VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS

INSPEKCIJOS VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.2.1-2014 „branduolinių medžiagų apskaitOS ir kontrolėS bei informavimO apie MOKSLINIUS TYRIMUS IR TAIKOMĄJĄ veiklą tvarkos aprašas“ patvirtinimo ir kai kurių valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios

 

2014 m. gegužės 30 d. Nr. 22.3‑85

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 11 straipsnio 1 dalimi, 20 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. 1047 „Dėl institucijos, atsakingos už Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, ir Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinančio Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, papildomo protokolo įgyvendinimą, paskyrimo“:

1. Tvirtinu Branduolinės saugos reikalavimus BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 22.3-11 „Dėl Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie veiklą branduolinės energetikos ar kitoje su branduolinės energijos panaudojimu susijusioje srityje bendrųjų reikalavimų patvirtinimo“;

2.2. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. sausio 28 d. įsakymą Nr. 22.3‑12 „Dėl Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie veiklą branduolinės energetikos ar kitoje su branduolinės energijos panaudojimu susijusioje srityje bendrųjų reikalavimų įgyvendinimo rekomendacijų patvirtinimo“.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Viršininkas                                                                                                      Michail Demčenko


 

PATVIRTINTA

VATESI viršininko

2014 m. gegužės 30 d. įsakymu

Nr. 22.3-85

 

BRANDUOLINĖS SAUGOS REIKALAVIMAI

BSR-1.2.1-2014

 

Branduolinių medžiagų APSKAITOS IR Kontrolės bei informavimo apie MOKSLINIUS TYRIMUS IR TAIKOMĄJĄ veiklą TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Branduolinės saugos reikalavimai BSR-1.2.1-2014 „Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei informavimo apie mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarkos aprašas“ (toliau – Reikalavimai) nustato branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei Europos Komisijos ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos (toliau – VATESI) informavimo apie su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą tvarką.

2. Šie Reikalavimai taikomi asmenims:

2.1. pateikusiems paraišką gauti licencijas, nurodytas šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalyje (toliau – pareiškėjas);

2.2. turintiems licencijas, nurodytas šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalyje (toliau – licencijų turėtojai);

2.3. įsigyjantiems, turintiems, naudojantiems ir (arba) vežantiems branduolines medžiagas, nepriklausomai nuo jų kiekio, išskyrus šių Reikalavimų 2.1 ir 2.2 papunkčiuose nurodytus asmenis;

2.4. vykdantiems su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą;

2.5. vykdantiems veiklą, nurodytą šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto I priede;

2.6. importuojantiems ir (arba) eksportuojantiems branduolines dvejopo naudojimo prekes.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

3. Reikalavimuose pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

3.1. Airijos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimas, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 13 tomas, p. 3);

3.2. Airijos, Austrijos Respublikos, Belgijos Karalystės, Danijos Karalystės, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Italijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Portugalijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Europos atominės energijos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros susitarimo, įgyvendinantis Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo III straipsnio 1 ir 4 dalis, papildomas protokolas (OL 2004 m. specialusis leidimas, 11 skyrius, 31 tomas, p. 40);

3.3. 2005 m. vasario 8 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 302/2005 dėl Euratomo saugumo kontrolės taikymo (OL 2005 L 54, p. 1);

3.4. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas;

3.5. Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymas;

3.6. Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 722 „Dėl Branduolinės energetikos srities veiklos licencijų ir leidimų išdavimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. sausio 27 d. nutarimo Nr. 103 „Dėl Veiklos branduolinėje energetikoje licencijavimo nuostatų patvirtinimo“ ir jį keitusio nutarimo pripažinimo netekusiais galios“;

3.7. Rekomendacijos šalims įgyvendinančioms visaapimančias garantijų sutartis ir papildomus protokolus (Tarptautinė atominės energijos agentūra, Viena, 2012 m. kovo mėn., Paslaugų serija 21) (angl. Guidance for States Implementing Comprehensive Safeguards Agrements and Additional Protocols, Vienna, IAEA, March 2012, Services Series 21).

 

III SKYRIUS

SĄVOKOS

 

4. Šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

4.1. Branduolinių medžiagų balanso zonos kodas – branduolinių medžiagų balanso zonai Europos Komisijos suteiktas atskiras atpažinties kodas.

4.2. Branduolinių medžiagų balanso zonos kodo turėtojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam Europos Komisija suteikė branduolinių medžiagų balanso zonos kodą.

4.3. Europos atominės energetikos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros garantijos – Europos Komisijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros taikomos priemonės, kurių tikslas yra patikrinti, kaip vykdomi įsipareigojimai pagal Sutartį dėl branduolinio ginklo neplatinimo, norint užkirsti kelią branduolinės energijos naudojimui ne taikiems tikslams, o branduoliniams ginklams ar kitiems branduoliniams sprogstamiesiems įtaisams.

5. Kitos šiuose Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka šių Reikalavimų 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ir 3.5 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

IV SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI VISIEMS BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ TURĖTOJAMS AR KETINANTIEMS JAIS TAPTI

 

6. Visi fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie pagal taikomus nacionalinius teisės aktus valdo, naudoja branduolines medžiagas ar jomis disponuoja (už jas atsako) (toliau – branduolinių medžiagų turėtojai), privalo apskaityti ir kontroliuoti branduolines medžiagas, vadovaudamiesi šiais Reikalavimais ir šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis.

7. Branduolinių medžiagų turėtojai ar ketinantys jais tapti, išskyrus nurodytus šių Reikalavimų 8 punkte, prieš įsigydami branduolines medžiagas, privalo nusistatyti branduolinių medžiagų balanso zoną ir turėti tai branduolinių medžiagų balanso zonai Europos Komisijos suteikiamą branduolinių medžiagų balanso zonos kodą.

8. Neprivaloma nusistatyti branduolinių medžiagų balanso zonos ir turėti jai Europos Komisijos suteikiamo branduolinių medžiagų balanso zonos kodo (tokiu atveju branduolinės medžiagos turi būti apskaitomos VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje):

8.1. fiziniams asmenims, turintiems branduolinių medžiagų ir vykdantiems mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, ir fiziniams asmenims, turintiems branduolinių medžiagų, kurie nesiverčia ir neplanuoja verstis ūkine veikla, susijusia su turimų branduolinių medžiagų naudojimu;

8.2. juridiniams asmenims, kurie atitinka visas šias sąlygas:

8.2.1. planuoja įsigyti, turėti ar naudoti arba turi ar naudoja branduolines medžiagas, tačiau, vadovaujantis šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, neprivalo turėti VATESI išduotos licencijos;

8.2.2. daugiau kaip trejus paskutiniuosius metus vertėsi veikla su branduolinėmis medžiagomis, tačiau branduolines medžiagas turėjo ne ilgiau kaip 6 mėnesius per vienerius kalendorinius metus, ir planuoja ateityje verstis veikla su branduolinėmis medžiagomis, tačiau vienerius kalendorinius metus per planuojamą veiklos laikotarpį branduolinių medžiagų neturės ilgiau kaip 6 mėnesius.

9. Branduolinių medžiagų turėtojai, apskaitantys branduolines medžiagas VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje, nėra atleidžiami nuo atsakomybės už branduolines medžiagas, jų apskaitą ir kontrolę. Šiems branduolnių medžiagų turėtojams apskaitant branduolines medžiagas VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje VATESI atsako tik už deklaracijų, ataskaitų, pranešimų ar kitos informacijos pateikimą Europos Komisijai.

10. Fiziniai arba juridiniai asmenys, atitinkantys šių Reikalavimų 8 punkte nurodytas sąlygas, ir ketinantys turimas branduolines medžiagas apskaityti VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje, privalo tai suderinti su VATESI ne vėliau nei likus vienam mėnesiui iki medžiagų įsigijimo. Rašte, kuriuo prašoma suderinti tai, kad branduolinės medžiagos bus apskaitomos VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje, branduolinių medžiagų turėtojas privalo nurodyti:

10.1. juridinio asmens (jei branduolinių medžiagų turėtojas yra juridinis asmuo) pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą) arba fizinio asmens (jei branduolinių medžiagų turėtojas yra fizinis asmuo) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą;

10.2. atsakingo už branduolinių medžiagų apskaitą asmens kontaktinius duomenis (telefono, fakso numeriai ir (arba) elektroninio pašto adresas, jei asmuo juos turi);

10.3. planuojamų gauti branduolinių medžiagų pavadinimą, jų izotopinę sudėtį ir kiekį (masės vienetais);

10.4. branduolinių medžiagų tikslią saugojimo vietą bei kitas galimas jų buvimo vietas.

