio 5 dienos SPPD pateikti biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą, išlaidas nurodant euro ir euro centų tikslumu, pagal SPPD pateiktą formą;

40.2.  ne vėliau kaip iki 2017 m. sausio 5 d. pateikti SPPD atitinkamai ketvirtines ar metines Projekto veiklos ir finansines ataskaitas pagal SPPD nustatytas formas, taip pat ketvirčio buhalterinės apskaitos dokumentų, patvirtinančių lėšų panaudojimą, suvestinę. Teikiant metines Projekto veiklos ataskaitas prie jų turi būti pridėta rašytinė ir vaizdinė medžiaga, susijusi su Projekto įgyvendinimu, Projekto įgyvendinimo santrauka lietuvių ir anglų kalbomis.

41.     SPPD turi teisę tikrinti, ar finansavimą gavęs vykdytojas laikosi Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir atlikti Tarybos skirtų lėšų panaudojimo kontrolę.

42.     Departamentas turi teisę atlikti paraiškoje numatyto Projekto turinio įgyvendinimo vertinimą.

43.     Pareiškėjas, gavęs finansavimą, privalo dalyvauti visuose Departamento organizuojamuose su šiuo Konkursu susijusiuose renginiuose.

44.     Pareiškėjas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija atlikdama pirkimus privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

45.     Pareiškėjas, gavęs finansavimą Projekto įgyvendinimui, įgyvendindamas Projektą įsipareigoja jokiais būdais, metodais ar veiklomis nepažeisti Nuostatų 11 punkto reikalavimų, taip pat savo veikloje nevartoti dviprasmiškų žodžių, posakių, kurie galėtų pažeisti žmogaus garbę ir orumą.

46.     Išlaidų sąmata tikslinama pateikiant prašymą SPPD. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamų išlaidų sąmatos projektą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo priima sprendimą dėl sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. Suderinus naujos redakcijos Projekto išlaidų sąmatą, ji patvirtinama Sutarties šalių (SPPD ir pareiškėjo) parašais.

47.     Prašymai tikslinti Projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami 1 kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

48.     Projekto išlaidų sąmatos tikslinimai, darantys reikšmingus pokyčius Projekto veiklų plano vykdymui, pareiškėjo privalo būti suderinti su Departamentu Nuostatų 46 punkte nustatyta tvarka.

49.     Veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą Departamentui. Norėdamas patikslinti veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti veiklų planą, kartu pateikdamas lyginamąjį tikslinamą veiklų planą. Departamento darbuotojas ar valstybės tarnautojas, atsakingas už Konkurso organizavimą, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 3 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Naujos redakcijos veiklų planas, pareiškėjui jį suderinus su Departamento darbuotoju ar valstybės tarnautoju, atsakingu už Konkurso organizavimą, patvirtinamas ir paštu pateikiamas SPPD.

50. Vykdant Konkursui teikiamus Projektus, taikomi šie specialieji rodikliai ir kriterijai:

50.1. jaunimo mainų veiklos turi trukti nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

50.2. Projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys;

50.3. išankstinis parengiamasis vizitas gali trukti iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

50.4. išankstiniame parengiamajame vizite gali dalyvauti ne daugiau nei po 2 dalyvius iš Lietuvos ir Ukrainos pusės, iš kurių 1 yra grupės vadovas ir 1 jaunimo atstovas;

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Projektų vykdytojai raštu nedelsiant informuoja Departamentą ir SPPD, jei dėl nenumatytų priežasčių reikia daryti paraiškoje nurodytų Projekto veiklų, Projekto dalyvių ir / ar partnerės organizacijos pakeitimus. Pareiškėjas neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų. Tik gavęs Departamento pritarimą, Projektų vykdytojas gali keisti Projekto veiklas, Projekto dalyvius ir / ar partneres organizacijas.

52. Departamentas neprisiima atsakomybės, jei dėl pareiškėjo paraiškoje nurodytų klaidingų kontaktinių duomenų (adreso, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.), pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti telefonu.

53. Pareiškėjui elektroniniu paštu Departamento siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu Konkursui, laikomi oficialiais.

54. Teikdamas paraišką Konkursui pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su Konkursu susijusioje informacijoje, medžiagoje.

55. Gavęs finansavimą pareiškėjas įsipareigoja, prieš tai suderinęs su Departamentu, viešinti vykdomą Projektą naudodamas Tarybos logotipą visuose su veikla susijusiuose naudojamuose dokumentuose ir leidiniuose, taip pat renginių metu bei nurodyti finansavimo šaltinį – Tarybą. Visoje teikiamoje informacijoje ir leidiniuose, nepriklausomai nuo jų formos ir pateikimo būdo, turi būti nurodoma, kad už ją atsakingas tik autorius ir kad Taryba neatsako už toje medžiagoje pateiktos informacijos panaudojimą.

_________________