LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2020 m. birželio 10 d. Nr. 1K-175

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 37 straipsnio 5 dalimi:

1T v i r t i n u Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2N u s t a t a u, kad 2019 metų valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimas atliekamas ir išvada dėl jo šališkumo pateikiama Lietuvos Respublikos finansų ministrui pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintą tvarkos aprašą iki 2020 m. birželio 30 d.

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                     Vilius Šapoka

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2020 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1K-175

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos apraše (toliau – aprašas) reglamentuojama:

1.1. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ministerija) parengto atitinkamų biudžetinių metų valstybės biudžeto išlaidų plano (toliau – išlaidų planas) šališkumo vertinimo tvarka;

1.2. išvados dėl atitinkamų biudžetinių metų išlaidų plano šališkumo (toliau – išvada dėl šališkumo) rengimo, teikimo Lietuvos Respublikos finansų ministrui ir viešinimo tvarka.

 

II SKYRIUS

IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO VERTINIMAS

 

2. Išlaidų plano šališkumo vertinimą atlieka ministerijos administracijos padalinys, atsakingas už Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau – Įstatymas) projekto parengimą (toliau – atsakingas padalinys).

3. Vertinami techniniai išlaidų planai – Įstatyme patvirtinti valstybės institucijų ir įstaigų asignavimai, įskaitant asignavimų sumas, kurias teisės aktais leidžiama naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas, išskyrus valstybės vardu pasiskolintas lėšas, pagal suminius finansavimo šaltinius, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ (toliau – finansavimo šaltiniai).

4. Išlaidų plano šališkumo vertinimo kriterijai yra:

4.1. išlaidų nuokrypis – atitinkamų biudžetinių metų atitinkamo asignavimų valdytojo techninio išlaidų plano pagal atskirus finansavimo šaltinius ir atitinkamų biudžetinių metų atitinkamo asignavimų valdytojo faktinių išlaidų pagal atskirus finansavimo šaltinius skirtumas (absoliutus dydis), kuris gali būti teigiamas (techninis išlaidų planas mažesnis už faktines išlaidas) ir neigiamas (techninis išlaidų planas didesnis už faktines išlaidas);

4.2. išlaidų nuokrypis procentais nuo bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) – išlaidų nuokrypio santykis su BVP to meto kainomis suma, išreikštas procentais (du skaičiai po kablelio).

5. Išlaidų plano šališkumas vertinamas analizuojant išlaidų nuokrypius pagal atskirus finansavimo šaltinius, išskyrus finansavimo šaltinius, kurių išlaidos neturi poveikio valdžios sektoriaus balansui („1.3 Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama“), kai lėšos perskirstomos tarp asignavimų valdytojų („1.5 Vyriausybės rezervas“) arba kai nėra galimybės užtikrinti išlaidų plano nešališkumo, nes teisės aktais reglamentuotas lėšų palikimas asignavimų valdytojams, jų naudojimo pirmumas, todėl privaloma didinti išlaidų planą („1.4 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos“ ir „1.6 Tikslinės paskirties valstybės biudžeto lėšos“).

6. Išlaidų plano šališkumo vertinimui atlikti analizuojami ketverių biudžetinių metų duomenys (n 1, n 2, n 3 ir n – 4, kur n einamieji kalendoriniai metai).

7. Išlaidų nuokrypio susidarymo priežasčių analizė atliekama, kai asignavimų valdytojo pagal finansavimo šaltinį:

7.1. teigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip dvejus metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei 0,01 procento arba

7.2. neigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip dvejus metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei –0,01 procento.

8. Išlaidų plano šališkumo vertinimo duomenų šaltiniai yra šie:

8.1. techninių išlaidų planų ir faktinių išlaidų duomenys (Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema) – Finansų ministerija;

8.2. BVP – Lietuvos statistikos departamentas ir Finansų ministerija.

9. Kiekvienais metais iki kovo 20 dienos atsakingas padalinys apskaičiuoja išlaidų nuokrypius ir išlaidų nuokrypius procentais nuo BVP, užpildydamas aprašo priede pateiktą lentelę.

10. Išlaidų planas vertinamas kaip šališkas, jeigu bendras valstybės biudžeto pagal atskirą finansavimo šaltinį išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP tenkina vieną iš šių sąlygų:

10.1. teigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip ketverius metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei 0,1 procento;

10.2. neigiamas išlaidų nuokrypis procentais nuo BVP ne mažiau kaip ketverius metus iš eilės yra lygus arba didesnis nei –0,2 procento.

 

III SKYRIUS

IŠVADOS DĖL ŠALIŠKUMO RENGIMAS, TEIKIMAS FINANSŲ MINISTRUI IR VIEŠINIMAS

 

11. Atsakingas padalinys iki kiekvienų metų kovo 25 dienos parengia išvadą dėl šališkumo, kurioje:

11.1. konstatuojamas praėjusių biudžetinių metų išlaidų plano šališkumas (nešališkumas);

11.2. pateikiama užpildyta praėjusių biudžetinių metų išlaidų plano šališkumo vertinimo lentelė;

11.3. nurodomos išlaidų plano šališkumo atsiradimo priežastys ir veiksmai šališkumui panaikinti, jeigu konstatuojamas išlaidų plano šališkumas.

12. Parengtą išvadą dėl šališkumo pasirašo Lietuvos Respublikos finansų viceministras, kuriam pagal veiklos sritį priskirtas atsakingas padalinys, ir iki kiekvienų metų balandžio 5 dienos teikia ją finansų ministrui susipažinti.

13. Išvada dėl šališkumo skelbiama Finansų ministerijos interneto svetainėje.

 

––––––––––––––––––––

 

Valstybės biudžeto išlaidų plano šališkumo vertinimo tvarkos aprašo

priedas

 

(N*1) METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDŲ PLANO ŠALIŠKUMO VERTINIMO LENTELĖ

 

tūkst. Eur

Asignavimų valdytojo / finansavimo šaltinio

n – 4

n – 3

n – 2

n – 1

Techni-

nis išlaidų planas

Faktinės išlaidos

Nuokrypis

Techni-nis išlaidų planas

Faktinės išlaidos

Nuokrypis

Techni-

nis išlaidų planas

Faktinės išlaidos

Nuokrypis

Techni-

nis išlaidų planas

Faktinės išlaidos

Nuokrypis

kodas

pavadinimas

suma (43)

proc. nuo BVP

suma (87)

proc. nuo BVP

suma (1211)

proc. nuo BVP

suma (1615)

proc. nuo BVP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Valstybės biudžeto lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Bendrojo finansavimo lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 ir 1.6

Pajamų įmokos ir tikslinės paskirties lėšos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Vyriausybės rezervas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Dotacijos savivaldybėms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n – einamieji kalendoriniai metai

_________________