LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl lietuvos respublikos kultūros ministro 2012 m. SAUSIO 5 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-4 „DĖL NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2020 m. vasario 26 d. Nr. ĮV-136

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. sausio 5 d. įsakymą Nr. ĮV-4 „Dėl Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos muziejų įstatymo 7 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsniu:

1. T v i r t i n u Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuostatus (pridedama).

2. Įgalioju Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorių teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui šiuo įsakymu patvirtintus muziejaus nuostatus ir atlikti kitus veiksmus (įskaitant, bet neapsiribojant prašymų, raštų ir kitų dokumentų pasirašymu bei tvirtinimu), susijusius su Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.“

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. ĮV-4

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. ĮV-136

redakcija)

 

NACIONALINIO M. K. ČIURLIONIO DAILĖS MUZIEJAUS NUOSTATAI

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (toliau – Muziejus) yra nacionalinis muziejus, valstybės biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti nacionalinės svarbos meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinį ir memorialinį palikimą. Muziejus priskiriamas meno ir kultūros istorijos muziejų rūšiai. Muziejaus pavadinimo santrumpa – ČDM. Muziejaus buveinė – K. Donelaičio g. 64, LT-44248 Kaunas.

2. Muziejaus savininkas yra valstybė. Muziejaus savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministerija (toliau – Ministerija). Ministerija sprendžia Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Muziejaus nuostatuose (toliau – Nuostatai) jos kompetencijai priskirtus klausimus.

3. Muziejus įsteigtas Steigiamojo Seimo 1921 m. gruodžio 14 d. priimtu M. K. Čiurlionies vardo galerijos įstatymu Nr. 689. Seimo 1936 m. spalio 8 d. Vytauto Didžiojo muziejaus įstatymu Nr. 3854 pertvarkytas į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų, o tuometinės Lietuvos SSR Liaudies komisarų tarybos 1944 m. spalio 11 d. nutarimu Nr.130 pervadintas į Kauno valstybinį M. K. Čiurlionio vardo Dailės muziejų. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 19 d. nutarimu Nr. 867 „Dėl nacionalinio muziejaus statuso suteikimo“ nuo 1997 m. sausio 1 d. Muziejui suteiktas nacionalinio muziejaus statusas.

4. Nuostatus tvirtina ir juos keičia Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Pakeisti Nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

5. Muziejus yra įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas banke.

6. Vieši pranešimai skelbiami Muziejaus interneto svetainėje www.ciurlionis.lt, kurioje nurodomas įstaigos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, kodas bei registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie Muziejų, kita aktuali informacija.

7. Muziejaus veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais ir šiais Nuostatais.

8. Muziejus savo veikloje atsižvelgia į Tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Muziejų etikos kodeksą bei rekomendacijas.

9. Muziejaus sudėtyje yra struktūrinis padalinys – filialas, neturintis juridinio asmens teisių, – Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune (toliau – Istorinė Prezidentūra), veikianti pagal filialo nuostatus, patvirtintus Muziejaus direktoriaus. Filialo buveinė – Vilniaus g. 33, LT-44290 Kaunas.

 

 

 

 

II SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

10. Muziejaus veiklos pagrindiniai tikslai:

10.1. kaupti, saugoti, tyrinėti, restauruoti, konservuoti bei populiarinti nacionalinės svarbos meno ir kultūros istorijos muziejines vertybes, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinį ir memorialinį palikimą, derinant kaupimą bei saugojimą su informacijos visuomenei teikimu;

10.2. susieti kultūros paveldo saugojimą su visuomenės informavimo, kultūros ir edukacijos poreikių tenkinimu bei kultūros paslaugų teikimu;

10.3. ugdyti visuomenės istorinę ir kultūrinę savimonę, puoselėti nacionalinės kultūros tapatumą bei jį aktualizuoti;

10.4. skatinti nacionalinės kultūros atvirumą bei pristatyti nacionalinės kultūros savitumą užsienyje.

