LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO ĮSTATYMO NR. I-67 PAPILDYMO 411 STRAIPSNIU IR 42, 65, 66, 67, 671, 76 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. birželio 17 d. Nr. XIV-426

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 411 straipsniu

Papildyti Įstatymą 411 straipsniu:

411 straipsnis. Informacinių ir elektroninių ryšių technologijų naudojimas

Asmenys turi teisę pateikti šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamus prašymus, paklausimus ir kitus su jų nagrinėjimu susijusius dokumentus Konstituciniam Teismui per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo naudojant pašto tinklą informacinę sistemą (toliau – E. pristatymo sistema), kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, paštu arba tiesiogiai. Šių dokumentų pateikimo kitomis elektroninių ryšių priemonėmis tvarka nustatoma Konstitucinio Teismo reglamente.

Kai prašymas ar paklausimas Konstituciniam Teismui pateikiamas per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis, kiti su jų nagrinėjimu susiję dokumentai Konstituciniam Teismui teikiami tuo pačiu būdu, kaip buvo pateiktas prašymas ar paklausimas.

Dokumentai, susiję su šio įstatymo nustatyta tvarka nagrinėjamais prašymais ir paklausimais, įteikiami:

1) per E. pristatymo sistemą. Jeigu E. pristatymo sistemos elektroninio pristatymo dėžutė (toliau – elektroninio pristatymo dėžutė) yra neaktyvi, dokumentas siunčiamas per E. pristatymo sistemą, bet įteikiamas kaip registruotoji pašto siunta;

2) kitomis elektroninių ryšių priemonėmis;

3) registruotąja pašto siunta.

Atsisakymas priimti registruotąja pašto siunta įteikiamą dokumentą arba pasirašyti dėl jo gavimo laikomas tinkamu dokumento įteikimu.

Elektroninio pristatymo paslaugos fiziniams asmenims, kai jie elektronines siuntas per E. pristatymo sistemą siunčia Konstituciniam Teismui, teikiamos neatlygintinai.

Per E. pristatymo sistemą, kai elektroninio pristatymo dėžutė yra aktyvi, ir kitomis elektroninių ryšių priemonėmis išsiųsti dokumentai yra laikomi įteiktais kitą darbo dieną po jų išsiuntimo dienos.

 

2 straipsnis. 42 straipsnio pakeitimas 

Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Šaukimai pristatomi paštu. Šaukimo įteikimo adresatui laikas pažymimas įteikiamajame šaukime ir Teismui grąžintinoje šaukimo dalyje su parašu apie šaukimo įteikimą.“

 

3 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Jeigu šio straipsnio antrojoje dalyje nurodyto asmens prašymas įteiktas pašto paslaugos teikėjui arba išsiųstas per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis iki šio straipsnio antrosios dalies 3 punkte nustatyto prašymo pateikimo Konstituciniam Teismui termino paskutinės dienos dvidešimt ketvirtos valandos, šis terminas nelaikomas praleistu.“

 

4 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 66 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Prašymą pasirašo valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas. Vyriausybės prašymas turi būti paremtas Vyriausybės nutarimu, kuris pridedamas prie teikiamų dokumentų. Seimo narių grupės prašymą pasirašo visi Seimo nariai, kurie su prašymu kreipiasi į Konstitucinį Teismą, kartu nurodydami savo grupės atstovą (atstovus); Seimo narių parašai turi būti patvirtinti Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo parašu. Tais atvejais, kai prašymas teikiamas per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, valstybės institucijos, kuriai suteikta teisė kreiptis į Konstitucinį Teismą, vadovas prašymą pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu, o elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma teikiamas Seimo narių grupės prašymas patvirtinamas Seimo Pirmininko ar Seimo Pirmininko pavaduotojo kvalifikuotu elektroniniu parašu.“

2. Pakeisti 66 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Prašymas ir šio straipsnio trečiojoje dalyje nurodyti jo priedai Konstituciniam Teismui pateikiami šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

5 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 67 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Teismo nutartis Konstituciniam Teismui pateikiama šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

6 straipsnis. 671 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 671 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) prašymą teikiančio asmens vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė) ir elektroninio pristatymo dėžutės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (jeigu šis asmuo juos turi), taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, atstovo elektroninio pristatymo dėžutės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (jeigu žinomi);“.

2. Pakeisti 671 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Prašymą pasirašo jį teikiantis asmuo arba jo atstovas. Kai prašymas teikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, prašymą teikiantis asmuo jį pasirašo kvalifikuotu elektroniniu parašu. Už prašymą teikiantį asmenį, kuris negali pasirašyti, prašymą pasirašo jo įgaliotas asmuo, nurodydamas priežastį, dėl kurios prašymą teikiantis asmuo pats negali jo pasirašyti. Šioje dalyje nustatytų reikalavimų neatitinkantis prašymas neregistruojamas ir grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.“

3. Pakeisti 671 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Prašymas ir šio straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodyti jo priedai Konstituciniam Teismui pateikiami šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

7 straipsnis. 76 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 76 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

„Paklausimas ir būtini jo priedai pateikiami Konstituciniam Teismui su nuorašais po 9 egzempliorius. Konstitucinio Teismo pirmininkas prireikus gali pareikalauti ir kitų priedų nuorašų – iki 9 egzempliorių. Tais atvejais, kai paklausimas ir būtini jo priedai pateikiami per E. pristatymo sistemą, kitomis elektroninių ryšių priemonėmis elektronine forma, reikalavimas pateikti 9 egzempliorius netaikomas. Paklausimai ir jų priedai Konstituciniam Teismui pateikiami šio įstatymo 411 straipsnyje nustatyta tvarka.“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda