LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2016 M. RUGSĖJO 21 D. ĮSAKYMO NR. 3D-544 „DĖL VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 7 d. Nr. 3D-64

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių partvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Taisyklės reglamentuoja viensektorių kaimo vietovių vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „LEADER programa“ (kaimo vietovių VPS), ir dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal KPP priemonę „LEADER programa“ ir ŽVP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (dvisektorių VPS), įgyvendinimo – vietos projektų teikimo, vertinimo, tvirtinimo, jų įgyvendinimo valdymo ir kontrolės – tvarką. Taisyklėmis įgyvendinama KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritis „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) ir ŽVP priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ dalis, susijusi su dvisektorių VPS įgyvendinimu.“

2.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Taisyklės taikomos kaimo vietovių VVG, įgyvendinančioms kaimo vietovių VPS, dvisektorėms VVG, įgyvendinančioms dvisektores VPS, ir vietos projektų vykdytojams, įgyvendinantiems patvirtintus vietos projektus. Taisyklėmis turi vadovautis vietos projektų paraiškų teikėjai, rengdami ir teikdami vietos projektų paraiškas, ir paramos gavėjai, įgyvendindami vietos projektus, taip pat vietos veiklos grupės ir institucijos, atliekančios vietos projektų paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą pagal Priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta KPP administravimo taisyklėse.“

3.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS atrankos ir tvirtinimo tvarką nustato Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės). Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS (kai dvisektorių VPS administravimo išlaidos apmokamos iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų) administravimo tvarką pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui“ (kodas 19.4) nustato Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenės inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS administravimo taisyklės).“

4.   Pakeičiu 6.32 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.32. vietos projekto kontrolės laikotarpis – trejų metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo vietos plėtros strategijos vykdytojai dienos;“.

5.   Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, KPP, KPP administravimo taisyklėse, VPS atrankos taisyklėse, VPS administravimo taisyklėse, kituose KPP priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose.“

6.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Įgyvendinant KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) pagal kaimo vietovių VPS numatytas priemones remiamas kaimo vietovių vietos projektų, atitinkančių kaimo vietovių VPS, įgyvendinimas.“

7.  Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Įgyvendinant KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) ir ŽVP priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ pagal dvisektorėse VPS numatytas priemones, remiamas kaimo vietovių vietos projektų, žvejybos ir akvakultūros vietos projektų ir dvisektorių vietos projektų, atitinkančių dvisektorę VPS, įgyvendinimas.“

8.  Pakeičiu 18 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.1.2. neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto (netaikoma KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklai „Asbestinių stogų dangos keitimas“ ir priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sričiai „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“) arba būti įgyvendinančiam leidžiamą projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (netaikoma savivaldybių administracijoms ir kitoms biudžetinėms įstaigoms). Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga laikoma vietos projekto vykdytojo galutinio mokėjimo prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo VPS vykdytojai diena. Tuo pat metu KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau kaip (nurodomos alternatyvos):“.

9.   Pakeičiu 23.1.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.5.1. NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo plėtros atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims), ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6. Ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai) skaičiuojami grynojo pelningumo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims) ir skolos rodikliai (abu (kai taikoma) turi būti skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis). Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami grynojo pelningumo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims) ir skolos rodikliai;“.

10. Pakeičiu 23.1.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.5.2. NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo pradžios atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims), ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6. Vietos projekto paraiškos pateikimo arba ataskaitiniais metais (pasirinktinai) skaičiuojamas skolos rodiklis. Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami grynojo pelningumo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims) ir skolos rodikliai;“.

11. Pakeičiu 23.1.5.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.5.3. verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.1 papunktyje, plėtros atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6, ir paskolų padengimo, kurio reikšmė ≥ 1,25. Ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai) skaičiuojami grynojo pelningumo ir skolos rodikliai; abu rodikliai turi būti skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis). Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu skaičiuojamas paskolų padengimo rodiklis, o vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami grynojo pelningumo ir skolos  rodikliai;“.

12.  Pakeičiu 23.1.5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.5.4. verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.2 papunktyje, pradžios atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6. Vietos projekto paraiškos pateikimo arba ataskaitiniais metais (pasirinktinai) skaičiuojamas skolos rodiklis. Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami skolos ir grynojo pelningumo rodikliai;“.

13.  Papildau 23.1.5.5 papunkčiu:

23.1.5.5. mažos vertės vietos projektuose, kuriems įgyvendinti prašoma paramos suma neviršija 10 000 eurų, skaičiuojami šie rodikliai:

23.1.5.5.1. verslo pradžios vietos projektuose – skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6 ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai);

23.1.5.5.2. verslo plėtros vietos projektuose – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc., ir skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6 ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai);

23.1.5.5.3. NVO, bendruomeninio ir (arba) socialinio verslo pradžios ir plėtros vietos projektuose – skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6 ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai);“.

14.  Pakeičiu 23.1.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.7. jeigu įgyvendinant vietos projektą numatoma sukurti naują darbo vietą (naują etatą), jai keliamos šios tinkamumo sąlygos vietos projekto lygmeniu (nauja darbo vieta (naujas etatas) – paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos pažymą, verslo liudijimą ar mažosios bendrijos vadovo pagal civilinę (paslaugų) sutartį naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta darbo vieta (visas etatas), tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos vykdymu):“.

15.  Pakeičiu 23.1.7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.7.2. nauja darbo vieta turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiesiems pagal darbo sutartis arba civilines (paslaugų) sutartis). Jei veikiama pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma vietos projekte numatytai veiklai vykdyti turi galioti ištisus metus, išskyrus sezoninių darbų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, atvejus;“.

16.  Pakeičiu 23.1.7.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.7.3. viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio, mažosios bendrijos vadovo atlygis pagal civilinę (paslaugų) sutartį arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per metus yra ne mažesnis negu 12 minimalių mėnesinių algų (skaičiuojama proporcingai išdirbtam laikui), nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. Šis reikalavimas netaikomas vietos projektų vykdytojams (naujiems ūkio subjektams, veikiantiems pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą) vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;“.

17.  Pakeičiu 23.1.7.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.7.5. naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai: pateikta sudarytos darbo sutarties, civilinės (paslaugų) sutarties, verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopija. Verslo liudijime arba individualios veiklos pažymoje nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės veiklos rūšies kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane;“.

18.  Pakeičiu 23.1.7.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.7.7. vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais turi būti išlaikytos naujos (vietos projekto įgyvendinimo metu sukurtos) darbo vietos ir darbo vietos, kurios buvo sukurtos per vienus metus iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos (per vienus metus sukurtos darbo vietos skaičiuojamos pagal vidutinį sąrašinį metinį darbuotojų skaičių, etatais, vadovaujantis Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo metodika, nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“);“.

