VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 m. spalio 25 d. sprendimU Nr. T3-446 „Dėl mokinių VEŽIOJIMO VILNIAUS RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ), PRIVAČIU TRANSPORTU TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTO TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO

 

2019 m. liepos 26 d. Nr. T3-285

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-446 patvirtinto Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašo:

1.1. 5 punktą ir išdėstyti jį taip:

5. Mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), pavėžėjimo organizavimu į mokyklą ir atgal rūpinasi jų tėvai arba globėjai, pateikdami prašymą ir kitus reikiamus dokumentus, patvirtinančius vežiojimo būtinybę, mokyklos vadovui iki kiekvienų metų rugpjūčio 25 dienos. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (iki 21 metų), kuriems Pedagoginė psichologinė tarnyba rekomendavo specialųjį ugdymą, teikiamą kitos savivaldybės teritorijoje esančioje specialioje ugdymo įstaigoje, tėvai (globėjai) prašymą, pažymą dėl specialiojo ugdymosi ir (ar) švietimo pagalbos skyrimo ir kitus reikiamus dokumentus, patvirtinančius vežiojimo būtinybę, pateikia Savivaldybės administracijai. Jei tėvai (globėjai) neturi automobilio ir jų vaiką (globotinį) vežios kitas asmuo, prie prašymo turi būti pridėtas to asmens rašytinis sutikimas.“

1.2. 9 punktą ir išdėstyti jį taip:

9. Tėvams (globėjams) ir privatiems asmenis, sudariusiems Mokinių vežiojimo tėvų (globėjų), privačiu transportu sutartį su mokyklos vadovu ar Savivaldybės administracija, už vaikų vežiojimą į bendrojo ugdymo mokyklą ar specialiąją ugdymo įstaigą ir atgal už kiekvieną nuvažiuotą kilometrą mokama 0,23 Eur. Vienos dienos nuvažiuotų kilometrų skaičius gaunamas vieno reiso atstumą padauginus iš 2.“

2. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. T3-446 patvirtinto Mokinių vežiojimo Vilniaus rajone tėvų (globėjų), privačiu transportu tvarkos aprašo 10 p. ir 2 priedą.

3. Šį sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti Teisės aktų registre ir savivaldybės tinklalapyje.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                           Marija Rekst