LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO BENDROJI EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO „PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 1 VEIKSMO „PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS (NAUJO STATINIO STATYBA)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. PMIF-1.1.1-V-01 PATVIRTINIMO

 

2016 m. spalio 18 d. Nr. A1-564

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl institucijų, atsakingų už Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo administravimą Lietuvoje, paskyrimo“ 1 punktu ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 2930 punktais:

1. T v i r t i n u Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.1-V-01 (pridedama).

2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir

darbo ministro 2016 m. spalio 18 d.

įsakymu Nr. A1-564

 

PRIEGLOBSČIO, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS FONDO 2014–2020 METŲ NACIONALINĖS PROGRAMOS 1 KONKRETAUS TIKSLO „BENDROJI

EUROPOS PRIEGLOBSČIO SISTEMA“ 1 NACIONALINIO TIKSLO

PRIĖMIMO IR PRIEGLOBSČIO SISTEMOS“ 1 VEIKSMO „PRIEGLOBSČIO PRAŠYTOJŲ APGYVENDINIMO SĄLYGŲ GERINIMAS (NAUJO STATINIO STATYBA)“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR.PMIF-1.1.1-V-01

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. PMIF-1.1.1-V-01 (toliau – PFSA) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjas, rengdamas ir teikdamas paraišką finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (toliau – PMIF) 2014–2020 metų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – paraiška) pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos, patvirtintos Europos Komisijos 2015 m. kovo 20  d. sprendimu Nr. C(2015) 1731, kuriuo patvirtinama Lietuvos nacionalinė programa dėl paramos iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų laikotarpiu (kartu su visais vėlesniais pakeitimais) (toliau – PMIF programa), 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas (naujo statinio statyba)“ (toliau – Veiksmas) finansuojamas veiklas, taip pat institucija, atliekanti paraiškų vertinimą, atranką ir iš PMIF lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.

2. PFSA yra parengtas vadovaujantis:

2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

2.2. Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010);

2.3. Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012);

2.4. Statybos techniniu reglamentu STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“ (toliau – statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010);

2.5. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A1-284 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos veiksmų ir ypatingų atvejų įgyvendinimo plano patvirtinimo“;

2.6. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A1-319 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – PAFT);

2.7. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-432 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos rodiklių skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.8. Instrukcijomis dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-608 „Dėl Instrukcijų dėl projektų išlaidų atitikties Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo reikalavimams patvirtinimo“ (toliau – Instrukcijos dėl išlaidų atitikties).

3. PFSA vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos PFSA 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – UTPĮ), Lietuvos Respublikos pelno įstatyme, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. A1-641 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 m. nacionalinę programą, taisyklių patvirtinimo“, ir Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-145 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. PFSA vartojama kita sąvoka – vidiniai inžineriniai tinklai – tai pareiškėjo sklype ir pačiame statinyje nutiesti vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, dujų ir kiti vamzdynai, ventiliacijos sistemos, elektros ir nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) linijos ir įrenginiai su įvadais, jų maitinimo šaltiniais ir įrenginiais, kurie yra tiesiogiai susiję su projekto lėšomis statomu objektu ir skirti to objekto funkcijoms atlikti ir kurie pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti pareiškėjo nuosavybė.

5. Pagal PFSA teikiamas projektas turi prisidėti prie Lietuvos migracijos politikos gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 79 „Dėl Lietuvos migracijos politikos gairių patvirtinimo“, 20.2 papunkčio nuostatų „Naudojantis ES fondų teikiamomis finansinėmis galimybėmis, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir kitų finansavimo šaltinių lėšomis, būtina siekti, kad prieglobsčio prašytojų priėmimo ir apgyvendinimo sąlygos atitiktų teisės aktų reikalavimus. Ypač turėtų būti rūpinamasi pažeidžiamų, turinčių ypatingų poreikių asmenų apgyvendinimo sąlygomis“ įgyvendinimo.

