herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

 

NUTARIMAS

DĖL DRAUDIMO IR PERDRAUDIMO VEIKLOS ATASKAITŲ TEIKIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. 03-159

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 3 dalies 1 punktu ir Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo (2012 m. spalio 16 d. įstatymo Nr. XI-2277 redakcija) 54 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.       Patvirtinti:

1.1.    Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašą (pridedama).

1.2.    draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formas:

1.2.1. Draudimo ir perdraudimo įmokų bei sutarčių ataskaitos DSA1 formą;

1.2.2. Draudimo ir perdraudimo išmokų sąnaudų ataskaitos DSA2 formą;

1.2.3. Draudimo ir perdraudimo techninių atidėjinių ataskaitos DSA3 formą;

1.2.4. Draudimo veiklos sąnaudų pagal pardavimo subjektus ataskaitos DSA4 formą.

2.       Pripažinti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 2014 m. sausio 17 d. nutarimą Nr. 03-11 „Dėl draudimo ir perdraudimo veiklos statistinių apyskaitų formų ir Draudimo ir perdraudimo veiklos statistinių apyskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.       Nustatyti, kad nutarimas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d. ir taikomas sudarant ir teikiant 2016 m. sausio mėn. ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių šiuo nutarimu patvirtintų ataskaitų duomenis Lietuvos bankui.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                      Vitas Vasiliauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2015 m. spalio 29 d.

nutarimu Nr. 03-159

 

 

draudimo ir perdraudimo veiklos ATASKAITŲ pildymo ir teikimo tvarkOS APRAŠAS

 

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatyta Lietuvos banko nutarimu, kuriuo patvirtintas Aprašas, patvirtintų Draudimo ir perdraudimo įmokų bei sutarčių ataskaitos DSA1 formos (toliau – DSA1 forma), Draudimo ir perdraudimo išmokų sąnaudų ataskaitos DSA2 formos (toliau – DSA2 forma), Draudimo ir perdraudimo techninių atidėjinių ataskaitos DSA3 formos (toliau – DSA3 forma), Draudimo veiklos sąnaudų pagal pardavimo subjektus ataskaitos DSA4 formos (toliau – DSA4 forma; DSA1 forma, DSA2 forma, DSA3 forma, DSA4 forma, visos kartu toliau – Ataskaitos, Ataskaitų formos) sudėtis, pateikimo terminai ir būdas, pildymo reikalavimai.

2.  Ataskaitas privalo pildyti ir Lietuvos bankui teikti:

2.1. Lietuvos Respublikoje registruotos draudimo ir perdraudimo įmonės bei mutatis mutandis trečiųjų valstybių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai (toliau – draudimo įmonės);

2.2. Lietuvos Respublikoje įsteigti kitų Europos ekonominės erdvės valstybių narių draudimo ir perdraudimo įmonių filialai (toliau – filialai).

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. draudimo įmoka (angl. insurance premium) – pasirašytų įmokų suma, apskaičiuota Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 03-158 „Dėl Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Techninių atidėjinių metodika), 32, 33 ir 75 punktuose nustatyta tvarka ir sumažinta nutrauktų ar pasibaigusių sutarčių įmokomis arba jų dalimis, grąžintomis (grąžintinomis) draudėjams (išskyrus iš draudimo įmokų grąžinimo techninio atidėjinio grąžintas draudimo įmokas), taip pat draudėjų neįmokėtomis įmokomis pagal nutrūkusias ar pasibaigusias draudimo sutartis, jeigu labiau tikėtina, kad draudėjas nesumokės draudimo įmokos nei, kad sumokės, taip pat abejotinomis įmokomis, jeigu jos yra apskaičiuojamos pagal draudimo įmonės (filialo) nuolat taikomą patvirtintą abejotinų pasirašytų įmokų vertinimo metodiką, kuri įvertina šias įmokas pagal jų sumokėjimo vėlavimo ir nesumokėjimo statistiką, vertinant kiekvieną draudimo sutartį, pagal kurią vėluoja mokėjimai;

3.2. draudimo veiklos teritorija (angl. area of insurance activity) – Europos ekonominės erdvės valstybės narė arba trečioji valstybė, kurioje yra draudimo rizika;

3.3. elektroninėmis priemonėmis sudaryta draudimo sutartis (angl. insurance contract composed by electronically) – draudimo sutartis, draudėjo sudaryta savarankiškai naudojantis draudiko arba draudimo tarpininko suteiktomis elektroninio ryšio priemonėmis.

