VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

Nutarimas

Dėl deklaracijos formos APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ VEIKLAI VYKDYTI tvirtinimo, prašymo formos IŠDUOTI, PAKEISTI, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ TVIRTINIMO ir  LEIDIMŲ FORMŲ VERSTIS PREKYBA NAFTOS PRODUKTAIS tvirtinimo

 

2019 m. birželio 28 d. Nr. O3E-240

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 8, 17 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-709 3 straipsniu, 4 straipsnio 3 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2019 m.   birželio 27 d. pažymą Nr. O5E-191 „Dėl Deklaracijos formos apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti tvirtinimo, prašymo formos išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą tvirtinimo ir leidimų formų verstis prekyba naftos produktais tvirtinimo“, Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Deklaracijos formą apie pareiškėjo atitikimą veiklai vykdyti (pridedama).

2. Patvirtinti Prašymo formą išduoti, pakeisti, sustabdyti leidimo galiojimą, panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą, panaikinti leidimo galiojimą (pridedama).

3. Patvirtinti Leidimo formą verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

4. Patvirtinti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (pridedama).

5. Patvirtinti Leidimo formą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).

6. Patvirtinti Leidimo formą verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (pridedama).

7. Šis nutarimas įsigalioja 2019 m. liepos 2 d.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                  Inga Žilienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

DEKLARACIJA

APIE PAREIŠKĖJO ATITIKIMĄ VEIKLAI VYKDYTI

 

__________________

(Pildymo data)

 

1.  Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas[1]

(įrašyti)

1.1.                Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

(įrašyti)

2.  Filialo ar atstovybės kodas

(įrašyti)

2.1.                Filialo ar atstovybės pavadinimas

(įrašyti)

3.  Buveinė

(adresas)

3.1.                Savivaldybė

(įrašyti)

3.2.                Miestas

(įrašyti)

3.3.                Gatvė

(įrašyti)

3.3.1.        Namo numeris

(įrašyti)

3.3.2.         Korpuso numeris

(įrašyti)

3.3.3. Patalpos numeris

(įrašyti)

 

 

Pažymėti

Pasirinkti leidimo rūšį:

Didmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis

 

Mažmeninė prekyba suskystintomis naftos dujomis

 

Didmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais

 

Mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais      

 

 

 

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis – fizinis asmuo, turintis ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl juridinio asmens, turinčio leidimą, ar dėl šio juridinio asmens dalyvio – juridinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius penkerius metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už šias nusikalstamas veikas: dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, nusikalstamo susivienijimo organizavimą arba vadovavimą jam, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, kreditinį sukčiavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, nusikalstamą bankrotą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar šias veikas atitinkančias nusikalstamas veikas pagal užsienio valstybių baudžiamuosius įstatymus.

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis neturi mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ir (ar) fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondui ir (ar) įsipareigojimų muitinei, kurių bendra suma viršija
10 tūkstančių eurų. Jeigu dėl šių mokestinių nepriemokų ir (ar) pradelstų įsipareigojimų mokėjimas yra atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl jų vyksta ginčas ginčus nagrinėjančioje institucijoje, laikoma, kad asmuo mokestinių nepriemokų neturi
[2].

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje[3].

 

Pažymime / pažymiu, kad fizinis asmuo, siekiantis gauti leidimą, ar juridinio asmens, siekiančio gauti leidimą, vadovas, savininkas ir (ar) juridinio asmens dalyvis, siekiantis gauti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, pateikė nustatyto dydžio prievolių vykdymo užtikrinimo patvirtinančius dokumentus[4].

 

 

Pareiškėjas arba pareiškėjo įgaliotas atstovas, pažymėdamas atitinkamus langelius prie kiekvieno punkto ir pasirašydamas šią deklaraciją, patvirtina, kad pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

 

Pareiškėjo (pareiškėjo atstovo)              _______________              ________________________

(parašas)                                    (vardas, pavardė)

 

 

______________

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

PRAŠYMAS

IŠDUOTI, PAKEISTI, SUSTABDYTI LEIDIMO GALIOJIMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMO SUSTABDYMĄ, PANAIKINTI LEIDIMO GALIOJIMĄ

__________________

(Pildymo data)

 