6. Projekto atranka pagal Veiksmą bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

7. Pagal PFSA projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 690 000,00 Eur (šešių šimtų devyniasdešimties tūkstančių eurų), iš kurių iki 517 500,00 Eur (penkių šimtų septyniolikos tūkstančių penkių šimtų eurų)  − PMIF lėšos ir iki 172 500,00 Eur (vieno šimto septyniasdešimties dviejų tūkstančių penkių šimtų eurų) − Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

8. Veiksmo tikslas – sukurti tinkamas sąlygas, būtinas prieglobsčio prašytojų priėmimui ir apgyvendinimui užtikrinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) Užsieniečių registracijos centre (toliau – URC), siekiant pagerinti prieglobsčio prašytojų, ypatingą dėmesį skiriant pažeidžiamų prieglobsčio prašytojų poreikiams, priėmimo ir apgyvendinimo sąlygų kokybę URC.

9. Pagal PFSA remiamos šios veiklos:

9.1. statinio techninio projekto parengimas ir (arba) korekcija;

9.2. naujo statinio statyba VSAT teritorijoje, įskaitant sklypo paruošimą, sklypo aplink naują statinį sutvarkymą (įvažiavimo ir įėjimo įrengimą ir pan.), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, įrengimą, kiek to reikia statybos užbaigimo aktui arba deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti, statinio statybos techninę priežiūrą, statinio projekto vykdymo priežiūrą;

9.3. statinio pritaikymas tikslinės grupės atstovų, nurodytų PFSA 18 punkte, priėmimo ir apgyvendinimo sąlygoms organizuoti (įrangos, baldų, inventoriaus, kito ilgalaikio ir trumpalaikio turto, reikalingo tinkamoms priėmimo ir apgyvendinimo sąlygoms sudaryti, įsigijimas).

10. Visos veiklos, būtinos projektui įgyvendinti, nurodytos PFSA 9 punkte, privalo būti įtrauktos į paraišką.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJUI

 

11. Pagal PFSA galimas pareiškėjas yra VSAT.

12. Pagal PFSA projektą vykdo tik VSAT, o projekto partneriai negalimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

13.  Projektas turi atitikti PAFT 20 punkte nustatytus bendruosius projektų reikalavimus. Projekto atitiktis bendriesiems projektų reikalavimams nustatoma atliekant projektų tinkamumo finansuoti vertinimą.

14. Projektas turi atitikti šį specialųjį projektų atrankos kriterijų: projektu prisidedama prie 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas ir iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2008/381/EB ir panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos sprendimai Nr. 573/2007/EB ir Nr. 575/2007/EB bei Tarybos sprendimas 2007/435/EB (OL 2014 L 150, p. 168), 5 straipsnio 2 dalies e punkto nuostatų „naujos apgyvendinimo infrastruktūros ir paslaugų kūrimas, veikimo užtikrinimas ir plėtojimas, visų pirma siekiant, kai būtina, patenkinti valstybių narių struktūrinius poreikius“ įgyvendinimo.

15. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis, tačiau ne anksčiau kaip nuo 2014 m. sausio 1 d. Projekto veiklas pradėjęs vykdyti anksčiau, nei pasirašoma projekto sutartis (bet ne anksčiau kaip 2014 m. sausio 1 d.), projekto vykdytojas įsipareigoja iš savo lėšų apmokėti su šių veiklų vykdymu susijusias išlaidas, jei jos nebus pripažintos tinkamomis finansuoti.

16. Teikiamo pagal PFSA projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. Teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti pagrįsta ir pakankama projekto veikloms įgyvendinti ir rezultatams pasiekti. Dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas PAFT nustatyta tvarka.

17. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

18. Tikslinės grupės atstovai yra trečiosios šalies (ne Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės) piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie UTPĮ 67 straipsnio nustatyta tvarka yra pateikę prašymus suteikti prieglobstį ir dėl kurių dar nėra priimti galutiniai sprendimai. Prioritetas turėtų būti teikiamas pažeidžiamiems tikslinės grupės atstovams, kaip apibrėžta UTPĮ 2 straipsnio 182 dalyje, taip pat šeimoms su vaiku (-ais) ar be vaiko (-ų).

19. Pareiškėjas, planuodamas PMIF programos rodiklių reikšmes, turi vadovautis Rodiklių skaičiavimo aprašu. Projektu turi būti siekiama šiame PFSA punkte nurodytos privalomos PMIF programos rodiklio reikšmės, už kurios pasiekimą yra atsiskaitoma įgaliotajai institucijai PAFT IV skyriaus penktajame skirsnyje nurodyta tvarka. Turi būti siekiama šios PMIF programos rodiklio privalomos reikšmės: PMIF programos rodiklio „Naujos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, sukurtos laikantis Europos Sąjungos acquis nustatytų bendrų reikalavimų, taikomų priėmimo sąlygoms, ir esamos priėmimo ir apgyvendinimo infrastruktūros, patobulintos vykdant PMIF lėšomis remiamus projektus, laikantis tų pačių reikalavimų, pajėgumai (t. y. vietų skaičius)“ (kodas PR1.2) reikšmė – naujai pastatyto statinio VSAT teritorijoje prieglobsčio prašytojams apgyvendinti apgyvendinimo vietų, skirtų tikslinės grupės atstovams, nurodytiems PFSA 18 punkte, skaičius – ne mažiau nei 15 apgyvendinimo vietų.

20. Projekto vykdytojui nepasiekus PMIF programos rodiklio, nurodyto PFSA 19 punkte, reikšmės, taikomos PAFT IV skyriaus penktojo skirsnio nuostatos.

21. PFSA 9.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymui taikomi šie reikalavimai:

21.1. planuojamo pastato energinio naudingumo klasė turi atitikti minimalius privalomus pastatų energinio naudingumo reikalavimus, nurodytus statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“;

21.2. statinio projektas turi atitikti statybos techniniame reglamente STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus neįgaliesiems be apribojimų naudotis fizine aplinka;

21.3. PFSA 9.2 papunktyje numatyti darbai turi būti vykdomi vadovaujantis atitinkamais statybos techniniais reglamentais:

21.3.1. naujo statinio statyba VSAT teritorijoje statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012;

21.3.2. sklypo aplink naują statinį (privažiavimo ir įėjimų įrengimas ir pan.), inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų, prie kurių prijungiami sklypo inžineriniai tinklai ar susisiekimo komunikacijos, kiek to reikia statybos užbaigimo aktui arba deklaracijai apie statybos užbaigimą gauti, sutvarkymas − statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ patvirtinimo“;

21.3.3. statinio statybos techninė priežiūra statybos techniniu reglamentu STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

21.3.4. statinio projekto vykdymo priežiūra statybos techniniu reglamentu STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“.

22. Projekto parengtumo reikalavimai, kurie turi būti įvykdyti iki paraiškos pateikimo:

22.1. žemės sklypas, kuriame numatoma statyti pastatą, turi būti pareiškėjo valdomas nuosavybės ar patikėjimo teise arba gautas panaudos (nuomos) sutartimi ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir 3 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui. Daiktinės pareiškėjo teisės į žemės sklypą, kuriame įgyvendinant projektą bus vykdomi statybos darbai, turi būti įregistruotos teisės aktų nustatyta tvarka. Reikalavimas žemės sklypą turėti nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti panaudos (nuomos) sutartimi netaikomas statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 7 priede nurodytais atvejais. Jei žemės sklypas yra naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo raštišką sutikimą vykdyti projekto veiklas;

22.2. turi būti parengta statinio projektavimo užduotis, vadovaujantis Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 „Dėl Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijų patvirtinimo“, 1 priedu, PFSA reikalavimais bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytais dokumentais;

22.3. pareiškėjas turi užtikrinti, kad naujai statomo pastato žemės sklypas būtų numatytas teritorijose, kuriose jau yra nutiesti inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos. Jei projekto metu planuojama tiesti inžinerinius tinklus ir susisiekimo komunikacijas (išskyrus vidinius inžinerinius tinklus, skirtus statomam pastatui), pareiškėjas už šiuos darbus sumoka savo lėšomis.