19.  Pakeičiu 23.1.12.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.1.12.3. žemė po naujai statomais statiniais ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjui turi priklausyti nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas žemės valdymo, naudojimo ar disponavimo ja sutartį yra sudaręs su valstybinės žemės valdytoju. Žemės valdymo, naudojimo ar disponavimo ja sutartis, sudaryta su valstybinės žemės valdytoju, turi būti užregistruota VĮ Registrų centre ir galioti ne trumpiau kaip iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Pareiškėjai ir (arba) vietos projekto partneriai – valstybės institucijos, įstaigos, savivaldybės ir jų įstaigos turi valdyti žemę nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimo pagrindais. Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis, kurioje aptarta vietos projekte numatytų investicijų į nekilnojamąjį turtą, nurodytų Taisyklių 23.1.8–23.1.10 papunkčiuose, galimybė, turi būti užregistruota VĮ Registrų centre ir galioti ne trumpiau kaip iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Atitiktis šiai tinkamumo sąlygai, išskyrus vietos projekto įgyvendinimo vietą, gali būti tikslinama iki vietos projekto tinkamumo vertinimo pabaigos;“.

20.  Pakeičiu 26.6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

26.6.3. atliktų darbų prekių ar paslaugų pirkimų arba viešųjų pirkimų dokumentais, jeigu atliekant pirkimus buvo gauti pasiūlymai, atitinkantys Taisyklių 24.6.1 papunktyje nustatytus reikalavimus komerciniams pasiūlymams, bent iš trijų darbų vykdytojų, prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų;“.

21.  Papildau 26.6.4 papunkčiu:

24.6.4. jeigu vietos projekte numatyta kurti naują (-as) darbo vietą (-as), planuojamos vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kaina (vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio) negali būti didesnė už VPS suplanuotą naujos darbo vietos sukūrimo kainą VPS priemonės arba jos veiklos srities, pagal kurią yra skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus, lygmeniu (vertinamas santykis tarp VPS priemonei arba jos veiklos sričiai, pagal kurią planuojama kurti darbo vietas, numatyto biudžeto ir planuojamo VPS darbo vietų sukūrimo rodiklio pagal atitinkamą VPS priemonę ar jos veiklos sritį reikšmės); jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata principas (pvz., jeigu pagal VPS priemonę apskaičiuojama, kad planuojama vienos naujos darbo vietos (etato) kaina yra 50 000 Eur, o vietos projekte numatoma sukurti ir išlaikyti 0,5 naujos darbo vietos (etato), laikoma, kad didžiausia galima parama 0,5 naujos darbo vietos (etato) sukurti gali siekti iki 25 000 Eur; jeigu pagal VPS priemonę numatyta, kad planuojama vienos naujos darbo vietos (etato) kaina yra 50 000 Eur, o vietos projekte numatoma sukurti ir išlaikyti 1,5 naujos darbo vietos (etato), laikoma, kad didžiausia galima parama 1,5 naujos darbo vietos (etato) sukurti gali siekti iki 75 000 Eur);“.

22.  Pakeičiu 24.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.12. būti patirtos tinkamu laikotarpiu, kuris turi būti nurodytas patvirtintame FSA, bet ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau kaip iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos arba sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kai paramos sutartys nesudaromos. Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos pagal KPP priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS“ (kodas 19.2) turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos.“

23.  Pakeičiu 27.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1.1. vietos projekto pagrindinė planuojama veikla – mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje. Socialiai pažeidžiamais asmenimis laikomi: našlaičiai vaikai ir paaugliai iki 18 m.; socialinės rizikos šeimose augantys vaikai ir paaugliai iki 18 m.; skurdą ir skurdo riziką patiriantys vieniši asmenys ir šeimos; negalią turintys asmenys; senyvo amžiaus (daugiau negu 65 m.) žmonės; vienišos mamos ar tėvai, auginantys vaikus iki 18 m.; daugiavaikės (turinčios 3 ir daugiau vaikų (įvaikių))  šeimos; niekur nesimokantis ir nedirbantis jaunimas iki 29 m.; bedarbiai. Socialiai atskirtais asmenimis laikomi socialiai pažeidžiami asmenys ir mokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys kaimo vietovėse ir lankantys formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigas, nutolusias nuo jų gyvenamosios vietos daugiau kaip 3 km. Motorinių transporto priemonių klasifikavimas pagal kategorijas ir klases nustatytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“. Neremiamas transporto priemonių, kurios priskiriamos prie L ar jai prilygintos kategorijos (mopedai, motociklai, triračiai, keturračiai motociklai, bagiai, kt.), prie M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus aštuonių sėdimų vietų transporto priemones, skirtas keleiviams vežti); prie N kategorijos priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – N1 (išskyrus išimtį, nurodyta Taisyklių 27.1.2 papunktyje), BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC, BD, BAN, BAR, BAS; prie G kategorijos (visureigiai) ir šios kategorijos priskiriamų kėbulų tipų; prie O kategorijos (priekabos ir puspriekabės) priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas – DD (L kategorijos transporto priemonės priekaba); specialiosios paskirties transporto priemonių, kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ (pvz., gyvenamieji automobiliai, kemperiai), įsigijimas;“.

24.  Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.4. vietos projekto bendrosios išlaidos, įskaitant vietos projekto viešinimo priemonių, nurodytų Taisyklių 155–160 punktuose, įsigijimo, tačiau ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias). Bendrosios išlaidos, susijusios su atlyginimu konsultantams, už konsultacijas vietos projekto paraiškos ir (arba) verslo plano, veiklos aprašo rengimu ir (arba) įgyvendinimu, turi būti pagrįstos, nustatant vienos valandos kainos atitiktį vidutinėms rinkos kainoms ir jų skaičių būtinoms konsultacijoms suteikti (grindžiant valandų skaičių būtina detaliai nurodyti, pagal konsultacijų turinį);“.

25.     Pakeičiu 28.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.5. vietos projekto einamosios administravimo išlaidos;“.

26.     Pakeičiu 28.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.7. naudotų prekių įsigijimo išlaidos;”.

27.  Papildau 28.8 papunkčiu:

28.8. naujų prekių įsigijimo išlaidos mokymų vietos projektuose, išskyrus Taisyklių 27.3 papunktyje nustatytą atvejį;“.

28.  Pakeičiu 28.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

28.9. trumpalaikio turto, įgyto paramos gavėjo projekto, kurio vertė yra mažesnė nei paramos gavėjo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė, paramos lėšomis, išlaidos, išskyrus Taisyklių 27.3 papunktyje nurodytas išlaidas. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis finansuoti išlaidomis, jį turi sunaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;“.

29.  Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis, prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti (pvz., naudojantis el. bankininkystės sistema) finansų institucijų (bankų, kredito unijų) ir (arba) išduoti viešojo juridinio asmens, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (pvz., savivaldybės tarybos sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti) ir (arba) sukurti naudojantis finansinių ataskaitų duomenimis. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki vietos projekto paraiškos vertinimo pabaigos;“.

30.  Pakeičiu 32.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.3. jeigu prie vietos projekto piniginėmis lėšomis prisideda tinkamas pareiškėjo partneris, prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti dokumentai, kuriais įrodoma, kad tinkamas vietos projekto partneris turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti patikimo subjekto – finansinių institucijų (bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio asmens – pareiškėjo partnerio, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (šis įsipareigojimas turi būti aiškiai įvardytas jungtinės veiklos sutartyje), ir (arba) sukurti naudojantis finansinių ataskaitų duomenimis. Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki vietos projekto paraiškos vertinimo pabaigos;“.

