TEISĖJŲ TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL TEISMŲ SISTEMOS Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2019 m. kovo 29 d. Nr. 13P-55-(7.1.2)

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 17 punktu, Teisėjų taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Pavesti:

2.1. teismų pirmininkams paskirti atsakingus asmenis, kurie su Aprašu supažindintų visus teismo teisėjus, teismo valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

2.2. Nacionalinės teismų administracijos direktoriui paskirti atsakingus asmenis, kurie su Aprašu supažindintų visus Nacionalinės teismų administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis.

 

 

 

Pirmininkas                                                                                                        Algimantas Valantinas

 

 

Sekretorė                                                                                                            Neringa Švedienė

 

PATVIRTINTA

Teisėjų tarybos 2019 m. kovo 29 d.

nutarimu Nr. 13P-55-(7.1.2)   

 

 

TEISMŲ SISTEMOS VIDINIO INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO KANALO ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Teismų sistemos vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo administravimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos teismuose ir (arba) Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija) teikimo Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešimų priėmimo, juose pateiktos informacijos apie pažeidimą vertinimo, nagrinėjimo ir asmens informavimo tvarką, siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų pranešėjų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.

2.  Administracijoje gauti pranešimai priimami, registruojami, nagrinėjami, pranešėjų apsaugos priemonės užtikrinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Administracijos ar teismo darbuotojas – teisėjas, Administracijos ar teismo valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

3.2. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, – asmuo, kuris kompetentingam subjektui pateikia informaciją apie pažeidimą teisme ir (arba) Administracijoje, su kuriais jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

3.3. Kompetentingas subjektas – Administracijos direktoriaus įsakymu paskirtų Administracijos darbuotojų grupė, kuri administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus, ir atlieka kitas Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, numatytas funkcijas.

3.4. Pažeidimas – teisme ir (arba) Administracijoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su teismu ir (arba) Administracija.

3.5. Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – Administracijoje šiame Apraše nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Administracijoje ir (arba) teismuose teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

3.6. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme ir kituose pranešėjų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMAS

 

4. Apie pažeidimą pranešti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gali bet kuris asmuo, kurį su Administracija ar teismu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

5. Informacija apie pažeidimus pateikiama raštu. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi užpildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos formos pranešimą. Pranešimo forma skelbiama interneto svetainėje www.teismai.lt ir teismų interneto svetainėse. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nesilaiko pranešimo formos reikalavimo ir apie pažeidimą praneša laisvos formos pranešimu, pranešime būtina nurodyti, kad jis teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu. Pranešime asmuo turi nurodyti, kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan., sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis ir, jei įmanoma, pateikti bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

6. Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

6.1. tiesiogiai atvykęs į Administraciją (L. Sapiegos g. 15, 10312 Vilnius);

6.2. atsiųsdamas pranešimą šio Aprašo 6.1 papunktyje nurodytu adresu paštu. Siunčiant pranešimą paštu po Administracijos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

6.3. atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@teismai.lt.

 

III SKYRIUS

PRANEŠIMŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

7. Pranešimų priėmimas organizuojamas Administracijos buveinėje.

8. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu pateiktas pranešimas perduodamas tiesiogiai kompetentingam subjektui, kuris tą pačią darbo dieną pranešimą užregistruoja Administracijos dokumentų valdymo sistemoje atskirame registre. Jei pranešimas pateikiamas ne darbo valandomis, šiame Aprašo punkte nurodytus veiksmus kompetentingas subjektas atlieka kitą darbo dieną.

9. Jeigu pranešimas pateikiamas tiesiogiai ar atsiunčiamas paštu Administracijai arba teismui be nuorodos, kad jis adresuotas kompetentingam subjektui asmeniškai, dokumentų valdymo funkcijas atliekantis Administracijos ar teismo padalinys ar darbuotojas pranešimo Administracijos ar teismo dokumentų valdymo sistemos gautų dokumentų registre ar popieriniame gautų dokumentų žurnale neregistruoja, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, jį nuskaito ir jo skaitmeninę kopiją persiunčia kompetentingam subjektui šio Aprašo 6.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu, arba, jeigu pranešimas gautas Administracijoje, perduoda jį kompetentingam subjektui. Teisme gautas pranešimo originalas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas kompetentingam subjektui registruotu paštu po Administracijos pavadinimu nurodant žymą „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.

10. Pranešimas, gautas kitu elektroninio pašto adresu (pvz., bendruoju teismo ar Administracijos elektroninio pašto adresu ir pan.), nei nurodyta šio Aprašo 6.3 papunktyje, Administracijos ar teismo dokumentų valdymo sistemos gautų dokumentų registre ar popieriniame gautų dokumentų žurnale neregistruojamas ir nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčiamas kompetentingam subjektui šio Aprašo 6.3 papunktyje nurodytu elektroninio pašto adresu.

11. Šio Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka gautas ir (ar) persiųstas elektroniniu paštu pranešimas turi būti ištrintas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo persiuntimo kompetentingam subjektui dienos.

12. Jeigu asmenų aptarnavimo Administracijoje ar teisme tvarka užregistravus asmens prašymą, pareiškimą ar skundą vėliau paaiškėja, kad jame pateikta informacija patenka į Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo reguliavimo sritį, apie tai nedelsiant informuojamas kompetentingas subjektas šio Aprašo 9 ir 10 punktuose nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

PRANEŠIME PATEIKTOS INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMĄ VERTINIMAS, NAGRINĖJIMAS, SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 

13. Kompetentingas subjektas, gavęs pranešimą, kuris atitinka šio Aprašo 5 punkte nustatytus reikalavimus, nuo pranešimo gavimo momento užtikrina jį pateikusio asmens konfidencialumą ir nedelsdamas imasi vertinti gautą informaciją apie pažeidimą.

14. Kompetentingas subjektas, gavęs informaciją apie pažeidimą, privalo:

14.1.užtikrinti, kad gauta informacija apie pažeidimą ir su tuo susiję duomenys būtų laikomi saugiai ir su jais galėtų susipažinti tik tokią teisę turintys ir informaciją apie pažeidimą nagrinėjantys asmenys;

14.2. informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui pageidaujant nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos, raštu jį informuoti apie tokios informacijos gavimo faktą;

14.3. patikrinęs pateiktą informaciją apie pažeidimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu pranešti asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti;

14.4. išnagrinėjęs asmens pateiktą informaciją, nedelsdamas raštu pranešti asmeniui apie priimtą sprendimą, nagrinėjimo rezultatus ir veiksmus, kurių buvo imtasi arba planuojama imtis, nurodyti priimto sprendimo apskundimo tvarką. Nustačius pažeidimo padarymo faktą, kompetentingas subjektas informuoja informaciją apie pažeidimą pateikusį asmenį apie pažeidimą padariusiems asmenims pritaikytą ar taikytiną atsakomybę;

14.5. konsultuoti asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl jam galimo ar daromo neigiamo poveikio, susijusio su informacijos apie pažeidimą pateikimo faktu, dėl jo teisių gynimo būdų ar priemonių, jei asmuo to prašo.

15. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą ir nustatęs, kad:

15.1. pranešime pateikta informacija priskirtina nagrinėti išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį Lietuvos Respublikos prokuratūrai ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui;

15.2. iš pranešime nurodytos informacijos yra pagrindas manyti, kad galbūt buvo padarytas kitas, išimtinei Lietuvos Respublikos prokuratūros kompetencijai nepriskirtas nagrinėti, teisės aktų pažeidimas, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, persiunčia jį institucijai, įgaliotai tirti tokius pažeidimus, ir apie tai praneša pranešimą pateikusiam asmeniui.

16. Kompetentingas subjektas nenagrinėja pranešimų ir apie tai praneša informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui, jeigu:

16.1. pateikta informacija apie pažeidimą neatitinka Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų;

16.2. pranešimas grindžiamas akivaizdžiai tikrovės neatitinkančia informacija;

16.3. asmuo į kompetentingą subjektą kreipiasi pakartotinai dėl tų pačių aplinkybių, kai prieš tai pateikta informacija apie pažeidimą Apraše nustatyta tvarka buvo išnagrinėta ir dėl jos priimtas sprendimas.

17. Kompetentingas subjektas, atlikęs informacijos apie pažeidimą vertinimą, priima vieną iš šių sprendimų:

17.1. persiųsti pranešimą pagal kompetenciją kitai institucijai nustačius šio Aprašo 15.1–15.2 papunkčiuose nurodytas aplinkybes;

17.2. kreiptis į Administracijos direktorių ar teismo pirmininką atitinkamai dėl Administracijos ar teismo darbuotojo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo tyrimo;

17.3. kreiptis į Teisėjų etikos ir drausmės komisiją dėl teisėjo galimai padaryto Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 83 straipsnio 2 dalyje numatyto nusižengimo;

17.4. atsisakyti nagrinėti pranešimą, jei yra bent vienas iš šio Aprašo 16 punkte nurodytų pagrindų.

 

V SKYRIUS

ADMINISTRACIJOS IR TEISMO DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

18. Administracijos ir teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, kuriems pagal pareigas tapo žinomi asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimą, asmens duomenys arba tokios informacijos turinys, privalo užtikrinti minėtos informacijos ir asmens duomenų konfidencialumą tiek darbo metu, tiek po jo. Už šių bei kitų Aprašo nuostatų pažeidimą Administracijos ir teismo darbuotojams taikoma įstatymuose numatyta atsakomybė.

19. Už vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo funkcionavimo užtikrinimą atsakingas Administracijos direktorius.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Kompetentingas subjektas ne rečiau kaip kartą per metus apibendrina informacijos apie pažeidimus gavimo, nagrinėjimo praktiką ir kaupia statistinius duomenis apie pranešimų skaičių, jų vertinimo rezultatus, apibendrintą informaciją apie pažeidimus, kurie buvo atskleisti remiantis asmenų pateikta informacija. Šiame Aprašo punkte nurodytą informaciją ir statistinius duomenis kompetentingas subjektas teikia Administracijos direktoriui ir Teisėjų tarybai.

21. Aprašas ir informacija apie Administracijoje veikiantį vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą skelbiami interneto svetainėje www.teismai.lt ir teismų interneto svetainėse.

22. Už Aprašo nuostatų laikymosi priežiūrą ir jose reglamentuotų nuostatų vykdymo kontrolę bei periodišką, ne rečiau kaip kartą per 2 metus, Aprašo peržiūrėjimą atsakingas kompetentingas subjektas, kuris, įvertinęs Aprašo taikymo praktiką, esant poreikiui, inicijuoja Aprašo atnaujinimą.

 

 

_______________