3.4. Aprašo 2 priede vartojamos sąvokos:

3.4.1.   draudimas išgyvenimo atveju (angl. endowment insurance) – gyvybės draudimas, kai draudimo išmoka mokama tik sulaukus nustatyto amžiaus arba mirties atveju nesulaukus nustatyto amžiaus, arba tik sulaukus nustatyto amžiaus;

3.4.2.   draudimas mirties atveju (angl. insurance in case of death) – gyvybės draudimas, kai draudimo išmoka mokama apdraustajam mirus;

3.4.3.   geležinkelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas (angl. railway rolling stock liability insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama draudėjo (apdraustojo) civilinė atsakomybė, valdant geležinkelio transporto priemones, dėl nuostolių, susijusių su žalos padarymu nukentėjusiam trečiajam asmeniui;

3.4.4.   gyvūnų draudimas (angl. livestock insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudikas įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką patyrus nuostolių dėl apdraustų gyvūnų sužalojimo ar netekimo;

3.4.5.   papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas (angl. supplementary voluntary health insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama apdraustojo sveikata ir kai draudikas apmoka sveikatos priežiūros ar kitų įstaigų patirtas sąnaudas dėl apdraustojo gydymo ar kitų jam suteiktų paslaugų;

3.4.6.   pasėlių draudimas (angl. crop insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudikas įsipareigoja išmokėti draudimo išmoką patyrus nuostolių dėl pasėlių sugadinimo ar netekimo;

3.4.7.   su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra nereikšminga (angl. index-linked and unit-linked insurance when the insurance risk is not significant) gyvybės draudimas, kai draudimo įmonė ar filialas prisiima nereikšmingą draudimo riziką ir kai draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu. Draudimo rizikos reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į draudimo įmonės ir filialo apskaitą politiką;

3.4.8.   su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra reikšminga (angl. index-linked and unit-linked insurance when the insurance risk is significant) gyvybės draudimas, kai draudimo įmonė ar filialas prisiima reikšmingą draudimo riziką ir kai draudimo sutarties galiojimo metu sukauptų lėšų investavimo rizika ar jos dalis tenka draudėjui, o šių lėšų kaupimas yra susijęs su investicinių fondų ar tam tikro indekso vertės pasikeitimu. Draudimo rizikos reikšmingumas nustatomas atsižvelgiant į draudimo įmonės ir filialo apskaitos politiką;

3.4.9.   vežėjų civilinės atsakomybės draudimas (angl. carrier third party liability insurance) – ne gyvybės draudimas, kai draudžiama vežėjo civilinė atsakomybė, valdant sausumos motorines transporto priemones, dėl krovinio sugadinimo, sunaikinimo ar kitų įvykių.

3.5. Kitos Apraše ir Ataskaitose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos draudimo įstatyme ir Techninių atidėjinių metodikoje.

4.  Lietuvos bankui Ataskaitos teikiamos per Lietuvos banko informacinę sistemą. Draudimo įmonės arba filialo administracijos vadovas atsako už Lietuvos bankui pateiktos informacijos aiškinamajame rašte ir Ataskaitose nurodytų duomenų teisingumą.

