https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos IR TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ PRIEŽIŪROS veiklos optimizavimo

 

2018 m. kovo 16 d. Nr. V-113

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skirsnio nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 5.1, 5.2 ir 5.5 papunkčiais bei šiuo nutarimu patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 9–17 punktais ir vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugsėjo 4 d. pasitarimo protokolo Nr. 51 pavedimus:

1. T v i r t i n u Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. S k i r i u Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėją Lietuvos darbo biržoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Lietuvos darbo birža) ir teritorinėse darbo biržose bendradarbiauti priežiūros funkcijų optimizavimo klausimais su kitomis institucijomis, ekspertų komisija, kurios personalinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos ūkio ministras, priežiūros funkcijų optimizavimą koordinuojančiomis Lietuvos Respublikos teisingumo ir ūkio ministerijomis.

3. Į p a r e i g o j u teritorinių darbo biržų direktorius:

3.1. paskirti atsakingą asmenį, kurio funkcijos – užtikrinti, kad teritorinėje darbo biržoje būtų pasiektas ūkio subjektų priežiūros funkcijų optimizavimo tikslas ir uždaviniai, nustatyti Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše, bendradarbiauti priežiūros funkcijų optimizavimo klausimais su Lietuvos darbo biržos paskirtu atsakingu asmeniu, pildyti ir teikti Lietuvos darbo biržai šio įsakymo 1 punktu patvirtinto aprašo prieduose nustatytos formos periodines lenteles;

3.2. apie šio įsakymo 3.1 papunktyje nurodyto asmens paskyrimą informuoti Priemonių įgyvendinimo priežiūros skyriaus vedėją per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.

4. Pavedu Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Lietuvos darbo biržos interneto svetainėje.

5. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos darbo biržos direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-605 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų priežiūros veiklos optimizavimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

6. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintas aprašas įsigalioja nuo 2018 m. balandžio 3 d.

7. Šio įsakymo kontrolę vykdo Lietuvos darbo biržos direktorius.

 

 

 

Finansų, teisės ir pirkimų departamento direktorius,

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                 Arūnas Marma

 

PATVIRTINTA

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2018 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-113

 

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS IR TERITORINIŲ DARBO BIRŽŲ PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – LDB) ir teritorinių darbo biržų (toliau – TDB) priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja TDB priežiūros veiklos sritis, priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo tvarką, nustato priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklius ir jų skaičiavimo metodus.

2. Priežiūros veiklos tikslas – užtikrinti ūkio subjektų veiklos ekonominę ir teisinę gerovę bei racionalų valstybės lėšų panaudojimą Aprašo 5 punkte nurodytose veiklos srityse.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ ir Teisės aktų, reguliuojančių Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų veiklą, susijusią su ūkio subjektų priežiūra, ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąraše, patvirtintame LDB direktoriaus įsakymu, nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Teisės aktų reikalavimų pažeidimas priskiriamas prie mažareikšmių (teisės aktų reikalavimų pažeidimai, kuriais padaryta žala konkrečia teisės norma saugomoms vertybėms yra labai nedidelė), jeigu jis atitinka vieną iš kriterijų: klaidingai užpildyti dokumentai ir/arba dokumentai pristatomi nesilaikant teisės aktuose nustatytų terminų.

 

II SKYRIUS

TDB PRIEŽIŪROS VEIKLOS SRITYS

 

5. TDB priežiūrą atlieka ir ūkio subjektų patikrinimus vykdo šiose veiklos srityse:

5.1. remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra;

5.2. paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūra;

5.3. profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų priežiūra;

5.4. darbdavių, įdarbinusių užsieniečius, priežiūra;

5.5. paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

 

III SKYRIUS

PRIEŽIŪROS VEIKLOS SRIČIŲ NUSTATYMAS

 

6. Vadovaujantis Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 4-432/1R-169 „Dėl Verslo priežiūros institucijų kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo, Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų veiklos priežiūros gairių ir Vienodos ir kokybiškos asmenų konsultavimo praktikos užtikrinimo gairių patvirtinimo“, ūkio subjektų rizikingumas vertinamas pagal šiuos kriterijus:

6.1. prisiimtų įsipareigojimų laikymasis;

6.2. įgyvendinamų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių mastas (sutarčių skaičius pagal priemones);

6.3. pasikartojančios dokumentų pildymo klaidos;

6.4. iš asmenų ir institucijų gaunama informacija, pranešimai, skundai dėl ūkio subjektų veiklos;

6.5. praeityje vykusių patikrų istorija;

6.6. praėjęs laikotarpis nuo paskutinio buvusio patikrinimo.

7. Išskiriamos šios ūkio subjektų priežiūros rizikingumo veiklos sritys:

7.1. didžiausios rizikos ūkio subjektai: įgyvendinantys darbo vietų steigimo, vietinių užimtumo iniciatyvų, savarankiško užimtumo rėmimo ir profesinio mokymo priemones;

7.2. vidutinės ir mažos rizikos ūkio subjektai: įgyvendinantys remiamojo įdarbinimo ir profesinės reabilitacijos priemones, įdarbinantys užsieniečius.

 

IV SKYRIUS

LDB IR TDB PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMAS

 

8. TDB priežiūros veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas matuojamas ir vertinamas pagal šių įstaigų vykdomos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklius.

9. Aprašo 13.1–13.8 papunkčiuose nurodyti rodikliai matuojami kas mėnesį, pildant Aprašo 1 priede nustatytos formos lentelę.

10. Kiekviena TDB matuoja savo vykdomos priežiūros veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą ir, mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 mėnesio dienos teikia LDB užpildytas Aprašo 1 priede nustatytos formos lentelę.

11. Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (mėnesiui, ketvirčiui, metams), LDB atlieka TDB veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklių reikšmių pokyčio analizę, palyginant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatus, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų apibendrintus ataskaitinių laikotarpių analizės rezultatus skelbia LDB interneto svetainėje.

12. Tikrintų ūkio subjektų apklausos ir nuomonių tyrimai vykdomi Ūkio ministerijos tinklalapyje: po patikrinimo tikrintojas užsirašo ūkio subjekto kontaktinius duomenis, kuriuos suveda ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po patikrinimo grįžtamojo ryšio modelio Ūkio ministerijos elektroninėje platformoje. Ūkio ministerijos automatinė sistema išsiunčia ūkio subjektui elektroninį laišką su nuoroda į apklausą apie vykusį patikrinimą, gauti atsakymai kaupiami Ūkio ministerijos duomenų bazėje. LDB periodiškai analizuoja tikrintų ūkio subjektų apklausų atsakymus ir reaguoja į pateiktus komentarus.

 

V SKYRIUS

TDB PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ SKAIČIAVIMO METODAI

 

13. TDB priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodikliai:

13.1.TDB priežiūros veiklos tikslo – užtikrinti TDB registruotų asmenų užimtumo didinimą – pasiekimo lygis (siekiama perspektyvinio gerėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą TDB įdarbintų (įskaitant savarankiškai įsidarbinusių, pradėjusių vykdyti individualią veiklą) ir pradėjusių dalyvauti užimtumo (remiamojo įdarbinimo, paramos darbo vietoms steigti, profesinės reabilitacijos, paramos mokymuisi) priemonėse, asmenų skaičius;

Y darbo ieškančių asmenų skaičius analizuojamo mėnesio pradžioje + per ataskaitinį laikotarpį registruotų darbo ieškančių asmenų, skaičius.

13.2. Aprašo 5.2 ir 5.5 papunkčių priežiūros veiklos srityse, kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (siekiama perspektyvinio gerėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų pasirinktos priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės, skaičius;

Y – per ataskaitinį periodą atliktų tos priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus);

13.3. didžiausios rizikos (Aprašo 5.2 ir 5.5 papunkčiai), ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų rizikingiausiai grupei priskirtų ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų skaičius;

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus);

13.4. vidutinio ar mažo rizikingumo (remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius priežiūros sritys) ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio mažėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Z x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų vidutinės ir mažos rizikos grupei priskirtų ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų skaičius;

Z – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus);

13.5. patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų, kurių metu buvo naudojami kontroliniai klausimynai, skaičius;

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius;

13.6. darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X, kur:

X – institucijos darbuotojų, vykdančių rizikos vertinimo, planavimo ir analizės, konsultavimo, informavimo ir prevencijos bei fizinių patikrinimų funkcijas, per ataskaitinį periodą dalyvavusių su vykdomų funkcijų atlikimu susijusiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius;

13.7. iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X, kur:

X – ūkio subjektams, gaunantiems valstybės paramą, per ataskaitinį laikotarpį organizuotų seminarų, metodinių užsiėmimų ( renginys darbdaviams, skirtas teikti metodinę pagalbą laiku ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus), skaičius.

13.8. patikrinimų vidutinė trukmė (valandomis/dienomis) (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos minimalios patikrinimo trukmės).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X/Y*100, kur:

X – bendra atliktų ūkio subjektų patikrų trukmė;

Y – bendras TDB darbuotojų atliekančių ūkio subjektų priežiūrą dirbtas laikas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Aprašas, esant poreikiui, gali būti atnaujinamas kiekvienais metais.

 

____________________

 

Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų

priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir teritorinių darbo biržų periodinių priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimų lentelės forma)

 

_______________ DARBO BIRŽOS _________ M. _____________ MĖN. PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ

 

___ m. ________________ ___ d.

(lentelės užpildymo data)

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

Rodiklių reikšmės

Rodiklių reikšmių pokytis 1

Pastabos ir paaiškinimai

sk.

proc.

proc. išraiška

1.

TDB priežiūros veiklos tikslo – užtikrinti darbo biržoje registruotų asmenų užimtumo didinimą – pasiekimo lygis

 

___/___2

 

 

 

2.

Padėties 2 priežiūros veiklos srityse (paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo ir profesinio mokymo teikėjų, teikiančių profesinį mokymą darbo ieškantiems asmenims, priežiūros sritys), kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika:

1. Parama darbo vietoms steigti

2. Profesinis mokymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___/___

 

___/___

 

 

 

3.

Didelės rizikos (paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo ir profesinio mokymo teikėjų, teikiančių profesinį mokymą darbo ieškantiems asmenims, priežiūros sritys), ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

 

 

 

___/___

 

 

 

4.

Vidutinio ar mažo rizikingumo (remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo, profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų, darbdavių, įdarbinusių užsieniečius priežiūros sritys) ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

 

 

 

 

 

___/___

 

 

 

5.

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

___/___

 

 

 

6.

Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius

 

 

___3

 

 

 

7.

Ūkio subjektams, gaunantiems valstybės paramą, per ataskaitinį laikotarpį organizuotų seminarų, metodinių užsiėmimų, skaičius

 

 

___/___

 

 

 

8.

Patikrinimų vidutinė trukmė (valandomis / dienomis)

 

___/___

 

 

 

 

_________________

1 Rodiklių reikšmių pokytis, lyginant praėjusio mėnesio rodiklių reikšmes.

2 Nurodomas skaičius.

3 Nurodomas skaičius.

 

___________

(pareigos)

___________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________