lIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTAMS, PATEIKTIEMS PAGAL 2014– 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 PRIEMONĘ „valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“

 

2020 m. spalio 9 d. Nr. 1-336

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, 6.2.11 papunkčiu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 153 ir 154 punktais, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-vipa-t-113 priemonės „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 1-204 „Dėl 2014– 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-VIPA-T-113 priemonėsValstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas (II)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 8 ir 85 punktais, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Uždarosios akcinės bendrovės Viešųjų investicijų plėtros agentūros raštus (2020 m. rugsėjo 9 d. Nr.2020/2-1311, 2020 m. rugsėjo 25 d. Nr.2020/2-1461) bei su jais pateiktas projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitas (2020 m. rugsėjo 8 d. Nr. 13, 2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. 18) bei 2020 m. rugsėjo 25 d. projektų atitikties de minimis pagalbos taisyklėms patikros lapą:

1. S k i r i u šio įsakymo priede nurodytiems iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams nustatyto dydžio finansavimą.

2. N u s t a t a u pareiškėjo Valstybės įmonės Turto banko nuomininkams šio dydžio de minimis pagalbą, kuri registruojama Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre:

2.1. Žydrė Česevičienė – 127,93 Eur;

2.2. T. Temnikovos įmonė (juridinio asmens kodas 147528112) – 2 256,19 Eur;

3. I n f o r m u o j u, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Energetikos ministras                                                                                          Žygimantas Vaičiūnas

 

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1-336

priedas

 

FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo pavadinimas

Pareiškėjo juridinio asmens kodas

Projekto pavadinimas

Projektui skiriamos finansavimo lėšos:

iš viso – iki, Eur:

Iš kurio: valstybės pagalba iki, Eur:

Iš kurio: de minimis pagalba iki, Eur:

iš jų:

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos iki, Eur:

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos iki, Eur:

1.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0041

Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

191688326

Administracinės paskirties pastato, esančio Visorių g. 27 A, Vilniuje atnaujinimas (modernizavimas)

764 332,00

0,00

0,00

764 332,00*

0,00

2.

04.3.1-VIPA-T-113-02-0043

Valstybės įmonė Turto bankas

112021042

Administracinės paskirties pastato modernizacija Vasario 16-osis g. 3, Panevėžys

1 516 779,60

0,00

0,00

1 516 779,60*

0,00

*Prisideda prie Ateities ekonomikos DNR plano, kuriam pritarta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 10 d. pasitarime (pasitarimo protokolas Nr. 28), įgyvendinimo pagal priemonę „Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje“ „2020.07.01–2021.12.31 laikotarpio naujos ir papildomos investicijos“ (1 priedas)

_____________________________