VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2016 m. lapkričio 21 d. Nr. VA-137

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 812 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą“ 2 punktu bei Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu,

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;

1.2. Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos aprašą;

1.3. Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą;

1.4. Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašą.

2. Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. VA-28 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarkos patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                      Dainoras Bradauskas

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. VA-137

 

PARAMOS TEIKĖJŲ ATASKAITŲ APIE SUTEIKTĄ PARAMĄ PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIUI TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą teikimo mokesčių administratoriui tvarką ir terminus.

2. Paramos teikėjai, nurodyti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LP įstatymas) 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte, išskyrus fizinius asmenis ir LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardytus paramos gavėjus, taip pat užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje per nuolatines buveines (įskaitant filialus, toliau – paramos teikėjai), per kalendorinius metus suteikę paramą minėto įstatymo nustatyta tvarka, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą apie suteiktą paramą. Paramos teikimo metinė ataskaitos FR0477 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

3. Paramos teikėjai, per einamuosius kalendorinius metus vienam paramos gavėjui suteikę didesnę negu 15 000 eurų paramos sumą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas apie tiems paramos gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15 000 eurų paramos suma, suteiktą paramą. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, per kurį nuo kalendorinių metų pradžios vienam paramos gavėjui suteiktos paramos suma viršija 15 000 eurų, ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, per kurį paramos teikėjas tam pačiam paramos gavėjui teikia paramą. Mėnesio ataskaitos PLN203 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“, mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

4. Šios Tvarkos aprašo 2 ir 3 punktuose nurodytose ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos gavėjus – nurodomas suteiktos paramos dalykas ir jo vertė.

5. Kai parama yra teikiama paramos gavėjams, nurodytiems LP įstatymo 7 straipsnio 5 dalyje, t. y. Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, paramos teikėjas privalo mokesčių administratoriui pateikti dokumentus, įrodančius, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. Ši tvarka yra pateikiama Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos apraše.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. VA-137

 

dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas

 

1. Šis Dokumentų, įrodančių, kad paramos teikėjo parama teikiama Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtų juridinių asmenų ar kitų organizacijų veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato vieneto, suteikusio paramą Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams, dokumentų teikimo mokesčių administratoriui tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme ir Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme (toliau – LP įstatymas) bei kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

3. Pagal LP įstatymo 7 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymą nuo 2015 m. sausio 1 d. paramos gavėjais yra laikomi Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigi juridiniai asmenys ar kitos organizacijos, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams (toliau – užsienio vienetai).

Parama turi būti teikiama užsienio vieneto veiklos dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, kurie yra nurodyti LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

4. Paramos teikėjas, įrodydamas, kad jo parama teikiama užsienio vieneto dokumentuose numatytiems visuomenei naudingiems tikslams, nurodytiems LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, mokesčių administratoriui turi pateikti:

4.1. užsienio vieneto valstybės mokesčių administratoriaus patvirtinimą, kad užsienio vienetas yra tos valstybės rezidentas mokesčių tikslais;

4.2. užsienio vieneto veiklą reglamentuojančio dokumento kopiją, kurioje yra nustatyti šio vieneto visuomenei naudingos veiklos tikslai. Tai gali būti įstatų, nuostatų (ar jų ištraukos) ar panašių dokumentų kopijos;

4.3. dokumentą, kuriame yra nurodyta, kokiam konkrečiam visuomenei naudingam tikslui užsienio vienetui suteikta parama, ir pateikta informacija apie šį užsienio vienetą, pasirašytą užsienio vieneto vadovo ar kito įgalioto asmens. Pavyzdžiui, tokiu dokumentu gali būti užsienio vieneto prašymo kopija, kurioje yra nurodyta, kokiam tikslui užsienio vienetas prašo suteikti paramą, ir bendroji informacija apie šį vienetą (visas pavadinimas, identifikacinis numeris (kodas), adresas, kokiame registre (užsienio valstybių įmonių, komerciniame ar kitokiame registre) yra įregistruotas, ar turi ir kada suteiktas labdaros ir / arba paramos gavėjo statusas, jeigu tai nustato užsienio valstybės teisės aktai) ar kitas panašus dokumentas;

4.4. įrodymus, kad užsienio vieneto, gavusio paramą, tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skirstomas jo dalyviams. Šiuo atveju tai gali būti užsienio vieneto veiklą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos arba nuorodos į oficialius teisės aktų, reglamentuojančių užsienio vieneto veiklą, šaltinius, jeigu šie teisės aktai yra anglų kalba.

5. Paramos teikėjas, suteikęs paramą užsienio vienetui, šio Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus privalo pateikti kartu su Paramos teikimo metine ataskaitos FR0477 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. V-103).

Jeigu paramą užsienio vienetams suteikia LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyti paramos gavėjai, tai šio Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus jie privalo pateikti kartu su Paramos gavimo bei panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, patvirtinta Įsakymu Nr. V-103.

6. Mokesčių administratoriui pareikalavus, užsienio kalba (išskyrus anglų kalba) pateikti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo parašu ir spaudu.

7. Už dokumentų nepateikimą mokesčių administratoriui ar žinomai neteisingų duomenų pateikimą paramos teikėjui taikoma Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. VA-137

 

PARAMOS GAVĖJŲ ATASKAITŲ APIE GAUTĄ PARAMĄ IR JOS PANAUDOJIMĄ, APIE PAČIŲ SUTEIKTĄ PARAMĄ IR (ARBA) LABDARĄ, TAIP PAT APIE SAVO VEIKLĄ, SUSIJUSIĄ SU LIETUVOS RESPUBLIKOS LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE NURODYTŲ VISUOMENEI NAUDINGŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMU, PATEIKIMO MOKESČIŲ ADMINSITRATORIUI TVARKOS APRAŠAS

 

1. Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau – LP įstatymas) 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarką ir terminus.

2. Paramos gavėjai:

2.1. nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę paramą ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą minėto įstatymo nustatyta tvarka, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą apie gautą paramą, jos panaudojimą ir (arba) suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei apie veiklą, susijusią su LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu;

2.2. nurodyti LP įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje, t. y. fiziniai asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo (toliau – Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymas) nustatyta tvarka yra suteiktas meno kūrėjo statusas, per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta tvarka gavę paramą, didesnę kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gauta parama, sausio 1 d., dydis, iki kitų kalendorinių metų gegužės 15 dienos pateikia mokesčių administratoriui metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

3. Paramos gavėjo metinę ataskaitą sudaro konfidencialioji ir viešoji dalys.

4. Paramos gavėjo metinės ataskaitos konfidencialiosios dalies forma, t. y. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, yra patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.

5. Paramos gavėjo, t. y. juridinio asmens, nurodyto Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje, metinės ataskaitos konfidencialiojoje dalyje pateikiama informacija apie:

5.1. paramos gavėjo per kalendorinius metus gautą paramą, pagal konkrečius paramos teikėjus (išskyrus gautą anonimiškai), nurodant suteiktos paramos dalyką ir jo vertę. Kai iš konkretaus paramos teikėjo gautos paramos dalyko vertė neviršija 1 bazinės socialinės išmokos (toliau – MGL) per kalendorinius metus, visa tokia gauta parama gali būti nurodoma bendrai;

5.2. paramos gavėjo per kalendorinius metus faktiškai panaudotą paramos dalyką bei suteiktą labdarą ir (arba) paramą (atskirai iš gautos paramos ir iš nuosavų lėšų). Turi būti nurodyta:

5.2.1. gautos paramos dalis, per kalendorinius metus sunaudota paties paramos gavėjo įgyvendinamiems visuomenei naudingiems tikslams, tačiau neperduota (kaip labdara ir (arba) parama) kitiems asmenims, t. y. paties paramos gavėjo veiklai užtikrinti panaudota parama, įvairioms programoms vykdyti panaudota parama ir pan.;

5.2.2. kitiems asmenims suteikta labdara ir (arba) parama – fiziniams asmenims suteiktos labdaros bendra vertė, taip pat kitiems paramos gavėjams (Lietuvos ir užsienio) suteikta parama (nurodant konkretų gavėją, paramos dalyką ir jo vertę; kai konkrečiam paramos gavėjui suteiktos paramos dalyko vertė neviršija 1 MGL per kalendorinius metus, visa tokia suteikta parama gali būti nurodoma bendrai).

6. Paramos gavėjo, t. y. juridinio asmens, nurodyto Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje, metinės ataskaitos viešoji dalis parengiama laisva forma, tačiau joje privalo būti nurodyta:

6.1. informacija apie paramos gavėją: pavadinimas, teisinė forma, identifikacinis numeris (kodas), buveinės adresas;

6.2. informacija apie paramos gavėjo valdymo organų narius paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

6.3. informacija apie paramos gavėjo padalinius (jeigu turi): buveinės adresas, padalinio vadovas (vardas, pavardė);

6.4. paramos gavėjo narių skaičius (jeigu tai narystės pagrindais veikiantis juridinis asmuo) paskutinę ataskaitinio laikotarpi dieną;

6.5. vidutinis dirbančių pagal darbo sutartis asmenų, taip pat savanoriškai padedančių asmenų skaičius per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį;

6.6. per praėjusius kalendorinius metus vykdytos visuomenei naudingos veiklos aprašymas (toliau – veiklos aprašymas), nurodant konkrečias LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytas visuomenei naudingos veiklos sritis, kuriose vykdytos programos (jeigu atitinkama sritis nenurodyta, pateikti jos apibūdinimą), aprašant pagrindines vykdytas programas, jų tikslus, rezultatus, išskiriant programas, ketinamas tęsti ateityje. Veiklos aprašyme turi atsispindėti paramos gavėjo vykdomos visuomenei naudingos veiklos atitiktis paramos gavėjo įstatams (nuostatams);

6.7. informacija apie paramos gavėjui per kalendorinius metus suteiktą visą paramą, nurodant, kiek jos gauta iš juridinių ir iš fizinių asmenų (Lietuvos ir užsienio), taip pat anonimiškai gautą paramą.