 

V SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ BALANSO ZONOS KODŲ TURĖTOJAMS IR KETINANTIEMS JAIS TAPTI

 

11. Branduolinių medžiagų balanso zonos kodo turėtojas privalo sukurti branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemą.

12. Pareiškėjas, siekiantis gauti šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytas licencijas, privalo parengti branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos koncepciją ir pateikti ją VATESI šių Reikalavimų 3.6 papunktyje nurodytame teisės akte nustatyta tvarka. Branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemos koncepcijoje turi būti nurodyta:

12.1. kokio tipo branduolinės medžiagos bus naudojamos (planuojamas kiekis, izotopinė sudėtis, įsodrinimas ir kiti duomenys) ir kokiu tikslu;

12.2. kaip ir kokiomis priemonėmis bus sukurta branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistema, nurodyta šių Reikalavimų 14 punkte;

12.3. 10 metų planas numatomai veiklai su branduolinėmis medžiagomis.

13. Pareiškėjas, siekiantis gauti šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 2, 4, 5 ir 7 punktuose nurodytas licencijas ir licencijos, nurodytos šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas, siekiantis gauti šių Reikalavimų 3.5 papunktyje nurodyto teisės akto 22 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus leidimus, privalo branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemą aprašyti ir aprašą pateikti VATESI šių Reikalavimų 3.6 papunktyje nustatyta tvarka.

14. Branduolinių medžiagų balanso zonos kodo turėtojo branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės sistemą turi sudaryti:

14.1. branduolinių medžiagų balanso zonos nustatymas ir branduolinių medžiagų balanso zonos kodo suteikimas;

14.2. Europos Komisijos sprendimas dėl konkrečių saugumo kontrolės nuostatų, kaip tai apibrėžta šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 6 straipsnyje;

14.3. atsakingų už branduolines medžiagas ir jų apskaitą asmenų paskyrimas;

14.4. branduolinių medžiagų turėtojo patvirtinti procedūrų aprašai, kuriuose aprašoma:

14.4.1. branduolinių medžiagų saugojimas, naudojimas, tvarkymas bei apskaita;

14.4.2. ataskaitų ir pranešimų teikimas Europos Komisijai ir (arba) VATESI;

14.4.3. branduolinių medžiagų turėtojo veiksmai praradus branduolines medžiagas, nustačius branduolinių medžiagų ar jų kiekio pakitimus ar nustačius klaidas ataskaitose;

14.5. kiekvienos branduolinių medžiagų balanso zonos apskaitos žurnalai, pagal kuriuos bet kuriuo metu būtų galima nustatyti:

14.5.1. branduolinių medžiagų gavimo partijos pavadinimą, branduolinių medžiagų masę partijoje (apskaitant uraną, nurodoma ir skiliojo izotopo masė);

14.5.2. visus veiksmus ar pakitimus, susijusius su branduolinių medžiagų  inventorinio kiekio pakitimais, branduolinių medžiagų atsargų įrašais ir fizine inventorizacija;

14.5.3. visų turimų branduolinių medžiagų kiekį ir jų (arba gavimo partijos) buvimo vietą;

14.6. kiti branduolinių medžiagų apskaitai būtini dokumentai:

14.6.1. dokumentai, gaunami iš branduolinių medžiagų siuntėjo;

14.6.2. branduolinių medžiagų kiekio skaičiavimų ar matavimų rezultatai;

14.6.3. Europos Komisijai ir (arba) VATESI siųstos branduolinių medžiagų apskaitos ataskaitos ar kiti pranešimai;

14.6.4. informacija, nurodyta šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 8 straipsnyje;

14.6.5. kiti branduolinių medžiagų apskaitos požiūriu svarbūs dokumentai.