 

II skyrius

ATASKAITŲ PILDYMO PERIODIŠKUMAS IR APIMTIS

 

5.  Ataskaitų pildymo periodiškumas ir apimtis (Aprašo 1 priedas):

5.1.    pasibaigus kiekvienam mėnesiui (išskyrus kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.), iki kito mėnesio penkioliktos dienos pateikiami draudimo, neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto), veiklos Lietuvos Respublikoje duomenys užpildant:

5.1.1.  DSA1 formos 1, 3, 4, 6–10 stulpelius;

5.1.2.  DSA2 formos 1–8 stulpelius;

5.1.3.  DSA3 formos 6–7 stulpelius.

5.2. pasibaigus kalendoriniam ketvirčiui, išskyrus finansinius metus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio dvidešimt penktos dienos pateikiami draudimo veiklos, neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto), duomenys pagal veiklos teritoriją (filialai teikia tik veiklos Lietuvos Respublikoje duomenis), užpildant pozicijas, nurodytas Aprašo 5.1.1–5.1.3 papunkčiuose;

5.3. pasibaigus finansiniams metams, iki kito mėnesio dvidešimt penktos dienos pateikiami Aprašo 5.1 papunktyje nurodyti duomenys, o iki kitų metų kovo 1 d. pateikiami atskirai tiek draudimo, tiek ir perdraudimo veiklos (filialai teikia tik draudimo veiklos duomenis), neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto) ir išskaičiavus perdraudikų dalį (neto), duomenys pagal veiklos teritoriją (filialai teikia tik veiklos Lietuvos Respublikoje duomenis), užpildant visus Ataskaitų formų stulpelius, jei Apraše ir Ataskaitų formose nenurodyta kitaip.

6.  Ataskaitose duomenys teikiami sumuojami nuo finansinių metų pradžios, išskyrus duomenis, apskaičiuotus paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną.

7Filialai, pildydami Ataskaitas, privalo pateikti duomenis atsižvelgdami į Draudimo ir (ar) perdraudimo techninių atidėjinių dydžių apskaičiavimo metodikoje nustatytus reikalavimus. Filialai, neturintys šios galimybės, Ataskaitas pildo pateikdami dydžius, kaip įmanoma tiksliau atitinkančius Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju informacija apie duomenų neatitiktis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimams privalo būti nurodyta kartu su Ataskaitomis pateikiamame aiškinamajame rašte.

8.  Visose Ataskaitų formose duomenys pateikiami išskaidyti pagal veiklos teritoriją, išskiriant duomenis pagal veiklos rezultatus Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėje: atskirai pagal kiekvienos valstybės rezultatus, kai veikla vykdoma pasinaudojant įsisteigimo teise, ir bendrai, kai veikla vykdoma neįsteigus filialo. Jei teikiant draudimo paslaugas neįsteigus filialo, veiklos rezultatai (draudimo įmokos, išmokos, techniniai atidėjiniai) neviršija 1 proc. atitinkamų veiklos rezultatų Lietuvos Respublikoje, veiklos, vykdomos neįsteigus filialo, duomenys gali būti teikiami kartu su veiklos rezultatų Lietuvos Respublikoje duomenimis.

9.  Ataskaitose duomenys pateikiami pagal draudimo rūšis ir (arba) porūšius, nurodytus Aprašo 2 priede, jei Ataskaitų formose nenustatyta kitaip. Draudimo rūšys suprantamos taip, kaip yra apibrėžtos 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2015/35, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (Mokumas II) (OL 2009 L 335, p. 1). Kiti porūšiai, nenurodyti Aprašo 2.4.1–2.4.9 papunkčiuose, suprantami taip, kaip yra apibrėžti kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose draudimo šakų ir draudimo grupių aprašymą. Kaip nustatyta Aprašo 2 priede, tam tikrų draudimo rūšių ar porūšių duomenys skaidomi pagal draudėjų – juridinių ir fizinių – statusą taip:

9.1. komercinei veiklai vykdyti naudojamų objektų draudimo duomenys priskiriami prie „Draudėjai – juridiniai asmenys“ pozicijos;

9.2. nekomercinei veiklai vykdyti naudojamų objektų draudimo duomenys priskiriami prie „Draudėjai – fiziniai asmenys“ pozicijos.

10.  Vienos draudimo rizikos duomenys turi būti priskiriami tik prie vienos draudimo rūšies ir (arba) porūšio. Į draudimo sutartį įtraukus draudimo rizikas iš kelių draudimo rūšių ir (arba) porūšių, laikoma, kad pagal kiekvieną draudimo rūšį ir (arba) porūšį yra sudaryta atskira draudimo sutartis. Kiekviena rizika nuolat turi būti priskiriama prie tos pačios draudimo rūšies ir (arba) porūšio. Pildant gyvybės draudimo rūšies „Sveikatos draudimas“ veiklos rezultatus, pateikiami draudimo sutarčių duomenys apie gyvybės draudimo papildantį draudimą.

