LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. VASARIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL KVALIFIKACINIŲ KATEGORIJŲ VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE PAGAL DARBO SUTARTIS DIRBANTIEMS TRENERIAMS SUTEIKIMO IR PANAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 25 d. Nr. V-615

Vilnius

 

 

Pakeičiu Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Kvalifikacinių kategorijų valstybės ar savivaldybių biudžetinėse įstaigose pagal darbo sutartis dirbantiems treneriams suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytos trenerių kvalifikacinės kategorijos suteikiamos:

12.1. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus, kaip tinkamus aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo sportininko individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžybose pasiektus laimėjimus, jeigu treneris šį sportininką nepertraukiamai treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki laimėjimų pasiekimo dienos. Jeigu sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti aprašo priede nurodyti, kaip tinkami aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantys, laimėjimai, rengė vienas treneris, o sporto varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, suteikiama atitinkama aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, treniravusiam sportininką sporto varžybų metu – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija. Jeigu sportininko pasiektų laimėjimų pagrindu galima suteikti tik pirmą trenerio kvalifikacinę kategoriją, tuomet ši kategorija suteikiama tiek treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, tiek ir treneriui, treniravusiam sportininką šių varžybų metu;

12.2. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektus laimėjimus, jeigu treneris šį sportininką nepertraukiamai treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki laimėjimų pasiekimo dienos. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti aprašo priede nurodyti kaip tinkami, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantys laimėjimai, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas;

12.3. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius laimėjimus, kuriuos tarptautinėse sporto varžybose pasiekė anksčiau trenerio treniruotas (-ti) sportininkas (-ai), jeigu treneris iki laimėjimų pasiekimo dienos šį (šiuos) sportininką (-us) buvo nepertraukiamai treniravęs ne trumpiau kaip 1 (kiekvieną sportininką buvo nepertraukiamai treniravęs po 1) metus;

12.4. aprašo 8.3 papunktyje nurodyta trenerio kvalifikacinė kategorija taip pat suteikiama treneriui už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus, kaip tinkamus aprašo 8.3 papunktyje nurodytai trenerių kvalifikacinei kategorijai suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo ir anksčiau treniruoto sportininko individualių, dvikovos ar komandinių žaidimų sporto šakų varžybose pasiektus laimėjimus tarptautinėse varžybose, jeigu treneris iki laimėjimo pasiekimo dienos treniruojamą sportininką buvo nepertraukiamai treniravęs ne trumpiau kaip 6 mėnesius, o anksčiau treniruotą sportininką  – ne trumpiau kaip 1 metus;

12.5. aprašo 8.3 papunktyje nurodyta trenerio kvalifikacinė kategorija taip pat suteikiama treneriui už anksčiau treniruoto sportininko užimtą 1–8 vietą olimpinėse žaidynėse, 1–3 vietą paralimpinėse ar kurčiųjų žaidynėse, 1–6 vietą pasaulio čempionate arba 1 vietą Europos čempionate, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos buvo nepertraukiamai treniravęs ne trumpiau kaip 1 metus;

12.6. kai trenerio treniruojamas (-i) sportininkas (-ai) pradeda mokytis sporto gimnazijoje pagal specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programas), ir kurį (-iuos) treneris nepertraukiamai treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki išvykimo į sporto gimnaziją dienos, aprašo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytos kvalifikacinės kategorijos treneriui suteikiamos:

12.6.1. už 1 ar 2 sportininkus – viena pakopa aukštesnė kvalifikacinė kategorija nei jo turima kvalifikacinė kategorija (bet ne aukštesnė nei aprašo 8.3 papunktyje nurodyta kvalifikacinė kategorija);

12.6.2. už 3 ir daugiau sportininkų – dviem pakopomis aukštesnė kvalifikacinė kategorija nei jo turima kvalifikacinė kategorija (bet ne aukštesnė nei aprašo 8.3 papunktyje nurodyta kvalifikacinė kategorija).“

2.  Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytos kvalifikacinės kategorijos suteikiamos:

13.1. už bent vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį bent vieno treniruojamo sportininko individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžybose pasiektą laimėjimą, jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos nepertraukiamai treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiektas aprašo priede nurodytas kaip tinkamas aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis laimėjimas, rengė vienas treneris, o sporto varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas. Šiuo atveju treneriui, rengusiam sportininką individualių ar dvikovos sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiekti atitinkami laimėjimai, suteikiama atitinkama aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodyta kvalifikacinė kategorija, o treneriui, treniravusiam sportininką sporto varžybų metu – viena pakopa žemesnė kvalifikacinė kategorija;

13.2. už bent vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį bent vieno treniruojamo sportininko komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžybose pasiektą laimėjimą (išskyrus aprašo 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytas trenerių kvalifikacines kategorijas, kurios suteikiamos už ne daugiau kaip vieną aprašo priede nurodytą kaip tinkamą aprašo 8.5 ir 8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantį komandinių žaidimų sporto šakų arba individualių sporto šakų komandinių rungčių sporto varžybose pasiektą laimėjimą pasibaigus turimos trenerio kvalifikacinės kategorijos galiojimo terminui), jeigu treneris šį sportininką iki laimėjimo pasiekimo dienos nepertraukiamai treniravo ne trumpiau kaip 6 mėnesius. Jeigu sportininką komandinių žaidimų sporto šakų sporto varžyboms, kuriose buvo pasiektas aprašo priede nurodytas kaip tinkamas aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkantis laimėjimas, rengė vienas treneris, o varžybų metu treniravo kitas treneris, tai reikalavimas dėl minimalaus sportininko treniravimo laikotarpio pastarajam treneriui nėra taikomas;

13.3. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus kaip tinkamus aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius laimėjimus, kuriuos pasiekė anksčiau trenerio treniruotas sportininkas (-ai), jeigu treneris šį (šiuos) sportininką (-us) iki laimėjimų pasiekimo dienos buvo nepertraukiamai treniravęs ne trumpiau kaip 1 (kiekvieną sportininką buvo nepertraukiamai treniravęs po 1) metus.

13.4. už ne mažiau kaip du aprašo priede nurodytus, kaip tinkamus aprašo 8.4–8.6 papunkčiuose nurodytoms trenerių kvalifikacinėms kategorijoms suteikti, ir šiame skyriuje nustatytus reikalavimus atitinkančius bent vieno treniruojamo ir anksčiau treniruoto sportininko individualių, dvikovos ar komandinių žaidimų sporto šakų varžybose pasiektus laimėjimus tarptautinėse varžybose, jeigu treneris iki laimėjimo pasiekimo dienos treniruojamą sportininką buvo nepertraukiamai treniravęs ne trumpiau kaip 6 mėnesius, o anksčiau treniruotą sportininką – ne trumpiau kaip 1 metus.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                       Jurgita Šiugždinienė