11. Įgyvendindamas šiuos tikslus, Muziejus vykdo šias funkcijas:

11.1. įsigyja ir sistemina muziejinę bei istorinę vertę turinčias meno ir kultūros istorijos vertybes, formuoja Muziejaus rinkinius;

11.2. kaupia informaciją apie Muziejaus rinkinių profilį atitinkančias muziejines vertybes, esančias kitose Lietuvos ir užsienio šalių atminties institucijose, viešųjų ir privačių juridinių asmenų bei fizinių asmenų privačiuose rinkiniuose Lietuvoje ir užsienyje;

11.3. kaupia informaciją apie dingusias arba neteisėtai iš Lietuvos išvežtas meno ir kultūros istorijos vertybes ir lituanistinius meno rinkinius, esančius užsienyje;

11.4. vykdo muziejinių vertybių apskaitą ir vertinimą tikrąja verte;

11.5. organizuoja sukauptų muziejinių vertybių ir Muziejaus pastatų, įtrauktų į Kultūros vertybių registrą, apsaugą;

11.6. organizuoja ir vykdo sukauptų muziejinių vertybių prevencinį konservavimą, konservavimą ir restauravimą;

11.7. savarankiškai ir (arba) kartu su mokslo ir studijų institucijomis, mokslinių tyrimų įstaigomis ir (arba) nepriklausomais mokslininkais vykdo Muziejaus rinkinių mokslinius tyrimus;

11.8. vykdo Muziejaus rinkinių viešinimo veiklas: rengia nuolatines ekspozicijas, laikinas ir virtualias parodas bei kitus renginius Lietuvoje ir užsienyje, Muziejaus rinkinius ir jų tyrimus populiarinančius leidinius tradiciniu ir elektroniniu formatu;

11.9. organizuoja neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, rengia ir vykdo edukacijos programas;

11.10. vykdo kultūrinio turizmo veiklas;

11.11. vykdo Kauno regiono muziejų skaitmeninimo centro funkcijas, bendradarbiauja skaitmeninimo projektuose Lietuvoje ir užsienyje;

11.12. vykdo Muziejaus rinkiniuose esančių muziejinių vertybių skaitmeninimą ir jų viešinimą per Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS);

11.13. atlieka Lietuvos muziejų ir juose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos, eksponavimo ir tyrimo metodinio centro funkcijas: teikia konsultacijas kitų muziejų specialistams, organizuoja dalijimosi gerąja praktika veiklas, teikia pasiūlymus Ministerijai dėl susijusio reglamentavimo ir muziejų darbuotojų gebėjimų tobulinimo;

11.14. deleguoja Muziejaus specialistus Ministerijos atstovams kontroliuojant kitų Lietuvos muziejų veiklą ir juose esančių rinkinių apskaitą, apsaugą ir saugojimą;

11.15. rengia, leidžia ir platina su Muziejaus veikla susijusius leidinius;

11.16. organizuoja konferencijas, seminarus bei kitus renginius, susijusius su Muziejaus veiklos tikslais;

11.17. teikia lankytojų aptarnavimo paslaugas Muziejuje;

11.18. rengia ir įgyvendina regioninius, nacionalinius, tarptautinius, Europos Sąjungos Struktūrinių fondų ir kitų bendradarbiavimo programų finansuojamus projektus Muziejaus plėtros, kultūros, turizmo, visuomenės dvasinės ir socialinės gerovės srityse;

11.19. organizuoja Muziejaus veiklų pristatymą viešojoje ir virtualioje erdvėje;

11.20. dalyvauja Europos ir pasaulio muziejų tarptautinių tinklų veikloje, vykdo bendras veiklas su kitomis valstybinėmis, tarptautinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, veikiančiomis muziejų srityje;

11.21. pagal juridinių ir fizinių asmenų prašymus, Muziejaus pasirašytas sutartis teikia muziejinių vertybių skaitmeninius vaizdus;

11.22. formuoja Muziejaus bibliotekos fondą;

11.23. atlieka kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

 

III SKYRIUS

MUZIEJAUS RINKINIAI

 

12. Muziejaus fondo rinkiniai, atsižvelgiant į muziejinių vertybių išliekamąją vertę, skirstomi į:

12.1. pagrindinį fondą, žymimą šifru ČDM G;

12.2. pagalbinį fondą, žymimą šifru ČDM GP;

12.3. ilgalaikio depozito fondą, žymimą šifru ČDM D;

12.4. mainų fondą, žymimą šifru Nd.