31.  Pakeičiu 32.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.4. jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraiška, pateikiant paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra finansų įstaiga, kartu su vietos projekto paraiška pateikiamas šio asmens sutikimas dėl paskolos suteikimo ir jo banko sąskaitos išrašas, kita informacija apie lėšas, esančias terminuotose ir (arba) kaupiamuosiuose indėliuose (pagrindimo dokumentai turi būti sudaryti ir išduoti ne anksčiau kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo, pasirašyti banko darbuotojo). VPS vykdytoja tikrina, ar paskolą ketinantis suteikti asmuo turi reikiamą lėšų sumą: fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra finansų įstaiga, gali suteikti paskolą, ne didesnę nei pinigų likutis banko sąskaitoje ir (arba) terminuotose, kaupiamuosiuose indėliuose. Šio patikrinimo metu Agentūra suteikia VPS vykdytojai reikiamą metodinę pagalbą. Iki mokėjimo prašymo, kuriame prašoma kompensuoti skolintomis lėšomis įgyvendintas investicijas, pateikimo, vietos projekto vykdytojas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis nuosavomis lėšomis. Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro (paskola, suteikta ne kredito įstaigų, galima tik verslo pradžios ar verslo plėtros atvejais, įskaitant socialinį ir bendruomeninį verslą). Keičiant finansavimo šaltinį, kuris buvo tinkamas vietos projekto paraiškos teikimo dieną, atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu;“.

32.  Pakeičiu 40.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.3. didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus vietos projektų atrankos kriterijus – 100 balų, mažiausias privalomas surinkti balų skaičius pagal vietos projektų atrankos kriterijus – 40 balų;“.

33.  Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Jeigu pagal VPS priemonę remiama veikla, susijusi su maisto tvarkymu (maisto tvarkymas – bet koks poveikis maistui arba veiksmai su juo ar atskiromis jo sudėtinėmis dalimis (įskaitant maisto gaminimą, ruošimą, perdirbimą, pakavimą, laikymą, saugojimą, vežimą, paskirstymą, tiekimą, pateikimą parduoti, pardavimą), galintys turėti įtakos maisto saugai, kokybei ir mitybos vertei), FSA dalyje, kuri skirta papildomiems vietos projektų vykdytojų įsipareigojimams, turi būti numatytas vietos projekto vykdytojo įsipareigojimas užtikrinti privalomų maisto tvarkymo subjektų pareigų, susijusių su maisto tvarkymo veikla, laikymąsi. Privalomos pareigos nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, ir Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“. Vietos projekto vykdytojas ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu turi pateikti VPS vykdytojai įsipareigojimo užtikrinti privalomų maisto tvarkymo subjektų pareigų, susijusių su maisto tvarkymo veikla, laikymosi įrodymo dokumentus.“

34.  Pakeičiu 88 punktą ir jį išdėstau taip:

88. Vietos projektų pridėtinė vertė (kokybė) vertinama balais. Didžiausia galima surinkti balų suma turi būti 100. Laikoma, kad vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau kaip 40 balų.“

35.  Pakeičiu 89 punktą ir jį išdėstau taip:

89. Jeigu pateiktas integruotas arba dvisektoris vietos projektas, kiekviena jo sudėtinė dalis, skirta skirtingoms kvietime teikti vietos projektus nurodytoms VPS priemonėms ar jų veiklos sritims įgyvendinti, vertinama atskirai ir balai suteikiami atskirai (pvz., pateikiamas integruotas kaimo vietovių vietos projektas pagal dvi VPS priemones: „Socialinio verslo kūrimas“ ir „Mokymai“; tokiu atveju vietos projekto dalis, skirta socialinio verslo kūrimui, turi būti vertinama pagal vietos projektų finansavimo sąlygas, nurodytas socialinio verslo kūrimui; vietos projekto dalis, skirta socialinio verslumo mokymams, turi būti vertinama pagal vietos projektų finansavimo sąlygas, nurodytas mokymams; balai pagal vietos projektų atrankos kriterijus suteikiami atskirai socialinio verslo kūrimo daliai ir mokymų daliai). Laikoma, kad integruotas arba dvisektoris vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu kiekvienos integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinės dalies atžvilgiu suteikiama ne mažiau kaip po 40 balų. Kiekviena integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinė dalis, skirta skirtingoms kvietime teikti vietos projektus nurodytoms VPS priemonėms ar jų veiklos sritims įgyvendinti, konkuruoja su visais pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį pateiktais vietos projektais (įskaitant paprastus vietos projektus). Sprendimas pripažinti integruotą arba dvisektorį vietos projektą finansuotinu iš VPS įgyvendinti lėšų gali būti priimtas tik tuomet, jeigu kiekvienos integruoto arba dvisektorio vietos projekto sudėtinės dalies atžvilgiu priimamas sprendimas, kad ji yra finansuotina iš paramos VPS įgyvendinti lėšų.“

36.  Pakeičiu 90.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.1. vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašą;“.

37.  Pakeičiu 90.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

90.2. vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 40 balų, sąrašą.“

38.  Pakeičiu 91 punktą ir jį išdėstau taip:

91. Vietos projektų paraiškų, surinkusių ne mažiau kaip 40 balų, sąrašas perduodamas vietos projektų tinkamumui vertinti.“

39.  Pakeičiu 92 punktą ir jį išdėstau taip:

92. Vietos projektų paraiškų, surinkusių mažiau kaip 40 balų, sąraše esantys vietos projektai laikomi nepakankamai kokybiškais ir nesukuriančiais pakankamai pridėtinės vertės siekiant VPS tikslų. Šiame sąraše esančių vietos projektų paraiškų vertinimas laikomas baigtu. Visus šiame sąraše esančius pareiškėjus VPS vykdytojos darbuotojai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo sąrašo sudarymo, nurodydami konkretaus vietos projekto vertinimo rezultatų priežastis.“

40.  Pakeičiu 95.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

95.1. sąraše esančios vietos projektų paraiškos surašomos į vietos projektų preliminarų pirmąjį prioritetinį sąrašą pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių – nuo daugiausiai balų surinkusios vietos projektų paraiškos iki mažiausiai balų (bet ne mažiau kaip 40) surinkusios vietos projekto paraiškos;“.

41.  Pakeičiu 100.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

100.1. Vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę (pavyzdinę vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatų suvestinės formą parengia Agentūra). Privaloma pateikti informacija: VPS priemonė (-ės) ir (arba) veiklos sritis (-ys), pagal kurią (-as) gautos ir užregistruotos vietos projektų paraiškos; kvietimo Nr.; pareiškėjai; vietos projektų pavadinimai, vietos projektų paraiškų registracijos kodai; vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatai: vietos projektų paraiškos, kurioms skirta ne mažiau kaip 40 balų, ir vietos projektų paraiškos, kurioms skirta mažiau kaip 40 balų (sąrašai sudaromi pagal surinktą balų skaičių nuo daugiausiai iki mažiausiai skirtų balų); vietos projektų pirmasis prioritetinis sąrašas pirmumo tvarka pagal surinktą balų skaičių, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų antrasis prioritetinis sąrašas (jeigu buvo taikomas) pirmumo tvarka, nurodant, kuriems pareiškėjams siūloma skirti paramą, o kuriems – ne; taip pat vietos projektų rezervinis sąrašas, jeigu toks sudaromas;“.

