LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. SAUSIO 13 D. ĮSAKYMO nR. 3d-16 „DĖL ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAvimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m. vasario 1 d. Nr. 3D-49

Vilnius

 

P a k e i č i u Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-16 „Dėl Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“, ir 1 priedą išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                Giedrius Surplys

 

Žinių perdavimo ir informavimo 

veiklos finansavimo taisyklių

1 priedas

 

 

(Žinių perdavimo ir informavimo veiklos finansavimo paraiškos forma)

 

NACIONALINĖS MOKĖJIMO AGENTŪROS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|__SKYRIUS*

 

|_|_|_|_| |_|_| |_|_||_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)

 

(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigų pavadinimas)                 

(vardas, pavardė) (parašas)

 

Paraiška vertinti priimta

Paraiška atmesta

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

(dokumento sudarytojo pavadinimas)

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

Žemės ūkio paramos departamento

Nacionalinės paramos skyriui

 

 

ŽINIŲ PERDAVIMO IR INFORMAVIMO VEIKLOS FINANSAVIMO

PARAIŠKA**

 

____________ Nr. __________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

1. Informacija apie pareiškėją

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(pareiškėjo teisinė forma ir pavadinimas)

 

Pareiškėjo (įstaigos, organizacijos, institucijos) kodas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(registracijos kodas iš pareiškėjo registravimo pažymėjimo)

 

 

Adresas (buveinė)

(pareiškėjo buveinės adresas, telefonas, el. pašto adresas, kuriais bus galima susisiekti su pareiškėju paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Seniūnijos pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Gatvės pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Namo Nr.

|_|_|_|

Buto Nr.

|_|_|_|

Pašto indeksas

|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono Nr.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

El. pašto adresas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banko pavadinimas

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Banko kodas

|_|_|_|_|_|

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris

(nurodomas sąskaitos, į kurią bus pervedamos paramos lėšos, numeris)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą? (Užpildykite tik vieną langelį)

Paštu □

Elektroniniu paštu □

Sutinku elektroniniu paštu gauti Agentūros interneto svetainėse publikuojamas naujienas

Pažymėti tinkamą

□ PVM mokėtojas

Jei taip, nurodykite PVM mokėtojo kodą: _________________

□ ne PVM mokėtojas

Jei PVM mokėtojas:

Patvirtinu, kad pagal priemonę prašoma lėšų neekonominei veiklai vykdyti ir už šiai veiklai organizuoti įsigytas prekes ir paslaugas negalėsiu susigrąžinti PVM

 

□ Taip

 

□ Ne

Sutinku visą man siunčiamą informaciją gauti el. paštu

□ Taip

 

□ Ne

Priemonės vadovas

(priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, vadovo vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

Asmuo, atsakingas už paraišką

(pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už reikiamos informacijos teikimą, vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr., el. paštas)

 

2. Priemonės apibūdinimas

2.1. Priemonės aprašymas

Priemonės pavadinimas

Nurodomas priemonės, kuriai įgyvendinti prašoma valstybės pagalbos, pavadinimas. Rekomenduojama pasirinkti trumpą pavadinimą

 

 

 

Mokslinio tyrimo darbo, kurio rezultatai bus pristatomi priemonės įgyvendinimo metu, pavadinimas ir data

Nurodykite mokslinio tyrimo darbo, vykdyto pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 3D-18 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ar Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-349 „Dėl Žemės ūkio ministerijos 2015–2020 metų tarptautinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“,  pavadinimą bei įgyvendinimo metus

 

Priemonės tikslinė grupė ir priemonės dalyviai (galutiniai pagalbos gavėjai)

Konkrečiai įvardykite, kas yra galutiniai pagalbos gavėjai, ir nurodykite numatomą galutinių pagalbos gavėjų skaičių

 

 

Priemonės įgyvendinimo tikslas bei priemonės poreikio pagrindimas

Nurodykite priemonės tikslą, jis turi būti konkretus ir pasiekiamas.

Atsižvelgiant į planuojamos priemonės tematiką, jos vykdymo vietą bei apimtį, pagrįskite priemonės poreikį, nurodykite kokių rezultatų norite pasiekti įgyvendindami priemonę

 

Priemonės viešinimas

Nurodoma, kokios viešinimo priemonės bus taikomos

 

 

 

2.2. Priemonės organizavimo detali programa (nurodoma tiksli žinių perdavimo ir informavimo priemonės data, laikas, vieta ir pranešėjai)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Pareiškėjo pajėgumai numatytai priemonei įgyvendinti

3.1. Trumpai aprašykite patirtį vykdant panašias priemones (konferencijas, seminarus ir kitus renginius) (pateikite svarbiausių renginių, organizuotų per trejus metus, sąrašą)

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Trumpai aprašykite priemonės vadovo patirtį administruojant panašaus pobūdžio priemones (pateikite svarbiausių priemonių, administruotų per trejus metus, sąrašą)

Eil.

 

Nr.

Priemonės pavadinimas

Priemonės įgyvendinimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Duomenys apie priemonę

Bendra priemonės vertė su PVM, Eur (bendra priemonės vertė su tinkamomis ir netinkamomis finansuoti išlaidomis)

 

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Prašoma pagalbos suma

su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

 

Pagalbos dydis, proc.

