Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LIEPOS 19 D. NUTARIMO NR. 1167 „DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2024 m. sausio 3 d. Nr. 17

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimą Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                  Ingrida Šimonytė  

 

 

 

Finansų ministrė,

pavaduojanti socialinės apsaugos ir darbo ministrą                                 Gintarė Skaistė

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2002 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 1167

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2024 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 17

redakcija)

 

 

VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJAMS, DIRBANTIEMS PAGAL DARBO SUTARTIS, SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

1. Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams ir biudžetinių įstaigų darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato vienkartinių piniginių išmokų, nurodytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 4 punkte, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 2 dalies 2 punkte, Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 1 dalies 4 punkte ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 4 punkte (toliau – įstatymai), atitinkamai valstybės tarnautojams, kurių tarnybos santykiai ir statusas yra reglamentuojami Valstybės tarnybos įstatyme, vidaus tarnybos sistemos pareigūnams ir diplomatams (toliau kartu – valstybės tarnautojai) ir darbuotojams, kurių darbo apmokėjimas reglamentuojamas Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatyme, skatinti skyrimo tvarką.

2. Vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama šiais atvejais:

2.1. valstybės tarnautojo tarnybinė veikla ar darbuotojo veikla įvertinta kaip viršijanti lūkesčius. Šiuo atveju vienkartinė piniginė išmoka gali būti mokama, jei ji nurodyta tiesioginio vadovo motyvuotame pasiūlyme valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos ar darbuotojo veiklos vertinimo metu;

2.2. nepriekaištingai (pavyzdingai) savo pareigas einantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams. Šiuo atveju vienkartinė piniginė išmoka mokama esant valstybės tarnautojo ar darbuotojo tiesioginio vadovo motyvuotam siūlymui.

3. Sprendimą dėl vienkartinės piniginės išmokos skyrimo valstybės tarnautojui ar darbuotojui priima įstatymų įgaliotos institucijos ar asmenys.

4. Aprašo 2 punkte nurodyta vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytosios valstybės tarnautojo ar darbuotojo pareiginės algos dydžio. Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų vienkartinės piniginės išmokos dydžiai yra nustatyti Vidaus tarnybos statute.

5. Vienkartinės piniginės išmokos valstybės tarnautojams ar darbuotojams mokamos iš valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

6. Skiriant vienkartinę piniginę išmoką, įvertinami Valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, Vidaus tarnybos statuto 39 straipsnio 7 dalyje, Diplomatinės tarnybos įstatymo 68 straipsnio 2 dalyje ir Biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodyti atvejai.

7. Valstybės tarnautojai, tiesiogiai dalyvavę išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, gali būti skatinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių atskleidžiant ar ištiriant nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

_________________