42.  Pakeičiu 106 punktą ir jį išdėstau taip:

106. Užbaigus PVA patikrinimą ir parengus išvadas dėl PVA, Agentūra vidaus procedūrose nustatyta tvarka teikia jas svarstyti Agentūroje sudarytam Agentūros PAK. Galutinis sprendimas dėl vietos projekto finansavimo priimamas Agentūroje. Agentūroje priėmus galutinius sprendimus dėl vietos projektų, kurie pripažįstami netinkamais finansuoti, Agentūra per 2 darbo dienas po PAK protokolo patvirtinimo Agentūros tinklalapyje www.nma.lt paskelbia vietos projektų paraiškų, apsvarstytų Agentūros PAK, sąrašą, kuriame nurodoma Agentūros PAK priimta rekomendacija. VPS vykdytoja gali pradėti vertinti to paties kvietimo teikti paraiškas pagal konkrečią VPS priemonę ir (arba) veiklos sritį vietos projektus iš rezervinio vietos projektų sąrašo (jeigu toks yra sudarytas), jeigu nors vienam vietos projektui pakanka kvietimo biudžeto lėšų (vertinimas pradedamas iš eilės pagal suteiktų balų skaičių, t. y. toliau eilėje esančio vietos projekto vertinimas nepradedamas, jeigu pirmajam eilėje esančiam vietos projektui nepakanka vietos projekto paraiškoje prašomos paramos sumos). Rezervinių vietos projektų vertinimas užbaigiamas, įvertinus visus to pateis kvietimo teikti vietos projektų paraiškas vietos projektus.“

43.  Papildau 133.4 papunkčiu:

133.4. kai nuo vietos projekto vykdytojo nepriklausančių aplinkybių būtina pakeisti vietos projekto įgyvendinimo vietą. Projekto įgyvendinimo vieta negali būti perkelta už VPS vykdytojos veiklos teritorijos, o priimat sprendimą dėl vietos projekto įgyvendinimo vietos pakeitimo, būtina įvertinti vietos projekto atitiktį atrankos kriterijams bei tinkamumo sąlygoms, jeigu FSA nustatyti atrankos kriterijai ir tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projekto įgyvendinimo vieta.“

44.  Pakeičiu 1 priedo12 dalies „Pareiškėjo deklaracija“ 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles.“

 

45.  Pakeičiu 2 priedo 12 dalies „Pareiškėjo deklaracija“ 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2.

Esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

12.2.1.

vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);

12.2.2.

vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose, taip pat perduodamuose Agentūrai dokumentuose esantys mano asmens ir juridinio asmens, kuriam aš atstovauju (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / mano asmens (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui), duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.3.

sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi ir mano atstovaujamu juridiniu asmeniu (taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui) / manimi (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių asmenų;

Priklausomai nuo pareiškėjo teisinio statuso (juridinis ar fizinis asmuo), nereikalingą sakinio dalį išbraukti.

12.2.4.

duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;

12.2.5.

informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, būtų skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;

12.2.6.

kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;

12.2.7.

duomenų valdytojas yra Agentūra;

12.2.8.

Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;

12.2.9.

mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;

12.2.10.

mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013 L 347, p. 320), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL 2013 L 347, p. 487), 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78, (EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr.  814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008 (OL 2013 L 347, p. 549), 2014 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir skaidrumu (OL 2014 L 255, p. 59), Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisykles.“

 

46.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

47.  Pakeičiu 4 priedo 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.2. svarstyti VPS vykdytojos darbuotojų parengtą Vietos projektų atrankos vertinimo rezultatų suvestinę ir atskirų vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo ataskaitas;“.

48.  Pakeičiu 4 priedo 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. stebėti VPS vykdytojos PAK posėdžio eigą ir vietos projektų tvirtinimo procesą bei užtikrinti teisės aktų, reglamentuojančių Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „LEADER programa“ įgyvendinimą, laikymąsi;“.

49.  Pakeičiu 4 priedo 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. pasinaudoti veto teise, jeigu VPS vykdytojos PAK posėdžio metu nustatoma teisės aktų, reglamentuojančių KPP priemonės „LEADER programa įgyvendinimą, laikymosi pažeidimų (veto teisės panaudojimas turi būti įtrauktas į protokolą).“

50.  Pakeičiu 4 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Vietos projektų atrankos metu VPS vykdytojos PAK nariai turi laikytis šių vietos projektų atrankos ir tvirtinimo principų:“.

51.  Pakeičiu 4 priedo 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.1. nusprendžiama skirti paramą vietos projektui įgyvendinti, jis perduodamas į kitą vietos projekto paraiškos administravimo etapą – VPS vykdytojos darbuotojų atliekamo tinkamumo vertinimo etapą;“.

52.  Pakeičiu 4 priedo 20.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.1. paskelbta VPS vykdytojos interneto tinklalapyje (nurodoma tik viešai prieinama informacija, o skelbiant fizinių asmenų informaciją, būtina juos supažindinti, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir kokiais tikslais skelbiami);“.

53.  Pakeičiu 4 priedo 20.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.2. pateikta Agentūrai. Agentūrai taip pat turi būti siunčiama nuskenuota protokolo dėstomoji dalis. Siunčiami dokumentai turi būti nuskenuoti su visais parašais (skelbiant fizinių asmenų informaciją, būtina juos supažindinti, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir kokiais tikslais skelbiami).“

54.  Pakeičiu 4 priedo 27.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.1. paskelbtas VPS vykdytojos interneto tinklalapyje (nurodoma tik viešai prieinama informacija, o skelbiant fizinių asmenų informaciją, būtina juos supažindinti, kaip asmens duomenys bus tvarkomi ir kokiais tikslais skelbiami);“.

55.  Pakeičiu 5 priedo 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. jeigu pagrįsta savanoriškų darbų vertė (Eur) nesudaro privalomos nuosavo indėlio dalies, vietos projekto vykdytojas prie vietos projekto paraiškos turi pateikti įrodymų, kad turi galimybę prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo kitomis (papildomomis) tinkamomis nuosavo indėlio rūšimis. Dokumentai turi būti pateikti iki vietos projekto paraiškos vertinimo pabaigos;“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys

 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių

inicijuotos vietos plėtros būdu,

administravimo taisyklių

3 priedas

 

(Pavyzdinė vietos projekto verslo plano forma)

 

Įrašykite pareiškėjo pavadinimą (jeigu juridinis asmuo) arba vardą ir pavardę (jeigu fizinis asmuo)

 

VERSLO PLANAS

 

TEIKIAMAS PAGAL [...>

Įrašykite VPS pavadinimą ir VPS priemonės arba VPS priemonės ir jos veiklos srities, pagal kurią teikiamas verslo planas, pavadinimą

 

Įrašykite verslo plano parengimo vietą

Įrašykite verslo plano parengimo metus

 

1.

BENDROJI INFORMACIJA

1.1.

Informacija apie planuojamo verslo rūšį

1.1.1.

