LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL korupcijos prevencijos VEIKSMŲ PLANŲ, jų projektŲ ir planų įgyvendinimO vertinimo TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio 28 d. Nr. 2-283

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (2021 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XIV-471 redakcija) 7 straipsnio 10 dalimi:

1.    T v i r t i n u Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2.    Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. 2-100 „Dėl valstybės įstaigos korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“;

2.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 5 d. įsakymą Nr. 2-185 „Dėl savivaldybės korupcijos prevencijos programos rengimo rekomendacijų patvirtinimo“.

3.    N u s t a t a u, kad Aprašas netaikomas Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytiems korupcijos prevencijos planavimo dokumentams.

4.    S k e l b i u šį įsakymą:

4.1. Teisės aktų registre;

4.2. Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainėje.

5.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas, išskyrus jo 3 punktą, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktorius                                                                                                    Žydrūnas Bartkus

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos specialiųjų

tyrimų tarnybos direktoriaus

2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 2-283

 

korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Korupcijos prevencijos veiksmų planų, jų projektų ir planų įgyvendinimo vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) pareigūnų atliekamo šakinių, savivaldybių, savarankiškų įstaigų veiklos srities ir viešojo sektoriaus subjektų parengtų korupcijos prevencijos veiksmų planų (toliau – Planai), jų projektų, taip pat Planų įgyvendinimo vertinimo bei rekomendacinio pobūdžio pasiūlymų juos priėmusiems subjektams dėl šių planų, jų projektų ir (ar) jų įgyvendinimo teikimo tvarką.

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme.

 

II SKYRIUS

PLANŲ AR JŲ PROJEKTŲ VERTINIMO ATLIKIMAS

 

3.    Planų ar jų projektų vertinimas atliekamas:

3.1. kai gaunamas prašymas atlikti Plano ar jo projekto vertinimą iš savivaldybių, savarankiškų įstaigų, viešojo sektoriaus subjektų arba;

3.2. STT pareigūno iniciatyva, atsižvelgiant į ankstesnio vertinimo (jei toks buvo atliktas) rezultatus, kitą STT turimą ir prieinamą informaciją, STT direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

4. Aprašo 3.1 papunktyje nustatytu atveju Plano ar jo projekto vertinimas atliekamas STT pareigūno, kuriam pavesta atlikti Planų ar jų projektų vertinimą, gavus tiesioginio vadovo pavedimą per dokumentų valdymo sistemą.

5. Aprašo 3.2 papunktyje nustatytu atveju Plano ar jo projekto vertinimas atliekamas STT pareigūno, kuriam pavesta atlikti Planų ar jų projektų vertinimą, siūlymu suderinus su tiesioginiu vadovu.

6. Plano ar jo projekto vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per 10 darbo dienų nuo Planą ar jo projektą parengusių subjektų prašymo gavimo STT dienos (Aprašo 3.1 papunktyje nustatytu atveju) arba tiesioginio vadovo pavedimo gavimo dienos (Aprašo 3.2 papunktyje nustatytu atveju).

7. STT pareigūnai, atlikdami Planų ar jų projektų vertinimą, nustato jų atitiktį Aprašo 1 priede nustatytiems rekomendacinio pobūdžio Planų rengimo gairių reikalavimams, atsižvelgdami į šiuos klausimus:

7.1. Ar Planas ir (ar) jo projektas parengtas vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais plano nuostatomis, jose numatytomis priemonėmis?

7.2. Ar Plane ir (ar) jo projekte numatyti tikslai yra konkretūs ir tikslūs?

7.3. Ar Plano ir (ar) jo projekto tikslai, uždaviniai ir priemonės nuosekliai atspindi numatytas kryptis?

7.4. Ar Plane ir (ar) jo projekte atsispindi atliktas ankstesnio Plano veiksmingumo įvertinimas?

7.5. Ar Plane ir (ar) jo projekte numatyta Plano veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimo atlikimo tvarka, pagal kurią vertinama, ar įvykdžius Plano korupcijos rizikos mažinimo priemones yra pašalinti ar sumažinti nustatyti korupcijos rizikos veiksniai, ar būtina numatyti naujas korupcijos rizikos mažinimo priemones šiuos veiksnius šalinti ar mažinti?

7.6. Ar Planą ir (ar) jo projektą parengęs subjektas analizuoja atskirų Plano korupcijos rizikos mažinimo priemonių neįgyvendinimo priežastis, taip pat kurios įgyvendintos korupcijos rizikos mažinimo priemonės buvo veiksmingos, o kurios nedavė norimų rezultatų, ar sumažėjo (ir kiek) korupcijos rizika, įgyvendinus Plane numatytas korupcijos rizikos mažinimo priemones?

