VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. VA-90 „DĖL PRANEŠIMO APIE MOKESTINĮ PATIKRINIMĄ, PATIKRINIMO AKTO, PATIKRINIMO PAŽYMOS IR SPRENDIMO DĖL PATIKRINIMO AKTO TVIRTINIMO FORMŲ BEI ŠIŲ FORMŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Nr. VA-106

Vilnius

 

 

Pakeičiu Patikrinimo pažymos FR0681 formos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo FR0682 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. VA-90 „Dėl pranešimo apie mokestinį patikrinimą, patikrinimo akto, patikrinimo pažymos ir sprendimo dėl patikrinimo akto tvirtinimo formų bei šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – MAĮ), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu ir kitais teisės aktais.“

2. Papildau 41 punktu:

41. Jei pareigūnas mokestinio patikrinimo metu nustato pažeidimų, kurie turi nusikalstamos veikos požymių, jis, vadovaudamasis MAĮ 132 straipsniu, perduoda surinktą medžiagą ikiteisminio tyrimo institucijai. Jei ikiteisminio tyrimo institucijos ikiteisminį tyrimą nutraukia ar jo nepradeda arba jei teismas priima išteisinamąjį nuosprendį ir šie sprendimai yra įsiteisėję, pareigūnas per 30 dienų nuo išteisinamojo nuosprendžio, prokuroro ar ikiteisminio tyrimo pareigūno nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, prokuroro nutarimo ar ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties ar sprendimo dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo gavimo dienos priima atskirą sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo skiria baudą mokesčių mokėtojui už padarytus mokestinius pažeidimus.

Šio punkto nuostatos taikomos ir tais atvejais, kai pareigūnas iki Sprendimo priėmimo gauna informaciją apie tikrintino mokesčių mokėtojo atžvilgiu pradėtą ikiteisminį tyrimą už tą patį laikotarpį.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                        Edita Janušienė