13. Pagrindiniame fonde yra išskirtas specialios apskaitos ir apsaugos rinkinys – brangiųjų metalų rinkinys.

14. Pagrindinės Muziejaus rinkinių komplektavimo kryptys: Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybinis ir memorialinis palikimas, Lietuvos ir užsienio šalių vaizduojamoji ir taikomoji dailė, Kauno meno mokyklos dailė, lietuvių liaudies menas, Lietuvos ir užsienio šalių numizmatika ir bonistika, Lietuvos menininkų memorialiniai ir jų kolekciniai rinkiniai, tarpukario istoriniai dokumentai, nuotraukos, daiktai, susiję su Istorine Prezidentūra.

15. Muziejaus pagrindinio fondo rinkiniai registruojami ir žymimi pagrindinio fondo šifru bei konkretaus rinkinio šifru:

15.1. vaizduojamosios dailės rinkiniai: tapyba (šifras Mt), skulptūra (šifras Ms), vitražas, mozaika, freska (šifras Vm), Petro Rimšos rinkinys (šifras Rm), grafika (šifras Mg), ekslibrisai (šifras Mge), plakatai (šifras Mgpl), Fluksus (šifras Mgfl);

15.2. taikomosios dailės rinkiniai: taikomoji dailė (šifras Tt), brangiųjų metalų rinkinys (šifrai: Bs, Vs, Ba, Va), vėliavos (šifras Tv), keramika (šifras DK), archeologinė keramika ir archeologija (šifras A);

15.3. lietuvių liaudies meno rinkiniai: skulptūra (šifras Lv), tapyba, grafika (šifras Lvg), tekstilė (šifras E), taikomoji dailė (šifras Lt), margučiai (šifras Li), senosios fotografijos (šifras Ava), negatyvai (šifras Ng);

15.4. kultūros istorijos rinkiniai:

15.4.1. numizmatika: bendroji numizmatika (šifras Nn), dirbiniai iš brangiųjų metalų (šifrai: A9, A10), filatelija (šifras Npž), valstybiniai – vertybiniai ženklai (šifras Nvž), ordinai, medaliai (šifras NOM), popieriniai pinigai (šifras Npp), pirmykščių tautų nemonetarinės mokėjimo priemonės (šifras Npt), antspaudai (šifras Nas);

15.4.2. fototeka ir dokumentika: rankraščiai, knygos, spaudiniai (šifras Tkr), fotografijos ir atvirlaiškiai (šifras Ta), Algirdo Žukausko archyvas (šifras Žuk), žemėlapiai ir žemės planai (šifras Ka);

15.4.3. Istorinės Prezidentūros rinkinys (šifras IP);

15.5. memorialiniai rinkiniai:

15.5.1. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai: tapyba (šifras Čt), grafika ir piešiniai (šifras Čg), laiškai (šifras Čl), muzika (šifras Čm), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų-muziejaus rinkinys (šifras Dč);

15.5.2. Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai ir dailininko rinkiniai: Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai (šifras Ž), kitų autorių kūriniai (šifras ŽR); velnių rinkinys (šifras ŽV), archyvas (šifras ŽA), fotografijos (šifras ŽF), laiškai (šifras ŽL), knygos (šifras ŽK), memorialiniai daiktai (šifras ŽM), plakatai (šifras ŽP);

15.5.3. Mykolo Žilinsko rinkinys: kūriniai (šifras MŽ), memorialiniai daiktai (šifras MŽm);

15.5.4. Adelės ir Pauliaus Galaunių rinkinys: rankraščiai, dokumentai (šifras Gnr), laiškai (šifras Gnl), grafika (šifras Gng), ekslibrisai (šifras Gnge), memorialiniai daiktai (šifras Gnm), fototeka (šifras Gnf), Pauliaus Galaunės bibliotekos knygos (šifras GB);

