LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIASIS VALSTYBINIS DARBO INSPEKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJO VALSTYBINIO DARBO INSPEKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. EV-90 „DĖL PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ORGANIZUOJANT DARBUS, REIKŠMINGIAUSIAI SĄLYGOJANČIUS MIRTINUS IR SUNKIUS NELAIMINGUS ATSITIKIMUS DARBE, TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 14 d. Nr. EV-246

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 6 ir 3 dalies 2 punktais ir siekdamas skatinti darbdavius atstovaujančius asmenis labiau kreipti dėmesį į galimo psichologinio smurto ir/ar mobingo reiškinių keliamą žalą darbuotojų sveikatai (psichosomatiniai sutrikimai, kraujospūdžio padidėjimas, skrandžio skausmai, sutrikęs miegas, nerimas, depresija, koncentracijos sutrikimai, padidėjęs jautrumas, apatija, perdegimo sindromas darbe ir pan.) bei organizuoti adekvačių prevencijos priemonių minėtų veiksnių keliamai profesinei rizikai šalinti ar mažinti įgyvendinimą:

1.    P a k e i č i u Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymą Nr. EV-90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“:

1.1. pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. N u r o d a u darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taip pat organizuojant psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą įmonėje, būtų vadovaujamasi atitinkamomis Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VDI) parengtomis ir paskelbtomis rekomendacijomis“;

1.2. papildau 1.9 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

1.9. organizuojant psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimą - Psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijos, psichosocialinių darbo sąlygų gerinimo metodinėmis rekomendacijomis.“

2. Į p a r e i g o j u VDI Informacinių technologijų ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre.

3. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojui.

 

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis                                                             Jonas Gricius

darbo inspektorius