LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. V-932 ,,DĖL VALSTYBINĖMS (VALSTYBĖS PERDUOTOMS SAVIVALDYBĖMS) VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJOMS VYKDYTI REIKALINGŲ LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. balandžio 4 d. Nr. V-435

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-932 ,,Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti reikalingų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

,,11.3. skirtos kitoms būtinoms išlaidoms, susijusioms su minėtos veiklos vykdymu (prekėms ir paslaugoms, darbuotojų, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, darbo užmokesčiui bei jų valstybinio socialinio draudimo įmokoms);“.

2. Pakeičiu 16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.3. kitoms būtinoms išlaidoms, susijusioms su minėtos veiklos vykdymu (prekėms ir paslaugoms, darbuotojų, išskyrus visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, darbo užmokesčiui bei jų valstybinio socialinio draudimo įmokoms).“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                   Vytenis Povilas Andriukaitis