CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SPECIALAUS LEIDIMO NAUDOTI ELEKTRONINę LAIKMENą (EFB) IŠDAVIMO

 

2015 m. spalio 8 d. Nr. 4R-171

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 6 straipsnio antrosios dalies nuostatomis ir atsižvelgdamas į Tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos VI priedo I dalies 6.24.2.2 punkto reikalavimus, n u s t a t a u:

1. Elektroninei laikmenai (EFB) naudoti civilinės aviacijos vežėjai privalo gauti CAA leidimą, kuris įrašomas Skrydžių vykdymo specifikacijose;

2. Suteikiant leidimą naudoti ir naudojant elektroninę laikmeną (EFB), vadovautis 2014 m. vasario 9 d. Europos aviacijos saugos agentūros direktoriaus sprendimo 2014/001/R II priedo AMC 20-25.

 

 

 

Direktorius                                                                                                         Joris Gintilas