15. Branduolinių medžiagų balanso zonos kodo turėtojas, vadovaudamasis šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto nuostatomis, privalo atlikti metinę branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją. Apie planuojamą atlikti metinę branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją, branduolinių medžiagų balanso zonos kodo turėtojas privalo informuoti Europos Komisiją ir VATESI (raštu arba elektroniniu paštu safeguards@vatesi.lt) likus nemažiau nei 40 kalendorinių dienų iki fizinės inventorizacijos atlikimo.

16. Ypatingais atvejais (praradus branduolines medžiagas, netikėtai pasikeitus jų saugojimo sąlygoms, nustačius branduolinių medžiagų ar jų kiekio pakitimus ar kitais panašiais atvejais) nedelsiant turi būti informuota VATESI ir atlikta papildoma fizinė inventorizacija.

17. Fizinės inventorizacijos metu gali dalyvauti VATESI atstovas.

18. Visi branduolinių medžiagų balanso zonos kodų turėtojai, Europos Komisijai teikdami pagrindinių techninių charakteristikų deklaraciją (angl. Basic Technical Characteristics, BTC), inventorinio kiekio pakitimo ataskaitą (angl. Inventory Change Report, ICR), medžiagų balanso ataskaitą (angl. Material Balance Report, MBR), fizinės inventorizacijos aprašą (angl. Physical Inventory Listing, toliau, PIL) ir kitus šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodytame teisės akte nurodytus dokumentus, privalo vadovautis šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodytame teisės akte nustatytais reikalavimais ir šiuos dokumentus teikti šiame teisės akte nustatytais terminais.

19. Pagal šių Reikalavimų 15 ir 16 punktų nuostatas, atliktų fizinių inventorizacijų rezultatai ir šių Reikalavimų 18 punkte nurodyti dokumentai Europos Komisijai teikiami iš anksto su Europos Komisija suderinta tvarka.

20. Pagal šių Reikalavimų 15 ir 16 punktų nuostatas atliktų fizinių inventorizacijų rezultatus bei kitus šių Reikalavimų 18 punkte nurodytus dokumentus teikiant Europos Komisijai, šių dokumentų kopijos taip pat turi būti pateiktos VATESI (raštu arba elektroniniu paštu safeguards@vatesi.lt).

 

VI SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ TURĖTOJAMS, BRANDUOLINES MEDŽIAGAS APSKAITANTIEMS VATESI BRANDUOLINIŲ MEDŽIAGŲ BALANSO ZONOJE

 

21. Branduolinių medžiagų turėtojai, branduolines medžiagas apskaitantys VATESI branduolinių medžiagų balanso zonoje ir atitinkantys šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 3 straipsnio 1 dalyje nurodytus kriterijus, kasmet turi pateikti VATESI veiklos programos planą, jeigu įmanoma pateikdami dviejų ateinančių metų informaciją. Veiklos programos plane, atsižvelgiant į branduolinių medžiagų turėtojų vykdomą veiklą, turi būti pateikta informacija, nurodyta šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto XI priede.

22. Branduolinių medžiagų turėtojai per penkias darbo dienas nuo praėjusio mėnesio pabaigos privalo pateikti VATESI informaciją apie per praeitą mėnesį gautas ar išsiųstas branduolines medžiagas, nurodant:

22.1. gautų ar išsiųstų branduolinių medžiagų pavadinimus, jų izotopinę sudėtį ir kiekį, branduolių medžiagų gavimo partijos pavadinimą, jei toks yra žinomas;

22.2. iš kur ir iš ko branduolinės medžiagos yra gautos arba kam ir kur jos išsiųstos, nurodant tikslų branduolinių medžiagų siuntėjo ar branduolinių medžiagų gavėjo pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, buveinę (adresą), fizinio asmens vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, ir branduolinių medžiagų balanso zonos kodą, jeigu tokia informacija yra žinoma.

23. Branduolinių medžiagų turėtojai kartą per kalendorinius metus privalo atlikti metinę branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją. Metinę inventorizaciją rekomenduojama atlikti pirmąjį kalendorinių metų mėnesį. Apie planuojamą atlikti metinę branduolinių medžiagų fizinę inventorizaciją branduolinių medžiagų turėtojai privalo raštu informuoti VATESI likus ne mažiau nei 60 kalendorinių dienų iki fizinės inventorizacijos atlikimo.

