LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. SPALIO 13 D. ĮSAKYMO NR. V-1154DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ tvarkos aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2015 m. gegužės 5 d. Nr. V-460

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. V-1154 „Dėl Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

 

„lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo 6 straipsnio 7 ir 8 dalimis, 9 straipsnio 8 dalimi ir 12 straipsnio 4 dalimi,

tv i r t i n u Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Juozas Olekas

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos 

krašto apsaugos ministro

2011 m. spalio 13 d.

įsakymu Nr. V-1154

(Lietuvos Respublikos

krašto apsaugos ministro

2015 m. gegužės 5 d.

įsakymo Nr. V-460

redakcija)

 

 

ŠAUKIMO Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja pasirengimo vykdyti šaukimą į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų atrankos ir skyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą tvarką.

2. Organizuojant ir vykdant karo prievolininkų šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, vadovaujamasi šiais principais:

2.1. viešumo – viešai skelbiama informacija apie karo prievolininkų atranką ir skyrimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą;

2.2. skaidrumo – karo prievolininkų sąrašai sudaromi stebint visuomenės atstovams, o karo prievolininkų šaukimas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą organizuojamas taip, kad būtų užtikrintas procedūrų aiškumas;

2.3. objektyvumo ir nešališkumo – karo prievolininkų atranka ir skyrimas atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą (toliau – nuolatinė privalomoji karo tarnyba) ar dalyvauti baziniuose kariniuose mokymuose (toliau – kariniai mokymai) vykdomi naudojantis kompiuterių programa su atsitiktinių skaičių generatoriumi.

 

ii SKYRIUS

Pasirengimas vykdyti šaukimą į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

3. Krašto apsaugos ministras, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Seimo kalendoriniams metams nustatytus ribinius privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičius, atitinkamiems kalendoriniams metams įsakymu nustato privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karių skaičių, taip pat šaukimo pradžią ir pabaigą. Apie šaukimo pradžią ir pabaigą prieš vieną mėnesį iki šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą pradžios Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

4. Vadovaudamasis krašto apsaugos ministro nustatytu šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karių skaičiumi, Lietuvos kariuomenės Jungtinis štabas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo 3 punkte nurodyto įsakymo pasirašymo dienos parengia metinį šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planą, kurį tvirtina Lietuvos kariuomenės vadas ar jo įgaliotas asmuo. Metiniame šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą plane nurodomi privalomosios pradinę karo tarnybos atlikimo būdai, atlikimo vieta, privalomosios pradinės karo tarnybos kariniame vienete pradžios data ir privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičiai. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, kai pasirašomas metinis šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą planas, Krašto apsaugos ministerijos Strateginės komunikacijos ir viešųjų ryšių departamentas jį paskelbia per žiniasklaidos priemones ir interneto svetainėje www.kam.lt.

 

III SKYRIUS

Karo prievolininkų atranka

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIVALOMAI ŠAUKIAMŲ ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ KARO PRIEVOLININKŲ ATRANKA

 

5. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgos (toliau – Krašto apsaugos savanorių pajėgos) ne vėliau kaip per mėnesį nuo krašto apsaugos ministro įsakyme nustatytos šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą dienos krašto apsaugos sistemos riboto naudojimo tinklo informacinių sistemų personalo valdymo informacinės sistemos (toliau – PerVIS) karo prievolininkų registro modulio pagrindu sudaro Einamųjų kalendorinių metų karo prievolininkų sąrašą (toliau – A sąrašas) ir Privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal  atitinkamų Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinių administruojamas savivaldybes (toliau - Regionai) (toliau – B sąrašai) .

6. Pirmiausia sudaromas A sąrašas, į kurį įtraukiami karo prievolininkai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

6.1. nuo 19 iki 26 metų (imtinai) (įrašomi karo prievolininkai, kuriems iki einamųjų metų sausio 1 d. yra sukakę nuo 19 iki 25 (imtinai) metų);

6.2. nėra Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatyme (toliau – Karo prievolės įstatymas) 15 straipsnio 1 dalyje nustatytų privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo priežasčių;

6.3. neįgiję pagrindinio karinio parengtumo;

6.4. neatlikę alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos;

6.5. nėra pareiškę noro atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą;

6.6. neatlieka tikrosios karo tarnybos.

7. Į A sąrašą įtrauktiems karo prievolininkams atsitiktine tvarka priskiriamas eilės numeris.

8. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, sudariusios A sąrašą, apskaičiuoja bendrą privalomai šaukiamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičių pagal formules:

 

B = R x O x N x Z x P;

R = E – (C x T),

kur:

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

R – prognozuojamas privalomai nuolatinę privalomąją karo tarnybą atliksiančių ar kariniuose mokymuose dalyvausiančių karo prievolininkų skaičius;

O – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie buvo pašaukti atvykti į Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės karo prievolės ir komplektavimo padalinį (toliau – Karo prievolės ir komplektavimo padalinys) ir atvyko, santykį;

N – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, kurie atvyko į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį ir buvo nusiųsti tikrintis sveikatos, santykį;

Z – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, nusiųstų tikrintis sveikatos ir pripažintų tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, santykį;

P – koeficientas, atitinkantis karo prievolininkų, paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pristatytų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose, santykį;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

C – karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose, skaičius;

T – koeficientas, atitinkantis raštu pareiškusių norą atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų, pristatytų į tarnybą ir pateikusių prašymus, santykį.

Koeficientai nustatomi atsižvelgiant į paskutiniojo šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą rodiklius.

9. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, apskaičiavusios bendrą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių, proporcingai pagal Regionus nustato privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių kiekvienam Regionui pagal formulę

 

Br = (Ar x (B/V)),

kur:

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

Ar – Regione deklaravusių gyvenamąją vietą arba, jei gyvenamoji vieta nedeklaruota, pagal faktinę gyvenamąją vietą ar pagal gyvenamąją vietą, kurioje gyveno iki išvykimo iš Lietuvos Respublikos, karo prievolininkų, esančių A sąraše, skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

V – A sąraše esantis karo prievolininkų skaičius.

10. Krašto apsaugos savanorių pajėgos, atlikusios Aprašo 9 punkte nurodytus skaičiavimus, pagal kiekvienam Regionui nustatytą privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičių sudaro kiekvieno Regiono B sąrašus, perkeldami iš A sąrašo į B sąrašą atitinkamą karo prievolininkų skaičių, atsižvelgiant į A sąraše karo prievolininko eilės numerį didėjančia tvarka. B sąrašuose nurodomas karo prievolininko eilės numeris, vardas, pavardė, gimimo data, karo prievolininko kodas ir atvykimo vieta, taip pat informacija apie karo prievolininko atrankos eigą:

10.1. karo prievolininkui išsiųstas nurodymas atvykti (1 priedas);

10.2. karo prievolininkas neatvyko / atvyko pagal nurodymą atvykti;

10.3. karo prievolininko atrankos procedūros vykdomos;

10.4. karo prievolininko atrankos procedūros nutrauktos;

10.5. karo prievolininkas paskirtas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, nurodant karinį vienetą, į kurį karo prievolininkas yra paskirtas.

11. B sąrašus krašto apsaugos ministras patvirtina elektroniniu parašu dokumentų administravimo sistemoje.

12. B sąrašus per 2 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgos paskelbia, taip pat  B sąrašų informaciją, nurodytą Aprašo 10.1–10.5 papunkčiuose nuolat atnaujina ir skelbia interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt.

13. Krašto apsaugos savanorių pajėgos per 2 darbo dienas nuo B sąrašų sudarymo dienos sudaro šaukiamų į privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų planą Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinėms pagal Regionus (toliau – Regioninis planas), kuriame nurodomas kiekvieno Regiono karo prievolininkų, kurie turi būti paskirti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, skaičius pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdą, tarnybos vietą, tarnybos pradžios datą. Skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius kiekvienam Regionui nustatomas pagal formulę

 

Er = Br x (E/B),

kur:

Er – Regionui nustatytas skiriamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

Br – Regionui nustatytas privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

E – krašto apsaugos ministro nustatytas šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius;

B – bendras privalomai šaukiamų atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose karo prievolininkų skaičius.

14. Visiems į B sąrašus įrašytiems karo prievolininkams Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai per 20 darbo dienų nuo viešo B sąrašų paskelbimo dienos išsiunčia nurodymą atvykti, kuriame nurodomas atvykimo laikas, vieta ir reikalingi pristatyti dokumentai:

14.1. galiojantis Lietuvos Respublikos pasas ar asmens tapatybės kortelė;

14.2. trys spalvotos (3 x 4 cm dydžio) nuotraukos, padarytos ne seniau kaip prieš vienus metus;

14.3. dokumentai, kuriais pagrindžiamos Karo prievolės įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatytos aplinkybės, jei tokių yra;

14.4. kiti dokumentai, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie karo prievolininko profesinius gebėjimus ir asmenines savybes.

15. Karo prievolininkui atvykus į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį, karo prievolės administravimo funkcijas vykdantis specialistas karo prievolininkui nurodo šaukimo pagrindą, jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo tvarką ir naudodamasis Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais, įvertina, ar nėra aplinkybių, dėl kurių karo prievolininkui privalomoji pradinė karo tarnyba turėtų būti atidėta arba jis turėtų būti atleistas nuo privalomosios pradinės  karo tarnybos.

16. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų nuvežimą į Karinės medicinos ekspertizės komisiją, kuri pagal sveikatos būklę įvertina kandidatų tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai.

17. Karo prievolės ir komplektavimo padalinio specialistai karo prievolininkus, atrinktus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pripažintus pagal sveikatos būklę tinkamais ją atlikti, įrašo į Tinkamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal atitinkamą Regioną (toliau – D sąrašai), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas nustatomas pagal B sąrašuose esančią karo prievolininkų eilę.

18. Karo prievolininkai, atrinkti atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir pripažinti pagal sveikatos būklę tinkamais ją atlikti, Krašto apsaugos pajėgų rinktinės vadui gali pateikti prašymą dėl pirmumo atlikti nuolatinę privalomąją karo tarnybą ar dalyvauti kariniuose mokymuose. Tokiu atveju į D sąrašą jie įrašomi pirmumo tvarka.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Pareiškusių norą atlikti PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ karo prievolininkų atranka

 

19. Karo prievolininkai, atitinkantys Karo prievolės įstatymo 5, 8 ir 11 straipsnių 2 dalyse nustatytus reikalavimus, gali raštu pateikti Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadui nustatytos formos prašymą (2 priedas) atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru iki B sąrašų sudarymo dienos, o karo prievolininkai, kurie nebuvo įtraukti į B sąrašus, ir po šių sąrašų paskelbimo dienos, kartu pateikdami Aprašo 14 punkte nurodytus dokumentus. Kandidatuojantys į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus karo prievolininkai papildomai pateikia dokumentus, įrodančius studijavimą aukštojoje mokykloje arba jos baigimą.

20. Raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkas gali pasirinkti vieną iš Regioniniame plane nurodytų privalomosios pradinės karo tarnybos vietų. Jei į pasirinktą tarnybos vietą paskirti galimybių nėra, Karo prievolės ir komplektavimo padalinio karo prievolės administravimo funkcijas vykdantis specialistas karo prievolininkui siūlo kitas tarnybos vietas.

21. Karo prievolininkui atvykus į Karo prievolės ir komplektavimo padalinį, karo prievolės administravimo funkcijas vykdantis specialistas nurodo jo pareigas, teises, paaiškina privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo sąlygas ir naudodamasis Regiono Karo prievolininkų registru ir kitais informacijos šaltiniais įvertina, ar karo prievolininkas atitinka Karo prievolės įstatymo nustatytus reikalavimus.

22. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys organizuoja karo prievolininkų, raštu pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, nuvežimą į Karinės medicinos ekspertizės komisiją, kuri pagal sveikatos būklę įvertina kandidatų tinkamumą privalomajai pradinei karo tarnybai.

23. Karo prievolės ir komplektavimo padaliniai iš pareiškusių norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų, pripažintų pagal sveikatos būklę tinkamais atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, sudaro atitinkamo Norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pareiškusių karo prievolininkų sąrašus pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – C sąrašai), kuriuose karo prievolininkų eiliškumas juose nustatomas pagal karo prievolininkų prašymų pateikimo datą. Jeigu karo prievolininkų, pareiškusių norą dalyvauti kariniuose mokymuose ar jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose arba atlikti nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą, yra daugiau negu tam tikru šaukimo laiku nustatyta pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą, karo prievolininkų eilės tvarka C sąrašuose nustatoma atsižvelgiant į konkursinį balą (3 priedas).

24. Karo prievolės ir komplektavimo padalinys, gavęs Lietuvos šaulių sąjungos vado teikimą dėl karo prievolininko, paskirto į Lietuvos šaulių sąjungos kovinius būrius, privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo, karo prievolininką įrašo į atitinkamo C sąrašo pradžią.

