FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

2014 M. GRUODŽIO 5 D. ĮSAKYMO NR. V-240 „DĖL PINIGŲ PLOVIMO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. lapkričio 8 d. Nr. V-160

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. V-240 „Dėl Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas nauja redakcija nedėstomas):

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

DĖL GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 5 straipsnio 7 punktu,

t v i r t i n u   Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą (pridedama).“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašą:

2.1. Pakeičiu pavadinimą ir jį išdėstau taip:

GALIMO PINIGŲ PLOVIMO IR ĮTARTINŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ AR SANDORIŲ ATPAŽINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS“.

 

2.2. Papildau 2.39 punktu:

2.39. Be aiškaus ekonominio pagrindo atliekami tarptautiniai mokėjimo pavedimai politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui.“

2.3. Papildau 2.40 punktu:

2.40. Politikoje dalyvaujančiam fiziniam asmeniui, jo artimam pagalbininkui ar šeimos nariui fizinis ar juridinis asmuo suteikia paskolą neįprastai geromis sąlygomis (nenurodomas grąžinimo terminas, grąžinimo sąlygos, mažos palūkanos ir kt.) arba nepatvirtina sutartimi ar kitais dokumentais.“

2.4. Papildau 2.41 punktu:

2.41. Fizinis ar juridinis asmuo apmoka už politikoje dalyvaujančio fizinio asmens keliones, apgyvendinimo paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, jei tokie mokėjimai nėra būdingi mokančių asmenų vykdomai finansinei veiklai.“

2.5. Pakeičiu 3.4 punktą ir jį išdėstau taip:

3.4. Klientas nuolat atlieka pinigines operacijas ar sudaro sandorius su juridiniais asmenimis ar kitomis organizacijomis, registruotomis tikslinėse teritorijose, kurios apibrėžtos Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau – Lengvatinio apmokestinimo bendrovė), kai nėra aiškaus ekonominio tokios veiklos pagrindo.“

2.6. Papildau 3.5 punktu:

3.5. Lengvatinio apmokestinimo bendrovės naudos gavėjas, steigėjas, įgaliotas ar kitaip susijęs asmuo  yra Lietuvos ar užsienio politikoje dalyvaujantys asmuo, jo artimas pagalbininkas ar šeimos narys.“

 

 

 

Direktorius                                                                                                       Antoni Mikulskis