24. Ypatingais atvejais (praradus branduolines medžiagas, netikėtai pasikeitus jų saugojimo sąlygoms, nustačius branduolinių medžiagų ar jų kiekio pakitimus ar kitais panašiais atvejais) nedelsiant turi būti informuota VATESI ir atlikta papildoma fizinė inventorizacija.

25. Fizinės inventorizacijos metu gali dalyvauti VATESI atstovas.

26. Pagal šių Reikalavimų 23 ir 24 punktų nuostatas atliktų fizinių inventorizacijų rezultatai raštu pateikiami VATESI per 15 kalendorinių dienų nuo fizinės inventorizacijos atlikimo.

27. Branduolinių medžiagų turėtojas, pastebėjęs neatitikimų informacijoje, teiktoje VATESI pagal šio skyriaus nuostatas, privalo nedelsiant, tačiau ne vėliau nei per 3 darbo dienas, informuoti VATESI (raštu arba elektroniniu paštu safeguards@vatesi.lt), nurodant pastebėtus neatitikimus ir kaip įmanoma skubiau juos ištaisyti.

28. Visi dokumentai, susiję su branduolinių medžiagų gavimu ar išsiuntimu, turi būti saugomi ne trumpiau nei penkerius metus.

29. Vadovautis šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodytame teisės akte nustatytais reikalavimais ir terminais, už VATESI branduolinių medžiagų balanso zonos pagrindinių techninių charakteristikų deklaracijos, inventorinio kiekio pakitimo ataskaitos, medžiagų balanso ataskaitos, fizinės inventorizacijos aprašo bei kitų šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto reikalaujamų dokumentų teikimą Europos Komisijai atsakinga VATESI.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI ASMENIMS ĮGYVENDINANT REIKALAVIMŲ 3.2 PAPUNKTYJE NURODYTO TEISĖS AKTO NUOSTATAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU REIKALAVIMŲ 3.2 PAPUNKTYJE NURODYTO TEISĖS AKTO ĮGYVENDINIMU

 

30. Įgyvendindami šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto reikalavimus dėl informacijos teikimo, ūkio subjektai, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos šiame Reikalavimų skyriuje nustatyta tvarka ir terminais VATESI teikia informaciją, reikalingą parengti deklaracijas pagal šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto 2 straipsnio a dalies i, iii, iv, ix ir x punktus ir b dalies i punktą.

31. Pagal šį skyrių teikiant VATESI informaciją rekomenduojama vadovautis šių Reikalavimų 3.7 papunktyje nurodytu dokumentu.

32. Informacija VATESI teikiama (raštu arba elektroniniu paštu safeguards@vatesi.lt) lietuvių ir anglų kalbomis. Informacija turi būti pateikta elektroniniame variante. Elektroninio varianto formatas turi būti suderintas su VATESI ir (arba) sudarytas taip, kad VATESI galėtų:

32.1. atpažinti elektroninio dokumento ar skaitmeninės dokumento kopijos formatą;

32.2. atidaryti ir apdoroti elektroninį dokumentą ar skaitmeninę dokumento kopiją turimomis informacinių technologijų priemonėmis;

32.3. atpažinti elektroninio dokumento ar skaitmeninės dokumento kopijos turinį ir metaduomenis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE MOKSLINIUS TYRIMUS IR TAIKOMAJĄ VEIKLĄ

 

33. Valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, finansuojanti, leidžianti, kontroliuojanti ir (arba) vykdanti su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ar taikomąją veiklą, taip pat ūkio subjektas, vykdantis su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ar taikomąją veiklą, iki kiekvienų metų kovo 1 dienos turi pateikti VATESI metinę ataskaitą apie praėjusiais metais finansuotą, leistą, kontroliuotą ir (arba) vykdytą su branduolinio kuro ciklu susijusių mokslinių tyrimų ar taikomąją veiklą. Ataskaitoje turi būti pateikta:

