Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. SPALIO 10 D.

NUTARIMO NR. 978 „DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ

APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. 673

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 33 straipsnio 3  dalimi, 34 straipsnio 8 dalimi ir įgyvendindama Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymo 12  straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodiką:

1.2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Ši Metodika taikoma finansuoti toms socialinėms paslaugoms, kurias planuoja, skiria, poreikį asmeniui (šeimai) nustato savivaldybė ir (ar) kurių teikimas yra finansuojamas iš savivaldybės biudžeto ar savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti.“

1.2.2. Pakeisti II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

II SKYRIUS
SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS FINANSAVIMAS“.

1.2.3. Pripažinti netekusiu galios 4 punktą.

1.2.4. Pripažinti netekusiu galios 5 punktą.

1.2.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinių darbuotojų, teikiančių socialinę priežiūrą šeimoms, pareigybėms finansuoti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, tvirtinamą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

1.2.6. Pripažinti netekusiu galios 8 punktą.

1.2.7. Pripažinti netekusiu galios 9 punktą.

1.2.8. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis socialinės globos teikimui asmenims su sunkia negalia užtikrinti metams apskaičiuojamas pagal Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodiką, tvirtinamą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

1.2.9. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų poreikis globos (rūpybos) išmokai mokėti apskaičiuojamas pagal Valstybės biudžeto lėšų poreikio išmokoms vaikams mokėti apskaičiavimo metodiką, tvirtinamą socialinės apsaugos ir darbo ministro.“

1.2.10. Pakeisti 191 punktą ir jį išdėstyti taip:

191. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamų, finansuojamų iš savivaldybių biudžetų lėšų, minimalus dydis nustatytas Šeimynų įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje. Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamas skiria savivaldybės, iš kurių likę be tėvų globos vaikai apgyvendinti šeimynoje, proporcingai šeimynoje iš kiekvienos savivaldybės apgyvendintų vaikų skaičiui.“ 

1.2.11. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20. Perkamų (parduodamų) ar finansuojamų prevencinių, bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kainą savivaldybės ir socialinių paslaugų įstaigos nustato derindamos ją su socialinių paslaugų įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija ar socialinių paslaugų įstaigos dalininkais (savininkais) ir atsižvelgdamos į prevencinių, bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros organizavimo išlaidas, šių išlaidų efektyvų panaudojimą ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybės teritorijoje ypatumus.“

1.2.12. Pakeisti 211 punktą ir jį išdėstyti taip:

211. Likusio be tėvų globos vaiko socialinė globa šeimynoje finansuojama pagal formulę:

 

SG =

(vgn * nn + vg6 * n6 + vg6-12 * n6-12 + vg12-18 * n12-18 + tp*n) + (IP * d)

______________________________________________________ .

n

 

Šioje formulėje:

SG – lėšos likusio be tėvų globos vaiko socialinei globai šeimynoje finansuoti;

vgn – vaiko globos (rūpybos) išmoka vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis;

nn – vaikų, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, skaičius;

vg6 – vaiko globos (rūpybos) išmoka vaikui iki 6 metų;

n6 – vaikų iki 6 metų skaičius (išskyrus tokio amžiaus vaikus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis);

vg6-12 – vaiko globos rūpybos išmoka vaikui nuo 6 iki 12 metų;

n6-12 – vaikų nuo 6 iki 12 metų skaičius (išskyrus tokio amžiaus vaikus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis);

vg12-18 – vaiko globos rūpybos išmoka vaikui nuo 12 iki 18 metų;

n12-18 – vaikų nuo 12 iki 18 metų skaičius (išskyrus tokio amžiaus vaikus, kuriems nustatytas neįgalumo lygis);

tp – vaiko globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas;

n – globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius;

IP – šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos;

d – šeimynos dalyvių skaičius.

Savivaldybės administracijos ir šeimynos susitarimu savivaldybė gali skirti ir kitą finansinę ir materialinę paramą šeimynai.“

1.2.13. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

28. Profesinių grupių personalo sudėtis ir skaičius nustatomi vadovaujantis socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvais, akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimais, tvirtinamais socialinės apsaugos ir darbo ministro.

Maitinimo išlaidos apskaičiuojamos taikant sveikatos apsaugos ministro tvirtinamas rekomenduojamas maisto produktų paros normas socialinę globą gaunantiems asmenims, atitinkančias rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas, tvirtinamas sveikatos apsaugos ministro.

Maitinimo išlaidų, išlaidų medikamentams, patalynei ir aprangai finansiniai normatyvai ateinantiems metams kasmet iš naujo peržiūrimi atsižvelgiant į Lietuvos statistikos departamento skelbiamą informaciją apie vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokyčius.“

1.2.14. Pakeisti 32 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

„Savivaldybė nustato maksimalų socialinės globos ir socialinės priežiūros paslaugų išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį. Konkrečiam asmeniui teikiamos socialinės globos ar socialinės priežiūros išlaidų finansavimo dydis priklauso nuo asmens finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas, įvertintų vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu.“

1.2.15. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Savivaldybės kasmet iki kovo 1 d. pateikia Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas) informaciją apie socialinių paslaugų, pirktų ar finansuotų per pastaruosius 12 mėnesių (iki vasario 1 d.), kainas, nurodydamos paskutinę kiekvienos socialinės paslaugos kainą, kuria ji buvo pirkta ar finansuota.“

1.2.16. Pakeisti 36 punktą ir jį išdėstyti taip:

36. Skelbiamą informaciją apie vidutines socialinių paslaugų kainas savivaldybės turi naudoti nustatydamos maksimalų socialinės globos ir socialinės priežiūros išlaidų finansavimo savo teritorijos gyventojams dydį ir organizuodamos socialinių paslaugų pirkimą ir finansavimą.“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                            Monika Navickienė