LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2005 M. KOVO 23 D. ĮSAKYMO NR. V-188/A1-84/ISAK-487 „DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 1 d. Nr. V-1582/A1-626/V-995

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymą Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 „Dėl Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiame nurodytą įsakymą ir jį išdėstome nauja redakcija (Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašas nauja redakcija nedėstomas):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEĮGALUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 19 straipsnio 5 dalimi:

1. Tvirtiname Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti sveikatos apsaugos, socialinės apsaugos ir darbo bei švietimo, mokslo ir sporto viceministrams pagal administruojamą sritį.“

2. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašą:

2.1. Pakeičiame tvirtinimo žymą ir ją išdėstome taip:

„PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro, Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2005 m. kovo 23 d. įsakymu

Nr. V-188/A1-84/ISAK-487“.

2.2. Papildome 61 punktu:

61. Asmenį gydantis gydytojas, nustatęs, kad asmens sveikatos būklė nepasikeitusi nuo paskutinio jo neįgalumo lygio vertinimo, rengdamas siuntimą į NDNT pakartotiniam neįgalumo lygio vertinimui, siuntime į NDNT pagal anksčiau gydytojų specialistų pateiktus ir instrumentiniais, klinikiniais laboratoriniais ir (ar) kitais tyrimais patvirtintus duomenis pateikia tikslią išplėstinę diagnozę ir patvirtina, kad asmens sveikatos būklė nuo paskutinio neįgalumo lygio vertinimo nepasikeitusi. Tokiu atveju papildomų tyrimų atlikti ir jų rezultatų pateikti NDNT nereikia.

2.3. Papildome 11.3 papunkčiu:

11.3. asmeniui nedalyvaujant Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu, taip pat kai neįgalumo lygis vertinamas pakartotinai Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu. Šiame papunktyje nustatytais atvejais Asmens veiklos ir gebėjimų dalyvauti įvertinimo klausimynas pildomas susisiekus su asmeniu ar jo atstovu telefono ryšio priemonėmis ar el. paštu.

2.4. Papildome 151 punktu:

151. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir 90 kalendorinių dienų po jo baigiasi asmeniui nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas ir šiuo laikotarpiu asmuo nesikreipė į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo, nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminas tęsiamas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje pabaigos ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus. Asmeniui kreipusis į NDNT dėl neįgalumo lygio nustatymo ir pratęsus nustatyto neįgalumo lygio galiojimo terminą, nauji dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 13 punkte, asmeniui neišduodami, o anksčiau išduoti galioja Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje laikotarpiu ir dar 90 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

2.5. Papildome 192 punktu:

192. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto karantino ar ekstremaliosios situacijos visoje šalyje laikotarpiu asmens neįgalumo lygis buvo įvertintas pakartotinai ir, nepasibaigus NDNT sprendimo dėl neįgalumo lygio galiojimo pratęsimo priėmimo terminui, nurodytam Tvarkos aprašo 151 punkte, priimtas naujas NDNT sprendimas dėl neįgalumo lygio:

192.1. neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra kita diena po asmens neįgalumo lygio vertinimo, buvusio prieš Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytą pakartotinį vertinimą, metu nustatyto neįgalumo lygio galiojimo termino pabaigos, jei asmeniui nustatomas mažesnis nei buvo neįgalumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos neįgalumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl neįgalumo lygio galiojimo termino pratęsimo netenka galios;

192.2. neįgalumo lygio nustatymo termino pradžia yra visų reikalingų dokumentų neįgalumo lygiui įvertinti gavimo NDNT diena, jei nustatomas didesnis nei buvo asmens neįgalumo lygis. Nuo šiame papunktyje nurodytos neįgalumo lygio nustatymo termino pradžios Tvarkos aprašo 151 punkte nurodytas NDNT sprendimas dėl neįgalumo termino pratęsimo netenka galios.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                             Aurelijus Veryga

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                               Linas Kukuraitis

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                  Algirdas Monkevičius