7.7. Ar Plane ir (ar) jo projekte atsispindi atlikta išsami korupcijos rizikos veiksnių analizė ir nustatytos problemos:

- ar įvertintos Planą ir (ar) jo projektą rengusio subjekto silpnybės, stiprybės, grėsmės ir galimybės (SSGG analizės metodas)?

- ar įvertinti susijusių sociologinių tyrimų duomenys?

- ar įvertinti duomenys, gauti atliekant korupcijos rizikos valdymo vertinimą?

- ar įvertinti duomenys gauti atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą?

- ar įvertinti duomenys gauti atlikus atsparumo korupcijai lygio nustatymą?

- ar įvertinta informacija apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir tarnybinius nusižengimus bei vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gauta informacija?

7.8. Ar Plano ir (ar) jo projekto tikslai ir uždaviniai atitinka nustatytas (specifines) Planą ir (ar) jo projektą parengusio subjekto problemas ir nukreipti jas šalinti (mažinti)?

7.9. Ar į Planą ir (ar) jo projektą įtrauktos korupcijos rizikos mažinimo priemonės, pasiūlytos korupcijos rizikos analizės išvadoje ar teisės akto ar jo projekto antikorupcinio vertinimo išvadoje dėl nustatytų kritinių korupcijos rizikos veiksnių (jei Planą ir (ar)  jo projektą parengusiame subjekte buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ar antikorupcinis teisės aktų ar jų projektų vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl kritinių korupcijos rizikos veiksnių mažinimo ar šalinimo)?

7.10. Ar į Planą ir (ar) jo projektą įtraukiamos korupcijos rizikos mažinimo priemonės, pasiūlytos atlikus Planą ir (ar) jo projektą parengusiame subjekte korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą?

7.11. Ar nustatyti aiškūs, apskaičiuojami ir pamatuojami korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, kurie gali būti skirstomi į tikslo rezultato ir korupcijos rizikos mažinimo priemonės laukiamo rezultato vertinimo kriterijus, pagal kuriuos bus vertinamas Plano veiksmingumas:

- ar tikslo rezultato kriterijai konkretūs?

- ar nurodoma, kokie yra pradiniai duomenys, atskaitos taškai ir kokį konkrečiai rezultatą būtina pasiekti, kad priemonė galėtų būti laikoma įgyvendinta ir veiksminga?

- ar nustatyta, koks skaičius bus laikomas ribiniu, siekiant efektyvaus priemonių įgyvendinimo ir kokia iš to bus gauta nauda?

7.12. Ar Plane ir (ar) jo projekte nustatyti konkrečių korupcijos rizikos mažinimo priemonių vykdytojai ir įvykdymo terminai?

7.13. Ar nustatyta Plano įgyvendinimo koordinavimo ir kontrolės (stebėsenos, vertinimo, papildymo, atnaujinimo) tvarka ir (ar) ji vykdoma?

7.14. Ar paskirtas darbuotojas, atsakingas už Plano vykdymo stebėseną, vertinimą, papildymą ir atnaujinimą?

7.15. Ar Plano projektas buvo derintas su jame numatytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių vykdytojais, kitais suinteresuotais subjektais?

7.16. Ar Planas ir (ar) jo projektas yra paskelbtas viešai?

7.17. Ar rengiant Planą ir (ar) jo projektą buvo atsižvelgta į STT rekomendacijas (jei tokios buvo teiktos rengiant Planą)?

 

III SKYRIUS

PLANŲ ĮGYVENDINIMO VERTINIMO ATLIKIMAS

 

8.    Planų įgyvendinimo vertinimas atliekamas:

8.1. kai gaunamas prašymas atlikti Plano įgyvendinimo vertinimą iš savivaldybių, savarankiškų įstaigų, viešojo sektoriaus subjektų (pasibaigus visam ar tarpiniam Plano laikotarpiui) arba;

8.2. STT iniciatyva, pasibaigus (visam arba tarpiniam) Plano įgyvendinimo laikotarpiui, atsižvelgiant į šio Plano vertinimo (jei toks buvo atliktas) rezultatus, kitą STT turimą ir prieinamą informaciją, STT direktoriaus patvirtintus korupcijos prevencijos prioritetus.

9. Aprašo 8.1 papunktyje nustatytu atveju Plano įgyvendinimo vertinimas atliekamas STT pareigūno, kuriam pavesta atlikti Planų įgyvendinimo vertinimą, gavus tiesioginio vadovo pavedimą per dokumentų valdymo sistemą.