Planuojamo verslo rūšis pagal pareiškėją

privatus verslas, vykdomas juridinio asmens;

– privatus verslas, vykdomas fizinio asmens (išskyrus ūkininkus);

– ūkininko vykdomas verslas;

– NVO verslas (išskyrus bendruomeninį);

– bendruomeninis verslas;

– socialinis verslas, vykdomas viešojo juridinio asmens;

– socialinis verslas, vykdomas privataus juridinio asmens.

1.1.2.

Planuojamo verslo rūšis pagal verslo vykdymo laiką

– verslo pradžia;

– verslo plėtra.

1.1.3.

Planuojamo verslo rūšis pagal sektorių

– ne žemės ūkio verslas;

– žemės ūkio verslas;

– žvejybos verslas (leidžiama tik pagal dvisektores VPS);

– akvakultūros verslas (leidžiama tik pagal dvisektores VPS).

1.1.4.

Planuojamo verslo rūšis pagal veiklos formą

gamyba;

– paslaugų teikimas;

prekyba.

1.1.5.

Planuojamo verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšį

Informacija turi būti pateikta pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK), patvirtintą Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Jeigu pareiškėjas ketina užsiimti keliomis ekonominės veiklos rūšimis, nurodomos visos.

EVRK sekcija

 

EVRK skyrius

 

EVRK grupė

 

EVRK klasė

 

EVRK poklasis

 

pavadinimas

 

1.1.6.

Planuojamo socialinio verslo modelis

Pildoma tik socialinio verslo atveju

išorinis;

– integruotas;

įterptinis.

1.2.

Bendra informacija apie verslo idėją

1.2.1.

Verslo idėjos aprašymas

1.2.1.1.

Planuojamos ekonominės veiklos apibūdinimas

Apibūdinama planuojama ekonominė veikla, t. y. nurodoma, ką ketinama gaminti ir (arba) kokias paslaugas ketinama teikti. Apibūdinamas gaminamų prekių arba teikiamų paslaugų būtinumas ir išskirtinumas.

1.2.1.2.

Planuojamos socialinės veiklos apibūdinimas

(taikoma tik socialinio verslo vietos projektams)

Jeigu teikiamas socialinio verslo vietos projektas, papildomai apibūdinama planuojama socialinė veikla. Planuojama socialinė veikla turi atitikti Socialinio verslo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl Socialinio verslo koncepcijos patvirtinimo“ (toliau – Socialinio verslo koncepcija), ir Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones gairių patvirtinimo“.

1.2.2.

Verslo vykdymo modelis

Apibūdinama verslo vykdymo schema (paaiškinamas funkcijų pasiskirstymas tarp pareiškėjo darbuotojų, paaiškinama, pagal kokias verslą apimančias veiklos dalis bus samdomi subrangovai ir pan.).

1.2.3.

Verslo vykdymo vieta

Nurodomas tikslus adresas (savivaldybė, seniūnija, gatvė, namo Nr., buto Nr.); žemės sklypo, kuriame bus vykdomas verslas arba kuriame stovi pastatai, kuriuose bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis; pastato, kuriame bus vykdomas verslas, unikalus Nr. pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis.

1.2.4.

Pagrindinė verslo tikslinė grupė – potencialūs klientai

 

1.2.5.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų gyvenamoji arba buveinės vieta

– VVG teritorijos dalis;

– visa VVG teritorija;

– dalis Lietuvos Respublikos teritorijos;

– visa Lietuvos Respublikos teritorija;

– dalis ES teritorijos;

– visa ES teritorija;

– kita: [...>

Pagrindimas: [...>

1.3.

Informacija apie pareiškėją – ūkio subjektą

1.3.1.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal teisinę formą

– uždaroji akcinė bendrovė;

– asociacija;

– mažoji bendrija;

– viešoji įstaiga;

– labdaros ir paramos fondas;

– individuali įmonė;

– fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą;

– fizinis asmuo, veikiantis pagal individualios veiklos pažymą;

– ūkininkas;

– kita [...>.

1.3.2.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal savarankiškumą

savarankiškas ūkio subjektas;

– susijęs su kitais ūkio subjektais.

Susietumas vertinamas pagal Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 str. 12 d.

1.3.3.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal dydį:

1.3.3.1.

jeigu 1.3.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“

labai maža įmonė;

maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3–4 str., taip pat Vietos projektų administravimo taisyklių 29.3 papunkčiu.

Pagrindimas:

[...> – vidutinis sąrašinis metinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

[...> – metinės pajamos ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais (pasirinktinai).

Metai, kurių pajamos nurodomos, turi sutapti su metais, kurie pasirenkami skaičiuojant ekonominio gyvybingumo rodiklius.

1.3.3.2.

jeigu 1.3.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“

labai maža įmonė;

maža įmonė;

vidutinė įmonė.

Vadovaujamasi Lietuvos Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 str.

Pagrindimas pagal susijusius ūkio subjektus:

1. Informacija apie pareiškėją:

[...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

[...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

[...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

2. Informacija apie pirmą susijusį ūkio subjektą „[...>„:

[...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

[...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

[...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

3. Informacija apie antrą susijusį ūkio subjektą „[...>„:

[...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

[...> – vidutinės metinės pajamos ataskaitiniais metais;

[...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

4. Informacija apie n-tąjį susijusį ūkio subjektą „[...>„:

[...> – vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais;

[...> – metinės pajamos ataskaitiniais metais;

[...> – EVRK kodai, pagal kuriuos vykdo veiklą.

1.3.4.

Pareiškėjas – ūkio subjektas pagal ES ir valstybės paramos panaudojimą:

1.3.4.1.

jeigu 1.3.2 eilutėje pažymėta „savarankiškas ūkio subjektas“

negavęs ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

– gavęs ES ir valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas yra gavęs ES ir (arba) valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal datas):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. skirtos paramos suma (Eur);

4. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

5. programos ir priemonės pavadinimas.

1.3.4.2.

jeigu 1.3.2 eilutėje pažymėta „susijęs su kitais ūkio subjektais“

pareiškėjas ir su juo susiję ūkio subjektai, negavę ES ir valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus;

– pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai, gavę ES ir valstybės paramą per paskutinius trejus mokestinius metus.

Pagrindimas. Jeigu nurodoma, kad pareiškėjas ir (arba) su juo susiję ūkio subjektai yra gavę ES ir (arba) valstybės paramos per paskutinius trejus mokestinius metus, pateikiama ši informacija (atskirai pagal atskirus susijusius ūkio subjektus):

1. paramos skyrimo data;

2. paramą suteikusio juridinio asmens pavadinimas;

3. paramą gavusio ūkio subjekto pavadinimas arba vardas ir pavardė;

4. skirtos paramos suma (Eur);

5. finansavimo šaltinis (ES fondo pavadinimas, valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos, kt.);

6. programos ir priemonės pavadinimas.

 

2.

ESAMOS SITUACIJOS (IŠSKYRUS EKONOMINĘ) ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS

I

II

III

IV

Eil. Nr.

Reikšmė

Situacija vietos projekto paraiškos pateikimo metu

Situacija vietos projekto įgyvendinimo pabaigoje ir kontrolės laikotarpiu

2.1.

Vidaus situacija – pareiškėjo turimi ištekliai (išskyrus finansinius)

2.1.1.

Darbuotojai

2.1.1.1.

