Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL SKUBIŲ VEIKSMŲ ĮVYKUS CIVILINIO ORLAIVIO AVARIJAI PLANO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. 246

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL 2010 L 295, p. 35), 21 straipsniu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai planą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                      Rokas Masiulis


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 246

 

 

 

SKUBIŲ VEIKSMŲ ĮVYKUS CIVILINIO ORLAIVIO AVARIJAI PLANAS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Skubių veiksmų įvykus civilinio orlaivio avarijai planas (toliau – Planas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos institucijų, įstaigų ir kitų asmenų skubius veiksmus įvykus civilinio orlaivio (toliau – orlaivis) avarijai Lietuvos Respublikos atsakomybės zonoje. Skubūs veiksmai įvykus orlaivio avarijai išvardyti Skubių veiksmų įvykus orlaivio avarijai sąraše (Plano priedas).

2.  Plane vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 996/2010 dėl civilinės aviacijos avarijų ir incidentų tyrimo ir prevencijos, kuriuo panaikinama Direktyva 94/56/EB (OL 2010 L 295, p. 35), Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatyme, Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme, Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 417 „Dėl Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklės).

 

II SKYRIUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR KITŲ ASMENŲ SKUBŪS VEIKSMAI ĮVYKUS ORLAIVIO AVARIJAI

 

3.  Įvykus orlaivio avarijai, įvertinę turimą informaciją ir atsižvelgę į faktines aplinkybes:

3.1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir (ar) susisiekimo ministro valdymo sričių institucijos, įstaigos ir įmonės:

3.1.1.   Paieškos ir gelbėjimo darbų orlaiviais organizavimo ir vykdymo taisyklėse nustatyta tvarka organizuoja ir koordinuoja orlaivio paieškos ir gelbėjimo darbus;

3.1.2.   paskiria asmenį, atsakingą už informacijos teikimą per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems; prireikus šis asmuo bendradarbiauja su kitų valstybių paskirtais asmenimis, kuriems pavesta būti kontaktiniais ir informaciją per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems teikiančiais asmenimis;

3.2. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir (ar) vidaus reikalų ministro valdymo sričių institucijos, įstaigos ir įmonės:

3.2.1.   organizuoja ir vykdo žmonių paieškos ir gelbėjimo darbus orlaivio avarijos vietoje;

3.2.2.   organizuoja orlaivio avarijos vietos apsaugą, riboja asmenų ir pareigūnų, nesusijusių su žmonių paieškos ar gelbėjimo darbais, patekimą į avarijos vietą;

3.2.3.   organizuoja ir koordinuoja gaisrų gesinimo ir kitus gelbėjimo darbus orlaivio avarijos vietoje;

3.2.4.   organizuoja ir atlieka pavojingų cheminių medžiagų, radioaktyviųjų medžiagų lokalizavimo darbus orlaivio avarijos vietoje;

3.2.5.   paskelbus ekstremaliąją situaciją prireikus organizuoja civilinės saugos sistemos pajėgų, dirbančių orlaivio avarijos vietoje, aprūpinimą asmeninės apsaugos priemonėmis iš valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų;

3.2.6.   nustato per orlaivio avariją žuvusių ir nukentėjusių asmenų tapatybes;

3.2.7.   teikia Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai informaciją apie nukentėjusius arba žuvusius per orlaivio avariją užsienio valstybių piliečius;

3.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir (ar) aplinkos ministro valdymo sričių institucijos, įstaigos ir įmonės:

3.3.1.   teikia informaciją apie meteorologines sąlygas ir orų prognozę institucijoms, įstaigoms ir kitiems asmenims, atliekantiems skubius veiksmus, susijusius su orlaivio avarijos padarinių likvidavimu;

3.3.2.   organizuoja aplinkos taršos tyrimus, taršos poveikio aplinkai masto ir aplinkai padarytos žalos nustatymą, atlieka teršalų sklaidos prognozes ir teikia jas institucijoms, įstaigoms ir kitiems asmenims, atliekantiems skubius veiksmus, susijusius su orlaivio avarijos padarinių likvidavimu;