10. Aprašo 8.2 papunktyje nustatytu atveju Plano įgyvendinimo vertinimas atliekamas STT pareigūno, kuriam pavesta atlikti Planų įgyvendinimo vertinimą, siūlymu suderinus su tiesioginiu vadovu.

11. Plano įgyvendinimo vertinimas atliekamas ne ilgiau kaip per10 darbo dienų nuo Planą parengusio subjekto prašymo gavimo STT dienos (Aprašo 3.1 papunktyje nustatytais atvejais) arba tiesioginio vadovo pavedimo gavimo dienos (Aprašo 3.2 papunktyje nustatytais atvejais). Šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų, jeigu būtina kreiptis į Planą priėmusį subjektą dėl papildomos informacijos gavimo.

12.  STT pareigūnas, atlikdamas Plano įgyvendinimo vertinimą, analizuoja Plano turinį, kitą susijusią Planą priėmusio subjekto pateiktą ir (ar) viešai prieinamą informaciją, atsižvelgdamas į šiuos klausimus:

12.1. Ar įgyvendintos visos vertinamajam laikotarpiui Plane numatytos korupcijos rizikos mažinimo priemonės?

12.2. Ar vertinamajam laikotarpiui numatytų Plano korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas nėra formalus?

12.3. Ar numatytos Plano korupcijos rizikos mažinimo priemonės įgyvendintos laikantis nustatytų terminų?

12.4. Jeigu įgyvendintos ne visos vertinamajam laikotarpiui numatytos Plano korupcijos rizikos mažinimo priemonės, ar Planą priėmęs subjektas imasi veiksmų nustatyti korupcijos rizikos mažinimo priemonių neįgyvendinimo priežastis bei ieško galimybių Plano korupcijos rizikos mažinimo priemones įgyvendinti, pvz., koreguoja Planą, numato papildomus įgyvendinimo terminus ar pan.?

12.5. Ar Plano tikslų, uždavinių ir korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimas vertinamas pagal nustatytus rodiklius, kriterijus?

12.6. Ar ir kaip vykdomas Plane numatytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė?

12.7. Ar periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, apibendrinama informacija apie Plano įgyvendinimo eigą, Plano veiksmingumą ir rezultatus?

12.8. Ar viešai pateikiamos Plano įgyvendinimo ataskaitos (metinės, galutinė, tarpinės).

 

IV SKYRIUS

REKOMENDACINIO POBŪDŽIO PASIŪLYMŲ DĖL PLANŲ, JŲ PROJEKTŲ IR (AR) JŲ ĮGYVENDINIMO TEIKIMAS JUOS PRIĖMUSIEMS SUBJEKTAMS

 

13. STT pareigūnas, atlikęs Plano ir (ar) jo projekto vertinimą ar Plano įgyvendinimo vertinimą ir, nustatęs jų trūkumus bei tobulintinus aspektus, surašo Plano ir (ar) jo projekto ar Plano įgyvendinimo vertinimą, kuriame pateikia rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus. STT pareigūnas, suderinęs su savo tiesioginiu vadovu bei atitinkamo struktūrinio padalinio vadovu, teikia vertinimą pasirašyti STT direktoriaus įgaliotam asmeniui. Pasirašytas Plano ir (ar) jo projekto ar Plano įgyvendinimo vertinimas pateikiamas jį parengusiems ar (ir) priėmusiems subjektams.

14. STT pareigūno atliktame Plano ir (ar) jo projekto ar Plano įgyvendinimo vertinime nurodoma:

14.1. vertinamo Plano ir (ar) jo projekto pavadinimas ir vertinamasis laikotarpis;

14.2. teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis yra vertinamas Planas ir (ar) jo projektas ar Plano įgyvendinimas (Aprašo 3.1, 3.2, 8.1, 8.2 papunkčiai);

14.3. Plano ir (ar) jo projekto nuostatos, kurios yra keistinos ar tikslintinos, atsižvelgiant į pateiktus argumentus ir motyvus;

14.4. argumentai, dėl kurių Planas ar kai kurios jo priemonės yra laikomos įgyvendintos visiškai ar iš dalies;

14.5. rekomendacinio pobūdžio pasiūlymai dėl Plano ar jo projekto nuostatų keitimo, tikslinimo ar tolesnio Plano priemonių įgyvendinimo.

