LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. 3D-156

„DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PIRMOJO SĄJUNGOS PRIORITETO „EKOLOGIŠKAI TAUSIOS, EFEKTYVAUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO, INOVACINĖS, KONKURENCINGOS IR ŽINIOMIS GRINDŽIAMOS ŽVEJYBOS SKATINIMAS“ PRIEMONĖS „JŪRŲ BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS IŠSAUGOJIMAS IR ATKŪRIMAS. PASTANGOS PAGERINTI VALDYMĄ AR APSAUGĄ, AR SAUGĄ, STACIONARIŲ ARBA KILNOJAMŲJŲ ĮRENGINIŲ STATYMAS, ĮRENGIMAS AR MODERNIZAVIMAS, SU „NATURA 2000“ TERITORIJOMIS IR SPECIALIOMIS SAUGOMOMIS TERITORIJOMIS SUSIJUSIŲ APSAUGOS IR VALDYMO PLANŲ RENGIMAS, SAUGOMŲ JŪRŲ TERITORIJŲ, ĮSKAITANT „NATURA 2000“ TERITORIJAS, VALDYMAS, ATKŪRIMAS IR STEBĖJIMAS, SU APLINKA SUSIJĘS INFORMUOTUMAS, DALYVAVIMAS KITUOSE VEIKSMUOSE, KURIAIS SIEKIAMA PRIŽIŪRĖTI IR PRATURTINTI BIOLOGINĘ ĮVAIROVĘ IR EKOSISTEMŲ FUNKCIJAS“ VEIKLOS SRITIES „ŽUVŲ PRAĖJIMO TAKŲ ĮRENGIMAS IR ATKŪRIMAS“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 1 d. Nr. 3D-139

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. 3D-156 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241, 2014 m.  gegužės 15 d.  Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų  reikalų ir  žuvininkystės fondo ir  kuriuo  panaikinami Tarybos reglamentai  (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006,  (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos  Parlamento ir  Tarybos reglamentas  Nr. 1255/2011, su paskutiniais keitimais padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1781, 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais keitimais padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu C(2015)5897, Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos  Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 3 d. nutarimu  Nr. 907 „Dėl  institucijų, atsakingų už Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020  metų veiksmų programos valdymą ir kontrolę, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ ir atsižvelgdamas į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nuostatas,“.

2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuo 2021 m. kovo 8 d. iki 2021 m. balandžio 12 d. gali pateikti paramos paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos sritį „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“.

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintas Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ įgyvendinimo taisykles:

3.1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

 

1. Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo Sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Pastangos pagerinti valdymą ar apsaugą ar saugą, stacionarių arba kilnojamųjų įrenginių statymas, įrengimas ar modernizavimas, su „NATURA 2000“ teritorijomis ir specialiomis saugomomis teritorijomis susijusių apsaugos ir valdymo planų rengimas, saugomų jūrų teritorijų, įskaitant „NATURA 2000“ teritorijas, valdymas, atkūrimas ir stebėjimas, su aplinka susijęs informuotumas, dalyvavimas kituose veiksmuose, kuriais siekiama prižiūrėti ir praturtinti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas“ veiklos srities „Žuvų praėjimo takų įrengimas ir atkūrimas“ (toliau – veiklos sritis) įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos  Europos regioninės  plėtros fondui, Europos  socialiniam fondui, Sanglaudos  fondui, Europos  žemės ūkio fondui kaimo  plėtrai ir Europos  jūros reikalų ir žuvininkystės  fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės  plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2020 m. gruodžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/2221, 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB, su paskutiniais pakeitimais padarytais 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1241 (toliau – BŽP reglamentas), 2014 m.  gegužės 15 d.  Europos Parlamento ir Tarybos  reglamentu (ES) Nr. 508/2014 dėl Europos jūrų  reikalų ir  žuvininkystės fondo ir  kuriuo  panaikinami Tarybos reglamentai  (EB) Nr. 2328/2003, (EB) Nr. 861/2006,  (EB) Nr. 1198/2006 bei (EB) Nr. 791/2007 ir Europos  Parlamento ir  Tarybos reglamentas  Nr. 1255/2011, su paskutiniais keitimais padarytais 2020 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1781 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 508/2014), 2014 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1388/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba įmonėms, kurios verčiasi žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba, skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnius, su paskutiniais keitimais padarytais 2020 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (ES) 2020/2008, Lietuvos Respublikos partnerystės sutartimi, patvirtinta Europos Komisijos 2014 m. birželio 20 d. sprendimu Nr. C(2014)4234, Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu C(2015)5897 (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ bei atsižvelgiant į Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų planas), Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-75 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės), Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Viešinimo taisyklės), nuostatas.“