1.   Juridinio asmens kodas arba fizinio asmens kodas[5]

(įrašyti)

1.1. Juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė

(įrašyti)

2.   Filialo ar atstovybės kodas

(įrašyti)

2.1. Filialo ar atstovybės pavadinimas

(įrašyti)

3.   Buveinė

(adresas)

3.1. Savivaldybė

(įrašyti)

3.2. Miestas

(įrašyti)

3.3. Gatvė

(įrašyti)

3.3.1.          Namo numeris

(įrašyti)

3.3.2.  Korpuso numeris

(įrašyti)

3.3.3.   Patalpos numeris

(įrašyti)

4.   Ūkio subjekto (įmonės) dalyviai, turintys ne mažiau kaip 10 proc. akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovai, savininkai (vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu akcininkas (dalyvis) yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė):

4.1. (įrašyti)

4.2. (įrašyti)

...

 

1 punkte nurodytas pareiškėjas prašo:

 

Pažymėti

 

Išduoti leidimą, suteikiantį teise verstis:

Didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis

Didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

Mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

 

 

Pakeisti leidimą

(Įrašyti leidimo numerį ir išdavimo datą)

Sustabdyti leidimo galiojimą

(Įrašyti leidimo numerį ir išdavimo datą)

Panaikinti leidimo galiojimo sustabdymą

(Įrašyti leidimo numerį ir išdavimo datą)

Panaikinti leidimo galiojimą

(Įrašyti leidimo numerį ir išdavimo datą)

 

5.                         Nefasuoti naftos produktai ar suskystintų naftos dujų produktai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą[6]:

(Įrašyti)

6.                                                                                              Veiklos teritorija[7]:

(Įrašyti)

7. Pridedami dokumentai[8]:

(Įrašyti, nurodant lapų skaičių)

 

 

(įrašyti)                                                                                                        (įrašyti)

(Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė1)

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

 

LEIDIMAS

VERSTIS DIDMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

 

NR. __________

 

 

 

Leidimo turėtojas _________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

Kodas __________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

Registras _______________________________________________________________

(nurodyti registro pavadinimą, kuriame saugomi ūkio subjekto duomenys)

 

Buveinė ________________________________________________________________

(ūkio subjekto buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

 

 

Leidžiama neterminuotą laiką verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis (dujų produktų pavadinimai ir jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Terminalų, sandėlių, rezervuarų, kuriuose laikomas, sumaišomas ar iš kurių parduodamos suskystintos naftos dujos, adresai nurodyti Leidimo priede.

 

Leidimo priedas yra neatskiriama šio Leidimo dalis.

 

 

 

 

Leidimas išduotas _________

(data)

 

Leidimas pakeistas _________

(data)

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                     

 

A.V.

 

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Nr.         

priedas

 

TERMINALŲ, SANDĖLIŲ, REZERVUARŲ ADRESAI , KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA

 

 

Eil. Nr.

Terminalo, sandėlio ar rezervuaro adresas[9]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                                               

A. V.

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

 

LEIDIMAS

VERSTIS DIDMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS

 

NR. __________

 

 

 

Leidimo turėtojas _________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

Kodas __________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

Registras _______________________________________________________________

(nurodyti registro pavadinimą, kuriame saugomi ūkio subjekto duomenys)

 

Buveinė ________________________________________________________________

(ūkio subjekto buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

 

 

Leidžiama neterminuotą laiką verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Terminalų, sandėlių, talpyklų, mobiliųjų talpyklų, kuriose laikomas ar iš kurių parduodami nefasuoti naftos produktai, adresai nurodyti Leidimo priede.

 

Leidimo priedas yra neatskiriama šio Leidimo dalis.

 

 

 

 

 

Leidimas išduotas _________

(data)

 

Leidimas pakeistas _________

(data)

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                     

 

A.V.

 

Leidimo verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr.         

priedas

 

TERMINALŲ, SANDĖLIŲ, TALPYKLŲ, MOBILIŲJŲ TALPYKLŲ ADRESAI , KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA

 

 

Eil. Nr.

