HERB21

 

Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos

direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRITERIJŲ, KURIAIS VADOVAUJANTIS ADMINISTRACINIS NUSIŽENGIMAS LAIKOMAS MAŽAI PAVOJINGU, NUSTATYMO

 

2020 m. liepos 3 d. Nr. AD1-198
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12 straipsnio 2 dalimi:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. administracinis nusižengimas gali būti laikomas mažai pavojingu, kai asmuo padarė tos pačios rūšies administracinį nusižengimą pirmą kartą per metus ir jam nebuvo taikyta žodinė pastaba, o administracinio nusižengimo požymių turinti veika atitinka vieną ar daugiau iš šių kriterijų:

1.1.1.    administracinis nusižengimas nepadarytas pakartotinai, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – ANK) 40 straipsnyje;

1.1.2. administracinis nusižengimas nesukėlė jokios žalos ir nesukėlė realaus pavojaus tokiai žalai atsirasti arba jei ji padaryta, kaltininkas iš karto po nusižengimo atlygino nuostolius ir (ar) pašalino padarytą žalą;

1.1.3. nenustatyta ANK 36 straipsnyje nustatytų administracinę atsakomybę sunkinančių aplinkybių;

1.1.4. administracinis nusižengimas padarytas dėl neatsargumo;

1.1.5. nežymus (kai neatsirado reali žala) teisės aktų reikalavimų pažeidimų mastas (pažeidimų dažnumas) ir teisės aktų reikalavimų pažeidimų pobūdis (bendradarbiavimas su Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnais, geranoriškas informacijos teikimas);

1.1.6. jei dėl trunkamojo pažeidimo gautas daugiau negu vienas pagrįstas skundas ar pareiškimas per einamuosius metus, tokio pažeidimo negalima laikyti mažareikšmiu; mažareikšmiu pažeidimu taip pat gali būti laikomas smulkus procedūrinis pažeidimas, kuris nesukėlė žalos arba ta žala yra labai nedidelė (nustatyta aplinkos ministro įsakymu);

1.1.7. pažeidimas nesusijęs su aplinkosauginių mokesčių nesumokėjimu (nedeklaravimu, neteisingu deklaravimu, taršos neapskaitymu, deklaravimo vėlavimu ar pan.); pažeidėjas administracinį nusižengimą nutraukia nedelsdamas; nėra gauta nukentėjusio asmens skundo dėl administraciniu nusižengimu pažeistų jo teisių ir teisėtų interesų; administracinį nusižengimą padaręs asmuo prisipažino padaręs administracinį nusižengimą ir nuoširdžiai gailisi arba padėjo jį išaiškinti;

1.2. Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnas, turintis teisę pradėti administracinio nusižengimo teiseną, turi teisę spręsti ir dėl kitų šiame įsakyme nepaminėtų protingumo ir teisingumo kriterijus atitinkančių objektyvių aplinkybių pripažinimo svarbiomis, lemiančiomis nusižengimo vertinimą kaip mažai pavojingą;

1.3. šio įsakymo 1.1 papunktyje nustatyti kriterijai gali būti taikomi dėl administracinių nusižengimų, numatytų ANK 247 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 278 straipsnyje, 279 straipsnio 1 dalyje, 305 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 346 straipsnio 1 dalyje.

2. Į g a 1 i o j u Departamento aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnus, turinčius teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus, vadovaujantis šiuo įsakymu nustatytais kriterijais, už padarytą mažai pavojingu laikomą administracinį nusižengimą pareikšti asmeniui pastabą, kuri turi būti pažymėta patikrinimo akte, o informacija, kad padaryta mažai pavojinga veika, pažymima Administracinių nusižengimų registre.

 

 

 

Direktorė                                                                                                                     Olga Vėbrienė