Darbuotojų (etatų) skaičius

Pagal Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo metodiką, nustatytą Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – aprašas). Jeigu vietos projekto paraiška teikiama sausio mėnesį, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas pagal ataskaitinių metų duomenis, jeigu vietos projekto paraiška teikiama vasario–gruodžio mėnesiais, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius skaičiuojamas pagal einamųjų metų praėjusių mėnesių duomenis, naudojant aprašo 7 punkte nustatytą vidutinio sąrašinio darbuotojų nustatymo būdą.

Pateikta informacija turi atitikti vietos projekto paraiškos 6 lentelėje pateiktus duomenis ir jiems neprieštarauti (vnt.). Nurodomas etatų skaičius.

2.1.1.2.

Darbuotojų pareigybės

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

Nurodomi pareigybių pavadinimai.

2.1.1.3.

Darbuotojų vidutinis metinis darbo užmokestis (bruto ir neto, Eur)

Pateikiamas praėjusių metų vidurkis skaičiuojant nuo paraiškos pateikimo dienos (Eur), atsižvelgiant į išdirbtą laiką.

Pateikiamas planuojamas metinis vidurkis skaičiuojant nuo vietos projekto įgyvendinimo pabaigos (Eur).

2.1.2.

Turtas

2.1.2.1.

Nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas adresas ir nekilnojamojo turto unikalus (-ūs) Nr., esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

Nurodomas adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

2.1.2.2.

Kitais pagrindais valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su verslo vykdymu

Nurodomas unikalus Nr., valdymo pagrindas, adresas, esama būklė, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

Nurodomas valdymo pagrindas, adresas, būklė po projekto įgyvendinimo, sąsajos su verslo vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, kas bus atlikta iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų.

2.1.2.3.

Įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai, reikalingi verslui vykdyti, jau turimi, paaiškinama jų įsigijimo data ir esama būklė, pagrindžiamas poreikis keisti arba įsigyti naujų.

Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai bus įsigyti iš paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų, kokioms verslo vykdymo veikloms jie bus naudojami.

2.1.3.

Infrastruktūra

2.1.3.1.

Susisiekimo ir privažiavimo galimybės prie verslo vykdymo vietos

Nurodoma, kokia esama susisiekimo infrastruktūra, paaiškinamas jos tinkamumas verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti.

Jeigu esamos susisiekimo infrastruktūros būklė nėra tinkama verslo plane nurodytoms veikloms vykdyti, nurodoma, kokiais būdais ši problema bus sprendžiama verslo vykdymo metu (pvz., pagal patvirtintus regionų plėtros planus susisiekimo infrastruktūrą planuojama sutvarkyti iš kitų ESIF, susisiekimo infrastruktūra bus tvarkoma nuosavomis lėšomis ir pan.).

2.1.4.

Verslo aplinka

2.1.4.1.

Tiekėjai, tiekiantys prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas

Nurodoma, su kokiais prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingais žaliavų tiekėjais pareiškėjas turi sudaręs sutartis: nurodomi pavadinimai ir įmonės kodai (jeigu tai juridiniai asmenys), vardai ir pavardės (jeigu tai fiziniai asmenys).

Nurodoma, kokiais būdais ir kokiose rinkose vietos projekto vykdytojas ketina ieškoti naujų tiekėjų, tiekiančių prekių gamybai ir (arba) paslaugų teikimui reikalingas žaliavas.

2.1.4.2.

Atlikti veiksmai, būtini verslui vykdyti

Nurodoma, kokie veiksmai, būtini verslui vykdyti, yra atlikti iki paraiškos pateikimo dienos.

Paaiškinama, kokie veiksmai bus atliekami vietos projekto įgyvendinimo metu, taip pat kontrolės laikotarpiu.

2.2.

Išorės situacija – rinkos analizė

2.2.1.

Paklausos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausos analizė.

 

Pateikiama informacija, pagrindžianti paklausos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje.

2.2.2.

Pasiūlos analizė. Verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlos analizė (konkurencinė aplinka).

Pateikiama informacija, pagrindžianti pasiūlos buvimo arba nebuvimo faktą. Teikiant informaciją turi būti atsižvelgiama į šios formos 1.2.4 dalyje nurodytą informaciją apie tikslinę grupę; turi būti pateikiamos nuorodos į informacijos šaltinius, kuriais buvo naudotasi darant išvadas.

Turi būti nurodomi pagrindiniai pareiškėjo konkurentai, paaiškinamos konkurentų silpnosios ir stipriosios savybės.

Paaiškinama, ar verslo plane numatytų prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūlai turi teigiamos arba neigiamos įtakos sezoniškumas, demografiniai, ekonominiai, aplinkosauginiai, socialiniai, kultūriniai veiksniai.

Informacija pateikiama šio verslo plano 3 dalyje.

 

3.

RINKODARA – IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS TAIKOMOS PRIEMONĖS

Rinkodara – vietos projekto vykdytojo taikomų priemonių sistema, apimanti gaminamos prekės ar teikiamos paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo.

3.1.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje

3.1.1.

Paaiškinama, kokių imsis priemonių vietos projekto vykdytojas, kad jo verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų pasiūla būtų efektyvi, atitinkanti paklausos situaciją ir prisitaikanti prie jos pokyčių, gebanti konkuruoti su esamais rinkos dalyviais. Turi būti nurodomos konkrečios priemonės (pavyzdžiui, verslo plane numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti paslaugų paklausą didins pagamintų prekių ar teikiamų paslaugų išskirtinumas, kokybė, vartotojui patraukli ir lanksti kainodara, orientacija į specifinius rinkos segmentus, inovatyvaus paslaugų paketo pasiūla ir pan.).

3.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara

3.2.1.

Pagrindinės verslo tikslinės grupės – potencialių klientų vidutinės mėnesinės pajamos, atsižvelgiant į gaminamų prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pobūdį

didesnės arba lygios nacionaliniam vidutiniam darbo užmokesčiui;

– mažesnės už nacionalinį vidutinį darbo užmokestį, tačiau didesnės už minimalų vidutinį darbo užmokestį;

– mažesnės arba lygios nacionaliniam minimaliam darbo užmokesčiui.

3.2.2.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kaina ir jos sudarymo pagrindimas

 

3.3.

Planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta

Nurodoma, kokie numatomi prekių ir (arba) paslaugų pardavimo būdai ir vietos, kokiais būdais ir priemonėmis prekės bus pristatomos į pardavimo vietas.

3.4.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų skatinimas

Nurodoma, kokios prekių ir (arba) paslaugų pardavimus didinančios priemonės bus taikomos (pvz., reklama internete, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešosiose vietose, dalyvavimas parodose, mugėse ir pan.).

 

4.

ESAMOS EKONOMINĖS SITUACIJOS ANALIZĖ IR PROGNOZUOJAMAS POKYTIS PO PARAMOS VIETOS PROJEKTUI ĮGYVENDINTI SKYRIMO

I

II

III

VI

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Reikšmės

Ataskaitiniai arba praėję ataskaitiniai metai

[20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

4.1.

PAREIŠKĖJO PAJAMOS IŠ EKONOMINĖS VEIKLOS (PAGAL EVRK) (EUR)

4.1.1.