3.2. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Veiklos sritimi prisidedama prie ES darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, kuriuo siekiama klimato kaitos poveikio švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos skatinant darnų išteklių naudojimą įgyvendinant BŽP reglamente numatytas išsaugojimo priemones.“

3.3. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Paramos paraišką pagal veiklos sritį (toliau – paramos paraiška) gali teikti Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – pareiškėjas).“

3.4. Pakeičiu 9.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.5. projektas nepažeidžia ES ir Lietuvos Respublikos aplinkosaugos reikalavimų. Kartu su paramos paraiška pateikiama Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atitinkamo regiono valdybos aplinkos apsaugos departamento (regiono valdybos, kuriame numatoma įgyvendinti projektą) išvada, kad numatoma įgyvendinti projekto veikla leistina pasirinktoje vietoje, arba išvada, kad poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma (įskaitant planų ar programų įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikalingumo išvada, jeigu projektas gali daryti įtaką „Natura 2000“ teritorijai). Išvados pateikiamos, kai projekto veiklai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, yra privalomas poveikio aplinkai vertinimas ar atranka dėl privalomo poveikio aplinkai vertinimo;“.

3.5. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. atkurti ne mažiau kaip vieną nerštavietę ir (arba) migruojančių žuvų rūšių migracijos kelią, kurie patvirtinti Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane;“.

3.6. Pakeičiu 10.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.6. apdrausti ilgalaikį turtą  (išskyrus biologinį turtą – gyvi gyvūnai ir augalai), kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama, nuo turto įsigijimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos (didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, o įgyvendinus projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui);“.

3.7. Pripažįstu netekusiu galios 10.7 papunktį.

3.8. Buvusius 10.8–10.11 papunkčius laikau atitinkamai 10.7–10.10 papunkčiais.

3.9. Pakeičiu 10.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.7. užtikrinti, kad investicijos atitiks ES darbo saugos reikalavimus (techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl Techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“);“.

3.10. Pakeičiu 10.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.8. kad numatomas įgyvendinti projektas atitinka veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas taikomas, jei numatytos investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi);“.

3.11. Pripažįstu netekusiu galios 10.9 papunktį.

3.12. Buvusį 10.10 papunktį laikau atitinkamai 10.9 papunkčiu.

3.13. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Didžiausia galima paramos projektui suma yra 800 000 Eur su PVM.“

3.14. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos:

19.1. būtinos Taisyklių IV skyriuje nurodytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su projekto vykdymu;

19.2. faktiškai padarytos išlaidos, užregistruotos projekto vykdytojo apskaitoje (turi būti nustatyta atskira apskaitos sistema arba tinkamas visų su projektu susijusių išlaidų apskaitos kodas) ir pagrįstos dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis;

19.3 įsigyjamos prekės yra naujos, nenaudotos, atitinkančios Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus;

19.4. su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip nuo 2016 m. sausio 1 d.“

3.15. Pakeičiu 20.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.4. išlaidos, susijusios su tinkamos vietos nustatymu nerštavietėms, migracijos keliams ir žuvų ištekliams atkurti (hidrologiniai skaičiavimai, topografinės nuotraukos);“.

3.16. Pakeičiu 20.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.5. projektą administruojančių ir įgyvendinančių pareiškėjo darbuotojų kelionių (nuvykimo ir grįžimo, nakvynės bei dienpinigių) išlaidos. Kelionių išlaidoms finansuoti gali būti skirta ne daugiau kaip 1 proc. visos projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos;“.