33.1. su branduolinio kuro ciklu susijusių mokslinių tyrimų ar taikomosios veiklos pavadinimas, projekto numeris ar kitas unikalus žymėjimas;

33.2. trumpas su branduolinio kuro ciklu susijusio mokslinio tyrimo ar taikomosios veiklos darbų aprašymas (jei darbus atlieka keli ūkio subjektai, valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, darbų aprašyme turi būti nurodyta, kokius darbus atlieka kiekvienas subjektas);

33.3. numatomas su branduolinio kuro ciklu susijusių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos rezultatų taikymas;

33.4. jei ataskaitą teikia ūkio subjektas, vykdantis veiklą, ataskaitoje nurodoma ūkio subjekto, vykdančio veiklą, pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas). Jei tokia ūkio subjekto veikla yra finansuojama, leidžiama ir (arba) kontroliuojama valstybės ar savivaldybės institucijos, nurodoma informacija apie šią valstybės ar savivaldybės instituciją – pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas);

33.5. jei ataskaitą teikia valstybės ar savivaldybės institucija, finansuojanti, leidžianti, kontroliuojanti ir (arba) vykdanti veiklą, ataskaitoje nurodoma valstybės ar savivaldybės institucijos pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas), taip pat informacija apie ūkio subjektą, kurio veiklą finansuoja, leidžia ir (arba) kontroliuoja valstybės ar savivaldybės institucija (ūkio subjekto pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas);

33.6. jei atliekant su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ir taikomojoje veikloje yra bendradarbiaujama su kitų valstybių institucijomis ar organizacijomis, nurodomas jų pavadinimas, teisinė forma, juridinio asmens kodas, buveinė (adresas).

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE VIETOVĘ

 

34. Ūkio subjektai prieš pradėdami eksploatuoti įrenginį, kuris yra apibrėžtas šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 2 straipsnio 23 punkte, turi pateikti VATESI pirminį kiekvienos vietovės aprašymą. Vietovės sąvoka suprantama taip, kaip tai nurodyta šių Reikalavimų 3.3 papunktyje nurodyto teisės akto 2 straipsnio 21 punkte. Aprašyme turi būti:

34.1. nurodytas pavadinimas, identifikuojantis vietovę;

34.2. pateiktas vietovės planas ar žemėlapis su pažymėtomis tiksliomis vietovės ribomis, visų pastatų ir kitų konstrukcijų, geležinkelio bėgių bei automobilių kelių tikslios buvimo vietos. Taip pat, turi būti nurodyta žemėlapio orientacija į šiaurę bei žemėlapio mastelis;

34.3. nurodyti pastatų numeriai ar kiti unikalūs žymėjimai, identifikuojantys pastatus pateiktame vietovės plane ar žemėlapyje;

34.4. nurodytas kiekvieno pastato dydis (aukštų skaičius, pastato plotas ir kiti išmatavimai);

34.5. aprašyta pastato paskirtis ir pateiktas jame esančių įrenginių sąrašas;

34.6. nurodyta ankstesnė statinio naudojimo paskirtis, jeigu ji keitėsi.

35. Ūkio subjektai šių Reikalavimų 34 punkte nustatyta tvarka privalantys teikti vietovės aprašymą privalo kiekvienais metais iki kovo 1 dienos pateikti VATESI vietovės aprašymo papildymus ar atnaujinimus, o, jei niekas nepasikeitė, informuoti, kad niekas nepasikeitė.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE VYKDOMĄ VEIKLĄ, NURODYTĄ REIKLAVIMŲ 3.2 PAPUNKTYJE NURODYTO TEISĖS AKTO I PRIEDE

 

36. Ūkio subjektas, vykdantis veiklą, nurodytą šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto I priede, iki kiekvienų metų kovo 1 dienos turi pateikti VATESI savo veiklos aprašymą. Aprašyme turi būti nurodyta:

36.1. ūkio subjekto pavadinimas ir adresas;

36.2. adresas vietovės, kur konkreti veikla yra vykdoma;

36.3. trumpas veiklos ir (ar) jos produktų apibūdinimas;

