LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2021 M. SPALIO 14 D. ĮSAKYMO NR. A1-724 „DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ, SKIRTŲ KONSULTACINĖMS PASLAUGOMS, TEIKIAMOMS TELEFONU (NUOTOLINIU BŪDU) VYRAMS, IŠGYVENANTIEMS EMOCINES IR PSICHOLOGINES KRIZES, STIPRINTI 2022 METAIS, ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 1 d. Nr. A1-511

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2022 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“, ir 8 punktą išdėstau taip:

8. Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 117 500 (vienas šimtas septyniolika tūkstančių penki šimtai) eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 20 000 (dvidešimt tūkstančių) eurų.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                     Monika Navickienė