LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. A1-812 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS NR. 08.3.1-ESFA-V-412 „ROMŲ SOCIALINĖ INTEGRACIJA“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 3 d. Nr. A1-507

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. A1-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-412 „Romų socialinė integracija“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, ir 30 punkto lentelės 5 pastraipą išdėstau taip:

 

„5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos, kai projekto vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį). Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis, arba papildomos esamos darbo sutartys, kai, be pagrindinių pareigų, sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama su projektu, ir nurodomas atlygis). Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projektą vykdantys darbuotojai turėtų išsilavinimą ir kvalifikaciją, reikalingus projekte numatytoms funkcijoms vykdyti ir pareigoms atlikti. Jeigu projekto veikloms vykdyti planuojama įdarbinti savanorius, su jais turi būti sudaromos savanoriško darbo sutartys.

 

Įgyvendinant projekto veiklas patirtos socialinio darbuotojo, individualios priežiūros personalo (užimtumo specialisto) ir psichologo (psichoterapeuto) darbo užmokesčio išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, nustatomus vadovaujantis 2015 m. rugpjūčio 26 d. atliktu Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, reabilitacijos fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatyti šie fiksuotieji įkainiai, atnaujinti įkainiai taip pat taikomi projektams, dėl kurių projektų sutartys jau sudarytos.

 

Patirtos vykdančiojo personalo darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos, kai darbo užmokesčio išlaidoms apmokėti fiksuotieji įkainiai netaikomi, apmokamos taikant kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, kurios nustatomos atsižvelgiant į konkrečiam darbuotojui priklausantį kasmetinių atostogų dienų skaičių bei jam nustatytos darbo savaitės trukmę. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotosios normos apskaičiuojamos vadovaujantis 2016 m. sausio 19 d. Kasmetinių atostogų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatytos šios fiksuotosios normos, atnaujintos normos taip pat taikomos projektams, dėl kurių projektų sutartys jau sudarytos;

 

2. projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių išlaidos. Projektą vykdančio personalo kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį.

 

Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotasis įkainis nustatytas vadovaujantis 2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimu, kurio ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“. Šio fiksuotojo įkainio dydis, įgyvendinant projektą, nebus keičiamas;

 

3. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamų baldų, įrangos ir įrenginių pirkimo išlaidas) pirkimo ir nuomos išlaidos; įrangos nuomos išlaidos;

 

4. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, ryšio ir pan. išlaidos);

 

5. projekto dalyvių kelionių, apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos. Dalyvių kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį.

 

Dalyvių maitinimo išlaidos apmokamos pagal dalyvių maitinimo fiksuotąjį įkainį. Šis įkainis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2015 m. spalio 8 d. Užimtumo ir socialinės įtraukties priemonių dalyvių maitinimo fiksuotojo įkainio nustatymo pagrindimu, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų interneto svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant „Tyrimai“, „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“.

Pasikeitus teisės aktams, kuriais vadovaujantis nustatytas šis fiksuotasis įkainis, atnaujintas įkainis taip pat taikomas ir projektams, dėl kurių projektų sutartys jau sudarytos;

 

6. projekto dalyvių vaikų priežiūros išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo metu, kai projekto dalyviai dalyvauja projekto veiklose;

 

7. iš išorės tiekėjų perkamų prekių ar paslaugų, reikalingų Aprašo 10 ir 24 punktuose nurodytoms veikloms įgyvendinti, išlaidos“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                               Linas Kukuraitis

 

 

 

SUDERINTA

Europos socialinio fondo agentūros

2017-09-06 raštu Nr. SB-2017-00669