MOKSLO, INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 2V-126

 

 

P a k e i č i u  Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašą, patvirtintą Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. 2V-66 „Dėl Studentų atrankos ir finansavimo stažuotėms Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje aprašo patvirtinimo“:

1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. rugsėjo 2 d. raštą Nr. SR-3844 „Dėl Lietuvos studentų stažuočių Nacionalinėje aeronautikos ir kosmoso administracijoje organizavimo“ ir 2014 m. spalio 6 d. Agentūros bei Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos sutartį dėl dalyvavimo Nacionalinės aeronautikos ir kosmoso administracijos stažuočių programoje (toliau – Sutartis su NASA).“.

2Išdėstau 33 punktą taip:

33. NASA išrinkus konkurso laimėtoją (toliau – stažuotojas), Agentūra apie tai informuoja stažuotoją bei mokslo ir studijų instituciją ir su stažuotoju bei mokslo ir studijų institucija per 10 (dešimt) darbo dienų nuo NASA sprendimo gavimo dienos sudaro trišalę lėšų skyrimo sutartį (toliau – Sutartis). Stipendijos dydis kiekvieniems biudžetiniams metams yra nustatomas Agentūros direktoriaus sprendimu atsižvelgiant į valstybės biudžeto lėšas, skirtas stažuočių NASA finansavimui.“.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Arūnas Karlonas