Paramos gavėjo pageidavimu gali būti teikiama informacija ir apie konkrečius paramos teikėjus bei jų suteiktą paramą;

6.8. informacija apie labdaros suteikimo fiziniams asmenims, giminystės (pirmos eilės) ryšiais susijusiems su paramos gavėjo valdymo organų nariais, taip pat paramos suteikimo kitiems juridiniams asmenims, kurių valdymo organų narys yra paramos gavėjo valdymo organų narys, atvejus, jeigu tokių atvejų per kalendorinius metus buvo.

7. Paramos gavėjo pageidavimu metinės ataskaitos viešojoje dalyje gali būti pateikiama ir kita papildoma informacija.

8. Jeigu paramos gavėjas turi padalinių, jie turi teisę savarankiškai parengti veiklos aprašymą, atsižvelgdami į šio Tvarkos aprašo 6.6 papunktyje nurodytus reikalavimus. Paramos gavėjas parengtus padalinių veiklos aprašymus prideda prie parengtos bendros metinės ataskaitos viešosios dalies.

9. Tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai metinės ataskaitos viešojoje dalyje turi teisę pateikti tik:

9.1. informaciją, nurodytą Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje;

9.2. per praėjusius kalendorinius metus vykdytos LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytos visuomenei naudingos veiklos aprašymą (laisva forma);

9.3. informaciją apie per praėjusius kalendorinius metus gautą paramą iš fizinių ir juridinių asmenų (Lietuvos ir užsienio) ir suteiktą labdarą ir (arba) paramą (iš viso). Religinės bendruomenės, bendrijos ar centro pageidavimu gali būti teikiama informacija ir apie konkrečius paramos teikėjus bei jų suteiktą paramą.

10. Jeigu tam tikrų teisinių formų paramos gavėjų veiklą reglamentuojantys įstatymai numato metinių veiklos ataskaitų, iš kurių galima gauti šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus duomenis, parengimą, šios ataskaitos gali būti naudojamos ir teikiamos vietoj šiame Tvarkos apraše nustatytos paramos gavėjo metinės ataskaitos viešosios dalies.

11. Paramos gavėjai, nurodyti Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje, per kalendorinius metus iš vieno paramos teikėjo gavę didesnę negu 15 000 eurų paramą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas apie gautą paramą. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, kurį nuo kalendorinių metų pradžios iš to paties paramos teikėjo gautos paramos suma viršija 15 000 eurų ir už kiekvieną toliau einantį tų kalendorinių metų mėnesį, kurį iš to paties paramos teikėjo gauta parama. Mėnesio ataskaitos PLN203 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas Nr. VA-49), mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

12. Šio Tvarkos aprašo 11 punkte nurodytose ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius paramos teikėjus – nurodomi gautos paramos dalykas ir jo vertė. Šiose ataskaitose pateikiama informacija tik apie paramą, gautą iš tų paramos teikėjų, kurie per atitinkamus kalendorinius metus suteikė didesnę negu 15 000 eurų paramą.

13. Paramos gavėjai, nurodyti Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje, per einamuosius kalendorinius metus patys suteikę vienam paramos gavėjui didesnę negu 15 000 eurų paramą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas apie suteiktą paramą pagal Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašą.

14. Paramos gavėjai, nurodyti Tvarkos aprašo 2.1 papunktyje, per kalendorinius metus suteikę vienam labdaros gavėjui didesnę negu 15 000 eurų labdarą, teikia mokesčių administratoriui mėnesio ataskaitas apie suteiktą labdarą tiems labdaros gavėjams, kuriems per atitinkamus kalendorinius metus suteikta didesnė negu 15 000 eurų labdara. Mėnesio ataskaitos teikiamos už tą mėnesį, kurį nuo kalendorinių metų pradžios vienam labdaros gavėjui suteiktos labdaros suma viršija 15 000 eurų, ir už kiekvieną toliau einantį kalendorinį mėnesį, kurį tam pačiam labdaros gavėjui teikiama labdara. Mėnesio ataskaitos PLN203 forma, patvirtinta Įsakymu Nr. VA-49, mokesčių administratoriui turi būti pateikta iki kito mėnesio 15 dienos.

15. Šio Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytose ataskaitose privalo būti pateikta informacija pagal konkrečius labdaros gavėjus – nurodomi suteiktos labdaros dalykas ir jo vertė.

16. Paramos gavėjo, t. y. fizinio asmens, nurodyto Tvarkos aprašo 2.2 papunktyje, metinės ataskaitos konfidencialiojoje dalyje pateikiama informacija apie:

16.1. per kalendorinius metus gautą paramą, didesnę kaip dvylikos minimaliųjų mėnesinių algų (toliau – 12 MMA), galiojusių tų kalendorinių metų, kurių gauta parama, sausio 1 d., dydis (nurodant jos bendrą vertę nuo pirmojo euro);

16.2. per kalendorinius metus faktiškai panaudotą Tvarkos aprašo 16.1 papunktyje nurodytą paramą LP įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams, t. y. meno kūrybai, kaip apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje. Paramos panaudojimas rodomas tada, kai iš paramos lėšų yra patiriamos išlaidos. Pavyzdžiui, jeigu už paramos lėšas įsigyjamas tam tikras turtas (priemonės, kompiuteriai ar kita įranga naudojama meno kūrybai), t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos, tai turi būti parodomas šių paramos lėšų panaudojimas. Paramos lėšos gali būti naudojamos visoms paramos gavėjo patirtoms išlaidoms, susijusioms ir reikalingoms meno kūrinio sukūrimui arba atlikimui, dengti. Paramos gavėjas privalo turėti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais yra pagrindžiamos faktiškai meno kūrybai patirtos prekių arba paslaugų įsigijimo iš kitų ūkio subjektų išlaidos.

17. Paramos gavėjas, t. y. fizinis asmuo, nurodytas Tvarkos aprašo 2.2 papunktyje, metinės ataskaitos viešosios dalies mokesčių administratoriui neteikia.

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2016 m. lapkričio 21 d.

įsakymu Nr. VA-137

 

ANONIMIŠKAI GAUTOS PARAMOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

 

1. Anonimiškai gautos paramos apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato paramos gavėjų, nurodytų Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (toliau - LP įstatymas) 7 straipsnio 1 dalyje, anonimiškai gautos paramos apskaitymo tvarką ir terminus.

2. Paramos gavėjo, gautos piniginės lėšos, kitas turtas arba paslaugos, kai paramos teikėjas nėra žinomas (parama gauta viešų akcijų ir kitokių renginių metu) arba nenori būti žinomas, laikomi anonimiškai gauta parama (toliau – anoniminė parama) ir turi būti įtraukiami į apskaitą, laikantis šio Tvarkos aprašo nuostatų. Anoniminė parama gali būti gaunama, renkant uždaruoju būdu (kai parama renkama į specialią tam skirtą uždarą talpyklą) arba atviruoju būdu (kai parama nededama į specialią tam skirtą uždarą talpyklą ir renkama viešų akcijų ir kitokių renginių metu).

3. Paramos gavėjas, gaunantis anoniminę paramą, privalo turėti savo valdymo organo patvirtintą anoniminės paramos rinkimo tvarkos aprašą, kuriame privaloma nurodyti, kokiais atvejais ir kokiais būdais paramos gavėjas renka anoniminę paramą, kokiu dažnumu ji apskaitoma, kokie asmenys atsakingi už šios apskaitos tvarkymą.

4. Anoniminė parama, surinkta atviruoju būdu, turi būti suskaičiuota (įvertinta) ne vėliau kaip kitą dieną renginiui, kuriame ji buvo renkama, pasibaigus. Anoniminė parama, renkama uždaruoju būdu, turi būti suskaičiuota (įvertinta) ne rečiau kaip kas ketvirtį, tačiau paramos gavėjo sprendimu gali būti skaičiuojama ir dažniau. Suskaičiavus (įvertinus) gautą paramą, surašomas laisvos formos anoniminės paramos apskaičiavimo ir įvertinimo aktas, kuriame turi būti nurodytas anoniminės paramos rinkimo būdas, laikotarpis arba renginys, per kurį gauta parama skaičiuojama (įvertinama), gautos anoniminės paramos dalykas (piniginės lėšos ar kitas turtas) ir vertė. Aktą privalo pasirašyti asmenys, paramos gavėjo valdymo organo paskirti atsakingi už anoniminės paramos apskaitos tvarkymą, ir paramos gavėjo vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kitas asmuo, galintis tvarkyti apskaitą.

5. Jeigu anoniminė parama gauta piniginėmis lėšomis, jos, surašius Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytą aktą, priimamos į paramos gavėjo kasą pagal kasos pajamų orderį teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Per metus gautos anoniminės paramos suma (vertė) įtraukiama į paramos gavėjo teikiamą metinę ataskaitą apie gautą paramą ir jos panaudojimą.

7. Šio Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, kurie anonimiškai gautos paramos apskaitą tvarko, vadovaudamiesi savo kanonais, statutais ir kitomis normomis.

______________