LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2014 M. LIEPOS 16 D. ĮSAKYMO NR. V-825 „DĖL SVEIKO SENĖJIMO UŽTIKRINIMO LIETUVOJE 2014–2023 M. VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 29 d. Nr. V-1529

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-825 „Dėl Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje 2014–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“, 5 priedą „Kompleksinių slaugos ir geriatrinių sveikatos priežiūros paslaugų tinklo optimizavimo krypties aprašas“:

1. Pakeičiu 1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.2. geriatrinis pacientas – asmuo, kuris greta normalaus senėjimo procesų serga keletu ligų (polipatologija), mažinančių jo biologines funkcijas, ir kuriam reikalingas kompleksinis sveikatos įvertinimas ir gydymas funkciniam lygiui pagerinti ar išlaikyti;“.

2. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

„28. Pagerinti slaugos paslaugų namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose, ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę.“

3. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

„29. Įsteigti geriatrijos centrai su dienos stacionaro lovomis.“

4. Pakeičiu 31 punktą ir jį išdėstau taip:

„31. Asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įkurti geriatrijos konsultaciniai kabinetai ambulatorinėms geriatrijos paslaugoms teikti.“

5. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

„34. Pagal aukštųjų mokyklų ir (ar) Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtus geriatrijos krypties kvalifikacijos tobulinimo kursus mokyti slaugytojai, dirbantys su geriatriniais pacientais.“

6. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

„36. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos ASPĮ geriatrijos profilio padaliniuose (geriatrijos centruose, geriatrijos skyriuose su geriatrijos dienos stacionaro lovomis, geriatrijos konsultaciniuose kabinetuose) asmens sveikatos priežiūros paslaugas gavusių geriatrinių pacientų skaičius.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą. 

8. Pakeičiu 39 punktą ir jį išdėstau taip:

„39. Įsteigti du geriatrijos centrai Vilniuje ir Kaune.“

9. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

„41. Įkurta / atnaujinta apie 30 geriatrijos konsultacinių kabinetų ambulatorinėms geriatrijos paslaugoms teikti asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos.“

10. Pakeičiu 43 punktą ir jį išdėstau taip:

„43. Pagal aukštosios mokyklos ir (ar) Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtus geriatrijos krypties kvalifikacijos tobulinimo kursus patobulinta ne mažiau kaip 600 slaugytojų, dirbančių su geriatriniais ligoniais, kvalifikacija;“.

11. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

„44. ASPĮ geriatrijos profilio padaliniuose (geriatrijos centruose, geriatrijos skyriuose su  geriatrijos dienos stacionaro lovomis, geriatrijos konsultaciniuose kabinetuose) asmens sveikatos priežiūros paslaugas gavusių geriatrinių pacientų skaičius – apie 70 tūkst. per metus.“

12. Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą. 

13. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

„46. Savivaldybių, kuriose teikiamos paslaugos sergantiesiems cukriniu diabetu, skaičiaus didėjimas iki 50.“

14. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

„48. Sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių slaugos paslaugas, patobulinusių kvalifikaciją pagal aukštosios mokyklos ar Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtą mokymo programą – apie 500.“

15. Pakeičiu 49.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„49.1. dviejų geriatrijos centrų, glaudžiai bendradarbiaujančių su dviem universitetais, kurie ruošia gydytojus geriatrus, t. y. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Vidaus ligų, šeimos medicinos ir onkologijos klinikos gerontologijos centru ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Geriatrijos klinika, kūrimas Vilniaus ir Kauno respublikos lygmens ligoninėse, kuriose teikiamos antrinio ir tretinio lygio ambulatorinės ir stacionarinės paslaugos, dirba įvairių sričių sveikatos priežiūros specialistai, yra tinkama aplinka senyvo amžiaus žmonėms, pagal poreikį sukuriant reikalingą infrastruktūrą (modernizuojant patalpas ir įsigyjant / atnaujinant įrangą), stacionaro, dienos stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms koordinuoti ir teikti. Vykdytojai: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, VšĮ Kauno klinikinė ligoninė;“.

16. Pakeičiu 49.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„49.3. ambulatorinių antrinio lygio geriatrijos paslaugų plėtra (paslaugos plėtojamos užtikrinant tolygų prieinamumą Lietuvos teritorijoje, apie 30 teikimo vietų, išskyrus tas savivaldybes, kuriose steigiamas stacionarinis geriatrijos skyrius), pagal poreikį konsultacinių kabinetų patalpų įrengimas / atnaujinimas bei jų aprūpinimas reikalinga įranga. Teikimo vietos atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais: savivaldybėje ir šalia esančių savivaldybių gyventojų, vyresnių kaip 60 metų, procentinė dalis nuo visų gyventojų (Statistikos departamento 2015 m. gegužės 1 dienos duomenys); tolygus paslaugų prieinamumas visoje Lietuvoje pagal apskritis, t. y. apie 50 km nuo didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio); geriatrijos kabinetai steigiami tose savivaldybėse, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos; geriatrijos kabinetai steigiami tose savivaldybėse, kuriose nebus steigiami stacionariniai geriatrijos skyriai. Vykdytojai: Alytaus apskrityje: VšĮ Alytaus apskrities Kudirkos ligoninė, VšĮ Lazdijų ligoninė, VšĮ Varėnos ligoninė; Kauno apskrityje: VšĮ Kėdainių ligoninė, VšĮ Raseinių ligoninė; Klaipėdos apskrityje: VšĮ Jūrininkų ligoninė (Palangos filialas), VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (Skuodo filialas), VšĮ Šilutės ligoninė; Marijampolės apskrityje: VšĮ Marijampolės ligoninė, VšĮ Vilkaviškio ligoninė, VšĮ Šakių ligoninė; Panevėžio apskrityje: VšĮ Biržų ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė, VšĮ Pasvalio ligoninė, VšĮ Rokiškio rajono ligoninė; Šiaulių apskrityje: VšĮ Joniškio ligoninė, VšĮ Kelmės ligoninė, VšĮ Radviliškio ligoninė, VšĮ Šiaulių centro poliklinika, VšĮ Kuršėnų ligoninė; Tauragės apskrityje: VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Tauragės ligoninė; Telšių apskrityje: VšĮ Mažeikių ligoninė, VšĮ Regioninė Telšių ligoninė; Utenos apskrityje: VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Utenos ligoninė; Vilniaus apskrityje: VšĮ Ukmergės ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė, VšĮ Nemenčinės poliklinika;“.