36.4. metinė gamybos apimtis.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE BRANDUOLINIŲ DVEJOPO NAUDOJIMO PREKIŲ IMPORTĄ IR (AR) EKSPORTĄ

 

37. Ūkio subjektas, importuojantis ir (ar) eksportuojantis šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto II priede nurodytą įrangą ir nebranduolines medžiagas, ne vėliau kaip per 2 savaites po importo ar eksporto turi pateikti VATESI:

37.1. importuotos ar eksportuotos įrangos ar medžiagos pavadinimą, kiekį bei jai priskiriamą šių Reikalavimų 3.2 papunktyje nurodyto teisės akto II priedo punkto numerį;

37.2. tikslią importo ir (ar) eksporto datą;

37.3. planuojamą naudojimo vietą, nurodant šalies gavėjos organizacijos ar ūkio subjekto pavadinimą ir adresą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

INFORMAVIMAS APIE PLANUS, SUSIJUSIUS SU BRANDUOLINIO KURO CIKLO PLĖTRA

 

38. Valstybės institucijos iki kiekvienų metų balandžio 1 d. turi pateikti VATESI su branduolinio kuro ciklo plėtra susijusius (įskaitant, bet neapsiribojant, planuojamus su branduolinio kuro ciklu susijusius mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą) veiklos planus artimiausių 10 metų laikotarpiui, kai jie patvirtinti atitinkamų valstybės institucijų, taip pat patikslinant ar atnaujinant anksčiau teiktą informaciją.

 

VIII SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŪKIO SUBJEKTAMS EUROPOS KOMISIJOS, TATENA IR VATESI PATIKRINIMŲ METU

 

39. Branduolinių medžiagų turėtojas turi sudaryti sąlygas Europos Komisijos ir (ar) TATENA inspektoriams patekti prie turimų branduolinių medžiagų ir vietų, kurios yra svarbios branduolinių medžiagų apskaitos ir kontrolės bei Europos atominės energetikos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros garantijų taikymo požiūriu:

39.1. paskelbto patikrinimo atveju – nedelsiant atvykus inspektoriams;

39.2. nepaskelbto patikrinimo atveju – ne vėliau nei per dvi valandas po pranešimo apie nepaskelbtą patikrinimą gavimo;

39.3. papildomo patekimo atveju – ne vėliau nei per dvi valandas po pranešimo apie papildomą patekimą gavimo.

40. Tuo atveju, kai kartu su Europos Komisijos ir (ar) TATENA inspektoriais nedalyvauja VATESI atstovas, ūkio subjektas privalo informuoti VATESI ankstyvojo pranešimo specialistą telefonu 8 698 44074 apie atliekamą šių Reikalavimų 39.3 papunktyje nurodytą papildomą patekimą, ne vėliau nei per valandą nuo pranešimo apie papildomą patekimą gavimo.

41. Branduolinių medžiagų turėtojas Europos Komisijos, TATENA ir VATESI inspektoriams, atliekantiems patikrinimus, turi pateikti šią informaciją:

41.1. duomenis apie turimą branduolinių medžiagų kiekį patikrinimo dieną;

41.2. duomenis apie branduolinių medžiagų inventorinio kiekio pakitimus po ankstesniojo patikrinimo;

41.3. kitą informaciją, kuri reikalinga Europos atominės energetikos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros garantijų taikymui.

42. Europos Komisijos, TATENA ir VATESI inspektoriai gali naudoti įvairią matavimo ir stebėjimo įrangą, skirtą branduolinių medžiagų nustatymui ir kontrolei, jeigu tai netrukdo normaliai ūkio subjekto veiklai.

43. Jeigu patenkant į tam tikras patalpas ar teritoriją yra galimybė patirti jonizuojančiosios spinduliuotės poveikį, ūkio subjektas privalo patikrinimo metu žodžiu įspėti Europos Komisijos, TATENA ir VATESI inspektorius apie apšvitos riziką.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

44. VATESI turi teisę bet kada branduolinių medžiagų turėtojų raštu pareikalauti pateikti informaciją reikalingą Europos atominės energetikos bendrijos ir Tarptautinės atominės energijos agentūros garantijų įgyvendinimui.

45. Asmenys, pažeidę šiuos Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_____________