(procentas skaičiuojamas nuo bendros

tinkamų finansuoti išlaidų sumos)

 

Planuojama priemonės įgyvendinimo pradžia

20..... m. ...................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo pabaiga

20..... m. ....................... d.

Planuojama priemonės įgyvendinimo vieta

(nurodyti adresą, kuriame bus vykdomas renginys)

 

 

5. Priemonės tinkamų išlaidų sąrašas

 

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas (nurodyti pagal taisyklių 15 punkte nurodytas tinkamas finansuoti išlaidų rūšis)

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Prašoma pagalbos suma su PVM / be PVM, Eur (reikiamą pabraukti)

Pagrindimas

(nurodykite tinkamas finansuoti išlaidas ir trumpai pagrįskite, kodėl šios išlaidos yra būtinos, kaip jos buvo apskaičiuotos ir kuo buvo remiamasi jas apskaičiuojant.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

6. Pareiškėjo deklaracija

Patvirtinu, kad:

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga.

2. Pareiškėjas vykdys taisyklių sąlygas tiksliai, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

3. Prašoma pagalba priemonei įgyvendinti yra mažiausia priemonei įgyvendinti reikalinga suma.

4. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas).

5. Pareiškėjui nėra iškeltos bylos dėl bankroto, jis nėra likviduojamas.

6. Pareiškėjas gautas pagalbos lėšas panaudos galutiniams pagalbos gavėjams subsidijuojamoms paslaugoms teikti (t. y., visą gautą naudą perleis galutiniams pagalbos gavėjams).

7. Pareiškėjas užtikrina, kad galutiniai pagalbos gavėjai atitiks taisyklių 9 punkte jiems keliamus reikalavimus.

8. Pareiškėjas nesieks susigrąžinti PVM iš valstybės biudžeto, jei PVM pripažįstama tinkama finansuoti išlaida.

9. Pareiškėjas nėra  gavęs ir nesieks paramos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų išlaidoms, numatytoms paraiškoje finansuoti.

10. Pareiškėjas įsipareigoja viešinti vykdomą priemonę.

11. Pareiškėjas įsipareigoja bendradarbiauti su priemonės įgyvendinimą kontroliuojančiais asmenimis: laiku teiks jiems visą prašomą informaciją, sudarys sąlygas tikrinti priemonės vykdymą vietoje, susipažinti su dokumentais, susijusiais su priemonės įgyvendinimu, leis asmenims, vykdantiems kontrolės ir tikrinimo funkcijas, atlikti dokumentų patikrinimus, patikras vietoje.

12. Pareiškėjas įsipareigoja teikti papildomą informaciją ir dokumentus, susijusius su priemonės įgyvendinimu, taisyklių ir (arba) Ministerijos ar Agentūros nustatytais terminais.

13. Gavus Agentūros reikalavimą (raštą, pranešimą) dėl pagalbos avanso (jo dalies) ar pagalbos (jos dalies) ir (arba) permokėto pagalbos avanso ar permokėtos pagalbos grąžinimo per reikalavime nurodytą terminą, pareiškėjas grąžins Agentūrai išmokėtą pagalbos avansą (jo dalį) ar pagalbą (jos dalį) ir (arba) permokėtą pagalbos avansą ar pagalbą.

14. Ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo šios paraiškos pateikimo ir ne trumpiau kaip 10 (dešimt) metų nuo paskutinio mokėjimo prašymo užregistravimo dienos pareiškėjas saugos visą su pagalbos skyrimu susijusią medžiagą ir dokumentus.

15. Pareiškėjas sutinka, kad informacija apie pareiškėjui numatomą skirti ir (arba) skirtą (gautą) pagalbą bus viešinama visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduota audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos interesus.

16. Nurodyta atsiskaitomoji sąskaita priklauso pareiškėjui ir pareiškėjas prisiima visą atsakomybę dėl nuostolių, kurie gali atsirasti klaidingai nurodžius sąskaitos numerį.

17. Pareiškėjas įsipareigoja iki taisyklėse nurodytos datos ir taisyklėse nustatytomis sąlygomis įgyvendinti priemonę ir pateikti Agentūrai mokėjimo prašymą ir pridedamus dokumentus.

18. Esu informuotas ir sutinku, kad paraiškoje ir kituose Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, juridinio asmens atstovo, ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi pagalbos administravimo informacinėse sistemose ir kad su pagalbos administravimu susijusios institucijos gautų juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, ir kitus duomenis iš kitų juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių pagalbos administravimo klausimais.

19. Esu informuotas ir sutinku, kad turiu teisę žinoti apie savo duomenų bei savo atstovo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo arba savo atstovo asmens duomenis arba apriboti savo arba savo atstovo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano (ir atstovo) duomenys, teisę į duomenų perkeliamumą.

 

 

 

(Pareiškėjo vadovo ar jo                                   (Parašas)                                               (Vardas, pavardė)

įgalioto asmens pareigų

pavadinimas)