LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS Ekonomikos ir inovacijų MINISTRO
2020 M. gegužės 13 D. ĮSAKYMO NR. 4-306 „Dėl priemonės „palūkanų kompensavimas
SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugsėjo 22 d. Nr. 4-1005

Vilnius

 

 

1P a k e i č i u  Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1.1 Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. pagal paskolos sutartį paskolos lėšos yra skirtos šiems automobiliams įsigyti:

11.2.1. ne komercinės paskirties automobiliui (ne komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip M1 klasės). Šis draudimas netaikomas pareiškėjams, kurių pagrindinė veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas, taip pat kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės, kaip jos apibrėžtos Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų, patvirtintų  Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“, 18 punkte (toliau – specialiosios paskirties transporto priemonės);

11.2.2. nenaujam (nenauju automobiliu laikomas automobilis, kuris yra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję daugiau  kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui (komercinės paskirties automobiliu laikomas lengvasis automobilis, kuris transporto priemonės techniniame pase žymimas kaip N1 klasės). Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės;

11.2.3. naujam (nauju automobiliu laikomas automobilis, kuris nėra nuvažiavęs daugiau kaip 6 000 km arba nuo jo eksploatavimo pradžios (pagal Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl Transporto priemonių eksploatavimo pradžios nustatymo kriterijų patvirtinimo“) yra praėję ne daugiau kaip 6 mėn.) komercinės paskirties automobiliui, kurio vertė pagal automobilio pirkimo–pardavimo sutartį viršija 25 000  (dvidešimt penkis tūkstančius) eurų (įskaitant PVM) vienai transporto priemonei. Šis draudimas netaikomas, kai įsigyjamos specialiosios paskirties transporto priemonės.“

1.2 Pakeičiu 11.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.7. paskola yra suteikta pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“, pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“, arba pagal Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 4-536 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ schemos patvirtinimo“, Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 4-45 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ schemos patvirtinimo“, Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“.“

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas vertinant ir administruojant po šio įsakymo įsigaliojimo uždarajai akcinei bendrovei „Investicijų ir verslo garantijos“ pateiktas paraiškas dėl palūkanų kompensavimo.

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                             Aušrinė Armonaitė