3.17. Pakeičiu 21.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.2. susijusios su nuoma;“.

3.18. Pripažįstu netekusiu galios 21.4 papunktį;“.

3.19. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:

26. Išspausdinta paramos paraiška teikiama Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.“

3.20. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Sprendimą dėl paramos skyrimo / neskyrimo priima ir patvirtina Ministerija Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka, vadovaudamasi Ministerijos projektų atrankos komiteto rekomendacijomis.“

3.21. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Agentūra, gavusi Ministerijos sprendimą skirti (neskirti) paramą, per 5 darbo dienas nuo sprendimo gavimo informaciniu laišku apie tai informuoja pareiškėją ir:

30.1. jeigu paramos sutarčiai parengti reikalingi papildomi duomenys ir (arba) dokumentai, paprašo per 30 darbo dienų nuo informacinio laiško gavimo dienos pateikti papildomus duomenis ir (arba) dokumentus. Pareiškėjui juos atsiuntus, per 10 darbo dienų Agentūra parengia, suderina su pareiškėju paramos sutarties projektą ir siūlo pasirašyti suderintą paramos sutartį bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą, kuris bendruoju atveju negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos;

30.2. jeigu paramos sutarčiai parengti papildomi duomenys ir (arba) dokumentai nereikalingi, Agentūra per 10 darbo dienų parengia, suderina su pareiškėju paramos sutarties projektą ir siūlo pareiškėjui pasirašyti paramos sutartį bei nurodo pasiūlymo pasirašyti paramos sutartį galiojimo terminą, kuris bendruoju atveju negali būti ilgesnis kaip 10 darbo dienų nuo pasiūlymo išsiuntimo dienos;“.

3.22. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Mokėjimo prašymai turi būti pateikti laiku (paramos sutartyje nurodytais terminais) Administravimo taisyklių nustatyta tvarka.“

3.23. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Paramos lėšos išmokamos Administravimo taisyklių nustatyta tvarka. Siekdamas, kad paramos lėšos būtų išmokėtos iki 2023 m. gruodžio 31 d., pareiškėjas turi suplanuoti projekto veiklas taip, kad paskutinį mokėjimo prašymą pateiktų Agentūrai ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 31 d.“

3.24. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42.  Projekto įgyvendinimo laikotarpis negali viršyti 30 (trisdešimt) mėnesių nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.

3.25. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu būdas. Didžiausias projektui taikomas avanso dydis negali būti didesnis nei 40 (keturiasdešimt) proc. visos projektui įgyvendinti skirtos paramos sumos. Gavęs avansą paramos gavėjas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą kartu su ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo dokumentais ir (arba) patvirtintomis jų kopijomis teikia Agentūrai ne vėliau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 6 (šešis) mėnesius nuo avanso gavimo dienos projektas nepradedamas įgyvendinti ir nepadaroma išlaidų, paramos gavėjas per 20 (dvidešimt) darbo dienų privalo grąžinti avansą Agentūrai.“

3.26. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Paramos gavėjas Agentūrai teikia galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metines ataskaitas, kaip numatyta Administravimo taisyklėse. Ataskaitų formos pateikiamos Agentūros interneto svetainėje (www.nma.lt).“

3.27. Papildau 47 punktu:

47. Pareiškėjas turi užtikrinti žuvų pralaidos funkcionavimą, atlikti būtinus žuvų pralaidos valymo ir priežiūros darbus. Žuvų pralaidos efektyvumo tyrimai atliekami projekto įgyvendinimo laikotarpiu, tačiau esant nenumatytiems atvejams, dėl kurių statybos darbai užsitęsia, žuvų pralaidos efektyvumo stebėsenos tyrimai turi būti atlikti projekto kontrolės laikotarpiu. Kontrolės laikotarpiu stebėsenos darbai atliekami pareiškėjo lėšomis.“

3.28. Buvusius 47–55 punktus laikau atitinkamai 48–56 punktais.

3.29. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, sankcijos taikomos vadovaujantis Sankcijų metodika.“

3.30. Pakeičiu priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                 Kęstutis Navickas