14.6. STT teigiamai vertinamos Plano ir (ar) jo projekto nuostatos ar gerosios praktikos pavyzdžiai.

_________________

 

 

Korupcijos prevencijos veiksmų planų,

jų projektų ir planų įgyvendinimo

vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

šakinių, savivaldybių, savarankiškų įstaigų veiklos sričių ir viešojo sektoriaus subjektų KORUPCIJOS PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANų RENGIMO GAIRĖS

 

1. Planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais, Nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais plano nuostatomis, jose numatytomis priemonėmis.

2. Planas rengiamas 1–3 metų laikotarpiui.

3. Šakinius Planus, apimančius kelių savarankiškų įstaigų veiklos sritis, rengia šios savarankiškos įstaigos, jeigu šių planų rengimas numatytas Nacionalinėje darbotvarkėje korupcijos prevencijos klausimais ar kituose norminiuose teisės aktuose. Šakiniai Planai taip pat gali būti rengiami šių savarankiškų įstaigų, kurių veiklos sritis apima šakiniai korupcijos prevencijos veiksmų planai, vadovų ar savivaldos institucijų sprendimu.

4. Savivaldybių, savarankiškų įstaigų, viešojo sektoriaus subjekto Planą rekomenduojama rengti, kai:

4.1. atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo procedūrą, buvo nustatyti korupcijos rizikos veiksniai;

4.2. Planą ir (ar) jo projektą parengusiame subjekte buvo atlikta korupcijos rizikos analizė ar antikorupcinis teisės aktų ar jų projektų vertinimas ir pateikti pasiūlymai dėl kritinių korupcijos rizikos veiksnių mažinimo ar šalinimo.

5. Rekomenduojama Plano struktūra:

5.1. Plano pavadinimas, kuriame nurodomas Planą rengiančio subjekto pavadinimas ir laikotarpis, kuriam rengiamas Planas;

5.2. bendrosios nuostatos, kuriose yra nurodoma Plano paskirtis, Plane vartojamos sąvokos ir kitos bendrojo pobūdžio nuostatos;

5.3. korupcijos rizikos veiksnių analizė, kuri atliekama analizuojant išorinių ir vidinių rizikų veiksnius ir nustatant problemas, vertinant ankstesnio Plano efektyvumą, veiksmingumą ir (ar) poveikio vertinimą, taip pat atsižvelgiant į aktualius duomenis ir faktinę informaciją, pagrindžiančią, kad Plane numatomos korupcijos rizikos mažinimo priemonės veiksmingiausiai prisidės prie Plano nustatyto(-ų) tikslo(-ų), uždavinių įgyvendinimo;

5.4. Plano tikslai, kuriais siekiama per tam tikrą laikotarpį įgyvendinti konkrečius Plano uždavinius ir korupcijos rizikos mažinimo priemones bei kurie turi būti konkretūs ir tikslūs;

5.5. Plano uždaviniai, kuriais siekiama kurti korupcijai atsparią aplinką bei sistemiškai ir koordinuotai šalinti korupcijos rizikos veiksnius, maksimaliai mažinti korupcijos riziką;

5.6. korupcijos rizikos mažinimo priemonės, kurios yra skiriamos nustatytoms korupcijos rizikoms valdyti, maksimaliai mažinant jų poveikį;

5.7. Plano vykdytojai, kurie vykdo konkrečias Plane numatytas korupcijos rizikos mažinimo priemones;

5.8. korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo terminai, kuriais nustatomas konkretus laikotarpis, iki kurio turi būti įgyvendinta Plane numatyta korupcijos rizikos mažinimo priemonė;

5.9. korupcijos rizikos mažinimo priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, kurie turi būti aiškūs, tikslūs, pamatuojami, kad būtų galima tinkamai įvertinti Plane numatytų korupcijos rizikos mažinimo priemonių ir Plano įgyvendinimo veiksmingumą;

5.10. Plano įgyvendinimas ir kontrolė (stebėsena, vertinimas, papildymas, atnaujinimas), nustatyta Plano įgyvendinimo tvarka, atsakingas(-i) už Plano įgyvendinimą ir stebėseną asmuo (asmenys), Plano papildymo, atnaujinimo tvarka, informacijos apie Plano įgyvendinimo eigą rengimas.

6. Plano projektas iki jo priėmimo derinamas su Plano korupcijos rizikos mažinimo priemonių vykdytojais, kitais suinteresuotais subjektais.

7. Planą tvirtina jį rengusio subjekto vadovas ir skelbia įstaigos interneto svetainės skiltyje „Korupcijos prevencija“. Taip pat šioje skiltyje skelbiama informacija apie Plano įgyvendinimo eigą ir rezultatus.

_________________