23. Pagal PFSA valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kaip ji apibrėžta 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) 3 straipsnyje, neteikiama. Paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu įgaliotoji institucija, pildydama Patikros lapą dėl valstybės pagalbos ir de minimis pagalbos buvimo ar nebuvimo, turi įsitikinti, kad valstybės pagalba ir de minimis pagalba neteikiama (PFSA 2 priedas).

24. Projektas ir (arba) projekto veiklos negali būti finansuoti ar finansuojami, ar, suteikus finansavimą, teikiami finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė, ES struktūrinių fondų, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to tų pačių projektų ar jų dalių tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos daugiau nei vieną kartą.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

25. Projekto išlaidos turi atitikti projekto išlaidoms taikomus reikalavimus, nustatytus PFSA, PAFT V skyriuje ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties.

26. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, neviršijant PFSA 7 punkte nurodytos sumos projektui įgyvendinti.

27. Pagal PFSA tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

Išlaidų kategorijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Statyba, remontas ir kiti darbai

Tinkama finansuoti, išskyrus remontą.

Išlaidos, susijusios su projekto parengtumo reikalavimais, nurodytais PFSA 22 punkte, yra tinkamos finansuoti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu tinkamomis finansuoti taip pat laikomos išlaidos, reikalingos PFSA 50 punkte numatytam reikalavimui įgyvendinti.

2.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos baldų, įrangos, įrenginių ir kito trumpalaikio ir ilgalaikio turto (kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos pelno įstatymo 13 straipsnyje), reikalingo PFSA 9 punkte nurodytoms veikloms įgyvendinti, pirkimo išlaidos, neatsižvelgiant į nusidėvėjimą (įskaitant transportavimo, projektavimo, sumontavimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros iki naudojimo pradžios ir susijusias išlaidas).

3.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos iš išorės tiekėjų perkamų paslaugų ir prekių, reikalingų PFSA 9.3 papunktyje nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos, jei jos atitinka PAFT ir Instrukcijose dėl išlaidų atitikties prekėms ir paslaugoms keliamus reikalavimus.

4.

Informavimas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

4.1. privalomų viešinimo priemonių, nurodytų PAFT 310.1–310.2 papunkčiuose, informacinės (-ių) lentos (-ų), neatsižvelgiant į nusidėvėjimą, išlaidos;

4.2. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, projekto viešinimo spaudoje, informacinių leidinių, lankstinukų, plakatų, atidarymo renginio ir kt. reprezentacinių ir (ar) informavimo apie projektą priemonių išlaidos.

Projekto viešinimo išlaidos neturi sudaryti daugiau kaip 0,8 procento nuo išlaidų kategorijos Nr. 1 „Statyba, remontas ir kiti darbai“ tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

5.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Projektui taikoma fiksuotoji projekto išlaidų norma netiesioginėms išlaidoms skaičiuojama vadovaujantis Fiksuotosios normos taikymo netiesioginėms projekto išlaidoms apmokėti tvarkos aprašu (PAFT 5 priedas).

 

28. Projekto biudžetas sudaromas vadovaujantis Instrukcijomis dėl išlaidų atitikties.

29. Pagal PFSA netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos šios išlaidos:

29.1. nustatytos PAFT V skyriaus trečiajame skirsnyje;

29.2. PFSA 27 punkte kaip tinkamos finansuoti nenurodytos išlaidos.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS RENGIMAS, PAREIŠKĖJO INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKOS TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

30. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma nustatyta PAFT 2 priede.

31. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir PAFT III skyriaus penktajame skirsnyje nustatyta tvarka teikia ją ir PFSA 32 punkte nurodytus priedus įgaliotajai institucijai raštu, kartu pateikdamas ir skaitmenines paraiškos bei pridedamų dokumentų kopijas vienu iš šių būdų: siunčia paštu, pristato pats arba per kurjerį, elektroniniu paštu (PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu). Kai paraiška teikiama PAFT 354.2 papunktyje nustatytu būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami. Faksu ar elektroniniu paštu atsiųstos arba kitu nei įgaliotosios institucijos adresu pristatytos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

32. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

32.1. Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (paraiškos formos 3 priedas) (taikoma, jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su pridėtinės vertės mokesčiu);

32.2. projekto finansavimo šaltinius (netinkamomis finansuoti pripažintų išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, pažymą, kurioje nurodytas banko (kitų kredito įstaigų, juridinių asmenų) sprendimas suteikti paskolą konkrečiam projektui, paskolos sutartis ir kt.;

32.3. dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (pavyzdžiui, preliminarius darbų, prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) kainų apklausos suvestines išlaidų dydžiui pagrįsti arba sudarytas sutartis bei kitus planuojamas išlaidas pagrindžiančius dokumentus);

32.4. pagal PFSA 22.2 papunktyje nurodytus reikalavimus parengtą statinio projektavimo užduotį (tuo atveju, kai statinio projektas nėra parengtas). Rengiant statinio projektavimo užduotį turi būti laikomasi PFSA 21.1−21.2 papunkčiuose nurodytų reikalavimų;

32.5. jei techninis projektas paraiškos pateikimo metu nėra parengtas, turi būti pateiktas statybos darbų aprašymas (aiškinamasis raštas), pastato planai arba brėžiniai ir sąmatiniai orientaciniai apskaičiavimai statybos darbų kainai pagrįsti;

32.6. žemės sklypo, kuriame numatoma statyti statinį, valdymo nuosavybės, panaudos ar nuomos teise dokumento kopiją;

32.7. žemės sklypo savininko raštišką sutikimą statyti statinį, kai teikiamos turto valdymo nuomos ar panaudos teise sutartys ir jose toks sutikimas nenumatytas (taikoma, kai paraiškos teikimo metu nėra gautas statybą leidžiantis dokumentas);

32.8. įvykdytų viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus (tuo atveju, jei pareiškėjas yra įvykdęs viešųjų pirkimų procedūras) (turi būti pateikta sutartis su rangovu ir (ar) kiti dokumentai, kuriuose nurodytas darbų objektas, apimtis ir kaina);

32.9. kitus dokumentus, pagrindžiančius išlaidų dydį ir kitą paraiškoje pateiktą informaciją.

33. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas PAFT II skyriuje nustatyta tvarka. Konkreti įgaliotosios institucijos konsultuojančių asmenų kontaktinė informacija nurodoma įgaliotosios institucijos pareiškėjui siunčiamame pasiūlyme pateikti paraišką.

34. Įgaliotoji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą PAFT III skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka pildydama Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (PFSA 1 priedas).

35. Paraiškos vertinimo metu įgaliotoji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti paraiškos vertinimui trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 7 dienos ir ilgesnis kaip 14 dienų. Terminas gali būti pratęstas įgaliotosios institucijos sprendimu, jei pareiškėjas, norėdamas pateikti prašomus dokumentus ar informaciją, turi kreiptis į kitą (-as) instituciją (-as).

36. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo paraiškos gavimo įgaliotojoje institucijoje dienos.

37. Dėl objektyvių priežasčių negalint paraiškos įvertinti per nustatytą terminą, vertinimo terminas gali būti pratęstas motyvuotu atsakingos institucijos sprendimu, tačiau ne ilgiau nei 30 dienų. Apie naują paraiškos vertinimo terminą įgaliotoji institucija informuoja pareiškėją raštu.