11.  Jeigu sutarties galiojimo metu pakeičiamos draudimo sutarties sąlygos ir pakeista sutartis priskirtina prie kitos draudimo rūšies ir (arba) porūšio, pildant Ataskaitas laikoma, kad pirmoji sutartis nutraukta ir sudaryta nauja kitos draudimo rūšies ir (arba) porūšio sutartis.

12.  Bendrojo draudimo atveju rašoma tik draudimo įmonei tenkanti dalis (draudimo įmokų, išmokėtų sumų ir panašiai).

13.  Papildoma informacija, kuri nenurodyta Ataskaitose, tačiau gali turėti reikšmingos įtakos vertinant pateiktus duomenis, išdėstoma aiškinamajame rašte. Jeigu draudimo įmonė ar filialas teisės aktų nustatyta tvarka vykdo Lietuvos Respublikoje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą, teikiant finansinių metų duomenis, aiškinamajame rašte pateikiama atskaitymų Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biurui suma.

 

IiI skyrius

Draudimo IR PERDRAUDIMO ĮMOKŲ bei SUTARČIŲ

ATASKAITOS PILDYMAS

 

14.  Pildant DSA1 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto) ir išskaičiavus perdraudikų dalį (neto), pagal veiklos teritoriją. DSA1 formos 1–5 ir 7–10 stulpeliai pildomi tik teikiant draudimo veiklos, neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto), duomenis.

15.  Kai draudimo sutarties sudarymo data skiriasi nuo draudimo sutarties įsigaliojimo datos, teikiant duomenis DSA1 formoje atsižvelgiama į draudimo sutarties įsigaliojimo datą.

16.  DSA1 forma pildoma:

16.1.  1 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį sudarytos draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį sudarytų draudimo sutarčių skaičius. Kai viena draudimo sutartimi apdraudžiamas ne vienas, o daugiau apdraustųjų, į sudarytų sutarčių skaičių įtraukiama tik viena sutartis. Sudarytų draudimo sutarčių skaičius neturi būti mažinamas nutrauktomis arba prieš terminą pasibaigusiomis draudimo sutartimis, išskyrus gyvybės draudimo sutartis, nutrauktas lengvatinėmis sąlygomis.

16.2.  2 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį pagal naujai sudarytas draudimo sutartis apdraustų asmenų skaičius, vnt.“ nurodomas apdraustų asmenų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio metu įsigaliojusias gyvybės draudimo sutartis.

16.3.  3 stulpelyje „Per ataskaitinį laikotarpį nutrauktos draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį nutrauktų ir prieš terminą pasibaigusių draudimo sutarčių skaičius, tačiau ne tada, kai:

16.3.1. draudimo įmonė sumoka visas draudimo sutartyje numatytas draudimo išmokas;

16.3.2. miršta apdraustasis, jei mirtis pagal draudimo sutartį yra draudžiamasis įvykis;

16.3.3. pasibaigia draudimo sutartyje nustatytas draudimo sutarties galiojimo terminas;

16.3.4. išnyksta draudimo objektas.

16.4.  4 stulpelyje „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančios draudimo sutartys, vnt.“ nurodomas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančių draudimo sutarčių skaičius. Kai viena draudimo sutartimi apdraustas daugiau nei vienas apdraustasis, į galiojančių sutarčių skaičių įtraukiama tik viena sutartis. Draudimo sutartys su sustabdyta draudimo apsauga įtraukiamos į galiojančių draudimo sutarčių skaičių. Kai draudimo sutarties pabaigos data sutampa su ataskaitinio laikotarpio pabaiga, laikoma, kad draudimo sutartis nebegalioja ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

16.5.  5 stulpelis „Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje apdraustų asmenų (objektų) skaičius, vnt.“ pildomas šių draudimo rūšių ar porūšių:

16.5.1. medicininių išlaidų draudimo, pajamų apsaugos draudimo, nelaimingų atsitikimų darbe draudimo ir gyvybės draudimo – nurodomas apdraustų asmenų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis;

16.5.2. su sausumos transporto priemonių valdymu susijusios civilinės atsakomybės draudimo – nurodomas transporto priemonių, kurių valdytojų civilinė atsakomybė apdrausta pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis, skaičius;

16.5.3. sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimo – nurodomas apdraustų transporto priemonių skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis;

16.5.4. kito turto draudimo – nurodomas apdraustų nekilnojamojo turto objektų skaičius pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigoje galiojančias draudimo sutartis.

