PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO patvirtinimo

 

2019 m. rugsėjo 26 d. Nr. T1-208

Plungė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 1526 „Dėl mokesčio už vaikų papildomą ugdymą“, Plungės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 26 d. sprendimą Nr. T1-233 „Dėl Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Audrius Klišonis

 

 

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d.

sprendimu Nr. T1-208

 

MOKESČIO UŽ UGDYMĄ PLUNGĖS SPORTO IR REKREACIJOS CENTRE MOKĖJIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre mokėjimo ir panaudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio mokėjimo, atleidimo nuo jo, lėšų apskaitymo ar grąžinimo, surinktų lėšų panaudojimo Plungės sporto ir rekreacijos centre (toliau – Centras) tvarką.

2. Mokesčio dydis Centre nustatomas, vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T1-150 „Dėl mokesčio už ugdymą Plungės sporto ir rekreacijos centre nustatymo“.

 

II SKYRIUS

MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

3. Tarybos patvirtintas mokestis yra fiksuotas ir mokamas 10 (dešimt) mėnesių per metus.

4. Mokestis turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 25 dienos:

4.1. pervedimu į specialiųjų lėšų sąskaitą LT944010043000497653;

4.2. sumokant UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose.

5. Tėvų pageidavimu, mokestis už ugdymą gali būti sumokėtas iš anksto už kelis mėnesius, pusmetį ar už visus mokslo metus.

6. Ugdytinis, priimtas į Centrą, mokestį ne mažiau kaip už vieną mėnesį turi sumokėti per 15 kalendorinių dienų nuo priėmimo dienos, o vėliau moka bendra tvarka.

7. Jei mokestis sumokėtas, o ugdytinis dėl pateisinamų priežasčių nelankė užsiėmimų, sumokėtos įmokos perkeliamos į ateinantį laikotarpį.

8. Mokestis nemokamas:

8.1. trenerio - sporto mokytojo atostogų metu - 2 mėnesius per kalendorinius metus;

8.2. ugdytinio ligos metu, jam sergant ilgiau nei mėnesį laiko ir pristačius tėvų (globėjų) prašymą atleisti nuo mokesčio ligos laikotarpiui;

8.3. prašymą privaloma pristatyti Centro administracijai ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos. Prašymą pristačius vėliau, nuo mokesčio neatleidžiama.

9. Ugdytinio, kurio įsiskolinimas už ugdymą yra didesnis kaip už 2 (du) mėnesius, tėvai (globėjai):

9.1. įspėjami trumpąją žinute (SMS) žinute su prašymu per 7 darbo dienas sumokėti skolą;

9.2. per nurodytą terminą negavus įmokos, įspėjami registruotu laišku su reikalavimu per 5 darbo dienas likviduoti įsiskolinimą.

10. Po raštiško įspėjimo per nurodytą terminą nesumokėjus mokesčio ir/arba ugdytiniui turint įsiskolinimų daugiau kaip už  3 (tris) mėnesius,  direktoriaus įsakymu ugdytinis gali būti šalinamas iš Centro, pareikalaujant sumokėti įsiskolinimą įstatymų nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

MOKESČIO LENGVATŲ TAIKYMAS

 

11. Nuo mokesčio už ugdymą gali būti atleidžiami:

11.1. Lietuvos jaunių, jaunimo pirmenybių, čempionatų, sporto žaidynių čempionai ir prizininkai - vienerius metus nuo prašymo pateikimo dienos;

11.2. Lietuvos Respublikos rinktinių nariai - sportininkai, kurie Lietuvos rinktinės sudėtyje dalyvavo tarptautinėse jaunių, jaunimo ar suaugusiųjų varžybose, kurios yra įtrauktos į tarptautinės sporto šakos federacijos kalendorių - vienerius metus nuo prašymo pateikimo dienos;

11.3. vaikai iš socialiai remtinų šeimų;

11.4. vaikai iš socialinės rizikos šeimų - pagal Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą (vienerius mokslo metus);

11.5. globojami (rūpinami) vaikai - gavus tai patvirtinantį raštą iš vaikų globos namų ar globėjų (vienerius mokslo metus);

11.6. Centro auklėtiniai – absolventai – nuo liepos 1 dienos iki rugpjūčio 31 d.;

11.7. kitais nenumatytais atvejais – Centro tarybos sprendimu ir direktoriaus įsakymu.