38. Paraiška gali būti atmetama PAFT III skyriaus penktajame ir šeštajame skirsniuose nustatyta tvarka ir pagrindais. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

39. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti PAFT VII skyriuje nustatyta tvarka.

40. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima atsakinga institucija vadovaudamasi PAFT 86–87 punktuose nustatyta tvarka.

41. Atsakingai institucijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgaliotoji institucija raštu pateikia šį sprendimą pareiškėjui PAFT 91 punkte nustatyta tvarka.

42. Pagal PFSA finansuojamam projektui įgyvendinti sudaroma trišalė projekto sutartis tarp atsakingos, įgaliotosios institucijų ir projekto vykdytojo. Projekto sutartis yra keičiama ar nutraukiama PAFT IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka.

43. Įgaliotoji institucija PAFT IV skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal PAFT 4 priede nustatytą formą, pritaikytą PFSA, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo siūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris turi būti ne trumpesnis nei 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos rašto gavimo dienos. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgaliotąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių pratęsti projekto sutarties pasirašymo terminą. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą jos nepasirašo, įgaliotoji institucija per 7 dienas nuo šios informacijos gavimo dienos arba nustatyto termino pabaigos apie tai informuoja atsakingą instituciją ir pareiškėją, kad pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį neteko galios. Tokiu atveju atsakinga institucija sprendimą dėl projekto finansavimo turi pripažinti netekusiu galios ne vėliau kaip per 14 dienų nuo įgaliotosios institucijos informacijos, kad pareiškėjas per įgaliotosios institucijos nustatytą terminą nepasirašė projekto sutarties arba atsisakė ją pasirašyti, gavimo dienos.

44. Projekto sutarties originalas rengiamas ir teikiamas kaip pasirašytas popierinis dokumentas.  

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

45. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, PAFT ir PFSA nustatytus reikalavimus.

46. Projektui gali būti skiriamas papildomas finansavimas PAFT IV skyriaus trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka, jei projektas atitinka reikalavimus, nustatytus PAFT 124–125 punktuose.

47. Projekto vykdytojas projekto pirkimų planą pateikia įgaliotajai institucijai per 30 dienų nuo projekto sutarties įsigaliojimo dienos, jei įgaliotoji institucija nenustato kitaip.

48. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą veiklas PAFT VI skyriaus pirmajame skirsnyje nustatyta tvarka.

49. Investicijų tęstinumas turi būti užtikrintas 3 metus nuo projekto finansavimo pabaigos PAFT IV skyriaus vienuoliktajame skirsnyje nustatyta tvarka.

50. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Projekto vykdytojas, pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui, nurodytam projekto sutartyje, turi savo lėšomis apdrausti projekto metu sukurtą turtą maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų ne trumpesniam nei 3 metų nuo projekto finansavimo pabaigos laikotarpiui. Esant draudžiamajam įvykiui projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą.

51. Projekto vykdytojas projektui administruoti turi sudaryti darbo grupę, kurios nariai turėtų kvalifikaciją ir (arba) patirties statybos ir (arba) remonto, finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, statybos ir (arba) remonto projektų valdymo srityse.

52. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad pagal PFSA finansuojamo projekto dalyviai nedalyvautų projekto, finansuojamo pagal Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 2 veiksmo „Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. PMIF-1.1.2-V-01, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-414 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 2 veiksmo „Sąlygų apklausoms atlikti ir prieglobsčio procedūroms vykdyti sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.2-V-01 patvirtinimo“, veiklose.

53. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi PAFT VI skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

PFSA KEITIMO TVARKA

 

54. PFSA keitimo tvarka nustatyta PAFT III skyriaus ketvirtajame skirsnyje.

55. Jei PFSA keičiamas jau atrinkus projektą, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, PAFT 42 punkte nustatytais atvejais taikomi ir įgyvendinamam projektui.

 

______________________