Gaminamos ir planuojamos gaminti prekės

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas gamina prekes. Prekės suprantamos plačiąja prasme (apima gaminamą produkciją, auginamą derlių ir pan.). Jeigu pareiškėjas teikia paslaugas, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas gamina kelių rūšių prekes, šios verslo plano eilutės kiekvienai gaminamai prekei pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.

4.1.1.1.

Pagaminta (užauginta)

[...> (EVRK kodas [...>)

Čia ir toliau (toliau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kas gaminama (užauginama) pagal EVRK (nurodomas EVRK kodas), ir nurodykite mato vienetą (pvz., vnt., kg, t).

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.

Parduota [...>

Mato vienetas turi sutapti su 4.1.1.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

4.1.1.3.

Vidutinė kaina (Eur)

Nurodoma kaina Eur už 1 mato vienetą, nurodytą 4.1.1.1–4.1.1.2 eilutėse.

 

 

 

 

 

 

4.1.1.4.

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

4.1.2.

Teikiamos ir planuojamos teikti paslaugos

Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas teikia paslaugas. Jeigu pareiškėjas gamina prekes, šios verslo plano eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas numato teikti kelių rūšių paslaugas, šios verslo plano eilutės kiekvienai paslaugai pildomos atskirai, t. y. verslo plano forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.

4.1.2.1.

Parduota paslaugų [...> (EVRK kodas [...>)

Čia ir toliau (toliau esančiose šios lentelės II stulpelio eilutėse) įrašykite konkrečiai, kokios paslaugos teikiamos, ir nurodykite tą patį mato vienetą (pvz., vnt., kartais, valandomis, dienomis, paromis ir pan.).

 

 

 

 

 

 

4.1.2.2.

Parduotos paslaugos vidutinis įkainis (Eur už mato vnt.)

Mato vienetas turi sutapti su 4.1.2.1 eilutėje nurodytu mato vienetu.

 

 

 

 

 

 

4.1.2.3.

Gautos pajamos (Eur)

 

 

 

 

 

 

4.2.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO VEIKLOS SĄNAUDAS (EUR)

Ši dalis pildoma visais atvejais (jeigu pareiškėjas gamina prekes ar teikia paslaugas, prekiauja)

4.2.1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

 

 

 

4.2.2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

4.2.3.

Veiklos

 

 

 

 

 

 

4.2.4.

Pardavimo

 

 

 

 

 

 

4.2.5.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

4.2.6.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

 

 

 

4.2.7.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

4.2.8.

Ryšių

 

 

 

 

 

 

4.2.9.

Transporto išlaikymo

 

 

 

 

 

 

4.2.10.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

 

 

 

4.2.11.

Kitos veiklos

 

 

 

 

 

 

4.2.12.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

 

 

 

4.2.13.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

 

 

 

4.3.

INFORMACIJA APIE ILGALAIKĮ TURTĄ (EUR)

Ši verslo plano dalis pildoma visais atvejais, jeigu pareiškėjas turi ilgalaikio turto (jeigu pareiškėjas gamina prekes ar teikia paslaugas, prekiauja)

4.3.1.

Nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

4.3.1.1.

Patentai, licencijos

 

 

 

 

 

 

4.3.1.2.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

4.3.1.3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

4.3.2.

Materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

4.3.2.1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

4.3.2.2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

4.3.2.3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

4.3.2.4.

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

4.3.2.5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

 

 

 

4.3.2.6.

Nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

4.3.2.7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

4.3.3.

Finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

4.3.3.1.

Po vienų metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

4.3.3.2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO TURIMUS FINANSINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS ir įsipareigojimų valdymo prognozės

5.1.

Pareiškėjo turimos paskolos ir (arba) išperkamoji nuoma (lizingas), Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

5.1.1.

Paskolos ir (arba) lizingo davėjas

Paskolos ir (arba) lizingo paskirtis ir gavimo data

Suma (Eur)

Palūkanų norma (proc.)

Neišmokėtas likutis (Eur)

Vietos projekto paraiškos pateikimo dieną

Grąžinimo terminas

(metai, mėnuo)

5.1.1.1.

 

 

 

 

 

 

5.1.1.2.

 

 

 

 

 

 

[...>

 

 

 

 

 

 

[...>

Iš viso:

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.

Pareiškėjo turimų paskolų valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Reikšmės

Ataskaitiniai ar praėję ataskaitiniai metai [20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

5.2.1.

Paskolų likutis laikotarpio pradžioje:

 

 

 

 

 

 

5.2.1.1.

ilgalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

5.2.1.2.

trumpalaikė paskola

 

 

 

 

 

 

5.2.2.

Investicinės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

5.2.3.

Trumpalaikės paskolos paėmimas

 

 

 

 

 

 

5.2.4.

Investicinės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

5.2.5.

Trumpalaikės paskolos grąžinimas

 

 

 

 

 

 

5.2.6.

Paskolų likutis laikotarpio pabaigoje (5.2.1 + 5.2.2 + 5.2.3 –5.2.4 –5 .2.5)

 

 

 

 

 

 

5.2.7.

Paskolų palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

5.3.

Pareiškėjo turimos išperkamosios nuomos (lizingo) valdymas, Eur

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Reikšmės

Ataskaitiniai arba praėję ataskaitiniai metai [20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

5.3.1.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pradžioje

 

 

 

 

 

 

5.3.2.

Suteikta išperkamosios nuomos suma

 

 

 

 

 

 

5.3.3.

Sumokėta išperkamosios nuomos dalis

 

 

 

 

 

 

5.3.4.

Nesumokėtos išperkamosios nuomos dalis laikotarpio pabaigoje (5.3.1+5.3.2–5.3.3)

 

 

 

 

 

 

5.3.5.

Išperkamosios nuomos palūkanų mokėjimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

PAREIŠKĖJO FINANSINĖS ATASKAITOS IR PROGNOZĖS

Ši vietos projekto verslo plano formos dalis parengta pagal Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo“.

Ši vietos projekto verslo plano formos dalis taikoma pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims (asociacijoms ir kitoms NVO, viešosioms įstaigoms).

Jeigu yra kviečiama teikti privačių juridinių asmenų ar fizinių asmenų verslo vietos projektus, šią dalį rengia VPS vykdytoja vadovaudamasi KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ įgyvendinimo taisyklėse pateiktomis verslo planų formomis, taikomomis paskutinio kvietimo metu gautoms paraiškoms.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Reikšmės

Ataskaitiniai arba praėję metai (pasirinktinai)

[20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

6.1.

 

Turtas

A.

ILGALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

I.

NEMATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

1.

Patentai, licencijos

 

 

 

 

 

 

2.

Programinė įranga

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

II.

MATERIALUSIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

1.

Žemė

 

 

 

 

 

 

2.

Pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

3.

Mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

4.

Transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

5.

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai

 

 

 

 

 

 

6.

Nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

7.

Kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

III.

FINANSINIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

1.

Po vienų metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

2.

Kitas finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

B.

TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

I.

ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS

 

 

 

 

 

 

1.

Atsargos

 

 

 

 

 

 

2.

Išankstiniai mokėjimai

 

 

 

 

 

 

3.

Nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

 

 

II.

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

 

 

 

 

 

 

1.

Pirkėjų įsiskolinimas

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

III.

KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS

 

 

 

 

 

 

1.

Trumpalaikės investicijos

 

 

 

 

 

 

2.

Terminuoti indėliai

 

 

 

 

 

 

3.

Kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

IV.

PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

 

 

 

 

 

 

 

TURTAS, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

6.2.

Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai

C.

NUOSAVAS KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

I.

KAPITALAS

 

 

 

 

 

 

II.

PERKAINOJIMO REZERVAS

 

 

 

 

 

 

III.

KITI REZERVAI

 

 

 

 

 

 

IV.

VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

1.

Ataskaitinių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

2.

Ankstesnių metų veiklos rezultatas

 

 

 

 

 

 

D.

FINANSAVIMAS

 

 

 

 

 

 

1.

Dotacija

 

 

 

 

 

 

2.

Tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kiti tiksliniai įnašai

 

 

 

 

 

 

3.

Nario mokesčiai

 

 

 

 

 

 

4.

Kitas finansavimas

 

 

 

 

 

 

E.

MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

I.

ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

1.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

2.

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

II.

TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 

 

 

 

 

 

1.

Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis

 

 

 

 

 

 

2.

Finansinės skolos

 

 

 

 

 

 

3.

Skolos tiekėjams

 

 

 

 

 

 

4.

Gauti išankstiniai mokėjimai

 

 

 

 

 

 

5.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

6.

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

 

 

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

 

 

 

 

 

 

6.3.

Veiklos rezultatai

 

 

 

 

 

 

I.

PAJAMOS

 

 

 

 

 

 

1.

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes

 

 

 

 

 

 

2.

Finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

2.1.

Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos

 

 

 

 

 

 

2.2.

Kitos finansavimo pajamos

 

 

 

 

 

 

3.

Kitos pajamos

 

 

 

 

 

 

II.

SĄNAUDOS

 

 

 

 

 

 

1.

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina

 

 

 

 

 

 

2.

Kitos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

3.

Veiklos sąnaudos

 

 

 

 

 

 

3.1.

Pardavimo

 

 

 

 

 

 

3.2.

Darbuotojų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

3.3.

Nusidėvėjimo (amortizacijos)

 

 

 

 

 

 

3.4.

Patalpų išlaikymo

 

 

 

 

 

 

3.5.

Ryšių

 

 

 

 

 

 

3.6.

Transporto išlaikymo

 

 

 

 

 

 

3.7.

Turto vertės sumažėjimo

 

 

 

 

 

 

3.8.

Kitos veiklos

 

 

 

 

 

 

3.9.

Suteiktos labdaros, paramos

 

 

 

 

 

 

3.10.

Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

 

 

 

 

 

 

III.

VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

 

 

 

 

 

 

IV.

PELNO MOKESTIS

 

 

 

 

 

 

V.

GRYNASIS VEIKLOS REZULTATAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI

Pildomi tik tie ekonominio gyvybingumo rodikliai, kurie taikomi konkrečios priemonės ir (arba) veiklos srities atveju ir konkrečiu laikotarpiu. 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Reikšmės

Ataskaitiniai arba praėję ataskaitiniai metai (pasirinktinai)

[20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis

Kontrolės laikotarpis

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

7.1.

Skolos rodiklis

 

 

 

 

 

 

7.2.

Grynasis pelningumas

 

 

 

 

 

 

 

8.

SOCIALINIO VERSLO SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO RODIKLIŲ APIBŪDINIMAS

Šioje lentelėje pateikiama informacija apie pagrindinius rodiklius, kurie yra nurodyti Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje ir kurie yra pasirenkami vykdant konkretų socialinį verslą. Šių rodiklių pasiekimai yra kontroliuojami visą projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį.

II lentelės stulpelyje rodikliui suteikiamas pavadinimas pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę individualiai, pagal numatomo vykdyti socialinio verslo misiją, tikslinę grupę, veiklos sritį.

III lentelės stulpelyje nurodoma rodiklio skaitinė reikšmė, gaunama užpildžius Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklės rodiklius.

IV lentelės stulpelyje pateikiama informacija apie papildomus socialinio poveikio rodiklius, kurie pasirenkami Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje, aiškiai nurodant papildomų socialinio poveikio rodiklių matavimo tvarką. Papildomų rodiklių matavimo (apskaičiavimo) pavyzdžiai yra pateikiami Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje prie kiekvieno papildomo rodiklio.

I

II

III

Eil. Nr.

Pagrindinio rodiklio pavadinimas

Pagrindinio rodiklio skaitinė reikšmė (nurodomas mato vnt.)

8.1.

 

 

8.2.

 

 

8.3.

 

 

...

 

 

IV

Galimi papildomi socialinio poveikio rodikliai (kokybiniai efektai)

(aprašomi galimi kokybiniai vykdomo socialinio verslo efektai, kurių nėra galimybių išmatuoti skaitinėmis reikšmėmis pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklę, bet jie sustiprina siekiamą socialinį poveikį, pvz., pagal socialinio darbuotojo ataskaitas nustatyta, kad pagerėjo santykiai tarp šeimos narių, namų aplinka tapo švaresnė ir pan., pvz.: papildomo rodiklio pavadinimas – pagerėję santykiai tarp šeimos narių; pradinės situacijos (status quo) apibūdinimas – 5 šeimose, kurios yra socialinio verslo tikslinė grupė dėl skurdo ir socialinių įgūdžių stokos, yra smurto artimoje aplinkoje atvejų, socialinis darbuotojas ataskaitose informavo apie vaikų nepriežiūrą, maisto trūkumą, nešvarą; papildomo rodiklio matavimo būdas – 4 kartus per metus įvertinti socialinio darbuotojo ataskaitas apie situaciją šeimose ir nustatyti, ar po socialinio verslo intervencijos buvo užfiksuota smurto artimoje aplinkoje atvejų, ar sąlygos gyventi vaikams yra geresnės ir švaresnės, ar pakanka maisto ir pan.).

Eil. Nr.

Papildomo rodiklio pavadinimas

Pradinės situacijos (status quo) apibūdinimas

Papildomo rodiklio matavimo būdas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

...

 

 

 

 

9.

SOCIALINIO VERSLO SOCIALINIO POVEIKIO MATAVIMO RODIKLIAI

Pildoma tik vykdant socialinį verslą pagal Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklėje pasirinktą (-us) pagrindinį (-ius) rodiklį (-ius)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Eil. Nr.

Pagrindinio rodiklio pavadinimas

Ataskaitiniai metai [20...>

Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis*

Kontrolės laikotarpis**

Pagrindinio rodiklio skaitinės reikšmės projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiais

I metai

[20...>

II metai

[20...>

I metai

[20...>

II metai

[20...>

III metai

[20...>

9.1.

 

 

 

 

 

 

 

9.2.

 

 

 

 

 

 

 

9.3.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Verslo plano įgyvendinimo laikotarpis apibrėžtas KPP administravimo taisyklėse arba konkrečios KPP priemonės įgyvendinimo taisyklėse.

** Kontrolės laikotarpis yra apibrėžtas KPP, KPP administravimo taisyklėse ir VP administravimo taisyklėse.

_______________