15.5.5. Liudo Truikio rinkinys: kūryba (šifras TRk), memorialiniai daiktai ir rinkiniai (šifras TRm), knygos ir plokštelės (šifras TRb), laiškai (šifras TRd);

15.5.6. Juozo Zikaro rinkinys: kūryba (šifras ZK), memorialiniai rinkiniai (šifras ZT), archyvas ir dokumentai (šifras ZA), biblioteka (šifras ZB);

15.5.7. Vytauto Kazimiero Jonyno rinkinys Druskininkuose (šifras VKJ).

16. Muziejaus pagalbinio fondo rinkiniai registruojami ir žymimi pagalbinio fondo šifru bei konkretaus rinkinio šifru:

16.1. vaizduojamosios dailės rinkiniai: tapyba (šifras Mtp), skulptūra (šifras Msp), grafika (šifras Gpf), ekslibrisai (šifras Gpfe), plakatai (šifras Gpfpl);

16.2. taikomosios dailės rinkiniai: taikomosios dailės dirbiniai (šifras Tp), keramika (šifras DKp), archeologija (šifras Ap), rytų (orientalistiniai) rinkiniai (šifras OR);

16.3. lietuvių liaudies meno rinkiniai: vaizduojamoji dailė (šifras Lvp), tekstilė (šifras Ea), taikomoji dailė (šifras Ltp), piešiniai ir archyvinė medžiaga (šifras Lta), senosios fotografijos, negatyvai (šifras Lfp), įvairiarūšiai eksponatai (šifras La), Stasės Samulevičienės žaislai (šifras Sa);

16.4. kultūros istorijos rinkiniai:

16.4.1. numizmatikos rinkinys (šifras Npf);

16.4.2. fototekos ir dokumentikos rinkinys: dailininkų fondai, organizacijų, draugijų, sąjungų, klubų, dvarų dokumentai iki 1940 m., fotografijos, brėžiniai (šifras M), Petro Rimšos archyvas (šifras MR);

16.4.3. Istorinės Prezidentūros rinkinys (šifras Ip);

16.5. memorialiniai rinkiniai:

16.5.1. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūriniai: įvairiarūšiai eksponatai (šifras Čpf), čiurlioniana (šifras Čpb), negatyvai (šifras Čfn), pozityvai (šifras Čfp), skaidrės (šifras Čfs), Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namų-muziejaus rinkinys (šifrai: Dčp, Dčb, Dča).

16.5.2. Antano Žmuidzinavičiaus kūriniai ir dalininko rinkiniai: kitų autorių kūriniai (šifras ŽRp), velnių rinkinys (šifras ŽVp), archyvas (ŽAp), fotografijos (šifras ŽFp), laiškai (šifras ŽLp), biblioteka (šifras ŽKp), memorialiniai daiktai (šifras ŽMp), plakatai (šifras ŽPp);

16.5.3. Mykolo Žilinsko rinkinys: įvairiarūšiai eksponatai (šifras MŽp), archyvas (šifras MŽa), biblioteka (šifras MŽb);

16.5.4. Adelės ir Pauliaus Galaunių rinkinys (šifras Gnp);

16.5.5. Liudo Truikio rinkinys (šifras TRp);

16.5.6. Juozo Zikaro rinkinys (šifras ZP);

16.5.7. Vytauto Kazimiero Jonyno rinkinys Druskininkuose (šifras VKJp);

16.6. mokslinės bibliotekos rinkinys (šifras ČDMB).