17. Pakeičiu 50.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„50.1.2. parengti geriatrijos profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas ir pagal jas mokyti slaugos specialistus. Mokymo būdas – kontaktinis darbas (paskaitos, seminarai, pratybos, praktika, konsultacijos, savarankiškas darbas). Mokymas taip pat gali būti vykdomas ir nuotoliniu būdu. Numatoma, kad mokymuose dalyvaus apie 600 slaugytojų. Vykdytojai: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras ir (ar) Klaipėdos universitetas;“.

18. Pakeičiu 50.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„50.1.3. parengti mokomąją medžiagą / programas geriatrinių pacientų slaugos ir priežiūros tematika bei vykdyti mokymus ne sveikatos priežiūros įstaigose dirbantiems asmenims, NVO, savanoriams ir  geriatrinių pacientų (asmenų, kuriems nustatyta polipatologija ir polipragmazija) šeimos nariams, artimiesiems ir globėjams. Mokymo būdas – kontaktinis darbas (paskaitos, seminarai, pratybos, praktika, konsultacijos, savarankiškas darbas). Mokymas taip pat gali būti vykdomas ir nuotoliniu būdu. Vykdytojai: Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras ir (ar) Klaipėdos universitetas;“.

19. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

„51. Veiksmų plano krypties uždaviniui – pagerinti slaugos paslaugų namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose, ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro paslaugų prieinamumą vyresnio amžiaus žmonėms, siekiant pagerinti šių asmenų gyvenimo kokybę –  įgyvendinti, numatoma:“.

20. Pakeičiu 51.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.1. ASPĮ, kuriose bus teikiamos slaugos paslaugos namuose ir (ar) paliatyviosios pagalbos paslaugos namuose, ir (ar) paliatyviosios pagalbos dienos stacionaro paslaugos, atitinkamų tarnybų / padalinių įkūrimas, pagal poreikį tokioms paslaugoms teikti reikalingų patalpų remontas ir įrangos bei automobilių įsigijimas. Vykdytojai: įstaigos, pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios savivaldybėse, kuriose yra didžiausia vyresnio amžiaus asmenų dalis skaičiuojant procentais nuo visų savivaldybės gyventojų;“.

21. Pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.2. sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių slaugos paslaugas, kvalifikacijos tobulinimas pagal aukštosios mokyklos ar Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtą mokymo programą. Tikslinga tobulinti apie 500 sveikatos priežiūros specialistų (gydytojų, slaugytojų, socialinių darbuotojų ir kt.), teikiančių šias paslaugas, kvalifikaciją. Vykdytojas – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras;“.

22. Pakeičiu 51.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.3. mažinant sergančiųjų CD slaugos paslaugų prieinamumo netolygumus savivaldybėse, plėtoti slaugos paslaugas sergantiesiems CD, įkuriant asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, sergančiųjų CD slaugos kabinetus (kabinetų įkūrimas, patalpų remontas, diabetinės pėdos priežiūros medicinos įrangos įsigijimas, metodinės priemonės pacientų mokymo paslaugoms ir pan.). Asmens sveikatos priežiūros įstaigos atrinktos vadovaujantis šiais kriterijais: įstaigoje užtikrinamos antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, įstaiga yra savivaldybėje, kurioje šiuo metu nėra teikiamos sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos ir kurioje sergančiųjų cukriniu diabetu asmenų skaičius yra ne mažesnis kaip 500. Vykdytojai: VšĮ Biržų ligoninė, VšĮ Druskininkų ligoninė, VšĮ Jurbarko ligoninė, Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos ligoninė, VšĮ Kupiškio ligoninė, VšĮ Lazdijų ligoninė, VšĮ Molėtų ligoninė, VšĮ Pakruojo ligoninė, VšĮ Širvintų ligoninė, VšĮ Švenčionių rajono ligoninė, VšĮ Trakų ligoninė, VšĮ Varėnos ligoninė, Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Zarasų ligoninė;“.

23. Pakeičiu 51.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„51.4. organizuoti slaugytojų diabetologų rengimą pagal 160 val. mokymo programą ir papildomus tęstinius profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus slaugytojų diabetologų kompetencijai palaikyti, atsižvelgiant į slaugos mokslo pažangą. Būtų tikslinga ne mažiau kaip 60 slaugytojų diabetologų mokyti papildomai (3 dienų seminaras (24 val.) ar 1 savaitės kursai (40 val.). Vykdytojas – Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras.“

24. Pripažįstu netekusiu galios VIII skyrių.  

25. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:

„53. Šiai Veiksmų plano krypčiai įgyvendinti skiriama iki 14,19 mln. eurų. Numatomi finansavimo šaltiniai: valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, Europos Sąjungos fondų ir tarptautinės paramos lėšos, nuosavos vykdytojų lėšos ir kiti finansavimo šaltiniai.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministrė                                                                    Rimantė Šalaševičiūtė