25. Karo prievolininkai, kurie iki B sąrašų sudarymo dienos raštu pareiškė norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, iki B sąrašų paskelbimo dienos Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vado įsakymu skiriami į karinį vienetą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą.

26. Savo pareiškimą karo prievolininkas, raštu pareiškęs norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą, gali atšaukti iki įsakymo dėl paskyrimo į karinį vienetą pasirašymo dienos. 

27. Raštu pareiškusio norą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data, karo prievolininko kodas, atvykimo vieta ir paskirta / pasirinkta tarnybos vieta kartu su B sąrašais, paskelbiami ir nuolat atnaujinami interneto svetainėse www.kam.lt ir www.karys.lt. 

 

IV SKYRIUS

KARO PRIEVOLININKŲ SKYRIMAS ATLIKTI PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

28. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės, vadovaudamosi Regioniniame plane nustatytu karo prievolininkų skaičiumi, sudaro kiekvieno Regiono Skiriamų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų sąrašus pagal privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo būdus (toliau – E sąrašai). Karo prievolininkai į E sąrašus įtraukiami eilės tvarka, pirmiausia iš Regionui sudarytų  C sąrašų, o jų pritrūkus – iš D sąrašų.

29. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinės vadas E sąrašus patvirtinta ir į E sąrašus įrašytus karo prievolininkus įsakymu skiria atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ne vėliau kaip likus 2 savaitėms iki Regioniniame plane nurodytos karo prievolininkų atliekamos privalomosios pradinės karo tarnybos pradžios.

30. Paskirtiems atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkams Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė per 2 darbo dienas nuo įsakymo dėl paskyrimo atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą pasirašymo dienos išsiunčia nurodymą atvykti, kuriame nurodoma atvykimo vieta, data ir laikas bei privalomosios pradinės karo tarnybos trukmė.

31. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė paskirtus atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkus pristato į tarnybos vietą.

32. Jei tam tikras paskirtų atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą karo prievolininkų skaičius neatvyksta į tarnybos vietą, papildomai reikalingas Regioniniam planui įvykdyti karo prievolininkų skaičius atrenkamas, karo prievolininkai įtraukiami į E sąrašus, skiriami atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir jiems išsiunčiami nurodymai atvykti Aprašo 28–30 punktų nustatyta tvarka.

33. Krašto apsaugos savanorių pajėgų rinktinė papildomai įtrauktus į E sąrašus karo prievolininkus pristato į tarnybos vietą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Regioniniame plane nurodytos privalomosios pradinės  karo tarnybos pradžios datos.

34. Pasiekus Regioniniame plane nustatytą privalomąją pradinę karo tarnybą atliksiančių karo prievolininkų skaičių, karo prievolininkų šaukimas Regione einamaisiais metais yra baigiamas ir tai paskelbiama interneto svetainėse www.karys.lt ir www.kam.lt.

__________________________

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Nurodymo atvykti į karo prievolę administruojančios institucijos regioninį padalinį forma)

 

 

 

 

(karo prievolę administruojančios institucijos regioninio padalinio pavadinimas)

 

 

 

 

 

 

(registracijos data ir numeris)

(adresatas)

 

 

 

 

NURODYMAS

ATVYKTI Į KARO PRIEVOLĘ ADMINISTRUOJANČIOS INSTITUCIJOS

REGIONINĮ PADALINĮ

 

 

_________________________________________________, šaukiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos karo

(karo prievolininko vardas, pavardė, gimimo data)

 

prievolės įstatymu, _________________ atvykti į karo prievolę administruojančios institucijos teritorinį padalinį

(atvykimo data)

 

adresu________________________________________________________.

(atvykimo vietos adresas)

 

 

 

A. V.

 

 

(atsakingas pareigūnas (karinis laipsnis, vardas, pavardė, parašas))

 

 

Pastabos:

1.   Jei norite pasiteirauti, prašome susisiekti telefonu (-ais): _________________________________________________.

Neatvykus į nurodytą karo prievolę administruojančios institucijos regioninį padalinį be pateisinamos priežasties, karo prievolininkui gali būti taikoma administracinė atsakomybė pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2131 straipsnį.