12. Jei Centrą lanko trys ar daugiau tos pačios šeimos vaikų, mokestis trečiam ir paskesniam vaikams mažinamas 50% (vienerius mokslo metus). Nuo tos dienos, kai vienas vaikas nustoja lankyti Centrą, kiti moka visą nustatytą mokestį (100 %).       

13. Socialiai remtinų šeimų vaikų, Vaikų globos namų auklėtinių, vaikų iš socialinės rizikos šeimų ir iš šeimų, kurių du ir daugiau vaikų lanko Plungės sporto ir rekreacijos centrą, bei našlaičių mokestį už ugdymą kompensuoti iš Plungės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

 

IV SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

14. Dėl atleidimo nuo mokesčio ar jo sumažinimo tėvai (globėjai) iki rugsėjo 15 dienos arba tik ugdytiniui pradėjus lankyti Centrą per 5 darbo dienas turi pateikti šiuos dokumentus:

14.1. prašymą;

14.2. vieną iš žemiau išvardytų dokumentų:

14.2.1. pažymą apie šeimos sudėtį;

14.2.2. pažymą iš Socialinės paramos skyriaus pažymoje nurodytam laikotarpiui;

14.2.3. Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą, jog vaikas gali būti atleistas nuo mokesčio;

14.2.4. mirties liudijimo kopiją, jei vienas iš tėvų yra miręs;

14.2.5. auklėtinio ligos atveju tėvų prašymą – ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po ligos.

15. Ugdytiniai pagal šio Aprašo 8.1 ir 8.2. punktų nuostatas atleidžiami nuo mokesčio trenerio prašymu, pateikę rezultatus įrodančius dokumentus, sporto federacijų, asociacijų, sąjungų tinkamai patvirtintus protokolus.

16. Laiku nepateikus informacijos ir reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendra tvarka, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa yra paskirta už praėjusį laikotarpį.

 

V SKYRIUS

MOKESČIO GRĄŽINIMAS

 

17. Mokestis už ugdymą ugdytiniui grąžinamas, jei mokslo metais programa nevykdoma.

18. Mokesčio už teikiamą ugdymą grąžinimas įforminamas Centro direktoriaus įsakymu.

19. Tėvams (globėjams) nepateikus prašymų dėl permokų grąžinimo iki mokslo metų pabaigos, jos lieka Centro reikmėms.

 

 

VI SKYRIUS

MOKESČIO PANAUDOJIMO TVARKA

 

20. Surinktos lėšos apskaitomos kaip pajamų lėšos ir naudojamos sporto šakoms vystyti bei Centro bendriems poreikiams tenkinti pagal Centro tarybos pasiūlytą ir direktoriaus patvirtintą tvarką.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Tėvai (globėjai) atsako už Centrui pateiktų dokumentų teisingumą.

22. Mokesčio mokėjimo kontrolę, tėvų informavimą dėl įsiskolinimų, mokinių (sportininkų), laiku nesumokėjusių mokesčio, teikimą išbraukti iš grupių sąrašų Centro direktoriui vykdo Centro darbuotojas, atsakingas už mokesčio surinkimą. Už galutinį lėšų surinkimą atsakingas Centro direktorius.

23. Darbuotojas, atsakingas už mokesčio surinkimą, nuolat teikia informaciją treneriams - sporto mokytojams apie laiku nesumokėjusius mokesčio mokinius. Treneriai - sporto mokytojai,  susidarius įsiskolinimui daugiau kaip už 1 mėnesį, jiems priimtinu būdu informuoja tėvus (globėjus).

24. Už ugdytinių užsiėmimų lankomumo apskaitą, tėvų (globėjų) ir Administracijos informavimą apie pasikeitimus grupėse yra atsakingi grupių treneriai - sporto mokytojai.

25. Tvarkos aprašas skelbiamas Plungės rajono savivaldybės ir Centro interneto svetainėse.

________________________________________________