Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. GEGUŽĖS 14 D. NUTARIMo NR. 543 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SUDARYMO ir VYKDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. liepos 31 d. Nr. 639

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“, ir 4 punktą išdėstyti taip:

4. Asignavimų valdytojai ir (arba) kitos įstaigos, laikydamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame kitų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytų terminų, teikia Finansų ministerijai informaciją, kurios reikia ekonominės raidos scenarijui parengti; asignavimų poreikį valstybės biudžeto specialioms tikslinėms dotacijoms, skiriamoms savivaldybių biudžetams. Asignavimų poreikis valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms, kurias valstybė pagal įstatymus perduoda savivaldybėms, atlikti apskaičiuojamas pagal valstybės institucijų ir įstaigų patvirtintas lėšų apskaičiavimo metodikas, asignavimų poreikis ugdymo reikmėms finansuoti – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarką, asignavimų poreikis valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti – pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) civilinės saugos funkcijai atlikti reikalingų valstybės biudžeto lėšų poreikio nustatymo tvarką.

 

 

 

Ministrą Pirmininką

pavaduojanti finansų ministrė                                                                   Gintarė Skaistė