16.6.  6 stulpelyje „Draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio draudimo įmoka, apskaičiuota Aprašo 3.1 papunktyje nustatyta tvarka.

16.7.  7 stulpelyje „Vienkartinės draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio vienkartinių draudimo įmokų suma pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Vienkartinė įmoka – draudimo įmoka, mokama pagal draudimo sutartį, kurioje nenumatytas įmokų mokėjimo periodiškumas. Papildomos įmokos, mokamos pagal šias draudimo sutartis, turi būti priskirtos prie vienkartinių draudimo įmokų.

16.8.  8 stulpelyje „Periodinės draudimo įmokos, Eur“ nurodoma ataskaitinio laikotarpio periodinių draudimo įmokų suma pagal gyvybės draudimo sutartis, sudarytas ataskaitiniu laikotarpiu ir ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Periodinė įmoka – draudimo įmoka, mokama pagal draudimo sutartį, kurioje numatytas įmokų mokėjimo periodiškumas. Papildomos įmokos, mokamos pagal šias draudimo sutartis, turi būti priskirtos prie vienkartinių draudimo įmokų.

16.9.  9 stulpelyje „Periodinės metų įmokos pagal sudarytas naujas sutartis, kai numatyta mokėjimo prievolė, Eur“ nurodoma metų įmokų pagal sudarytas naujas gyvybės draudimo sutartis, kuriose numatyta draudėjo prievolė mokėti periodines minimalias arba fiksuotąsias įmokas ne trumpiau nei 1 metus, suma.

16.10.  10 stulpelyje „Periodinės metų įmokos pagal sudarytas naujas sutartis, kai nenumatytos mokėjimo prievolės, Eur“ nurodoma metų įmokų pagal sudarytas naujas gyvybės draudimo sutartis, kuriose nenumatyta draudėjo prievolė mokėti įmokas ne trumpiau nei 1 metus, suma.

 

IV skyrius

Draudimo ir perdraudimo IŠMOKŲ SĄNAUDŲ

ATASKAITOS PILDYMAS

 

17.  Pildant DSA2 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto) ir išskaičiavus perdraudikų dalį (neto) pagal veiklos teritoriją.

18.  DSA2 forma pildoma:

18.1.  1 stulpelyje „Išmokos draudimo žaloms padengti, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį mokėtų išmokų pagal pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, tačiau išmokėtų ataskaitiniu laikotarpiu, skaičius. Į šių išmokų skaičių neįtraukiami anuitetiniai  (rentos) mokėjimai ir sumos, išmokėtos dėl pasibaigusių ir nutrauktų gyvybės draudimo sutarčių.

18.2.  2 stulpelyje „Išmokos, išmokėtos pasibaigus draudimo sutarties terminui, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimui išmokėtų sumų skaičius.

18.3.  3 stulpelyje „Išmokos, išmokėtos nutraukus draudimo sutartį, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį dėl prieš terminą nutrauktos gyvybės draudimo sutarties išmokėtų sumų ir dalinių išmokų skaičius.

18.4.  4 stulpelyje „Anuitetiniai  (rentos) mokėjimai, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį mokėtų anuitetų arba rentų skaičius pagal tas sutartis, kuriose nustatytas išmokų mokėjimo periodiškumas.