3.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir (ar) sveikatos apsaugos ministro valdymo sričių institucijos, įstaigos ir įmonės koordinuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą dėl orlaivio avarijos nukentėjusiems asmenims, organizuoja jų išvežimą į sveikatos priežiūros įstaigas, teikia psichologinę pagalbą per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims, jų artimiesiems ir per orlaivio avariją žuvusių asmenų artimiesiems;

3.5. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija:

3.5.1. teikia užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms (toliau – diplomatinės atstovybės) Lietuvoje informaciją apie nukentėjusius ir (arba) žuvusius per orlaivio avariją užsienio valstybių piliečius;

3.5.2. diplomatiniais kanalais perduoda informaciją užsienio valstybėms, neturinčioms diplomatinių atstovybių Lietuvoje, apie nukentėjusius ir (arba) žuvusius per orlaivio avariją tų valstybių piliečius;

3.6. savivaldybės, kurioje įvyko orlaivio avarija, administracijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“:

3.6.1.   vykdo valstybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo ir Valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau – VESOC), jeigu jis sušauktas, nurodymus, užtikrina priemonių, nustatytų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų plane, įgyvendinimą;

3.6.2.   telkia visas savivaldybėje esančias civilinės saugos sistemos pajėgas gyventojams evakuoti, organizuoja pagalbos teikimą nukentėjusiesiems, prireikus organizuoja gyventojų evakavimą;

3.6.3.   organizuoja per orlaivio avariją žuvusių asmenų palaikų išvežimą;

3.6.4.   organizuoja dėl orlaivio avarijos atsiradusių cheminių medžiagų ir preparatų sukeltų padarinių likvidavimą.

4. Vežėjui, kurio orlaivis patyrė avariją, rekomenduojama paskirti įgaliotąjį atstovą ryšiams su VESOC, jeigu jis sušauktas, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos paskirtu asmeniu, atsakingu už informacijos teikimą per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems, savivaldybės, kurioje įvyko orlaivio avarija, ekstremaliųjų situacijų operacijų centru ir prireikus su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir kitais asmenimis, atliekančiais skubius veiksmus, susijusius su orlaivio avarijos padarinių likvidavimu, palaikyti.

5.  Orlaivio avarijos padarinių likvidavimo operacijai vadovaujantis asmuo teikia visuomenei informaciją apie orlaivio avarijos padarinių likvidavimo darbų eigą.

 

 

 

––––––––––––––––––––


 

Skubių veiksmų įvykus civilinio
orlaivio avarijos plano
priedas

 

 

 

SKUBIŲ VEIKSMŲ ĮVYKUS ORLAIVIO AVARIJAI SĄRAŠAS

 

 

 

Orlaivio paieškos ir gelbėjimo darbai
Žmonių paieškos ir gelbėjimo darbai orlaivio avarijos vietoje
Medicininė pagalba, per orlaivio avariją nukentėjusių asmenų vežimas į gydymo vietas, psichologinė pagalba per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems, per orlaivio avariją žuvusių asmenų artimiesiems
Kita pagalba: per orlaivio avariją nukentėjusių asmenų ir jų artimųjų, evakuotų gyventojų apgyvendinimas, maitinimas, dokumentų išdavimas
Orlaivio avarijos vietos apsauga
Per orlaivio avariją žuvusių asmenų palaikų vežimo organizavimas
Per orlaivio avariją žuvusių ir nukentėjusių asmenų tapatybės nustatymas (sąrašai)
Informacijos, susijusios su orlaivio avarija, surinkimas, perdavimas institucijoms, įstaigoms ir kitiems asmenims, atliekantiems veiksmus, susijusius su orlaivio avarijos padarinių likvidavimu
Informacijos teikimas per orlaivio avariją nukentėjusiems asmenims ir jų artimiesiems, per orlaivio avariją žuvusių asmenų artimiesiems
Visuomenės informavimas apie orlaivio avarijos padarinių likvidavimo darbų eigą
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


––––––––––––––––––––