Terminalo, sandėlio, talpyklos ar mobiliosios talpyklos adresai[10]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                                               

A. V.

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

 

LEIDIMAS

VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA SUSKYSTINTOMIS NAFTOS DUJOMIS

 

NR. __________

 

 

 

Leidimo turėtojas _________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

Kodas __________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

Registras _______________________________________________________________

(nurodyti registro pavadinimą, kuriame saugomi ūkio subjekto duomenys)

 

Buveinė ________________________________________________________________

(ūkio subjekto buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

 

 

Leidžiama neterminuotą laiką verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis.

 

Prekybos vietų ir sandėlių, kuriuose laikomos suskystintos naftos dujos ar iš jų parduodamos pirkėjams, adresai nurodyti Leidimo priede.

 

Leidimo priedas yra neatskiriama šio Leidimo dalis.

 

 

 

 

 

Leidimas išduotas _________

(data)

 

Leidimas pakeistas _________

(data)

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                          

 

A.V.

 

 

Leidimo verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis Nr.         

priedas

 

PREKYBOS VIETŲ IR SANDĖLIŲ ADRESAI , KURIUOSE VYKDOMA VEIKLA

 

 

Eil. Nr.

Prekiaujama fasuotomis ar nefasuotomis dujomis

Prekybos vietos ir (ar) sandėlio adresas

Dujų prekybos vietos pavadinimas[11]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                                      

A. V.

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2019 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. O3-240

 

 

LEIDIMAS

VERSTIS MAŽMENINE PREKYBA NEFASUOTAIS NAFTOS PRODUKTAIS

 

NR. __________

 

 

 

Leidimo turėtojas _________________________________________________________

(ūkio subjekto pavadinimas ir teisinė forma arba fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data)

 

Kodas __________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas)

 

Registras _______________________________________________________________

(nurodyti registro pavadinimą, kuriame saugomi ūkio subjekto duomenys)

 

Buveinė ________________________________________________________________

(ūkio subjekto buveinės adresas arba fizinio asmens adresas)

 

 

 

Leidžiama neterminuotą laiką verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais (nefasuotų naftos produktų pavadinimai ir jų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (KN)):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

Prekybos vietos (degalinės) adresai nurodyti Leidimo priede.

 

Leidimo priedas yra neatskiriama šio Leidimo dalis.

 

 

 

 

 

Leidimas išduotas _________

(data)

 

Leidimas pakeistas _________

(data)

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                     

A.V.

 

Leidimo verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais Nr.          priedas

 

PREKYBOS VIETŲ (DEGALINIŲ) ADRESAI, KURIOSE VYKDOMA VEIKLA

 

 

Eil. Nr.

Degalinių adresai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                                                                                                                      

A. V.

 [1] Pastaba: Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti,  pateikęs įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

[2] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[3] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[4] Pildoma, jeigu prašoma išduoti leidimą verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais.

[5]Pastaba: Pateikti pareiškėjo arba leidimo turėtojo dokumentus gali pareiškėjo arba leidimo turėtojo atstovas, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę jam atstovauti,  pateikęs įgaliojimą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

2 Nefasuotų naftos produktų, kurių prekybai išduodami leidimai, nurodyti Leidimų verstis naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 „Dėl Leidimų verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), 2 priede. Suskystintų naftos dujų produktai, kurių didmeninei prekybai išduodami leidimai, nurodyti Taisyklių 1 priede. Jeigu prašoma išduoti leidimą verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis suskystintų naftos dujų produktai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą nenurodomi.

[7] Turi būti nurodomi terminalų, rezervuarų, sandėlių ir prekybos vietų adresai pagal reikalavimus, kurie numatyti Taisyklėse.

4 Turi būti pateikiami dokumentai, kurie numatyti Taisyklėse.

[9] Pastaba. Jeigu nefasuoti naftos produktai pristatomi tiesiogiai pirkėjams, lentelėje įrašoma: „Tiesioginis nefasuotų naftos produktų pristatymas pirkėjams“.

[10] Pastaba. Jeigu dujos pristatomos tiesiogiai pirkėjams, lentelės 4 stulpelyje įrašoma: „Tiesioginis suskystintų naftos dujų pristatymas pirkėjams“.

 

[11] Pastaba. Jeigu dujos pristatomos tiesiogiai pirkėjams, lentelės 4 stulpelyje įrašoma: „Tiesioginis suskystintų naftos dujų pristatymas pirkėjams“.