17. Siekiant identifikuoti eksponatų patekimo į Muziejaus rinkinius istoriją bei tęsiant istoriškai susiformavusių rinkinių tradicijas, inventorinei bei mokslinei apskaitai gali būti naudojami pirminiai ir senieji muziejinių vertybių šifrai, iš kurių pagrindiniai yra:

17.1. KMM – Kauno miesto muziejus;

17.2. KMD – Kauno miesto muziejaus dovanų knyga;

17.3. ČG – Čiurlionio galerijos inventoriaus knyga;

17.4. TK – Čiurlionio galerijos turto knyga;

17.5. VM – Valstybės muziejaus inventoriaus knyga;

17.6. ED – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus eksponatų dienynas;

17.7. ISD – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus istorijos skyriaus dienynas;

17.8. E – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus etnografijos rinkiniai;

17.9. MS – Vytauto Didžiojo kultūros muziejaus Meno skyriaus inventoriaus knyga;

17.10. BI – Muziejaus 1951-1956 metų buhalterinės apskaitos knyga.

18. Muziejaus rinkiniai pagal komplektavimo kryptis ir vertybių pobūdį saugomi specializuotose saugyklose Kaune ir Druskininkuose, memorialiniuose namuose.

19. Muziejines vertybes konservuoja ir restauruoja Muziejaus struktūrinis padalinys – Eksponatų restauravimo ir konservavimo skyrius. Jei Muziejus neturi reikiamos kvalifikacijos restauratorių, muziejinės vertybės gali būti konservuojamos ir restauruojamos Lietuvos muziejuose, kurių steigimo dokumentuose numatyta restauravimo funkcija, šia veikla užsiimančiose įmonėse, kuriose dirba Ministerijos Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) atestuoti restauratoriai bei individualia veikla užsiimančių Atestavimo komisijos atestuotų restauratorių.

 

IV SKYRIUS

MUZIEJAUS EKSPOZICIJOS

 

20. Muziejus sukauptus rinkinius eksponuoja šiose ekspozicijose:

20.1. M. K. Čiurlionio kūrybos ir gyvenimo, lietuvių liaudies meno, XIV a. – 1945 m. Lietuvos dailės ekspozicijose Muziejaus centriniuose rūmuose (K. Donelaičio g. 64, Kaunas);

20.2. 1945 m. – XXI a. Lietuvos dailės ekspozicijoje, pasaulio lietuvių dailės ekspozicijoje Kauno paveikslų galerijoje (K. Donelaičio g. 16, Kaunas);

20.3. XVI–XXI a. užsienio šalių dailės, Europos ir Tolimųjų Rytų taikomosios dailės ekspozicijose Mykolo Žilinsko dailės galerijoje (Nepriklausomybės a. 12, Kaunas);

20.4. Velnių rinkinio ekspozicijoje A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (V. Putvinskio g. 64, Kaunas);

20.5 Antano Žmuidzinavičiaus ekspozicijoje A. Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejuje (V. Putvinskio g. 64, Kaunas);

20.6. A. ir P. Galaunių ir Kazio Bizausko ekspozicijoje A. ir P. Galaunių namuose-muziejuje (Vydūno al. 2, Kaunas);

20.7. L. Truikio ir M. Rakauskaitės ekspozicijoje L. Truikio ir M. Rakauskaitės namuose-muziejuje (E. Fryko g.14, Kaunas);

20.8. J. Zikaro ekspozicijoje J. Zikaro namuose-muziejuje (J. Zikaro g. 3, Kaune);

20.9. M. K. Čiurlionio ekspozicijoje M. K. Čiurlionio namuose-muziejuje (M. K. Čiurlionio g. 35, Druskininkai);

20.10. Vytauto Kazimiero Jonyno ekspozicijoje V. K. Jonyno galerijoje (M. K. Čiurlionio g. 41, Druskininkai);

20.11. Lietuvos XX a. valstybingumo ekspozicijoje, reprezentacinių rūmų interjerų ekspozicijoje, Prezidento institucijos istorijos ekspozicijoje Istorinėje Prezidentūroje (Vilniaus g. 33, Kaunas);

20.12. parodose Muziejuje, kituose muziejuose ir įstaigose Lietuvoje bei užsienyje.

