Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO DUOMENŲ, KADASTRO INFORMACIJOS IR (ARBA) KADASTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. rugsėjo 7 d. Nr. 906

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.261 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 29 straipsnio 7 dalimi ir įgyvendinama Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“, 57 punktą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Atlyginimo už Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų, kadastro informacijos ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijų teikimą dydžių sąrašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. Atlyginimas už Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų teikimą turi būti sumokėtas iki šių duomenų pateikimo.

2.2. Už Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų teikimą sumokėtas atlyginimas (visas arba jo dalis) grąžinamas jį sumokėjusiam asmeniui, jeigu:

2.2.1. sumokėta daugiau negu nurodyta šiuo nutarimu patvirtintame sąraše;

2.2.2. paslauga nesuteikta.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                          Kęstutis Trečiokas


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2016 m. rugsėjo 7 d. nutarimu Nr. 906

 

 

 

ATLYGINIMO UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ VALSTYBĖS KADASTRO DUOMENŲ, KADASTRO INFORMACIJOS IR (ARBA) KADASTRUI PATEIKTŲ DOKUMENTŲ KOPIJŲ TEIKIMĄ DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

 

 

Eil. Nr.

Teikimo būdai ir formos

Atlyginimo dydžiai, eurais (be PVM)

1.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objekto duomenų paieška ir peržiūra leidžiamosios kreipties būdu internetu duomenų gavėjo kompiuteryje pagal duomenų gavėjo pateiktą užklausą, neperduodant duomenų (už duomenų vienetą)

0,01

2.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objekto duomenų, kadastro informacijos ir (arba) kadastrui pateiktų dokumentų kopijų perdavimas automatiniu būdu elektroninių ryšių tinklais pagal duomenų gavėjo pateiktą užklausą (už duomenų vienetą)

0,01

3.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro objekto duomenų perdavimas teikiant pažymas, išrašus, žinialapius, žemėlapio fragmentus (už duomenų vienetą)

0,19

4.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenų pagrindu miško žemės ir medyno vertės žinialapio parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną žinialapį)

1,45

5.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro pažymos apie medyno vertę parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną pažymą)

2,03

6.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro tekstinių duomenų bazės išrašo parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną išrašą)

1,45

7.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro pažymos apie tekstinius kadastro duomenis parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną pažymą)

3,48

8.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro žemėlapio fragmento parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną fragmentą A4 formato puslapyje)

2,9

9.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro pažymos apie grafinius kadastro duomenis parengimas ir pateikimas per 20 darbo dienų (už vieną pažymą A4 formato puslapyje)

4,92

10.

Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro internetinės prieigos metinis abonementinis mokestis

180

 

Pastaba. Asmenų pageidavimu Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro duomenis teikiant 4–9 punktuose nurodytais būdais skubos tvarka mokami tokio dydžio priedai: per 10 darbo dienų – 50 procentų atlyginimo, nurodyto lentelėje; per 2 darbo dienas – 100 procentų atlyginimo, nurodyto lentelėje.

 

 

––––––––––––––––––––