2.   Karo prievolininkas, atvykęs į nurodytą karo prievolę administruojančios institucijos regioninį padalinį, turi pateikti šį nurodymą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), jeigu turi, karinį liudijimą, socialinio draudimo pažymėjimą ir banko sąskaitos numerį.

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

(Prašymo pašaukti į privalomąją pradinę karo tarnybą forma)

 

________________________________________________

(vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis, gimimo data)

 

__________________________________________________________

(adresas, telefono Nr., el. paštas)

 

 

____________________________________________________________________________

(karo prievolę administruojančios krašto apsaugos sistemos institucijos regioninio padalinio vadui (viršininkui))

 

PRAŠYMAS PAŠAUKTI Į PRIVALOMĄJĄ PRADINĘ KARO TARNYBĄ

 

 

_____________

(data)

_____________

(vieta)

 

 

Prašau pašaukti mane į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti). Su nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos / bazinių karinių mokymų / jaunesniųjų karininkų vadų mokymų (nereikalingą išbraukti) organizavimo ir vykdymo sąlygomis esu supažindintas (-a) ir sutinku jų laikytis.

Atlikęs (-usi) bazinius karinius mokymus, _____________ būti priimtas (-a) į profesinę karo

(noriu / nenoriu)

tarnybą.

 

Pageidaujama tarnybos vieta ir laikas:___________________________________________.

 

Asmuo, rekomendavęs stoti į nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą / bazinius karinius mokymus / jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (nereikalingą išbraukti):

__________________________________________________________________________

(rekomendavusio kario karinis laipsnis, vardas, pavardė, karinis dalinys)                                                                                                                                 ___________________________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

Asmuo, šiuo prašymu pareiškęs norą į profesinę karo tarnybą, _______________ pateikė

(data)

prašymą priimti į profesinę karo tarnybą Nr. __________________________.

(prašymo registracijos numeris)

 

 

___________________________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

 


 

Šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą tvarkos aprašo

3 priedas

 

KONKURSINIO BALO NUSTATYMAS

 

Eil. Nr.

Atrankos kriterijus

Atrankos kriterijaus balas

Pastabos

1.

IŠSILAVINIMAS

Nuo 0 iki 5

Atestatas, diplomas ir kiti dokumentai, įrodantys asmens išsilavinimą

1.1.

Aukštasis universitetinis

5

1.2.

Aukštasis neuniversitetinis

4

1.3.

Profesinis vidurinis

3

1.4.

Vidurinis

2

1.5.

Profesinis pagrindinis

1

1.6.

Pagrindinis / nebaigtas pagrindinis

0

2.

SVEIKATOS BŪKLĖ

Nuo 0 iki 5

Ekspertinio nutarimo pažyma

2.1.

Tinkamas PPKT pagal sveikatos grupes:

 

 

2.1.1.

A

5

 

2.1.2.

B

4

 

2.1.3.

C

3

 

2.1.4.

D

2

 

2.1.5.

E–G, R

1

 

2.2.

Netinkamas PPKT

 

Negali būti pašauktas į PPKT

3.

PAPILDOMI KRITERIJAI

Nuo 0 iki 15

 

3.1.

Aktyviojo rezervo karys

1,5

Balas skiriamas, jei kandidatas aktyviojo rezervo kariniuose vienetuose tarnauja (tarnavo) ne mažiau kaip 6 mėn. ir pateikia teigiamą rekomendaciją

3.2.

Baigti baziniai kariniai mokymai arba PPKT

2

Balas skiriamas tik stojant į jaunesniųjų karininkų vadų mokymus

3.3.

Kandidatas yra Lietuvos šaulių sąjungos narys

1

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą Lietuvos šaulių sąjungos rekomendaciją

3.4.

Kandidatas yra neformaliojo vaikų ir jaunimo ugdymo organizacijos narys

0,5

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikia teigiamą organizacijos rekomendaciją

3.5.

Kandidatas pateikė prašymą tapti profesinės karo tarnybos kariu

10

Balas skiriamas, jei kandidatas pateikė prašymą į profesinę karo tarnybą

 

Pastaba. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus visų atrankos kriterijų balus. Kai keli kandidatai surenka vienodą konkursinių balų skaičių, pirmumo teisę turi kandidatai:

1. aktyviojo rezervo kariai, bazinius karinius mokymus baigę ar nuolatinę PPKT atlikę karo prievolininkai;

2. Lietuvos šaulių sąjungos nariai;

3. turintys aukštesnę sveikatos grupę.

________________________________