LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 3 D. ĮSAKYMO NR. V(E)-9 „DĖL AUTOMOBILIŲ KELIŲ INŽINERINIŲ GEOLOGINIŲ IR GEOTECHNINIŲ BEI STATINIO TYRIMŲ REKOMENDACIJŲ R IGGT 15 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 7 d. Nr. V(E)-16

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijas R IGGT 15, patvirtintas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V(E)-9 „Dėl Automobilių kelių inžinerinių geologinių ir geotechninių bei statinio tyrimų rekomendacijų R IGGT 15 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 24 punktą ir išdėstau jį taip:

„24. Rupiųjų gruntų dalelių dydį galima nustatyti makroskopiniu būdu. Taikant šį būdą, grunto bandinys paskleidžiamas ant lygaus pagrindo arba delno ir jo dalelių matmenys lyginami su frakcijų šablonu (frakcijų pavyzdžiais, supilstytais į dėžutes) ar paprastu būdu, lyginant su įprastų daiktų matmenimis, arba tyrėjo pasirinktu metodu.

Dulkių ir molio dalelių dydžio įžiūrėti plika akimi neįmanoma.

Dalelių (nuo stambiausių iki smulkiausių) dydžio frakcijų ribos (skirstymas sijojant) pateiktos 1 lentelėje“.

2.   Pakeičiu 1 lentelę ir išdėstau ją taip:

1 lentelė. Dalelių frakcijos

Frakcijos

Frakcijos dalelių dydžio pavadinimas

Žymuo pagal standartą

LST EN ISO 14688-1

[11.53]

Frakcijų dalelių dydžio ribos,

mm

Rieduliai

 

BO

˃ 200

Gargždas

CO

˃ 63–200

Žvirgždo

dalelės

Stambios

CGr

˃ 20–63

Vidutinės

MGr

˃ 6,3–20

Smulkios

FGr

˃ 2,0–6,3

Smilčių

dalelės

Stambios

CSa

˃ 0,6–2,0

Vidutinės

MSa

˃ 0,2–0,6

Smulkios

FSa

˃ 0,06–0,2

Dulkių

dalelės

Stambios

CSi

˃ 0,02–0,06

Vidutinės

MSi

˃ 0,006–0,02

Smulkios

FSi

˃ 0,002–0,006

Molio dalelės

Cl

< 0,002“

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

laikinai einantis direktoriaus

pareigas                                                                                                              Egidijus Skrodenis