18.5.  5 stulpelyje „Išmokos draudimo žaloms padengti, Eur“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtos sumos pagal ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais pateiktas pretenzijas dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių ataskaitiniu laikotarpiu arba ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais. Į išmokų sumą neįtraukiami anuitetiniai  (rentos) mokėjimai ir sumos, išmokėtos dėl pasibaigusių ir nutrauktų gyvybės draudimo sutarčių. Kai išmoka pagal draudžiamąjį įvykį mokama dalimis, tačiau nėra nustatytas išmokų mokėjimo periodiškumas, nurodomos per ataskaitinį laikotarpį išmokėtos sumos.

18.6.  6 stulpelyje „Išmokos, išmokėtos pasibaigus draudimo sutarties terminui, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį pasibaigus gyvybės draudimo sutarties galiojimui išmokėtų gyvybės draudimo išmokų suma.

18.7.  7 stulpelyje „Išmokos, išmokėtos nutraukus draudimo sutartį, Eur“ nurodomi per ataskaitinį laikotarpį dėl prieš terminą nutrauktos gyvybės draudimo sutarties išmokėtos sumos ir dalinės išmokos, nenutraukus gyvybės draudimo sutarties, kai jų mokėjimo periodiškumas nenustatytas.

18.8.  8 stulpelyje „Anuitetiniai  (rentos) mokėjimai, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį kaip anuitetai  (rentos) išmokėtų draudimo išmokų suma pagal tas sutartis, kuriose nustatytas išmokų mokėjimo periodiškumas.

19.  DSA2 formos 1–4 stulpeliuose į išmokėtų sumų skaičių įtraukiamas tik vienas per ataskaitinį laikotarpį atliktas mokėjimas pagal tą patį įvykį.

 

V skyrius

Draudimo ir perdraudimo techniniŲ atidėjiniŲ

ATASKAITOS PILDYMAS

 

20.  Pildant DSA3 formą, draudimo ir perdraudimo veikla parodoma atskirai. Ši forma pildoma neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto) ir išskaičiavus perdraudikų dalį (neto) pagal veiklos teritoriją.

21.  DSA3 formos 1–8 stulpeliuose nurodomos techninių atidėjinių sumos, apskaičiuotos Techninių atidėjinių metodikoje nustatyta tvarka.

22.  Draudimo įmonei ir filialui skaičiuojant kitus, nenurodytus DSA3 formos 1–8 stulpeliuose, techninius atidėjinius, 9 stulpelyje „Kiti techniniai atidėjiniai“ nurodoma kitų techninių atidėjinių suma, išskaidant duomenis pagal draudimo rūšis ir (arba) porūšius. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyti šių atidėjinių pavadinimai, sumos, skaičiavimo metodai ir pobūdis.

 

Vi skyrius

Draudimo VEIKLOS SĄNAŲDŲ PAGAL PARDAVIMO SUBJEKTUS

ATASKAITOS PILDYMAS

 

23.  DSA4 forma pildoma tik dėl draudimo veiklos neišskaičiavus perdraudikų dalies (bruto) pagal veiklos teritoriją. Ataskaita pildoma tik teikiant finansinių metų duomenis.

24.  DSA4 forma pildoma:

24.1.  1 stulpelyje „Įmonės darbuotojų sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį įmonės darbuotojų sudarytų draudimo sutarčių skaičius.

24.2.  2 stulpelyje „Tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių skaičius.

24.3.  3 stulpelyje „Tarpininkaujant priklausomiems draudimo tarpininkams sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant priklausomiems draudimo tarpininkams (išskyrus atvejus, kai priklausomas tarpininkas yra bankas) sudarytų draudimo sutarčių skaičius.

24.4.  4 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių skaičius.

24.5.  5 stulpelyje „Elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių skaičius, vnt.“ nurodomas per ataskaitinį laikotarpį elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių skaičius.

24.6.  6 stulpelyje „Įmonės darbuotojų sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį įmonės darbuotojų sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

24.7.  7 stulpelyje „Tarpininkaujant bankams sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

24.8.  8 stulpelyje „Tarpininkaujant kitiems priklausomiems draudimo tarpininkams bankams sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant priklausomiems draudimo tarpininkams, išskyrus bankus, sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

24.9.  9 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

24.10.  10 stulpelyje „Elektroninėmis priemonėmis sudarytų sutarčių draudimo įmokų suma, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių draudimo įmokų suma.