 

V SKYRIUS

MUZIEJAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

21. Muziejus turi teisę:

21.1. Ministerijos leidimu steigti filialus, atitinkančius Muziejaus profilį bei veiklą;

21.2. būti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, kurių veikla susijusi su Muziejaus misija ir funkcijomis, nariu;

21.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašą tvirtina kultūros ministras, bei nustatyti jų įkainius;

21.4. teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti valstybės jam patikėjimo teise perduotą turtą bei juo disponuoti;

21.5. tvarkyti savo ūkinės-finansinės veiklos apskaitą ir teikti Ministerijai bei kitoms įstatymuose nustatytoms institucijoms apie ją reikiamą informaciją;

21.6. teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus, susijusius su Muziejaus turto naudojimu;

21.7. atsiskaityti už pateiktas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus bet kuria sutarta forma, neprieštaraujančia Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams;

21.8. gauti paramą;

21.9. inicijuoti Nuostatų pakeitimus ir papildymus;

21.10. teikti pasiūlymus Ministerijai dėl muziejų veiklos tobulinimo;

21.11. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėti logotipą ir kitą atributiką.

22. Muziejus privalo:

22.1. naudoti iš valstybės biudžeto gaunamas lėšas tik Nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;

22.2. užtikrinti Muziejaus darbuotojams saugias darbo sąlygas;

22.3. teikti Ministerijai ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ir finansines ataskaitas bei strateginius ir metinius veiklos planus;

22.4. garantuoti Muziejaus finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir rašytinių ataskaitų teisingumą;

22.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis apie šio registro objektus.

23. Muziejus gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

 

VI SKYRIUS

MUZIEJAUS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

24. Muziejaus veikla organizuojama vadovaujantis Ministerijos strateginiu veiklos planu ir Muziejaus strateginiu bei metiniu veiklos planais, kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“.

25. Muziejaus darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas, Muziejų įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas, šie Nuostatai, darbo tvarkos taisyklės bei kiti teisės aktai.

26. Muziejui vadovauja direktorius, kurį Darbo kodekso, Muziejų įstatymo ir Vyriausybės nustatyta tvarka konkurso būdu skiria į pareigas penkerių metų kadencijai ir iš jų atleidžia kultūros ministras. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas kultūros ministrui.

27. Muziejaus direktorius:

27.1. organizuoja visą Muziejaus veiklą ir atsako už ją, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Muziejaus tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;

27.2. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir šių Nuostatų;

27.3. užtikrina, kad Muziejaus finansiniai įsipareigojimai neviršytų jo finansinių galimybių;

27.4. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Muziejaus vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

27.5. teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš darbo Muziejaus darbuotojus, nustato darbuotojų pareiginės algos pastoviosios ir (ar) kintamosios dalies koeficientus, skiria priemokas ir premijas, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų asignavimų, suteikia jiems atostogas, siunčia į komandiruotes, sudaro sąlygas jiems tobulinti kvalifikaciją, skatina juos, išskyrus Muziejaus direktoriaus pavaduotoją – vyriausiąjį fondų saugotoją, kurį Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka konkurso būdu į pareigas skiria ir iš jų atleidžia kultūros ministras;

27.6. leidžia įsakymus;

27.7. sudaro sutartis, išduoda įgaliojimus;

27.8. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Muziejui teisme arba kitose valstybės ar savivaldybių institucijose, įstaigose;

27.9. sudaro filialo tarybą, komisijas ir darbo grupes Muziejaus veiklos problemoms spręsti, tvirtina jų darbo reglamentus ir nuostatus;

27.10. teisės aktų nustatyta tvarka Muziejuje aktyviai dirbusiam ir kūrusiam muziejininkui, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, suteikia Muziejaus emerito vardą;

27.11. tvirtina Muziejaus:

27.11.1. organizacinę struktūrą, prieš tai suderinęs su Ministerija;

27.11.2. darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, prieš tai suderinęs su Ministerija;

27.11.3. darbuotojų pareigybių aprašymus ir darbo tvarkos taisykles;

27.11.4. struktūrinių padalinių nuostatus;

27.11.5. ekspozicijų ir parodų teminę struktūrą, parengtus publikuoti leidinius;

27.11.6. teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

27.11.7. kitus vidaus norminius teisės aktus.

