Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2015 M. BIRŽELIO 26 D. NUTARIMO NR. 667 „DĖL GAZOLIŲ, SKIRTŲ NAUDOTI ŽEMĖS ŪKIO VEIKLOS SUBJEKTAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ GAMYBAI, ĮSIGIJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 16 d. Nr. 1019

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4. Žemės ūkio veiklos subjektai turi teisę įsigyti gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio produktų gamybai, kiekį, apskaičiuojamą pagal Taisyklių priede nurodytus dydžius, sumuojant žemės ūkio valdos (toliau – valda) valdytojo ir valdos partnerių deklaruotus duomenis:“.

1.2. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1. einamaisiais ūkiniais metais nuosavybės, nuomos, panaudos teisės ar kitais pagrindais valdomą ir naudojamą deklaruotą žemės ūkio naudmenų plotą (ha), tinkamą tiesioginėms išmokoms gauti, pagal žemės ūkio augalų rūšis (pagal paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos, kurios formą nustato žemės ūkio ministras, duomenis). Pievų plotas, kurio vienam hektarui tenka 260 eurų parduotos produkcijos pajamų, priskiriamas pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai. Pievų plotas, kurį padengia žemės ūkio veiklos subjekto laikomų ūkinių gyvūnų skaičius santykiu 1 SG/1 ha, pievoms, skirtoms prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, nepriskiriamas. Pievų plotai, skirti prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai, apskaičiuojami žemės ūkio ministro įsakymu nustatyta tvarka;“.

1.3. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2. einamaisiais ūkiniais metais deklaruotą grybų plotą (kv. m) (pagal paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos, kurios formą nustato žemės ūkio ministras, duomenis). Už grybus auginamus ne stacionariuose (nuolatiniuose, ilgalaikiuose) pastatuose gazolis neskiriamas;“.

1.4. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

1.5. Pripažinti netekusiu galios 2 priedą.

2. Šis nutarimas taikomas apskaičiuojant einamųjų ūkinių metų lengvatiniu akcizo tarifu apmokestinamas gazolių normas nuo 2021 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                            Vilius Šapoka

 

Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos

subjektams žemės ūkio produktų gamybai,

įsigijimo taisyklių

priedas

 

Eil. Nr.

Žemės ūkio produkcijos rūšis

Matavimo vienetas

Gazolių norma

1.

Grūdiniai, ankštiniai ir kiti augalai, už kuriuos mokamos tiesioginės išmokos

l už ha

102

2.

Rapsai

l už ha

124

3.

Bulvės

l už ha

294

4.

Daržovės

l už ha

306

5.

Cukriniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai

l už ha

199

6.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) sodai

l už ha

312

7.

Versliniai (intensyviai prižiūrimi) uogynai

l už ha

229

8.

Linai, pluoštinės kanapės

l už ha

133

9.

Pūdymai ir trumpos rotacijos želdiniai

l už ha

102

10.

Kukurūzai pašarui

1 už ha

181

11.

Pievos, skirtos prekinių žolinių pašarų produkcijos gamybai

1 už ha

125

12.

Grybai (grybų auginimas)

l už kv. m

8

13.

Grybai (substrato gaminimas ir grybų auginimas)

l už kv. m

20

14.

Arkliai

l už SG

115

15.

Avys, ožkos

l už SG

90

16.

Galvijai

l už SG

128

17.

Kiaulės

l už SG

39

18.

Paukščiai, išskyrus broilerius

l už SG

30

19.

Broileriai

l už SG

86

20.

Kiti gyvūnai

l už SG

33

21.

Bitės, kai laikoma daugiau kaip 40 bičių šeimų

l už šeimą

7

22.

Sraigės

l už ha

60

23.

Sliekai

l už kv. m

9

 

____________________________