24.11.  11 stulpelyje „Įmonės darbuotojams sudarius draudimo sutartis patirtos sąnaudos, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį dėl įmonės darbuotojų sudarytų, atnaujintų ir tvarkytų draudimo sutarčių patirtų sąnaudų (tiek įsigijimo, tiek ir administracinių, jei jos pagal įmonės apskaitos politiką priskirtinos prie tiesioginių sąnaudų, patirtų sudarius draudimo sutartis) suma. Prie šių sąnaudų priskiriama: įmonės darbuotojams, sudariusiems draudimo sutartis, sumokėtas darbo užmokestis, komisinis atlyginimas ir kitos išmokos, sietinos su draudimo sutarčių sudarymu.

24.12.  12 stulpelyje „Tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių sudarymo sąnaudos, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį dėl tarpininkaujant bankams sudarytų draudimo sutarčių patirtų sąnaudų (sudarymo, atnaujinimo arba tvarkymo) suma. Prie šių sąnaudų priskiriama: komisinis atlyginimas ir kitos išmokos tarpininkams, sietinos su draudimo sutarčių sudarymu.

24.13.  13 stulpelyje „Tarpininkaujant kitiems priklausomiems tarpininkams sudarytų draudimo sutarčių sudarymo sąnaudos, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį dėl tarpininkaujant kitiems priklausomiems tarpininkams (išskyrus bankus) sudarytų draudimo sutarčių patirtų sąnaudų (sudarymo, atnaujinimo arba tvarkymo) suma. Prie šių sąnaudų priskiriama: komisinis atlyginimas ir kitos išmokos tarpininkams, sietinos su draudimo sutarčių sudarymu.

24.14.  14 stulpelyje „Tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių sudarymo sąnaudos, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį dėl tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms sudarytų draudimo sutarčių patirtų sąnaudų (sudarymo, atnaujinimo arba tvarkymo) suma. Prie šių sąnaudų priskiriama: komisinis atlyginimas ir kitos išmokos tarpininkams, sietinos su draudimo sutarčių sudarymu.

24.15.  15 stulpelyje „Elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių sudarymo sąnaudos, Eur“ nurodoma per ataskaitinį laikotarpį elektroninėmis priemonėmis sudarytų draudimo sutarčių patirtų sąnaudų suma. Prie šių sąnaudų priskiriama: administracinės sąnaudos, sietinos su draudimo sutarčių sudarymu, informacinių technologijų programų diegimo ir administravimo sąnaudos.

24.16.  16 stulpelyje „Kitos administracinės sąnaudos, Eur“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos kitos administracinės sąnaudos, kurios nenurodytos Aprašo 24.11–24.15 papunkčiuose.

24.17.  17 stulpelyje „Kitos įsigijimo sąnaudos, Eur“ nurodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos kitos įsigijimo sąnaudos, kurios nenurodytos Aprašo 24.11–24.15 papunkčiuose.

24.18.  11–17 stulpeliuose nurodytų sąnaudų suma turi sutapti su pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodytų įsigijimo ir administracinių sąnaudų suma.

________________


 

Draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų

pildymo ir teikimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

DUOMENŲ PAKETŲ TEIKIMO PERIODIŠKUMAS

 

1 lentelė. Ataskaitų duomenų paketų teikimo periodiškumas

 

Ataskaitinis laikotarpis

Finansiniai metai

Sausis

Finansiniai metai

Sausis–vasaris

I ketvirtis

Sausis–balandis

Sausis–gegužė

I–II ketvirčiai

Sausis–liepa

Sausis–rugpjūtis

I–III ketvirčiai

Sausis–spalis

Sausis–lapkritis

 

Draudikas

Pateikimo data

sausio

vasario

kovo

kovo

balandžio

gegužės

birželio

liepos

rugpjūčio

rugsėjo

spalio

lapkričio

gruodžio

25 d.

15 d.

1 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

25 d.

15 d.

15 d.

