CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 M. BIRŽELIO 1 D. ĮSAKYMO NR. 4R-100 „DĖL VEŽĖJO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. gruodžio 13 d. Nr. 4R-184

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentą (ES) 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p.1),

p a k e i č i u Vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2015 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. 4R-100 „Dėl vežėjo pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. CAA, gavusi iš vežėjo informaciją apie pasikeitimus, numatytus šio aprašo 46 punkte, įvertina ją ir patikrina jos atitiktį taikomiems Reglamento reikalavimams. Nustačiusi, kad veiklos pasikeitimai neatitinka Reglamento reikalavimų, CAA apie tai informuoja vežėją ir nustato terminą trūkumams taisyti. Jeigu per nustatytą terminą trūkumai neištaisomi, CAA nedelsdama imasi neatidėliotinų veiksmų vežėjo veiklai apriboti arba vežėjo pažymėjimo galiojimui sustabdyti.“  

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Joris Gintilas