28. Muziejaus valdyme patariamojo balso teise dalyvauja 15 narių Muziejaus taryba, kurią sudaro Muziejaus specialistai, 2 Ministerijos atstovai, kurių vienas yra kultūros viceministras, ir išorės ekspertai, kurių turi būti ne mažiau kaip vienas trečdalis. Muziejaus tarybos sudėtį Muziejaus direktoriaus teikimu tvirtina kultūros ministras. Muziejaus tarybai negali vadovauti Muziejaus direktorius, kuris yra šios tarybos narys. Į Muziejaus tarybos posėdžius kaip konsultantai bei ekspertai gali būti kviečiami kiti Muziejaus darbuotojai bei specialistai iš kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų.

29. Muziejaus taryba:

29.1. svarsto Muziejaus strateginius ir metinius Muziejaus veiklos planus ir ataskaitas;

29.2. svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Muziejaus veiklai reikšmingų projektų (muziejinių vertybių įsigijimo, nuolatinių ekspozicijų atnaujinimo, parodų, edukacijos, leidybos, mokslo ir kultūros renginių, tarptautinio bendradarbiavimo, investicijų) bei jų finansavimo galimybių;

29.3. svarsto Muziejaus organizacinę struktūrą, darbuotojų pareigybių poreikį bei skaičių;

29.4. svarsto Nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir kitų, su Muziejaus veikla bei darbo tvarka susijusių, dokumentų projektus;

29.5. teikia pasiūlymus dėl Muziejaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo bei kompetencijų ugdymo;

29.6. svarsto Muziejuje aktyviai dirbusio ir kūrusio muziejininko, su kuriuo darbo sutartis buvo nutraukta, emerito vardo kandidatūrą;

29.7. svarsto Muziejaus teikiamų mokamų paslaugų įkainius;

29.8. svarsto kitus, su Muziejaus veikla susijusius, klausimus.

30. Muziejuje veikia Rinkinių komplektavimo komisija ir Restauravimo taryba, kurių pirmininkas yra Muziejaus direktoriaus pavaduotojas – vyriausiasis fondų saugotojas. Rinkinių komplektavimo komisijos ir Restauravimo tarybos sudėtis tvirtina Muziejaus direktorius, o jų veiklą reglamentuoja kultūros ministro patvirtinta Muziejuose esančių rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija (toliau – Instrukcija).


 

VII SKYRIUS

MUZIEJAUS TURTAS IR LĖŠOS

 

31. Muziejus yra biudžetinių asignavimų valdytojas, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintas sąmatas, laikantis Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatytų finansavimo taisyklių ir iždo procedūrų. Muziejui finansuoti gali būti naudojamos ir kitos teisės aktų nustatyta tvarka gautos lėšos.

32. Valstybės Muziejui perduotas ir Muziejaus įgytas turtas nuosavybės teise priklauso valstybei, o Muziejus šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo patikėjimo teise teisės aktų nustatyta tvarka.

33. Muziejaus turtą sudaro:

33.1. ilgalaikis turtas:

33.1.1. materialusis turtas (pastatai, patalpos ir kitas turtas);

33.1.2. muziejinės vertybės, kurių apskaitą, saugojimą, restauravimo ir naudojimo tvarką bei saugojimo sąlygas reglamentuoja Instrukcija ir kiti teisės aktai;

33.1.3. nematerialusis turtas;

33.2. trumpalaikis turtas (atsargos, finansiniai ištekliai ir kitas su Muziejaus veikla susijęs turtas).

34. Muziejaus lėšas sudaro:

34.1. valstybės biudžeto lėšos;

34.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti;

34.3. lėšos, gautos už mokamas paslaugas ir nuomą;

34.4. fizinių ir juridinių asmenų parama;

34.5. kitos teisėtai įgytos lėšos.

 

VIII SKYRIUS

MUZIEJAUS VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ

 

35. Muziejaus valstybinį finansinį (teisėtumo) ir veiklos auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė.

36. Muziejaus vidaus auditą atlieka Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Muziejus reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas Civilinio kodekso ir Biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

_________________________________________