Draudimo įmonė

A

A

D

A

B

A

A

B

A

A

B

A

A

Filialas

C

A

A

A

 

 

2 lentelė. Duomenų paketų apimtis

 

Duomenų paketas

Veiklos teritorija*

Apimtis

Teikiamos ataskaitų formos

DSA1

DSA2

DSA3

DSA4

A

Lietuvos Respublika

bruto

draudimas

1, 3, 4, 6–10 stulpeliai

1–8 stulpeliai

6–7 stulpeliai

B

visos

bruto

draudimas

1, 3, 4, 6–10 stulpeliai

1–8 stulpeliai

6–7 stulpeliai

C

Lietuvos Respublika

bruto / neto

draudimas

+

+

+

+

D

visos

bruto / neto

draudimas / perdraudimas

+

+

+

+

 

 

* draudimo įmonės DSA1–DSA4 ataskaitų duomenis pateikia išskaidytus pagal veiklos teritoriją, išskiriant duomenis pagal veiklos rezultatus Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėje: atskirai pagal kiekvienos valstybės rezultatus, kai veikla vykdoma pasinaudojant įsisteigimo teise, ir bendrai, kai veikla vykdoma neįsteigus filialo.

 

part_b69fe1965bb349ce8867b24c1d6a4066_end


Draudimo ir perdraudimo veiklos

ataskaitų pildymo ir teikimo

tvarkos aprašo

2 priedas

 

DRAUDIMO RŪŠYS IR PORŪŠIAI

 

NE GYVYBĖS DRAUDIMAS

1. Medicininių išlaidų draudimas

1.1. Papildomasis savanoriškasis sveikatos draudimas

1.1.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

1.1.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

1.2. Kita

1.2.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

1.2.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

2. Pajamų apsaugos draudimas

2.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

2.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

3. Nelaimingų atsitikimų darbe draudimas

4. Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

4.1. Sausumos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

4.1.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

4.1.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

4.2. Vežėjų civilinės atsakomybės draudimas

4.3. Geležinkelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

5. Kitas transporto priemonių draudimas

5.1. Sausumos transporto priemonių, išskyrus geležinkelio transporto priemones, draudimas

5.1.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

5.1.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

5.2. Geležinkelio transporto priemonių draudimas

6. Jūrų, oro ir sausumos transporto priemonių draudimas

6.1. Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

6.2. Laivų (jūrų ir vidaus vandenų) draudimas

6.3. Skraidymo aparatų valdytojų civilinės atsakomybės draudimas

6.4. Skraidymo aparatų draudimas

6.5. Vežamų krovinių draudimas

7. Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui

7.1. Pasėlių draudimas

7.2. Gyvūnų draudimas

7.3. Kitas turto draudimas

7.3.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

7.3.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

8. Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas

8.1. Privalomieji bendrosios civilinės atsakomybės draudimai

8.2. Kita

8.2.1. Draudėjai – juridiniai asmenys

8.2.2. Draudėjai – fiziniai asmenys

9. Kredito ir laidavimo draudimas

9.1. Kredito draudimas

9.2. Laidavimo draudimas

9.2.1 Atsakomybės, atliekant muitinės procedūras, draudimas

9.2.2. Kitas laidavimo draudimas

10. Teisinių išlaidų draudimas

11. Pagalbos draudimas

12. Finansinių nuostolių draudimas

 

 

GYVYBĖS DRAUDIMAS

1. Sveikatos draudimas

2. Draudimas su teise dalytis pelną

2.1. Draudimas išgyvenimo atveju

2.2. Anuitetai

2.2.1. Mokami pagal pensijų kaupimo įstatymo sąlygas

2.2.1. Kiti anuitetai

2.3. Draudimas mirties atveju

2.4. Kitas draudimas, suteikiantis teisę gauti pelno dalį

3. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas

3.1. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra reikšminga

3.2. Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas, kai draudimo rizika yra nereikšminga

4. Kitas gyvybės draudimas

4.1. Draudimas išgyvenimo atveju

4.2. Anuitetai

4.2.1. Mokami pagal pensijų kaupimo įstatymo sąlygas

4.2.1. Kiti anuitetai

4.3. Draudimas mirties atveju

4.4. Kitas gyvybės draudimas

 

part_bed6b82807fa4eec96ba54922f528f71_end