LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS FONDŲ ĮSTATYMO NR. I-1232 8, 9, 11, 12, 22 IR 25 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-685

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos tvirtinti fondo metinių finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą, išskyrus atvejus, kai Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais fondas likviduojamas;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) finansinės apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymą;“.

2. Papildyti 9 straipsnio 3 dalį nauju 2 punktu:

2) finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;“.

3. Papildyti 9 straipsnio 3 dalį nauju 3 punktu:

3) teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms ar metinei ataskaitai parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas ar metinę ataskaitą rengiančiam asmeniui;“.

4. Buvusius 9 straipsnio 3 dalies 2–11 punktus laikyti atitinkamai 4–13 punktais.

 

3 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas, kuriame detalizuojamos ir paaiškinamos fondo finansinės būklės ataskaitoje ir veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytos sumos, nurodomas finansines ataskaitas parengęs asmuo ir laikotarpis, už kurį jis parengė finansines ataskaitas, taip pat pateikiama papildoma reikšminga informacija ir kita šiame įstatyme nurodyta informacija.“

2. Pakeisti 11 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Fondo, kuris valdo neliečiamąjį kapitalą, metiniame pranešime taip pat pateikiama su neliečiamojo kapitalo valdymu susijusi paskutinių finansinių metų informacija apie:

1) neliečiamajam kapitalui perduotų lėšų gavimo šaltinius;

2) iš neliečiamojo kapitalo investavimo gautas pajamas ir jų panaudojimą;

3) neliečiamojo kapitalo investavimą pagal turto rūšis, rizikos klases, investavimo laikotarpius;

4) neliečiamojo kapitalo investavimo strategijos pokytį;

5) sumažėjusio neliečiamojo kapitalo atkūrimo būdus;

6) išlaidas, susijusias su neliečiamojo kapitalo administravimu.“

3. Pakeisti 11 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Fondo, kuris nevaldo neliečiamojo kapitalo ir, vadovaudamasis Finansinės apskaitos įstatymu, yra pasirinkęs supaprastintą finansinę apskaitą, įstatuose nurodytas valdymo organas vietoj šio straipsnio 1 dalyje nurodytų ataskaitų gali rengti ir visuotiniam dalininkų susirinkimui pateikti metinę ataskaitą, kurioje turi būti pateikta informacija, nurodyta šio straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose ir 3, 4 ir 5 dalyse.“

4. Pakeisti 11 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių finansinių ataskaitų ir metinės ataskaitos parengimo tvarka nustatoma Lietuvos finansinės atskaitomybės standarte.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

12 straipsnis. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio, metinio pranešimo ir metinės ataskaitos pasirašymas, skelbimas ir teikimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena“.

2. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas), taip pat metinė ataskaita yra vieši dokumentai. Šie dokumentai ne mažiau kaip už paskutinius 3 finansinius metus, išskyrus fizinių asmenų asmens duomenis, kurie pagal įstatymus, reglamentuojančius fizinių asmenų asmens duomenų apsaugą, viešai neskelbiami, turi būti paskelbti fondo interneto svetainėje, jeigu fondas ją turi. Be to, tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su šiais dokumentais susipažinti fondo buveinėje.“

3. Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.“

 

5 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) fondo dalininko ar paramos teikėjo (juridinio asmens) patronuojamoji ir patronuojančioji įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme;“.

 

6 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 25 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Fondas gali būti reorganizuojamas Civilinio kodekso nustatytais jungimo ir skaidymo būdais ir tvarka. Jeigu yra priimtas sprendimas reorganizuoti fondą, jis turi parengti finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą ir pagal šio sprendimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal fondo reorganizavimo pabaigos dienos duomenis.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 6 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) parengti finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą pagal sprendimo dėl likvidavimo priėmimo dienos duomenis, o pagal likvidavimo pabaigos dienos duomenis parengti likvidavimo ataskaitą, kurios turinys detalizuojamas Lietuvos finansinės atskaitomybės standarte;“.

3. Papildyti 25 straipsnį 7 dalimi:

7. Likviduojamas fondas metinio pranešimo nerengia. Civilinio kodekso 2.106 straipsnio 2, 3, 4 ir 7 punktuose nustatytais atvejais likviduojamų fondų nepatvirtinti finansinių ataskaitų rinkiniai arba metinės ataskaitos Juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikiami per 5 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir metines ataskaitas.

4. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta metinių finansinių ataskaitų rinkinį sudarančių finansinių ataskaitų ir metinės ataskaitos parengimo tvarka taikoma tol, kol Lietuvos Respublikos finansų ministras patvirtina Lietuvos finansinės atskaitomybės standartą.

5. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nebaigus pradėtų fondo reorganizavimo procedūrų, fondas pagal fondo reorganizavimo pabaigos dienos duomenis parengia finansinių ataskaitų rinkinį arba metinę ataskaitą.

6. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos nebaigus pradėtų fondo likvidavimo procedūrų, likvidatorius pagal likvidavimo pabaigos dienos duomenis parengia likvidavimo ataskaitą.

 

 

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda