LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE TERITORIJOS, SKIRTOS ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PLĖTOJIMUI, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugsėjo 23 d. Nr. 1-306

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. XII-1781 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano dalies „Jūrinės teritorijos“ patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1217 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“ 1.141 papunkčiu, Inžinerinės infrastruktūros (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) vystymo planų rengimo taisyklių,  patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 20 ir 21 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimą Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių įrengtųjų galių nustatymo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymą Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“,

t v i r t i n u Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programą (pridedama).

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                       Žygimantas Vaičiūnas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1-306

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORINĖS JŪROS IR (AR) LIETUVOS RESPUBLIKOS IŠSKIRTINĖS EKONOMINĖS ZONOS BALTIJOS JŪROJE TERITORIJOS, SKIRTOS ATSINAUJINANČIOS ENERGETIKOS PLĖTOJIMUI, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programa reglamentuoja šio plano planavimo tikslus ir uždavinius, rengimo užduotį ir reikalavimus.

2. Numatomo rengti teritorijų planavimo dokumento pavadinimas – Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planas (toliau – Infrastruktūros vystymo planas).

3. Infrastruktūros vystymo planas rengiamas valstybės lygmeniu.

4. Infrastruktūros vystymo plano rengimo pagrindas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 1-253 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“.

5. Planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

6. Infrastruktūros vystymo plano rengėjas fizinis asmuo, juridinis asmuo ar jo padalinys, kita organizacija ar jos padalinys, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę Europos Sąjungoje rengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, kurį pasirenka planavimo organizatorius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Teritorijų planavimo lygmuo ir teritorijų planavimo dokumento rūšis valstybės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

8. Planuojama teritorija Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorija, skirta atsinaujinančios energetikos plėtojimui.

9. Finansavimas Infrastruktūros vystymo planas finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis.

 

II SKYRIUS

PLANAVIMO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

10. Planavimo tikslai:

10.1. sudaryti sąlygas elektros energijos gamybai iš vėjo energijos Baltijos jūroje;

10.2. sudaryti sąlygas didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį Lietuvos vidaus energijos gamyboje ir galutiniame energijos suvartojimo balanse, taip mažinant priklausomybę nuo iškastinio kuro importo ir didinant vietinės elektros energijos gamybos pajėgumus.

11.  Planavimo uždaviniai:

11.1. nustatyti konkrečius plotus, kuriuose bus vykdoma vėjo elektrinių plėtra ir eksploatacija, įskaitant esamos situacijos vertinimą ir atsižvelgiant į vėjo elektrinių plėtros vykdymą etapais;

11.2. parengti vėjo elektrinių parkų prijungimo prie transformatorių pastotės Baltijos jūroje (toliau – jūrinė transformatorių pastotė) koncepciją (ne mažiau kaip 2 alternatyvas) bei sprendinius pagal išduotas planavimo sąlygas, numatant preliminarias vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių ir jūrinės transformatorių pastotės vietas pagal parengtas alternatyvas;

11.3. konkretizuoti tyrimų ir koncepcijos sprendinius, reikalingus atlikti natūrinius tyrimus jūrinių transformatorių pastočių įrengimo ir vėjo elektrinių parkų prijungimo prie jūrinės transformatorių pastotės kabelių vietose pagal parengtas alternatyvas;

11.4. Infrastruktūros vystymo plano teritorijos ribose rezervuoti teritorijas vėjo elektrinių parkų riboms, prijungimo kabeliams, susisiekimo, statybos, aptarnavimo koridoriams ir kitiems infrastruktūros objektams;

11.5. numatyti specialiąsias teritorijos naudojimo sąlygas, planuojamų teritorijų naudojimo, tvarkymo, apsaugos ir veiklos plėtojimo tose teritorijose sąlygas bei kitus reikalavimus;

11.6. parengti vėjo elektrinių parkų plėtros Baltijos jūroje Infrastruktūros vystymo planą;

11.7. vadovaujantis Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), nustatyta tvarka atlikti Infrastruktūros vystymo plano strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (toliau – SPAV).

12.  Inžinerinės infrastruktūros vystymo koncepcijos rengimas – rengiama.

 

III SKYRIUS

PLANAVIMO PROCESO ETAPAI

 

13. Infrastruktūros vystymo plano planavimo procesą sudaro trys etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

14. Infrastruktūros vystymo plano parengiamojo etapo metu pagal nustatytus planavimo tikslus nustatoma planuojama teritorija, parengiama ir patvirtinama planavimo darbų programa. Be to, šio etapo metu viešai paskelbiama apie priimtą sprendimą dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo tikslų ir planavimo darbų programos. Prieš pradėdamas rengti Infrastruktūros vystymo planą, planavimo organizatorius ar jo įgaliotas asmuo Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka raštu kreipiasi į Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“, nurodytas institucijas, kad šios pateiktų teritorijų planavimo sąlygas.

15. Infrastruktūros vystymo plano rengimo etapą sudaro šios stadijos:

15.1. esamos būklės įvertinimo stadijoje vertinamos inžinerinės infrastruktūros plėtros galimybės, atliekama esamos inžinerinės infrastruktūros būklės analizė ir nustatomos problemos. Esamos būklės vertinimo stadijoje, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bendrojo plano sprendinius planuojamoje teritorijoje, parengiamas brėžinys, kuriame pažymima esama inžinerinė infrastruktūra, jos apsaugos zonos, esama susisiekimo komunikacijų inžinerinė infrastruktūra ir jos apsaugos zonos, saugomos teritorijos ir jų apsaugos zonos ir kiti duomenys;

15.2. bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje, atsižvelgiant į planuojamą teritoriją, atitinkamo lygmens bendrojo plano nuostatas, nustatomi inžinerinės infrastruktūros plėtros prioritetai, parengiama koncepcija, kuriai raštu turi pritarti planavimo organizatorius. Vadovaujantis Aprašo nustatyta tvarka atliekamas SPAV;

15.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje pagal pasirinktą prioritetinę koncepcijos alternatyvą parengiami konkretūs inžinerinės infrastruktūros plėtros sprendiniai.

16. Baigiamąjį etapą sudaro:

16.1. Infrastruktūros vystymo plano sprendinių viešinimas vykdomas Teritorijų planavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo  nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

16.2. Infrastruktūros vystymo plano derinimas su planavimo sąlygas išdavusiomis institucijomis;

16.3. Infrastruktūros vystymo plano tikrinimas Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos;

16.4. Infrastruktūros vystymo plano tvirtinimas, registravimas ir paskelbimas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Gavus teigiamą teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimo išvadą, Infrastruktūros vystymo planas teikiamas tvirtinti Vyriausybės įgaliotai institucijai;

16.5. Patvirtintas Infrastruktūros vystymo planas registruojamas Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre. Visus patvirtintus Infrastruktūros vystymo plano dokumentus privaloma pateikti registruoti registro tvarkytojui ne vėliau kaip per Teritorijų planavimo įstatymo 39 straipsnio 3 dalyje nustatytą terminą.

17. Kiekvienas Infrastruktūros vystymo plano rengimo etapas pradedamas tik užbaigus ankstesnįjį (gaunamas Planavimo organizatoriaus raštiškas pritarimas kiekvieno etapo sprendiniams).

 

IV SKYRIUS

KITI PLANO RENGIMO REIKALAVIMAI

 

18. Infrastruktūros vystymo plano rengėjas privalo vykdyti planavimo sąlygose nurodytas reikalavimus.

19. Rengiamo Infrastruktūros vystymo plano sprendinius sudaro:

19.1. tekstinė dalis – aiškinamasis raštas;

19.2. grafinė dalis – Infrastruktūros vystymo plano brėžiniai rengiami teisės aktų nustatyta tvarka 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 „Dėl Lietuvos geodezinių koordinačių sistemos įvedimo“, naudojant naujausią georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį ir žemėlapius.

20. Infrastruktūros vystymo plano rengėjas privalo pateikti 3 plano egzempliorius lietuvių kalba (bylose ir skaitmeninėse laikmenose – USB atmintinė). Tekstiniai dokumentai teikiami .doc, .pdf ir (ar) .xls formatais, brėžiniai – .dwg, .shp ir .pdf formatais.

21. Infrastruktūros vystymo plano rengėjas privalo užtikrinti, kad projekto medžiaga būtų pateikta pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos reikalavimus.

22. SPAV rengėjas privalo pateikti 3 (tris) poveikio aplinkai vertinimo programos ir ataskaitos su priedais egzempliorius (bylose ir skaitmeninėse laikmenose). Tekstiniai dokumentai teikiami .doc ir .pdf formatais, brėžiniai ir tyrimai – .dwg, .shp ir .pdf formatais.

23. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms, infrastruktūros vystymo plano rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas turi vadovautis galiojančių teisės aktų reikalavimais.

 

___________