KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

 

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

generalinis direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS GENERALINIO DIREKTORIAUS 2013 M. VASARIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-63 „DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO LĖŠŲ NAUDOJIMO SUTARTIES IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 5 d. Nr. V-336

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2013 m. vasario 15 d. įsakymą Nr. V-63 „Dėl Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų naudojimo sutarties ir projektų įgyvendinimo ataskaitų formų patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

GENERALINIS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KŪNO KULTŪROS IR SPORTO RĖMIMO FONDO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

Įgyvendindamas Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo administravimo taisyklių, patvirtintų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo tarybos 2016 m. rugsėjo 14 d. sprendimu Nr. FTS-1, 72 punktą,

t v i r t i n u šių pridedamų Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo projektų įgyvendinimo ataskaitų (toliau – ataskaitos) formas:

1. Sutarties sąmatos įvykdymo ketvirčio ataskaitos;

2. Lėšų panaudojimą pagrindžiančių dokumentų ketvirčio registro;

3. Projekto įgyvendinimo priemonių plano ketvirčio ataskaitos;

4. Projekto laimėjimų tarptautinėse varžybose ketvirčio ataskaitos;

5. Nuosavų ir (ar) kitų šaltinių lėšų naudojimo ataskaitos;

6. Projekto įgyvendinimo veiklos ataskaitos.“

 

 

 

Generalinis direktorius                                                                                    Edis Urbanavičius