LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2017 M. LAPKRIČIO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-929 „DĖL DUOMENŲ APIE UNIVERSITETŲ IR MOKSLINIŲ TYRIMŲ INSTITUTŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR MENO VEIKLĄ PATEIKIMO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 27  d. Nr. V-278

Vilnius

 

 

P a k e i č i u   Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-929 „Dėl Duomenų apie universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklą pateikimo formos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

 

„13. Pagal vertinamojo vieneto mokslo kryptis ir (ar) mokslo sritį pateikiami duomenys:

13.1. geriausių mokslo darbų sąrašas;

 

13.2. geriausių konferencijose užsienyje skaitytų pranešimų sąrašas;

 

13.3. svarbiausių gautų nacionalinių ir tarptautinių apdovanojimų už MTEP veiklą sąrašas;

 

13.4. duomenys apie doktorantūrą (gruodžio 31 dienai):

13.4.1. per metus apgintos disertacijos:

Eil. Nr.

Disertacijos pavadinimas

Disertanto vardas ir pavardė

Įstojimo į doktorantūrą metai

Doktorantūros tipas (nuolatinė, ištęstinė ar eksternu)

Publikacjos, kurių pagrindu parengta disertacija

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4.2. doktorantų skaičius:

13.4.2.1. pirmųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.2. antrųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.3. trečiųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.4. ketvirtųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.5. penktųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

13.4.2.6. šeštųjų metų doktorantai 0 (iš jų iš užsienio 0)

Pastabos:

1. 13.1–13.3 papunkčiuose nurodytuose sąrašuose teikiamų duomenų skaičius priklauso nuo vertinamojo vieneto tos mokslo krypties (srities, jei duomenys teikiami pagal sritį) mokslininkų VDDA ir yra lygus VDDA/5, bet ne mažiau kaip 4 (jei tiek duomenų yra).

2. Jei vertinamasis vienetas veikia ir kitose (ne vertinamojo vieneto) mokslo kryptyse:

2.1. šių krypčių darbai teikiami kaip vienoje kryptyje (srityje) vadovaujantis 1 pastabos nuostatomis ir nurodant mokslo kryptį (-is), kuriai (-ioms) priskiriamas duomuo;

2.2. kryptyse, kuriose mokslininkų VDDA yra ne mažesnis nei 5, teikiamas bent vienas tos krypties duomuo.

3. Jei duomenys teikiami pagal sritį, nurodoma mokslo kryptis (ys), kuriai (oms) priskiriamas duomuo ir laikomasi 2.2 pastabos nuostatos.

4. Teikiant mokslo darbų sąrašą (13.1 papunktis) vienam autoriui tenkančių teikiamų darbų dalių suma negali būti didesnė nei 0,7, išskyrus atvejį, kai teikiamas vieno autoriaus darbas.“

 

2. Pakeičiu 16.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„16.11. darbuotojai pagal amžių (gruodžio 31 dienai):

 

iki 25 m.

25-34 m.

35-44 m.

45-54 m.

55-64 m.

per 64 m.

Mokslo laipsnius turintys mokslo darbuotojai

0

0

0

0

0

0

Mokslo laipsnius turintys dėstytojai

0

0

0

0

0

0

Kiti (nurodyti 4.5 papunktyje)

0

0

0

0

0

0

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė