LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2009 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 3D-355 „DĖL PREKYBOS ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTAIS TURGAVIETĖSE DARBO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-879

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Asmenys, savo ūkyje išauginę žemės ūkio produktus ar iš jų pagaminę maisto produktus, privalo turėti asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka. Šiuos dokumentus turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą. Be to, prekybos vietoje turi turėti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, leidimą tvarkyti maistą teisės aktų nustatyta tvarka ir atitinkamai Taisyklių 13.1, 13.2, 13.3 papunkčiuose išvardytų dokumentų originalus ar jų kopijas:“.

2. Pakeičiu 13.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.3. bitininkai – pažymą apie bičių šeimų registravimą Ūkinių gyvūnų registre.“

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Individualia veikla besiverčiantys asmenys prekybos vietoje privalo turėti prekių lydimuosius dokumentus bei maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą, asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.“

4. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Juridinių asmenų atstovai prekybos vietoje privalo turėti įmonės registravimo pažymėjimo kopiją, prekių lydimuosius dokumentus, maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimais. Asmens medicininę knygelę (sveikatos pasą) (F 048/a), išduotą vadovaujantis Darbuotojų sveikatos tikrinimosi tvarka, ir sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimą, išduotą vadovaujantis Privalomųjų mokymų ir atestavimo tvarka, turi pateikti valstybiniam inspektoriui paprašius per jo nustatytą terminą.“

5. Pakeičiu 24.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.17. nedelsiant informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą ir Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos apie pastebėtus produkcijos kiekio deklaravimo pažeidimus, Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą – apie pastebėtus maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir Valstybinę augalininkystės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos – apie fitosanitarinių reikalavimų pažeidimus;“.

6. Pakeičiu 25.1 papunkčio pirmą pastraipą ir ją išdėstau taip:

25.1. iki prekybos pradžios arba pagal turgavietės savikontrolės sistemos nustatytus reikalavimus turgavietės atsakingam asmeniui pateikti:“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Giedrius Surplys

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2018-11-22 raštu Nr. (1.1.5-411) 10-8255

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-11-22 raštu Nr. B6-(1.19)-3163